Monday, November 23, 2015

````` ရာသီခ်ိန္မဟုတ္ သရက္သီး၊ သီးေစရန္ ´´´´´

Lwin Oo

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ သရက္ စုိက္ ဧက ၁ ဒသမ ၅၅ သန္း ေက်ာ္ခန္ ႔ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ သရက္သီး အလံုးေပါင္း ၁,၆၅၀ သန္းေက်ာ္ ထြက္ရွိ ေနသည္။ သရက္ သီးသည္ ရာသီခ်ိန္တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပၚတတ္ သျဖင့္ ေစ်းေကာင္း မရရွိဘဲ သရက္သီး မ်ားပုပ္ၿပီး အေလအလြင့္ ျဖစ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ ၾကံဳရသည္။

သို႔အတြက္ ႏုိင္ငံတ ကာတြင္ သရက္ သီးကို ရာသီခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ ေပၚေအာင္ နည္းပညာ အသံုးခ်လာ ၾကသည္။ ရာသီခ်ိန္ မဟုတ္ဘဲ ရာသီ ထက္ ေစာ၍ သီးျခင္း၊ ရာသီထက္ ေနာက္က် သီးျခင္း ႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚ ႏုိင္သည္။ ပံုမွန္ ရာသီ ထက္ေစာ ၍ သရက္သီး
ေပၚျခင္း ေၾကာင့္ ေစ်းေကာင္း ရသည္။
ေပၚဦးေပၚဖ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေစ်းကြက္တြင္ မ်က္ႏွာရသည္။ ရာသီခ်ိန္ထက္ေနာက္က်၍ သရက္သီးေပၚျခင္းသည္ ပိုးမြႊားေရာဂါ က်ၿပီး အရည္အေသြးပါ ထိခိုက္ေစႏုိင္ သည္။ သို႔အတြက္ သရက္သီးကို ပံုမွန္ရာသီ ထက္ေစာ၍ သီးေအာင္သာ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္
လာၾကသည္။
ပံုမုန္ ရာသီထက္ သရက္သီး ေစာေပၚ ရန္မွာ သရက္သီး ဆြတ္ခူးၿပီး သရက္တံုး သြားေသာ အပင္ ရပ္နား ခ်ိန္တြင္ ပုိးက် ေရာဂါရကုိင္း မ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ ျခင္း၊ ပိုေနေသာ ကိုင္း မ်ားအား သုတ္သင္ ျခင္းျဖင့္ အပင္ကုိ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရမည္။ လာမည့္ရာသီတြင္ ပန္းပြင့္ၿပီး အသီးသီးေပး ႏုိင္ေသာ သန္စြမ္းကိုင္းမ်ားသာ က်န္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။
သရက္အပင္အုိ၊ အပင္ပ်ဳိမ်ား ကိုင္းျဖတ္ေတာက္ရွင္းလင္းၿပီးပါက ဓာတ္ေျမ ၾသဇာေကြၽးရသည္။ လာမည့္ရာသီ သရက္သီးေစာရန္ အတြက္ အားျဖည့္ ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပါင္းျမက္ ရွင္းလင္း ၿပီးပါက သက္တမ္း ေလးငါး ႏွစ္သား အပင္ အတြက္ ႏုိက္ထ႐ိုဂ်င္၊ ေဖာ့စ ဖရပ္ႏွင့္ ပိုတက္ ဆီယမ္ ၃း၁း၁ ေျမၾသဇာ ကို တစ္ပင္လွ်င္ ႏွစ္ကီလုိ၊ သံုးကီလုိႏႈန္း ထည့္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ သဘာ၀ေျမၾသဇာအျဖစ္ ၾကက္ေခ်း၊ ႏြား ေခ်း၊ ၀က္ေခ်း၊ လင္းႏို႔ေခ်း၊ ထံုး၊ ဒိုလုိမိုဒ္ မ်ားကို ေရာေႏွာေကြၽးလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။
ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ သဘာ၀ေျမၾသဇာမ်ား ေကြၽးရာတြင္ အပင္၏အရြက္အံုးဆုိင္းမႈ ေအာက္ တည့္တည့္တြင္ ေလးငါးေနရာ က်င္းတူး၍ ထည့္ေကြၽးရသည္။ ေျမၾသဇာ ေကြၽးၿပီးပါက အပင္ေျခကို ေကာက္႐ိုး၊ ျမက္ေျခာက္မ်ား ဖံုးေပးရန္လိုအပ္သည္။
သရက္ပင္ကို ကိုင္းျဖတ္၊ ေျမၾသဇာ ေကြၽး ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ေရသြင္းေပးရန္ လို အပ္သည္။ ေရသြင္းၿပီး ငါးရက္မွ ခုနစ္ရက္ အတြင္းရြက္ႏုမ်ား တုိးလာမည္ျဖစ္သည္။ ပံုမုန္ရာသီ၌ ဇူလုိင္လတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရြက္ႏုထြက္သည္။ ၎င္းအရြက္မ်ားသည္ မိုးရာသီမကုန္မီ အရြက္ရင့္မ်ား ျဖစ္ သြားၿပီး ႀကီးထြားမႈ ရပ္ဆုိင္ သြားသည္။
