Wednesday, July 10, 2013

ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ား

Seaman Nayminthu shared Thanda Win's photo.

( ဘီဘီစီ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ )

ဘုရားသခင္ကို စစ္ပြဲလွဴ႔ံေဆာ္ေရးအစီအစဥ္ထဲကို ထည့္သြင္းရုံမွ်ျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္လာသည္ မဟုတ္။ စစ္ပြဲျဖစ္လာေစရန္ ႏွဳိးေဆာ္ေသာတြန္းအားသည္ ဘာသာေရးျဖစ္မွသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္ႏိုင္သည္

ယခုေခတ္တြင္ ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ားအေပၚ အျမင္သည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္၍ နယ္ပယ္တစ္ခုလံုးဖ်က္ဆီးျခင္းသည္ ျမင့္ျမတ္ျခင္းႏွင့္ ေ၀းကြာလွမ္းလွသည္ဟု ထင္ျမင္စရာေကာင္းေနဧ။္

သို႔ေသာ္ ဘာသာေရးႏွင့္ စစ္ပြဲဟူသည္မွာ လက္ခ်င္းတြဲခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကာျမင့္လွေပျပီ။ စစ္တပ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္က ၎တို႔နွင့္အတူရွိေနသည္ဟူေသာယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ဆုေတာင္းပဋာျပဳျပီးေနာက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားတိုက္ပြဲ၀င္ၾကသည္။ က်မ္းစာအလိုရ လူမ်ဳိးစုတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ရွဴံးနိမ့္သူက ေအာင္ႏိုင္သူဧ။္ နတ္ဘုရားမ်ားကို ေျပာင္းလဲကိုးကြယ္ရတတ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ဘုရားသခင္ကို စစ္ပြဲလွဴ႔ံေဆာ္ေရးအစီအစဥ္ထဲကို ထည့္သြင္းရုံမွ်ျဖင့္ ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပြဲျဖစ္လာသည္မဟုတ္။ စစ္ပြဲျဖစ္လာေစရန္ ႏွဳိးေဆာ္ေသာတြန္းအားသည္ ဘာသာေရးျဖစ္မွသာ ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပြဲျဖစ္ႏိုင္သည္

ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပြဲမ်ားတြင္ အခ်က္သံုးခ်က္ပါ၀င္သည္။

(၁) ဘာသာေရးရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္

(၂) ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္

(၃) ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသူမ်ားသည္ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းအရ ဆုခ်ခံရသကဲ့သို႔ ထင္ျမင္ေစရန္

ဘာသာေရးေခါင္းစဥ္တပ္လ်က္ ဆင္ႏႊဲေသာစစ္ပြဲအမ်ားစုသည္ သာမာန္စစ္ပြဲမ်ားကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ေပ။

(၁) ဘာသာေရးအေၾကာင္းရင္းမ်ား
===================
ဖရန္စစ္ဘာကြန္က ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပြဲျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္း ၅ ခ်က္ကို တင္ျပသည္။ ( ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အေနျဖင့္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မည္သည့္ဘာသာအတြက္မဆို အက်ဳံး၀င္သည္။ )

(က) ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မွဳကို ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစရန္

(ခ) ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးမွ မက်န္ေတာ့ေသာ္လည္း ယခင္ခရစ္ယာန္နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ရန္။

(ဂ) တစ္ခိ်န္က ခရစ္ယာန္နယ္မ်ားရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ကယ္တင္ရန္ ( တစ္နည္း ဘာသာျခားမ်ားဧ။္ ေက်းကြ်န္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္။)

(ဃ) လက္ရွိ ညစ္ျငမ္းလ်က္ မသန္႔စင္ေသာေဒသမ်ားအား ျပန္လည္သိမ္းပိုက္၍ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာေဒသမ်ားျဖစ္လာေစရန္

(င) ခရစ္ယာန္မ်ားအသတ္ခံရျခင္း၊ ရက္စက္ခံရျခင္း၊ မေကာင္းမွဳမ်ားအတြက္ ကလဲ့စားေခ်ရန္ ( လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ျဖစ္ခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ )

ပထမဆံုးအေၾကာင္းသည္သာ ေယဘူယ်လက္ခံထားေသာအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေပ။ အျခားအေၾကာင္းမ်ားသည္ အခိ်န္ကာလေရြ႔ေလ်ာမွဳေၾကာင့္ အေၾကာင္းမဟုတ္ေတာ့ပဲလည္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

(၂) တရား၀င္အာဏာပိုင္သူ
================
ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပြဲအတြက္ တရား၀င္အာဏာပိုင္သည္ အစိုးရမဟုတ္ေပ။ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအသင္းကို ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

ေရွးယခင္က အာဏာပိုင္သည္ နတ္ဘုရားျဖစ္သည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ားကို စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ တိုက္ရုိက္အမိန္႔ေပးေစခိုင္းတတ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။

