Wednesday, February 27, 2013

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေခတ္စားလာမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဟိုတယ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

manaw phyu <chotharlay@googlemail.com>
   
အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီလို အလုပ္အကိုင္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ဳိးကို သင္ သတိထားမိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဟိုတယ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေစ်းကြက္အတြင္း
အလုအယက္ ေနရာယူလာၾကၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
အ၀င္မ်ားလာျခင္း ရွိၾကသည့္အျပင္ ဟိုတယ္မ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာ
အဆင့္အတန္းမီေစဖို႔ သရီးစတား၊ ဖိုးစတား၊ ဖိုက္စတားအဆင့္ေတြ
သတ္မွတ္လာၾကတာကို ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း
လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း စဥ္းစားလို႔ လာၾကပါၿပီ။ ဟိုတယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိပါသည္။


အခုဆိုရင္ ကမၻ ာတစ္၀ွမ္း ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ဟိုတယ္နယ္ပယ္မွာ
ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း ေခၚယူ ခန္႔ထားဖို႔ဆိုတဲ့ ကိစၥက တကယ့္ကို
အေရးပါလာတယ္ဆုိတာ သိသာေနပါၿပီ။ ဘယ္လို ကၽြမ္းက်င္ ၀န္ထမ္းမ်ဳိး
လိုအပ္ေနၿပီလဲ။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘယ္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အဆင္ေျပ ဆက္သြယ္ၿပီး
ဘယ္လို လူမ်ဳိးေတြ ထားရွိမလဲ သိခ်င္ၾကသူမ်ားအတြက္ႏွင့္ ဟိုတယ္ဆိုင္ရာ
ဘယ္ပညာရပ္ေတြ သင္ယူတတ္ေျမာက္ဖို႔ လိုၿပီး အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ကိုယ္နဲ႔
ကိုက္ညီမယ့္အရာ ဘယ္ဘာသာရပ္ေတြ ရွိေနသလဲဆိုတာ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပမည့္ ဟိုတယ္
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္ရေအာင္။ ဟိုတယ္ဟူေသာ စကားရဲ႕
အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား တည္းခိုနားေနရန္
အိပ္ခန္းႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စီစဥ္ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္
ျဖစ္သျဖင့္ (Hospitality Industry)ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ (People Business)ဟူ၍
လည္းေကာင္း ေခၚေ၀ၚ သတ္မွတ္ေလသည္။

အထက္ပါ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား တည္းခို
နားေနႏုိင္ေသာ အိပ္ခန္းမ်ား ပါမွသာ ဟိုတယ္ဟု ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ တည္းခိုခန္းမ်ားသည္ အဓိက အခန္း က႑မွ
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ဆန္းစစ္
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ရရွိသည့္ အျမတ္ေငြ ႏႈန္းထားထက္
မ်ားစြာ သာလြန္ေနသည္မွာ ထင္ရွားလွေပသည္။

၁ဟိုတယ္ ဧည့္ႀကိဳလုပ္ငန္း (Hotel Receptionist)
ဟိုတယ္တစ္ခုတြင္ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး ေနရာသည္
ဟိုတယ္၀င္ေပါက္မွ ႀကိဳဆိုမည့္ ဧည့္ႀကိဳ ေကာင္တာတြင္ လုပ္ကိုင္ေသာ
၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အဓိကက်သည့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဧည္ႀကိဳ ၀န္ထမ္းမ်ား
တိုက္္႐ုိက္ ေတြ႔ရွိမႈတို႔သည္ အဓိက က်လွေပသည္။