ရြက္ႏု ထြက္ခ်ိန္ သည္ သရက္သီး ခ်ိန္အတြက္ အဓိက အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ရြက္ႏုမ်ား မရင့္ ခင္အဆင့္တြင္ အရြက္မ်ား ေၾကးနီေရာင္ ျဖစ္လာသည္။ အရြက္ႏုမ်ား အဆင့္ဆင့္ ႀကီးထြားလာသည္။ ၎င္းအခ်ိန္တြင္ ေလွး ပိုး၊ ရြက္စားပိုး၊ က်ဳိင္း၊ ဒက္ပိုးတုႏွင့္ မွည့္ ေပ်ာက္စြန္းေရာဂါမ်ား က်ေရာက္တတ္ သျဖင့္ သတိျပဳႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိ အပ္သည္။ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ရာသီတြင္
သရက္ သီးေပၚေစရန္မွာ ပထမအႀကိမ္ထြက္ေသာ ရြက္ႏုမ်ားမရင့္မွီအခ်ိန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရ သည္။ သရက္ဖူးမ်ား ႏုိးၾကားလာေစရန္ႏွင့္ အဖူးထြက္ ပန္းပြင့္လာေစရန္အတြက္ အရြက္ရင့္မ်ားအေပၚတြင္ ယမ္းစိမ္းေဖ်ာ္ ရည္ကို ပက္ဖ်န္းေပးရသည္။
တခ်ဳိ႕ သရက္မ်ဳိး မ်ားသည္ သရက္ဖူး မ်ား ႏုိးၾကား ေစရန္ ယမ္းစိမ္းျဖင့္ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ မရွိသျဖင့္ Paclobutrazol ကိုႀကိဳတင္ အသံုး ျပဳ၍ အပင္ပိုင္းႀကီးထြားမႈကို ဟန္႔တား ထားရန္ လိုအပ္သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ Cultar, Runner-p, predietဟူ၍ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။ Paclobutrazol သူသည္ အရြက္ထက္ အျမစ္က ပို၍ ထိေရာက္မႈ ရွိသည္။
ေဆးကို အသံုးျပဳရာတြင္ အၫႊန္းပါအတုိင္း တိတိ က်က် အသံုးျပဳရန္လိုသည္။ သရက္ရြက္ မ်ားသည္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ျဖစ္ၿပီးေတာင့္ တင္းေနပါက သရက္ဖူးမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သရက္ ရြက္မ်ားပါၿပီး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေနျခင္း၊ ေသးငယ္လြန္းျခင္း၊ အဆစ္မ်ားရွည္ ျခင္း၊ ကိုင္းမ်ားေသးသြယ္ျခင္း၊ အေရ အတြက္နည္းလြန္းျခင္းျဖစ္ေနပါက ႏုိက္ ထ႐ိုဂ်င္၊ ေဖာ့စဖရပ္ႏွင့္ ပိုတက္စီယမ္ ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို တစ္ပင္လွ်င္ တစ္ကီလုိမွ ႏွစ္ကီလုိ ထည့္သြင္းေပးရန္
လိုအပ္သည္။ ထည့္သြင္းရမည့္ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာႏႈန္းထားမွာ အပင္သက္တမ္းအလုိက္ ကြာျခားသည္။
အထက္ပါႏႈန္းထားသည္ အပင္သက္ ၁၇ ႏွစ္သားအရြယ္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးထြက္ေသာ အရြက္ႏုမ်ား ထြက္ၿပီး ရင့္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ အခါမဟုတ္ေသာ မုိးေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရေပးသြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ ထပ္ရြက္ႏု
မ်ားကို ဟန္႔တားရန္ လိုအပ္ သည္။ မုိးသည္ထန္စြာ ရြာသြန္းပါက သုညး၅၂း၂၄ အခ်ဳိး၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၅၀ မွ ၆၀ ဂရမ္ကို ေရ ၂၀ လီတာႏွင့္ေဖ်ာ္၍ အရြက္မ်ားကို ဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ မုိးမရြာပါက သုညး၂၅း၄၀ အခ်ဳိးဓာတ္ေျမ ၾသဇာ ၅၀ မွ ၆၀ ဂရမ္ကို