(၃) တစ္ဦးခ်င္းစီဧ။္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆုလာဒ္
========================
ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသူမ်ားဧ။္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆုလာဒ္အျဖစ္ ခံစားရျခင္းသည္လည္း ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပြဲဧ။္ တတိယအခ်က္ျဖစ္သည္။ စစ္တိုက္ရုံမွ်ျဖင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ဆုရသည္ဟု မထင္ေပ။ ဆိုးဆိုးရြားရြား ေဒ၀ဒတ္သင္ၾကားမွဳမ်ဳိးကို ဆန္႔က်င္ျခင္းမွသာလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုဆုရသည္ဟု ထင္ႏုိင္သည္။

ဘာသာေရးစစ္ပြဲသမိုင္း
=============
ပထမဆံုးေသာျမင့္ျမတ္စစ္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁၂ စီအီးတြင္ ရုိမာန္အင္ပါယာဘုရင္ ကြန္စတန္တင္းက ေကာင္းကင္ယံ၌ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကို ေအာင္ႏိုင္ေရးနမိတ္အျဖစ္ ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။

ကြန္စတန္တင္းသည္ ထိုနမိတ္ကို ယံုၾကည္သျဖင့္ သူ႔စစ္သားမ်ားဧ။္ ခ်ပ္၀တ္တန္ဆာမ်ားတြင္ လက္၀ါးကပ္တိုင္တံဆိပ္ႏွိပ္ခတ္ခဲ့သည္။ သူ႔ထက္အင္အားမ်ားေသာ ပိုလီသီးရစ္ကိုးကြယ္သူမ်ားကို ေအာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ( သမိုင္းဆရာမ်ားက ခရစ္ယာန္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ အခ်ဳိးအေကြ႔တစ္ခုဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ )

ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲမ်ား
==========
အေနာက္တိုင္းဧ။္ ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲမ်ားဟု ေခၚသည္။ ၁၀၉၅ မွ ၁၂၉၁ စီအီးအထိဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မူဆလင္မ်ားေနထိုင္ေနေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္နယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္လ်က္ အမွားကို အမွန္ျပင္ႏိုင္ရန္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအတြက္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမခရူးဆိတ္စစ္ပြဲကို ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး အာဘန္က ၁၀၉၅ တြင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ျမင့္ျမတ္ေသာနယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ထားျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို ႏွိပ္စက္မွဳမ်ား အတြက္ ေဒါသထြက္ေသာေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအတြက္ စစ္တိုက္ရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္က စစ္ပြဲကိုေကာင္းခ်ီးေပးသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

( သင္ဟာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိတဲ့အတိုင္း စစ္ပြဲငိုေၾကြးသံျဖစ္ပါေစ။ ရန္သူကို လက္နက္ျဖင့္တိုက္ခိုက္ေသာအခါ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္အတိုင္း ငိုေၾကြးပါေစ။ ဒါဟာ ဘုရားသခင္ရဲ့ အလိုေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။
ဘုရားသခင္ကို ဦးညႊတ္လ်က္ ဒီျမင့္ျမတ္ေသာခရီးရွည္ၾကီးကို လိုက္ပါရန္ဆံုးျဖတ္ေသာ မည္သူ႔ကိုမဆို သက္ရွိထင္ရွားစြန္႔လႊတ္စြန္႔စားသူ၊ ျမင့္ျမတ္သူ၊ ဘုရားသခင္လက္ခံေတာ္မူေသာသူအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ထိုသူဧ။္ နဖူး သို႔မဟုတ္ ရင္ဘတ္ေပၚတြင္ ဘုရားသခင္ဧ။္ အမွတ္အသားျဖစ္ေသာ လက္၀ါးကပ္တုိင္ကို တပ္ဆင္ခြင့္ရွိသည္။)

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးသည္ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္သူအားလံုးကို အျပစ္ဒဏ္မ်ားမွလည္း လြတ္ျငိမ္းခြင့္ျပဳသည္။

ပထမခရူးဆိတ္စစ္ပြဲကို ခါးသီးစြာတိုက္ခိုက္ျပီးေနာက္ ေဂ်ရုဆလင္ကို သိမ္းပိုက္မိသည္။ ျမိဳ႔ေတာ္တြင္းေနထိုင္သူမ်ားမွာ ခရစ္ယာန္က်ဳးေက်ာ္သူမ်ားဧ။္ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံရသည္။

က်ဳးေက်ာ္သူမ်ားသည္ ေခတ္မီစစ္ပြဲစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ ရွဴံးနိမ့္သူကို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုေခ်မွဳန္းခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ အစၥလာမ္နိုင္ငံေရးကို အေရာင္ဆိုးလ်က္ရွိေပသည္။

http://www.bbc.co.uk/ethics/war/religious/holywar.shtml

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...