Receptionist တစ္ေယာက္ ရွိသင့္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား
(က) ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ၿပီး ယဥ္ေက်းျပဳငွာစြာ ဆက္ဆံ ေျပာဆိုတတ္ရမည္။
(ခ) အျပင္အဆင္၊ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ Professional တစ္ဦးကဲ့သို႔ ျဖစ္ရမည္။
(ဂ) မ်က္ႏွာမွာ အၿပံဳး အၿမဲေဆာင္ၿပီး စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ ျပဳမူ ေျပာဆိုရမည္။
(ဃ) ဘာသာစကား (International Language) ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
(င) မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ (Product Knowledge) ျပည့္စံုရမည္
ျဖစ္သည့္အျပင္ ဧည့္ႀကိဳတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားလည္း ျပည့္စံုေအာင္
တတ္ကၽြမ္းထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Hotel’s Receptionist တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား
(က) ဧည့္သည္ကို ဧည့္ခံျခင္း၊
(ခ) ဟိုတယ္ခန္းမ်ား ေရာင္းရန္၊ ဧည့္သည္ကို စာရင္းသြင္းရန္ စတဲ့ အခန္း
သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊
(ဂ) အျခားေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊
(ဃ) ဧည့္သည္ ေမးသမွ်ေသာ ဟိုတယ္အေၾကာင္း၊ ျပင္ပ သက္ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္း
ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ဧည့္သည္ စိတ္၀င္စားတတ္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာထားၿပီး ေျပာျပႏုိင္ ရမည္။
(င) ဧည့္သည္ရဲ႕ Account နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို တိတိက်က် လုပ္ေဆာင္ျပင္ဆင္ရန္။
(စ) ဧည့္သည္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းႏုိင္ရမည္။
(ဆ) ဧည့္သည္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ
မွတ္သားထားရမည္ဆိုတဲ့ အဓိက အခ်က္ေတြနဲ႔သာ ျပည့္စံုေနမယ္ ဆိုရင္ျဖင့္
ဟိုတယ္ႀကီးမ်ားတြင္ ဧည္ႀကိဳလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ေနရာ
တစ္ေနရာ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂ဟိုတယ္ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္းလုပ္ငန္း (Hotel Housekeeping)
လူလူခ်င္း ျပဳစုသည့္ လုပ္ငန္းရပ္ျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ အဓိက
အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိသည့္ ဟိုတယ္အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
လုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ဧည့္၀တ္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္
ဧည့္သည္ရဲ႕စိတ္ေက်နပ္မႈကို ရရွိၿပီး တည္းခို ေနထုိင္သြားေသာ ဧည့္သည္၏
တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္နားသို႔ ေၾကျငာေပးျခင္းမ်ဳိးကို ရရွိကာ ေအာင္ျမင္ေသာ
ဟိုတယ္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။
ဟိုတယ္ အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္း လုပ္ငန္းဆိုသည့္အတိုင္း ကၽြမ္းက်င္
ေလ့က်င့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ အိပ္ေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
1. HOUSEKEEPER
2. ASSISTANT HOUSEKEEPER
3. LINEN KEEPER
4. LAUNDRY INCHARGE
5. CLEANER/ ROOM ATTENDANT

FUNCTION OF HOUSEKEEPING
1. CLEAN
(ဟိုတယ္တစ္ခုလံုး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ ေနေစရန္အတြက္)
2. COMFORTABLE
(ဧည့္သည္မ်ား သက္ေတာင့္ သက္သာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် တည္းခို ေနထုိင္ႏိုင္ရန္အတြက္)
3. ATTRACTIVE
(ဟိုတယ္ အိပ္ခန္းေဆာင္တြင္း သာမက ဟိုတယ္တစ္ခုလံုး၏ အတြင္းအျပင္
သာယာေရးႏွင့္ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ေရးတို႔အတြက္)
4. GOOD STATE OF REPAIR
(ဧည့္သည္မ်ား အရန္သင့္ ေခ်ာေမြ႔ေကာင္းမြန္စြာႏွင့္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ
အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္)
5. WELFARE OF GUEST AND STAFF
(ဧည့္သည္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သာေရးနာေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္)
အိပ္ခန္းေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း၏ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီး (၅) ခ်က္ကို
နည္းစနစ္က်နစြာႏွင့္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အိပ္ခန္းေဆာင္
ထိန္းသိမ္းေရးဌာနကို စနစ္တက် ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ ျဖစ္ၿပီး
ယင္းဖဲြ႕စည္းပံုတြင္ ပါ၀င္ၾကမည့္ အဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ယူ
ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္သူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ဘာသာရပ္အလိုက္
သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ျဖစ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ အခန္းထိန္းမ်ားသည္လည္း ဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုေနထုိင္ေသာ
အိပ္ခန္းမ်ားအတြင္း ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္း
ကၽြမ္းက်င္႐ုံႏွင့္ မၿပီးဘဲ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္မႈႏွင့္လည္း
ျပည့္စံုရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အိပ္ခန္းေဆာင္ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေရးႏွင့္
၀တ္စားဆင္ယင္မႈတို႔လည္း အထူး ဂ႐ုစိုက္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။