ေရ ၂၀ လီတာ ႏွင့္ ဖ်ာ္၍ ၁၅ ရက္၊ သို႔မဟုတ္ ၂၀ ရက္၊ သို႔မဟုတ္ ၃၀ ျခား ဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။
သရက္ရြက္မ်ား ရင့္လာခ်ိန္တြင္ ပန္းပြင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အကိုင္း ႀကီးမ်ား ကြၽတ္ဆတ္ေနျခင္း၊ အရြက္မ်ား အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွိ၍ ေခ်ၾကည့္လွ်င္ <ကတ္ ဆတ္ေနၿပီး ရြက္ႏုမ်ားကို မေတြ႕ရေတာ့ သည့္အခ်ိန္တြင္ ပန္းပြင္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၎ အခ်ိန္ သည္ Paclobutrazol ဖ်န္းၿပီးေနာက္ ရက္ ၁၂၀ မွ ရက္ ၁၃၀ အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။
ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်ိန္သည္ ေျမအစို ဓာတ္ေျခာက္ေသြ႕ေနျခင္း၊ ရာသီဥတုသည္ တိမ္ကင္းစင္သာယာေနျခင္း၊ မုိးမရြာေသာ ကာလျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအာက္ပိုင္း တြင္ မိုးရာသီ ကုန္ဆံုး ကာလ သည္ အသင့္ ေတာ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ၎အခ်ိန္တြင္ အၫြန္႔သစ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သုညး ၂၅း၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာ ၅၀ ဂရမ္မွ ၆၀ ဂရမ္ကို ေရ ၁၂၀ လီတာႏွင့္ေဖ်ာ္၍ ဖ်န္းေပး
ရန္ လိုအပ္သည္။
သရက္ ပန္းပြင့္ ေစရန္ အတြက္ Thiourea ၇၅ ဂရမ္မွ ၈၀ ဂရမ္ကို ေရလီတာ ၂၀ တြင္ ေဖ်ာ္၍၊ သို႔မဟုတ္ေရာစပ္၍ အပင္ေပၚဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ပက္ဖ်န္းၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း မုိးမရြာလွ်င္ ပို၍အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။ ယမ္းစိမ္းကို အသံုးျပဳပါက အရြက္မ်ား ေလာင္ကြၽမ္းႏုိင္ သျဖင့္ ႏႈန္းထားမွန္ကန္ရန္ႏွင့္ ညေနပိုင္း တြင္သာ ေဆးဖ်န္းရန္ သတိျပဳသင့္သည္။
Thiourea ၊ သို႔မဟုတ္KNO3 ဖ်န္းၿပီး ခုနစ္ရက္မွ ၁၀ ရက္ၾကာပါက ပထမဦးဆံုး ပန္းခိုင္စထြက္ပန္းပြင့္လာသည္။ အနည္းလိုအာဟာရဓာတ္ ဃေယ ၾါယဇညယႀသ ပါ၀င္ သည့္ ၁၅း၃၀း၁၅ ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ကပ္ ေဆးႏွင့္ေရာၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ပက္ဖ်န္း
ေပးပါ။ ပန္းမပြင့္မီ ခုနစ္ရက္အလုိတြင္ ၀တ္ မႈန္ကူးရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ ယင္ေကာင္၊ ပ်ားမ်ားလာေရာက္ေစရန္ အပင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ၾကက္ေခ်းမ်ား ျဖန္႔ခင္းေပးျခင္း၊ ငါးအူမ်ားကို အပင္ေပၚ တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။
ပန္းခိုင္ထြက္ၿပီး ၁၄ ရက္အၾကာတြင္ ပန္းၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ပြင့္သည္။ ၂၁ ရက္အၾကာတြင္ ပန္းဖူး၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပန္းပြင့္လာသည္။ ပန္းၿဖိဳင္ၿဖိဳင္ပြင့္ခ်ိန္တြင္ အသီးျပည့္စံုစြာ သေႏၶေအာင္ေစရန္အတြက္ ယင္ႏွင့္ပ်ား မ်ား၏ အကူအညီမ်ားစြာ လိုအပ္သည္။ ၀တ္မႈန္ကူးရန္ သင့္တင့္ေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္း ဆသည္ အေရးႀကီးသည္။ အပူခ်ိန္ ၁၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၄၄ ဒီဂရီ စင္တီ ဂရိတ္ သည္ ၀တ္မႈန္ကူး သေႏၶေအာင္ ေစရန္ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနျဖစ္သည္။
