Tuesday, July 1, 2014

တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးမွ စိုးရိမ္စရာမ်ား

  လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေရးဟာ ေတြးၾကည့္ရင္ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြအမ်ားအျပာ
ရွိေနမွာေသခ်ာသေလာက္ပါ။ ကုလားဗမာအေရးဟာ ျပည္သူမ်ားအတြက္အေလးထား
သင့္တဲ့ကိစၥရပ္ျဖစ္သလို၊ သတိထားသင့္တဲ့ ေနာက္ကြယ္က အခ်က္ေတြရွိေနမွာပါ။


တရုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကေန ျပည္တြင္းသယံဇာတထုတ္ယူမႈ၊သစ္
ေတာမ်ားျပဳန္းတီးလာမႈ၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၊ ေက်ာက္တြင္းေရႊတြင္းမိုင္းခြဲမႈ၊
ေတာင္မ်ားအားျပင္းအားျမင့္မိုင္းမ်ားႏွင့္ၿဖိဳခ်မႈကိစၥရပ္မ်ားမွာ ေန႔စဥ္သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိ ခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနသည့္အျပင္၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေန
သည့္အလားရွိေနသည္မွာယံုမွားသံသယျဖစ္စရာမလုိဟုထင္သည္။ ေရေျမအေပၚ
ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ႏိုင္သည့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအဆမတန္ေပါမ်ားလာျခင္းႏွင့္အတူ
အက္ဆစ္ဓါတ္မ်ား ေရေျမတေလွ်ာက္စိမ့္၀င္မႈဟာ ေန႔စဥ္လူေနမႈအတြက္ ထိခိုက္ေန
ဆဲပါ။သစ္ပင္ႀကီးမ်ား၊သစ္မာမ်ားအပါ၀င္ကၽြန္သစ္မ်ားအဆမတန္ခုတ္ယူ ေရာင္းခ်မႈ
ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သလိုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
သဘာ၀အကာကြယ္မ်ားပ်က္စီးလာရျခင္းႏွင့္အတူအပူလြန္ကဲျခင္း။ ေက်ာက္တြင္း၊သ
တၱဳသိုက္မ်ားရွာေဖြရာတြင္မိုင္းခြဲျခင္းမ်ား၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာငလွ်င္ေၾကာမ်ာအား
ႏိႈးစြမိသကဲ့သို႔ယခင္မျဖစ္ဖူးေသာပထ၀ီအေနထားေပၚတြင္ငလွ်င္ေၾကာႀကီးမ်ားေပၚလာ
ျခင္း။မၾကာခဏငလွ်င္အႏၱရာယ္မ်ားရင္ဆိုင္လာရျခင္းကသက္ေသတည္ႏိုင္မည္ျဖစ္
သည္။ မည္သို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္အဆမတန္ပူေႏြးလာရသနည္း။ ငလွ်င္မ်ား အဘယ့္
ေၾကာင့္ ခပ္မစိပ္ျဖစ္လာသနည္း စဥ္းစားဖို႔ေကာင္းလာေပသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုု ပညာရွင္
တခ်ိဳ႕မွန္းဆႏိုင္၊သိေနႏိုင္ေသာ္လည္းမသိေယာင္ေဆာင္ကာလွီးလႊဲကာဗာေပးေနသည့္
တခ်ိဳ႕ကိုျမင္ရေသာ အခါ အင္မတန္စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာျဖစ္ရသည္။ ေက်ာက္တြင္း၊
မိုင္းတြင္းမ်ားျမန္မာျပည္တြင္စိပ္လာသလို၊သစ္ေတာခုတ္ယူမႈ၊ ေျမစာစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား
ေၾကာင့္ ေရထုေျမထုသည္ ေနာင္ကာလတြင္က်န္းမာ၀ၿဖိဳးေသာအေျခေနမရွိႏိုင္ေတာ့