၃ဟိုတယ္စားပဲြထိုးလုပ္ငန္း ႏွင့္ Bartender လုပ္ငန္း (Food and Beverage
Service Bartender)
ဟိုတယ္စားပဲြထိုး ဆိုသည္မွာ ႐ိုး႐ုိးသာမန္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မ်ားတြင္
လုပ္ေသာ စားပဲြထိုးမ်ားထက္ ပိုမို သာလြန္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္း
အတတ္ပညာရပ္ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါသည္။ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးထားသည့္
Waiter and Waitress မ်ားရဲ႕ သိသင့္သိထိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
တတ္ေျမာက္ထားမည္ ဆိုပါလွ်င္ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္း
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးခ်ႏုိင္ပါသည္။

Waiter and Waitress ႏွင့္ Barman တစ္ေယာက္ ရွိသင့္ေသာ အတတ္ပညာ အရည္အခ်င္းမ်ား
(က) စားေသာက္ခန္း၊ အရက္ခန္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း။
(ခ) ဧည့္သည္အား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ျခင္း။
(ဂ) ဧည့္သည္အား လက္ခံျခင္း၊ ေနရာေပးျခင္း။
(ဃ) စားပဲြခင္းက်င္းပံု နည္းစနစ္မ်ား။
(င) စားေသာက္ခန္း မဖြင့္မီ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း။
(စ) အေဖ်ာ္ယမကာ အမွာလက္ခံျခင္း၊ အမွာလႊာေရးျခင္း။ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း။
(ဆ) အစားအစာ အမွာလက္ခံျခင္း၊ အမွာလႊာေရးျခင္း၊ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း။
(ဇ) ၀ိုင္၊ ရွန္ပိန္မ်ား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္း။
(စ်) ေငြရွင္းလႊာေပးရာတြင္ စစ္ေဆးရမည့္ အခ်က္အလက္၊
ေငြရွင္းပံုရွင္းနည္းမ်ား၊ ျပန္အမ္းေငြမ်ား က်နစြာ ေပးေဆာင္ျခင္း။
(ည) လိုက္ပါ၊ ပို႔ေဆာင္၊ ႏႈတ္ဆက္၊ ဖိတ္ၾကားျခင္း စတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထားမည္ ဆိုပါလွ်င္ Waiter and Waitress ႏွင့္
Barman ေကာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္မွာ အမွန္ မုခ်ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ ပြင့္လင္းရာသီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွ
ပဲြလမ္းသဘင္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေခၚယူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ၾကတာေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ပိုမို တိုးတက္
ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါသည္။
၄ဟိုတယ္စားဖိုမွဴးလုပ္ငန္း
ဒီစားဖိုမွဴး လုပ္ငန္းကေတာ့ အမ်ားသိတဲ့အတိုင္း ခ်က္ျပဳတ္တဲ့
အပိုင္းဆိုတာေတာ့ မေျပာပဲနဲ႔ သိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း
စားဖိုမွဴးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဟိုတယ္မ်ားအတြက္ စားဖိုမွဴး၊ သေဘၤာေပၚ
ေရယာဥ္မ်ားေပၚအတြက္ စားဖိုမွဴးအျပင္ တစ္ခ်ဳိ႕က ၀ါသနာအရ
ခ်က္ျပဳတ္တတ္ခ်င္တဲ့အတြက္ မိသားစု စားဖိုမွဴးရယ္လို႔ ပိုင္းျခားၿပီး
သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားၾကမယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ သင့္အတြက္ ျပည္တြင္းေနရာမ်ားအျပင္
ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားအထိ လုပ္ကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ရရွိလာမည္
ျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္နည္း ျပဳတ္နည္း စံုလင္ေအာင္ တတ္ေျမာက္ထားသူမ်ားအတြက္
စတားအဆင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဟိုတယ္ႀကီမ်ားပါ ေနရာ အမွန္တကယ္ ရရွိလာမည္
ျဖစ္ပါသည္။
၅မုန္႔ဖုတ္ပညာရပ္လုပ္ငန္း
ဒါကေတာ့ ဟိုတယ္ေတြအျပင္ ခုေနာက္ပိုင္း ဒီမုန္႔ဖုတ္နည္းပညာရပ္ကို
အမ်ဳိးေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္၊ ၁၀၀ ေက်ာ္သာ သင္ယူတတ္ေျမာက္ ထားၾကမယ္ဆိုရင္
ကိုယ္ပိုင္ တစ္ပိုင္တစ္နုိင္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား လုပ္ကိုင္လာႏုိင္ၿပီး
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အေသးစားမ်ားေတာင္ ျဖစ္လာႏုိင္စရာ ရွိပါသည္။
ဒီလိုပညာရပ္မ်ားကို အထင္ေသးလို႔ မရဘူးဆိုတာ သင္ တကယ္ ပညာရပ္တစ္ခုခုသာ
တတ္ေျမာက္ထားမည္ဆိုပါက အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အခ်ိန္မေရြး
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရရွိႏုိင္ပါမည္။
အဲဒီအတြက္ ဘယ္လို ဘာသာရပ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ယူရမည္ဆိုတာကို
မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ စီးပြားေရးအျမင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအတြက္ ေနရာ တစ္ေနရာ
ရွိေနတယ္လို႔ ဆိုလိုပါသည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာ
Sea Gameလည္း ၀င္လာေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး
နယ္ပယ္မွာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ လိုေနတာေတာ့ အမွန္ပါ။ ဟိုတယ္ေစ်းကြက္ကို
ႏုိင္ငံတကာႏွင့္အၿပိဳင္ ျမန္ျမန္ ေျပာင္းဖို႔ဆိုတာ
ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အကူအညီလည္း လိုအပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာ
ဟိုတယ္ေတြနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္ဖို႔ကေတာ့ ေနာက္က်န္ခဲ့ဖို႔ မဟုတ္ပဲ
ေရွ႕ကို တိုးၿပီး သြားေနဖို႔လည္း အထူး လိုအပ္လွပါတယ္လို႔ ေျပာရင္းနဲ႔
ယခုအခ်ိန္က စၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕ Life အတြက္ Professional ပညာရပ္တစ္ခုခုေတာ့
တတ္ေျမာက္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္မႈ
နယ္ပယ္ အလိုက္ တကယ့္လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့သူမ်ားကို ဆုိင္ရာ
ဆုိင္ရာ ဌာန အလိုက္ ေခၚယူခန္႔ထားဖို႔ ဆိုင္းျပင္ေနၾကသည္ကို
ေတြ႔ရွိရျခင္းျဖင့္ ဟိုတယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ပိုမို ေပၚေပါက္လာၿပီဆိုေတာ့ ဘယ္လို အလုပ္မ်ဳိးနဲ႔ ဘယ္လို လူေတြနဲ႔
ကိုက္ညီသလဲဆိုတာ သိခ်င္ၾကမယ္လို႔ ကၽြန္မ ယူဆမိတဲ့အတြက္ ဘယ္ေနရာေတြနဲ႔
ဘယ္အလုပ္က အံ၀င္ခြင္ၾကျဖစ္မယ္ဆိုတာ ေရးသား တင္ျပလိုက္ရျခင္းပင္
ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

မေနာျဖဴေလး ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ေရးသားသည္။

Read more: ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ေခတ္စားလာမည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဟိုတယ္
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား - Myanmar Network
http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:772157#ixzz2M6Dcz0o5

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...