ပန္းပြင့္သေႏၶေအာင္ၿပီး ခုနစ္ရက္ အၾကာတြင္ အသီးငယ္င႐ုတ္ေကာင္းေစ့ အရြယ္ အဆင့္ေရာက္ရွိ လာသည္။ အသီး ငယ္မ်ား ႀကီးထြားရန္ အပင္ရွိအာဟာရ မ်ားကို မွ်ေ၀သံုးစြဲစျပဳလာသည္။ သရက္သီး ပဲပုပ္ေစ့အရြယ္ အဆင့္ေရာက္လာပါ က ႀကီးထြားမႈလ်င္ျမန္လာသည္။ အသီး ငယ္ၾကာေစ့ရြယ္ အဆင့္သို႔ ပန္းပြင့္ၿပီး တစ္လအၾကာတြင္ ေရာက္ရွိသည္။ ကိုင္း ငယ္၊ ကိုင္းႀကီး၊ ပင္မပင္စည္မွ အစာမ်ား ကို အသီးႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ စုပ္ယူ အသံုးခ်သည္။ ပန္းခိုင္တစ္ခုလံုးတြင္ အသီး ၁၀ လံုးမွ ၁၅ လံုး
သာထား၍ သီး ညႇပ္၊ သီးက်ပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ အထူး အေရးႀကီးသည္။
ပန္းပြင့္ၿပီး ၄၅ ရက္သားအရြယ္တြင္ အသီးခါဥအရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိသည္။ ဤ အဆင့္တြင္ အာဟာရ မလံုေလာက္ပါကေၾကြက်တတ္သည္။ ၁၅း၃၀း၁၅ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာကို အနည္းလုိအာဟာရဓာတ္ မ်ားႏွင့္ ေရာ၍ ဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္ ၁၀ မီလီမီတာ
ကို ေရလီတာ ၂၀ ႏွင့္ေရာ၍ ပက္ဖ်န္းေပး ရန္ လိုအပ္သည္။
ပန္းပြင့္ၿပီး ရက္ ၆၀ သား၌ အသီး တြင္ ၾကက္ဥအရြယ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ သည္။ ဤအဆင့္တြင္ အစိုဓာတ္ျပတ္ျခင္း၊ အာဟာရမလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္ပါက ေ<က က်တတ္သည္။ အပူခ်ိန္နိမ့္လြန္းျခင္း၊ ျမင့္ လြန္းျခင္းျဖစ္ပါကလည္း ေၾကြက်တတ္သည္။ ဤအဆင့္တြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အသီးမ်ားကို ေ>ခေပးရန္ လိုအပ္သည္။ အသီးႀကီးထြားမႈ ေကာင္းေစရန္ ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ္ေျမ
ၾသဇာကို တစ္ပင္လွ်င္ တစ္ကီလုိ မွ ႏွစ္ကီလုိႏႈန္း ထည့္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ပန္းပြင့္ၿပီး ရက္ ၉၀ တြင္ အသီးမ်ား ရင့္ရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤ အဆင့္တြင္ ႀကီးထြားမႈပိုမုိလာသည္။ ေရ သြင္းရက္ပို၍
ျခားေပးၿပီး ေရသြင္းခ်ိန္တြင္ ၉း၂၄း၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာေကြၽးေပးရန္ လို အပ္သည္။ ၁၀ ရက္ၾကာလွ်င္ သရက္သီး ေပၚ၌ ခပ္ပါးပါးဖေယာင္းလႊာေပၚလာ သည္။ ဖေယာင္းလႊာေပၚလာေစရန္ ၉း၂၄း ၂၄ ဓာတ္ေျမၾသဇာအရည္ ၂၀ မီလီမီတာ ႏွင့္ ၃၀ မီလီမီတာကို ေရလီတာ ၂၀ ႏွင့္ ေရာ၍ ပက္ဖ်န္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ရာသီခ်ိန္မဟုတ္ ပန္း ပြင့္ၿပီး ရက္ ၁၁၀၊ ရက္ ၁၁၅ ရက္
ၾကာတြင္ ေကာင္းစြာႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ သရက္သီး မ်ားကို စနစ္တက် ဆြတ္ခူးႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

- ေအာင္ဆန္း (စုိက္ပ်ဳိးေရး)
Ref; The Farmer Media
‪#‎Aunglan‬ Farmers

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...