သည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသည္။ထိုအျခင္းအရာမ်ားအားေသခ်ာေလ့လာသံုးသပ္မိ
ၾကလွ်င္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ဟန္ျပစကားအျဖစ္သာသံုးစြဲေနေသာ(အမ်ိဳးသား
ေရး၀ါဒီ) ဆိုေသာသူမ်ားဘယ္ေခ်ာင္၌ သြားေသေနၾကပါသနည္းဟု ေမးရမလိုပင္။ ဤ
ကဲ့သို႔ေမးရျခင္းမွာနာေစလိုေသာဆႏၵေၾကာင့္မဟုတ္သိေစခ်င္လြန္းေသာေၾကာင့္သာ
ျဖစ္ပါသည္။
ူယခုကဲ့သို႔ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေနာင္ကာလတြင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုထိခိုက္လာႏိုင္
သည့္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ား ေခတ္တြင္မည္မွ်ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိ
လဲဆိုတာကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ႀကိဳတင္သံုးသပ္ထားႏိုင္ဖို႔လိုသလိုႀကိဳတင္ၿပီးမျဖစ္ေအာ
င္ မပ်က္စီးေအာင္ကာကြယ္ထားႏိုင္ဖို႔ကအေရးႀကီးသည့္ အမ်ိဳးသားေရးက႑တစ္ရပ္
ျဖစ္ပါမည္။သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈသည္ပ်က္စီးသြားလွ်င္အလြယ္တကူျပဳျပင္ရန္
အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္ (၁၀) ႏွစ္မွ ႏွစ္(၅၀)ထိသံုးၿပီးျပဳျပင္ႏိုင္မည္ဟု မွန္းဆမရႏိုင္ပါ။ကုသျခင္းထက္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူ
ျပည္သားမ်ား ေနာင္လာမယ့္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္စိတ္ခ်ရေသာ၊အႏၱရာယ္မရွိေသာ
ေရခံေျမခံကိုထားေပးခဲ့ႏိုင္ပါမည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာလူမ်ိဳးမ်ားသည္
လက္ရွိဤမ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္ထဲျဖင့္မ်ိဳးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မဟုတ္။ ေနာင္လာ
ေနာက္သား၊မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားလက္ထက္တြင္ထားခဲ့ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္
တြင္ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိဘေကာင္းမ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔မွာ ႏိုင္ငံအားတတ္ႏိုင္
သည့္ဘက္မွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားျခင္းက ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကာကြယ္ရမည္ဟု သိသူမ်ားသိေသာ္လည္း ဘယ္သူေသ
ေသ ငေတမာရင္ၿပီးေကာဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ဥေသွ်ာင္မ်ားက တိုင္းျပည္ကိုကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုၿပီး ရွိသမွ်အကုန္လက္ညိွဳးထိုးေရာင္းေနေတာ့ အေတာ့္ကို
