Tuesday, February 5, 2013

ၤFundamentalism ဟူသည္မွာ

Myo Set's photo.

Photo: ၤFundamentalism ဟူသည္မွာ အုိဒီယိုလိုဂ်ီမရွိၿခင္း (ရွင္းရွင္းေၿပာရလွ်င္ ဆင္ၿခင္ဥာဏ္မရွိၿခင္း) ဟု ေၿပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေခါမသခၤ်ာမ်ားကို ဥေရာပကလူမ်ား နားမလည္ေသးခ်ိန္တြင္ တန္ဘိ္ုးထားသင္ယူခဲ႔ေသာ Civilization ရွိသည္႔ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈရွိရာ အာရပ္ကမာၻသည္ ထုိ သီအုိခေရစီဟူသည္႔  ဝါဒမိႈင္းေအာက္ အဘယ္ေၾကာင္႔ က်ေရာက္ခဲ႔ပါသနည္း။ 

တစ္ခုေသာ အယူအဆမွာ Anti-americanism ဟူသည္႔ ့ကန္မုန္းတီးေရးဝါဒ ၿဖစ္သည္။ ဝါဟာဘီဝါဒီ ေဆာ္ဒီအီလစ္မ်ားနွင္႔လက္ဝါးခ်င္းရိုက္ အလုပ္ၿဖစ္ေနသည္႔အခ်ိန္တြင္ က်န္သည္႔ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတေသာႏုိင္ငံမွလူမ်ားနွင္႔ ထူးမၿခားနား။

အစၥေရးကို တြန္းတင္လိုက္သည္႔ ကိစၥမွစ၍ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေတာ႔သည္႔ အမုန္းတရားသည္ အေၿခခံပညာတတ္က်ြမ္းသူမ်ား၊ ပညာမဲ႔သူမ်ားနွင္႔ ပညာတတ္မြတ္စလင္လူတန္းစားကိုပါ သိမ္းက်ံဳးဆြဲငင္လ်က္ သီအုိခေရစီေခတ္မစားစားေအာင္တြန္းတင္သကဲ႔သို႔ရွိေတာ႔၏။ 

အေၿခခံမွာအမုန္းတရားၿဖစ္သည္။ ဘာသာေရးကိုထိ၍ နာသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ၿဖစ္သည္။ ထုိပဋိပကၡသည္ ပို၍ နက္ရိႈင္းကာအၿမစ္တြယ္ေနသည္ကို ၿမင္ရေသာအခါ ရခုိင္-ဘဂၤါလီပဋိပကၡကို ရႈေမွ်ာ္ၾကည္႔မိသည္။ မြတ္ဆလင္ဆိုလွ်င္ ခါးသီးေသာ အၿဖစ္ကို ရႈေမွ်ာ္ၾကည္႔မိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဝါးၿမဳိၿခင္းသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို မနွစ္သက္ၾကသည္႔ အဓိကအခ်က္ဟုထင္သည္။ ထုိကိစၥကို မည္သို႔အေၿဖရွာမည္နည္း။ ၿမန္မာရွိ လူနည္းစု မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္း၏ ပြင္႔လင္းၿမင္သာမႈနွင္႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရာေနွာပါဝင္ႏုိင္မႈတုိ႔အေပၚ တည္မွီမည္။ 

ဘာသာေရးနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးရန္ၾကိဳးစားၿခင္းသည္ နဂိုကပင္ မရွိေသးသည္႔ တည္ၿငိမ္မႈကို လံုးဝပ်က္သုန္းေအာင္လုပ္သကဲ႔သို႔သာၿဖစ္မည္ဟူသည္ကို သေဘာေပါက္ရန္လုိပါမည္။ Staying side by side ဟူတင္စားၾကသည္႔ ကိုယ္႔ယဥ္ေက်းမႈ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈအတူတစ္ကြရွိၿခင္းသည္ ၿမန္္မာ႔လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္မလုိ။ ၿမန္မာၿပည္ေပါက္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္လဲပဲ ၿမန္မာတုိက္ပံုဝတ္ဆင္တတ္ၾကသူမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ Liberal world order တြင္ စီးေၿမာလာၾကၿခင္းတူတူ ဘာသာေရးစံနႈန္းမ်ားအလြန္အမင္းတင္းၾကပ္ၿခင္းနွင္႔ ကိုယ္ေနထိုင္သည္႔ အေမေၿမမွ ယဥ္ေက်းမႈစံနွႈန္းမ်ား ပဋိပကၡၿဖစ္ၾကၿခင္းကို မည္ကဲ႔သို႔အေၿဖရွာမည္နည္းဟု မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝန္းမွ စဥ္းစားရန္လိုမည္။ 

ဓါးမုိး၍၊ လူၿမိဳ၍ ဟူသကဲ႔သို႔ စိုးရိမ္ရၿခင္းသည္ စုိးရိမ္သူမ်ားေကာ၊ ၾကံစည္သူမ်ားပါ လက္ေတြ႔မက်ေၾကာင္းသာသိေစခ်င္ပါသည္။ Cultural Nationalism ပိုမုိၾကီးထြားလာၿပီး ပဋိပကၡမ်ားသာ ပိုမိုမ်ားၿပားလာခ်င္စရာရွိေနသည္႔ေခတ္တြင္ ထုိပဋိပကၡမ်ားကို အေၿဖရွာဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္လာၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းသာ....။
ၤFundamentalism ဟူသည္မွာ အုိဒီယိုလိုဂ်ီမရွိၿခင္း (ရွင္းရွင္းေၿပာရလွ်င္ ဆင္ၿခင္ဥာဏ္မရွိၿခင္း) ဟု ေၿပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေခါမသခၤ်ာမ်ားကို ဥေရာပကလူမ်ား နားမလည္ေသးခ်ိန္တြင္ တန္ဘိ္ုးထားသင္ယူခဲ႔ေသာ Civilization ရွိသည္႔ အစၥလာမ္ယဥ္ေက်းမႈရွိရာ အာရပ္ကမာၻသည္ ထုိ သီအုိခေရစီဟူသည္႔ ဝါဒမိႈင္းေအာက္ အဘယ္ေၾကာင္႔ က်ေရာက္ခဲ႔ပါသနည္း။