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာပါ။သယံဇာတ၊တြင္းထြက္၊သတၱဳ၊သစ္ေတာ၊ဂတ္၊လွ်ပ္စစ္၊ ေျမႀကီး၊ျမစ္၊
တိရစာၦန္၊ လူ၊ ကုန္ေအာင္ေရာင္းၿပီး တဲ့အျပင္ ေရာင္းစရာမရွိေတာ့ သံလြင္ျမစ္ေရပါ
ထပ္ေရာင္းမယ္ဆိုေတာ့ ဒီေလာက္ေတာင္ေအာက္တန္းက်သြားၾကၿပီလားဟု ေမးခ်င္
စိတ္ေတာင္ကုန္သြားပါတယ္။အရွက္မရွိေလာက္ေအာင္ေရာင္းခ်က္က ေရေတာင္မ
ခ်န္ေတာ့တာဘယ္လိုအျပစ္ေျပာရမွန္းစကားလံုးေတာင္ရွာမရပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ
မွာေက်ာက္စိမ္းအမ်ားစုထြက္ပါတယ္။ ျပည္သူလက္ထဲမွာ ေက်ာက္စိမ္းဆိုတာမေတြ႕ရ
သေလာက္တရုတ္ေတြလက္ထဲမွာ ေက်ာက္စိမ္းကကေလးကစားစရာေတာင္လုပ္လို႔ရ
သေလာက္ေပါပါတယ္။တိုင္းျပည္ဟာ ေရႊ၊ ေငြ၊သယံဇာတေပါၾကြယ္၀တယ္သာဆို
တယ္ ျပည္သူေတြၾကားထဲသယံဇာတစီးဆင္းမႈနည္းပါးေနသလို၊သယံဇာတခ်မ္းသာၿပီး
ျပည္သူကမြဲေနတာသယံဇာတလက္၀ါးႀကီးအုပ္စိုးမိုးျခယ္လွယ္ေနသူ ေမာင္ပိုင္စီးေန
သူမ်ားေၾကာင့္ဆိုတာ ေမးစရာပင္မလိုပါ။ ေရႊႏိုင္ငံ၊ ေက်ာက္ႏိုင္ငံေျပာၿပီးသယံဇာတအ
က်ိဳး ျပည္သူမ်ားမခံစားရဘဲ ေရႊေၾကာေတြ႕သိမ္း၊ ေက်ာက္ထြက္ေတြ႕တပ္၀ိုင္း၊ေနာက္
တစ္ေန႔ျပည္သူမ်ား ေရမေဆးေက်ာက္၊ထမင္းစားေက်ာက္ေတာင္မွတူးခြင့္မရေတာ့
သည့္အျဖစ္မ်ိဳးထိုေက်ာက္တြင္း ေရႊတြင္းမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သိမ္းသည္ဟူေသာ္လည္း
ေနာင္တြင္ ထိုေနရာ၌တရုတ္မ်ားဘူဒိုဇာ၊မိုင္းပစၥည္းမ်ားသံုး၍ခြဲေနသည္ကိုမ်က္၀ါးထင္
ထင္ျမင္ရဖူးသည္။ထို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္ေျပာဖူးသည္။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေက်ာက္၊သတၱဳတြင္းထြက္
မ်ားတရုတ္ႏိုင္ငံတြင္သြားၾကည့္ရေတာ့ေပမည္ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။လက္ရွိေရႊတြင္း
ေက်ာက္တြင္းပိုင္ဆိုင္ေသာျမန္မာလူမ်ိဳးနည္းပါးပါသည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ေငြေၾကးအဆမ
တန္မ်ားျပားစြာရင္းႏွီးရသျဖင့္ ျမန္မာကုန္သယ္မ်ားအနားပင္မကပ္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာကုန္
သယ္မ်ား လက္ခ်ိဳးေရလွ်င္ လက္ဆယ္ ေခ်ာင္းမွ်မျပည့္ပါ။ တရုတ္ေလာ္ပန္မ်ားသာဦးစီး
ကာ ေရႊတြင္း၊ ေက်ာက္ကြက္မ်ားအားဦးစီးထားႏိုင္လာသည္။အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဆို
သူမ်ား သိေစခ်င္သည္။ ျမန္မာေတြရဲ႕အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားက ခရိုနီ၊ အာဏာရွင္၊
တရုတ္လက္ထဲမွာသာရွိပါတယ္။
လက္ရွိႏိုက္ကလပ္KTVမာဆတ္ေတြဟာလည္း ျမန္မာပိုင္သာအမည္ခံေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံယူထားၿပီး"၀"ဟုေခၚေသာတရုတ္မ်ားသာပိုင္ဆိုင္ေနသည္ကရန္ကုန္၊မႏၱ
ေလးစသျဖင့္ ျမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏အဓိကစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအား"၀"တိုင္းရင္းသားနာမည္အ
မည္ခံ တရုတ္စစ္စစ္မ်ားအုပ္စိုျခယ္လွယ္ေန သည္ကို ရင္နာဖြယ္ေတြ႕ရပါတယ္။
နီးစပ္ရာ ဗမာတိုင္းရင္းသား ဗမာလူမ်ိဳးပိုင္အမည္ဆိုေသာ္လည္း စင္စစ္ ရင္ႏွီးထားၿပီး
အျမတ္ေငြဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တရုတ္လူမ်ိဳးစစ္စစ္မ်ားခ်ဳပ္ကိုင္ ထားၿပီး ျမန္မာႏွင့္
တိုင္းရင္းသားမ်ားက စားပြဲထိုးႏွင့္ ညဥ႔္ငွက္အေပ်ာ္မယ္အလုပ္ျဖင့္သာအသက္ေမြး၀မ္း
ေၾကာင္းျပဳေနရဆဲပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ေဆြးမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ေက်းဇူးရွင္သာဆိုတဲ့တရုတ္နဲ႔ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး
ဟာေရရွည္မွာျပည္သူအတြက္အက်ိဳးရလာဒ္ေကာင္းေတြထြက္လာႏိုင္မယ္လို႔ယံုၾကည္စ
ရာမရွိေတာ့သလို ဆိုးက်ိဳးေတြသာ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ရပါ
လိမ့္မယ္။ထုတ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္စက္ပစၥည္း၊အျခားအသံုးေဆာင္သံုးစြဲရမႈအပိုင္းမွာလည္း
ျပည္သူအမ်ားစုဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ပစၥည္းကိုသာအမ်ားဆံုး သံုးစြဲၾကရပါတယ္။
အရည္ေသြးပိုင္းမွာ Quality နိမ့္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ Date လြန္မ်ားသာ ျမန္မာကိုေရာက္ပါတယ္။
တရုတ္ရဲ႕ထုတ္ကုန္မွာလည္ ျမန္မာကိုပို႔တဲ့ ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြကိုပို႔တဲ့ ကုန္
ပစၥည္းအရည္ေသြးခြဲျခားၿပီးထုတ္တဲ့ပံုစံရွိပါတယ္။စကၤာပူကိုပို႔တဲ့တရုတ္ပစၥည္းနဲ႔ ျမန္
မာကိုပို႔တဲ့ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အရည္ေသြးမတူဘဲကြာဟေနတာရွိသလို ျမန္မာကရလိုက္တဲ့
အရည္ေသြးဟာ အျခားႏိုင္ငံေတြကရတဲ့အရည္ေသြးနဲ႔ယွဥ္ရင္အေတာ္နိမ့္ေနတာ
ကိုေတြ႕ရပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြကိုသာ အရည္ေသြးေကာင္းေတြတင္ပို႔ၿပီး ျမန္မာ
ကိုအရည္ေသြးနိမ့္ေတြသာတင္ပို႔တာဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့လက္ခံလို႔ပို႔တာလို႔သာဆို
ရမွာပါ။ ပစၥည္းေကာင္းေတြ အရည္ေသြးျမင့္ေတြ ျမန္မာကိုမပို႔သလို FDA လိုတင္း
တင္းၾကပ္ၾကပ္လုပ္မထားသလို၊BusinessEthicအေနနဲ႔အလည္းတရုတ္အေပၚမွာကန္႔
သတ္ထားႏိုင္တာမရွိဘူး။ ဒီေတာ့တရုတ္က စံခ်ိန္စံညႊန္းမွီအရည္ေသြးေကာင္းေတြ
တရုတ္ကမသြင္းဘူး။ ေျပာရရင္တရုတ္က ျမန္မာအေပၚမွာ Business Ethic လံုး၀
ထားမထားဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံထဲကို ေအးခဲၾကက္သားႏွင့္ ဆီအတု၊
အရည္ေသြးနိမ့္တရားမ၀င္မုန္႔ပဲသြားေရစာမ်ား၊ ႏို႔မႈန္႔(မယ္လမင္း) ေရာက္လာရျခင္း
ကကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြအတြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားစြာေသာဆိုးက်ိဳးေတြကိုသာ ျဖစ္ေစ
တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔သတိထားရေတာ့မဲ့ကိစၥေတြပါ။
ဒီလိုျဖစ္လာတာေတြဟာတိုင္းျပည္မွာထုတ္ကုန္မထုတ္ႏိုင္တဲ့ပညာရွင္ရွားပါးလာတဲ့ ျပ
သနာအရင္းခံျဖစ္သလို ပညာေရးခ်ိဳးႏွိမ္ထားမႈရဲ႕အဓိက ဇစ္ျမစ္ပါပဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ
ပညာရွင္နည္းလာတာပညာေရးကိုကုတ္ခြစီးၿပီးအာဏာမထိပါးေရးကိုသာေဇာင္းေပး
ေနျခင္းေၾကာင့္ ပညာ ေရးဟာ ခုထက္ထိေခ်ာက္ထဲကဆြဲမတင္ႏိုင္ေသးပါ။ ပညာေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားေတြႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရဆိုတဲ့ကန္႔သတ္
ခ်က္ထုတ္တဲ့ ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြ ေရႊဥာဏ္ေတာ္စူးေရာက္ပါေပ့။ပညာရွင္ရွိ
သည္ထားဦးလက္ရွိအစိုးရကိုယ္တိုင္ Entrepreneurship လုပ္ဖို႔မရဲဘူး။ Entrepren
eurship လုပ္မယ္ဆိုရင္ အရံႈးအျမတ္ ဒါေတြကိုစြန္႔စားၿပီးလုပ္ကိုင္ရမွာျဖစ္သလိုပညာ
ရွင္ရွာရမယ္။တတ္တဲ့သူကလည္း ေဘာင္းဘီ၀တ္ခၽြတ္ ေသနတ္ပဲပစ္တတ္ပါ၀ါျပတတ္
တာတကယ္ဘာမွမတတ္ဘူး။အဲ့ဒီေတာ့ငါတို႔စြန္႔စားၿပီးအရံႈးအျမတ္ေတြမတြက္ေန
ေတာ့ဘူး။ပညာရွင္မရွိေတာ့ဘာမွလည္းထုတ္မေနေတာ့ဘူးဆိုၿပီး လက္တင္ျမတ္တဲ့
သယံဇာတေတြအကုန္လက္ညွိဳးထိုးေရာင္းပစ္တာတိုင္းျပည္လည္းကုန္ၿပီ။ရွိသမွ်
ေက်ာက္တြင္း ေက်ာက္ကြက္၊ ေရႊတြင္းေတြကရတာေတြ အကုန္အိပ္ကပ္ထဲထည့္ကုန္
ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးက႑ ခရိုနီနဲ႔ အာဏာပိုင္နဲ႔တရုတ္ေတြလက္ထဲ
မွာပဲစီးဆင္းလည္ပတ္ေနၿပီး ျပည္သူလက္ထဲေရာက္တဲ့ စီးပြားေရးစီးဆင္းမႈကတစ္ႏိုင္
တစ္ပိုင္ ကြမ္းယာေရာင္း၊ ေရခဲေရေရာင္း၊လမ္းေဘေစ်းသယ္စနစ္ပဲရွိတယ္။ပညာေရး
ေ၀းသည္မရွိဆိုၿပီးတကၠသိုလ္ေတြရြာျပင္ပို႔ရံုမဟုတ္ ေက်ာင္းသားႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရဆို
ၿပီးအာဏာမထိပါးေရးကိုပဲဇြတ္ေဇာင္းတင္ေတာ့တိုင္းျပည္ေခ်ာက္ထဲကမတက္ႏိုင္
ေသးဘူး။လူမႈေရးၾကည့္ျပန္ေတာ့အိမ္ေျပာင္းေျပးရ၊ဘူဒိုဇာနဲ႔ထိုးခံရ၊တပ္ေျမဆိုၿပီးသိမ္း
၊ က်ဴးေက်ာ္ဆိုၿပီးသိမ္း၊ ေနရာအႏွံ႔ ဌာနဆိုင္ရာဆိုင္းဘုတ္ေတြခ်ိပ္ၿပီး မက်ဴးေက်ာ္ရဆိုၿပီး သိမ္းလိုက္တာ ျမန္မာေတြ DKBA ထဲေျပာင္းေျပးရတဲ့ထိ။ က်န္းမာေရးဆိုရင္လည္း
ဆရာ၀န္ေတြေဆးရံုမွာမရွိ၊ ေဆးရံုကဆရာ၀န္ေတြ႕ခ်င္ရင္အထူးကုသြား။ ေဆးရံုသြား
လို႔ ေငြမပါသြားရင္ ေသေတာ့မယ့္လူနာျဖစ္ပါေစေငြမပါရင္လွည့္ ေတာင္မၾကည့္။
အခုထက္ထိလည္းတိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္တိုးတက္ေအာင္ စတဲ့က႑ေတြမွာ တက္ၿပီး