တစ္ခုေသာ အယူအဆမွာ Anti-americanism ဟူသည္႔ ့ကန္မုန္းတီးေရးဝါဒ ၿဖစ္သည္။ ဝါဟာဘီဝါဒီ ေဆာ္ဒီအီလစ္မ်ားနွင္႔ လက္ဝါးခ်င္းရိုက္ အလုပ္ၿဖစ္ေနသည္႔အခ်ိန္တြင္ က်န္သည္႔ ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံသားမ်ားမွာ ဆင္းရဲမြဲေတေသာႏုိင္ငံမွလူမ်ားနွင္႔ ထူးမၿခားနား။

အစၥေရးကို တြန္းတင္လိုက္သည္႔ ကိစၥမွစ၍ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေတာ႔သည္႔ အမုန္းတရားသည္ အေၿခခံပညာတတ္က်ြမ္းသူမ်ား၊ ပညာမဲ႔သူမ်ားနွင္႔ ပညာတတ္မြတ္စလင္လူတန္းစားကိုပါ သိမ္းက်ံဳးဆြဲငင္လ်က္ သီအုိခေရစီေခတ္မစားစားေအာင္တြန္းတင္သကဲ႔သို႔ရွိေတာ႔၏။

အေၿခခံမွာအမုန္းတရားၿဖစ္သည္။ ဘာသာေရးကိုထိ၍ နာသည္ဟူေသာ ခံစားခ်က္ၿဖစ္သည္။ ထုိပဋိပကၡသည္ ပို၍ နက္ရိႈင္းကာအၿမစ္တြယ္ေနသည္ကို ၿမင္ရေသာအခါ ရခုိင္-ဘဂၤါလီပဋိပကၡကို ရႈေမွ်ာ္ၾကည္႔မိသည္။ မြတ္ဆလင္ဆိုလွ်င္ ခါးသီးေသာ အၿဖစ္ကို ရႈေမွ်ာ္ၾကည္႔မိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဝါးၿမဳိၿခင္းသည္ မြတ္ဆလင္မ်ားကို မနွစ္သက္ၾကသည္႔ အဓိကအခ်က္ဟုထင္သည္။ ထုိကိစၥကို မည္သို႔အေၿဖရွာမည္နည္း။ ၿမန္မာရွိ လူနည္းစု မြတ္ဆလင္အသိုင္းအဝိုင္း၏ ပြင္႔လင္းၿမင္သာမႈနွင္႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရာေနွာပါဝင္ႏုိင္မႈတုိ႔အေပၚ တည္မွီမည္။

ဘာသာေရးနွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ လႊမ္းမိုးရန္ၾကိဳးစားၿခင္းသည္ နဂိုကပင္ မရွိေသးသည္႔ တည္ၿငိမ္မႈကို လံုးဝပ်က္သုန္းေအာင္လုပ္သကဲ႔သို႔သာၿဖစ္မည္ဟူသည္ကို သေဘာေပါက္ရန္လုိပါမည္။ Staying side by side ဟူတင္စားၾကသည္႔ ကိုယ္႔ယဥ္ေက်းမႈ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈအတူတစ္ကြရွိၿခင္းသည္ ၿမန္္မာ႔လူမႈအသိုင္းအဝန္းတြင္မလုိ။ ၿမန္မာၿပည္ေပါက္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္လဲပဲ ၿမန္မာတုိက္ပံုဝတ္ဆင္တတ္ၾကသူမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ Liberal world order တြင္ စီးေၿမာလာၾကၿခင္းတူတူ ဘာသာေရးစံနႈန္းမ်ားအလြန္အမင္းတင္းၾကပ္ၿခင္းနွင္႔ ကိုယ္ေနထိုင္သည္႔ အေမေၿမမွ ယဥ္ေက်းမႈစံနွႈန္းမ်ား ပဋိပကၡၿဖစ္ၾကၿခင္းကို မည္ကဲ႔သို႔အေၿဖရွာမည္နည္းဟု မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝန္းမွ စဥ္းစားရန္လိုမည္။

ဓါးမုိး၍၊ လူၿမိဳ၍ ဟူသကဲ႔သို႔ စိုးရိမ္ရၿခင္းသည္ စုိးရိမ္သူမ်ားေကာ၊ ၾကံစည္သူမ်ားပါ လက္ေတြ႔မက်ေၾကာင္းသာသိေစခ်င္ပါသည္။ Cultural Nationalism ပိုမုိၾကီးထြားလာၿပီး ပဋိပကၡမ်ားသာ ပိုမိုမ်ားၿပားလာခ်င္စရာရွိေနသည္႔ေခတ္တြင္ ထုိပဋိပကၡမ်ားကို အေၿဖရွာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းသာ....။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...