ဦးေဆာင္ေပမဲ့ ေလာက္ေလာက္လားလား ေျပာင္းလဲလာတာ ဘာတစ္ခုမွမရွိေသး။ တတ္မွမတတ္ဘဲလုပ္သမွ်စမ္းသမ္းရမ္းသမ္း။ဒီေတာ့ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲကိုယ့္ျပည္သူအေပၚ
ေတာင္ဦးေဆာင္သူေတြကိုယ္၌က ေလာက္ေလာက္လားလားတာ၀န္ယူၿပီးလုပ္ေပးႏိုင္
တဲ့တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈမရွိေတာ့ အျခားႏိုင္ငံေတြကလည္း ျပည္သူတန္ဖိုးမထားဘဲ
တိုင္းျပည္မွာလုပ္ခ်င္ရာလုပ္သြင္းခ်င္ရာသြင္း ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဟာျဖစ္ေနတာေတြ အင္မတန္
မွရင္ေလးဖြယ္ပါ။
ဒီလိုျဖစ္လာတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အမ်ိဳးသားေရးအႏၱရာယ္ကိုတရုတ္ဟာတျဖည္း
ျဖည္းၿခိမ္းေျခာက္လာၿပီဆိုတာသတိျပဳမိခဲ့တာကေနဧရာ၀တီျမစ္ဆံုဆည္ႀကီးရပ္တန္႔
ေပးလိုက္ရခ်ိန္မွာတရုတ္အေနနဲ႔၄င္းပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထိခိုက္လာေတာ့မွာပဲ
ဆိုၿပီး ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ညွိႏိႈင္းခဲ့မွာပါ။ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုအေရးအၿပီးမၾကာခင္မွာပဲကုလား
ဗမာအေရးကိုမုဒိန္းက်င့္ခံရတဲ့မသီတာေထြးပံုတင္ၿပီးအြန္လိုင္းကုလားဗမာစိတ္ဓါတ္စစ္
ဆင္ေရး၊ ဆရာဒကာပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ကုလားမုန္းတီးေရး ဆင္ႏႊဲရံုသာမက စြမ္းအားရွင္
လူမိုက္တစ္သိုက္ကို ဘယ္ကေရာက္လာမွန္းမသိတဲ့ လူအုပ္ႀကီးဆိုၿပီး အမည္တပ္ကာ
ရြာလံုးကၽြတ္မီးရိႈ႕မႈမ်ားျဖင့္ကုလားဗမာအေရးအသက္၀င္ခဲ့ပါတယ္။ထိုစိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္
ေရးအုပ္စုမွာ ရခိုင္ႏွင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးတစုပါ၀င္သလို ျမန္မာဘက္မွ စစ္အုပ္စု၊တပ္ေလာ္
ဘီမ်ား စြမ္းအာရွင္၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား အားႀကိဳးမာန္တက္ပါ၀င္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
ကုလားဗမာအေရးအလွ်င္အျမန္ေပၚေပါက္လာရတာကလည္း တရုတ္ကိုမုန္းတီးစိတ္၊
တရုတ္အေပၚေတာ္လွန္ခ်င္စိတ္ေတြျဖစ္လာရင္ တရုတ္အေနနဲ႔ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈေတြ
မ်ားႏိုင္တာေၾကာင့္ကုလားနဲ႔အရင္လမ္းလႊဲပစ္ခဲ့တာပါပဲ။လက္ရွိတရုတ္ရဲ႕ ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ေတြရထားတာ စစ္အုပ္စုတစ္စုလံုးပါ။ တကယ္လို႔မ်ား တရုတ္ကိုျမန္မာ
ေတြ ေတာ္လွန္မႈျဖစ္ခဲ့ရင္တရုတ္ဗမာအေရးမ်ားျဖစ္ခဲ့ရင္တရုတ္နဲ႔စီမံကိန္းလက္မွတ္
ထိုးရယူ ေရာင္းစားခဲ့တာေတြတရုတ္ကို ျပန္ေလ်ာ္ရပါမယ္။မေလ်ာ္ႏိုင္ေတာ့တာက
တစ္ေၾကာင္းလည္းရွိေနေတာ့ကုလားဗမာအေရးအတြက္ ေနာက္ကြယ္ကေနအ
ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးအာရံုလႊဲတဲ့နည္း သံုးခဲ့တာပါပဲ။ ဒီလိုလုပ္ခဲ့တာအတြက္ အေၾကာင္း
ရင္းက တရုတ္၀မ္ေပါင္ ကုမၼဏီအေရး ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္မွာေတာင္ ျမန္မာအစိုးရဟာ
သံဃာေတြကိုမီးေလာင္ဗံုးနဲ႔ ပစ္ခဲ့တာ၊ တရုတ္ကိုထိမွာလက္ရွိအစိုးရေၾကာက္ပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းေရးကုလားဗမာအေရးကို အစိုးရအေနနဲ႔ ေက်ာေထာက္
ေနာက္ခံေပးခဲ့သလိုလူမ်ိဳးမုန္းတီးေရးေဟာတဲ့ဆရာေတာ္တခ်ိဳ႕ကိုပါမစ္ေလွ်ာက္စရာမ
လိုေတာ့ေအာင္ထိ အခြင့္ေရးေပးခဲ့ပါတယ္။ ကုလားဗမာအေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ တရုတ္
ကို ျပည္သူအာရံုမစိုက္ႏိုင္ေရးဦးတည္ၿပီးလုပ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုပါ
ကုလားမအသြင္ဆြဲယူလာခ်က္ေတြဟာလည္းတစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္နည္းေတြပါပဲ။
ေနာက္အခ်က္ေတြအေနနဲ႔ကလည္းဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊တိုင္းျပည္ရဲ႕က်ဴးေက်ာ္ေျမ
သိမ္းမႈ၊ အစိုးရရဲ႕ အျပစ္ေတြအာရံုမေရာက္ႏိုင္ေအာင္ဖံုးကြယ္ႏိုင္မႈ ဒါေတြကိုကုလား
အေရးတစ္ခုနဲ႔ ထိေရာက္ေအာင္လမ္းလႊဲႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္ခဲ့တဲ့အတြက္ တရုတ္ေတာ့
အထိမခံဘူး။ ထိုးေကၽြးမဲ့ထိုးေကၽြး ကုလားပဲထိုးေကၽြးမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံနဲ႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း တရုတ္ကိုအာခံမိရင္ တရုတ္ကသူပုန္ေမြးၿပီးဘာလုပ္မယ္၊
ညာလုပ္မယ္ဆိုတာ သူတို႔အတြက္ကာဗာစကားပါ။ တရုတ္နဲ႔ အဆင္မေျပေတာ့ရင္
တပ္မေတာ္က ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ရထားတဲ့ေငြေၾကးေတြ စာခ်ဳပ္ေတြအေရး
မွာ ျပန္ေလ်ာ္ရမွာစိုးတဲ့အတြက္ပါ။
အဲ့ဒီေတာ့အမ်ိဳးသားေရးသမားေတြကို ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ပုတ္ခတ္မိတဲ့စကား ထိခိုက္
ေစလိုတဲ့စကားမ်ိဳးပါသြားခဲ့ရင္ ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္စကားမွာအဓိကနဲ႔ သာမည
ကြဲေစခ်င္တာပဲရွိပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာအမ်ိဳးသားေရးရန္
သူစစ္စစ္ကိုတြန္းလွန္မွာလား။ ကာကြယ္ေပးမွာလား။ လမ္းလႊဲေပးမွာလား။ ခင္ဗ်ားတို႔
ဟာ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သားသမီးေတြ၊ ေျမးေတြ၊ ျမစ္ေတြ၊ တီေတြကၽြတ္ေတြမထားခဲ့ပါဘူး
လို႔အာမခံရဲပါသလား။ခင္ဗ်ားတို႔မ်ိဳးဆက္ပ်က္သံုးသြားၿပီးေနာက္ဒီႏိုင္ငံဟာဘယ္လိုက်န္
ခဲ့မယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္နဲ႔ ေတြးမိခဲ့ဖူးရင္....!!

သံမဏိ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...