Wednesday, February 20, 2013

၂၁ ရာစုရဲ႕ ကမာၻ႕အဆင့္ပညာေရး (World Class Education)

    Posted by Thal Sandy Tun on February 20, 2013 at 9:30 in သုတ/ရသ ေဆာင္းပါး၊ကဗ်ာ ႏွင့္

ကမာၻေပၚရွိ နုိင္ငံအသီးသီးမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေရးနဲ႕နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မ်က္စိေရွ႕မွာ ေသးငယ္လာေနတဲ့ ယေန႕ကမာၻၾကီးမွာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္အနုိင္ယူနုိင္စြမ္းရွိတဲ့ နုိင္ငံသားေတြ လုပ္သားေတြကို ဘယ္လုိေမြးထုတ္မလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႕နပန္းလံုးေနၾကရပါသည္။ ယေန႕ပညာသင္ယူေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးေစ်းကြက္မွာ အလုပ္ လုပ္ၾကၿပီး  ကမာၻလုံးဆုိင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေနထုိင္ၾကရပါလိမ့္မည္။

ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ ကမာၻသစ္မွာ ေအာင္ၿမင္စြာ ေခါင္းေဆာင္နုိင္ဖုိ႕ ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ားနဲ႕မတူ အလြန္ကြာၿခားတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာအတတ္ပညာမ်ားနဲ႕ ရႈၿမင္ေတြးေခၚမႈမ်ား ရရွိပုိင္ဆုိင္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ နုိင္ငံတကာမွ တန္းတူရည္တူလူသားမ်ားနဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္နုိင္စြမ္းသာမက ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္နုိင္စြမ္းလည္း ရွိရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ားထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိုၾကိဳးစားရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။

ထိေတြ႕ေပါင္းဆံုလာေနတဲ့ အင္အားၾကီးသည့္ စီးပြားေရး၊ နည္းပညာ၊ လူဦးေရနဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြဟာ နုိင္ငံတကာဗဟုသုတၾကြယ္၀ေသာ၊ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေၿမာက္ေသာ၊ ကမာၻ႕စကားဘာသာနဲ႕ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ ကၽြမ္း၀င္ေသာ နုိင္ငံသားမ်ားနဲ႕ လုပ္သားထုကို လိုအပ္ေနပါသည္။ The Council of Chief State School Officers (CCSSO)နဲ႕ Asia Society တုိ႕ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာ အဆိုပါကဲ့သုိ႕ ကမာၻရြာၿဖစ္စဥ္ၾကီးမွာ အဓိကက်တဲ့ ၿပင္ဆင္တံု႕ၿပန္မႈဟာ ပညာေရးပဲ ၿဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ ၎တုိ႕က အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၿပည္နယ္ ၂၅ ခု ရွိ ေက်ာင္းမ်ားမွာ ၿပည္နယ္အစိုးရဦးေဆာင္တ့ဲ့ နုိင္ငံတကာပညာေရးကို တုိးၿမွင့္ဆန္းသစ္ေနပံု ကို ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။ လုိရင္းကုိပဲ ေကာက္ႏႈတ္တင္ၿပလုိပါသည္။

နုိင္ငံတကာဗဟုသုတနဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ နုိင္ငံသားထုကို ၿပဳစုပ်ဳိးေထာင္ဖုိ႕ လိုအပ္လာေစတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာပါလဲ။

ပထမတစ္ခုက ကမာၻလံုးဆုိင္ရာစီးပြားေရး (Global Economy) ၿဖစ္ပါသည္။  ကမာၻမွာ နယ္စပ္မ်ားကုိ ၿဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကုန္စည္နဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ ေန႕စဥ္စီးဆင္းေနပါသည္။ အနာဂတ္တြင္ အငယ္စား၊ အလတ္စားနဲ႕ အၾကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုဟာ ၿပည္ပမွာ အေၿခစုိက္ပါလိ့မ္မည္။ ဒါက ဘာကို ၿပဆုိသလဲဆုိရင္ ကမာၻတစ္လႊားက စားသံုးသူမ်ားဆီ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်နုိင္ဖုိ႕၊ အၿခားနုိင္ငံမွ လုပ္သားမ်ား၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားနဲ႕အတူ ထိေရာက္စြာ ဆက္သြယ္လုပ္ကုိင္နုိင္ဖုိ႕ နုိင္ငံၿခား ဘာသာစကားနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကုိ နွံ႕စပ္တဲ့သူမ်ား မ်ားစြာ လိုအပ္တယ္လုိ႕ ဆုိလိုပါသည္။

ဒုတိယတစ္ခုက လံုၿခံဳေရးနဲ႕ကမာၻလံုးဆိုင္ရာနုိင္ငံသားၿဖစ္ၿခင္း (Security and Global Citizenship) ဆုိတာပါ။ ယေန႕ကမာၻၾကီးဟာ ဘယ္တုန္းကမွနဲ႕မတူ အၿပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေနပါသည္။ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ အဓိကၿပႆနာေတြဟာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာရုိက္ခတ္မႈေတြ ရွိပါသည္။ ဥပမာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၊ ကမာၻၾကီး ပူေႏြးလာမႈမွအစ ကူးစက္လြယ္ေရာဂါမ်ား၊ စြမ္းအင္၊ ဆင္းရဲမဲြေတမႈနဲ႕ အၾကမ္းဖက္၀ါဒတို႕အထိ ၿပႆနာေပါင္းမ်ားစြာဟာ နုိင္ငံတိုင္းနီးပါး ရင္ဆုိင္ေနၾကရပါသည္။ အဲဒီအတြက္ ေၿဖရွင္းနုိင္မယ့္နည္းလမ္းကေတာ့ နုိင္ငံတကာအဆင့္ အစိုးရမ်ားၾကားနဲ႕ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈပဲ ၿဖစ္ပါသည္။

တတိယေၿမာက္ကေတာ့ တိုးပြားလာေနတဲ့ နုိင္ငံတကာပါရမီရွင္ဦးေရ ( Growing Global Talent Pool) ပါ။ နုိင္ငံတကာမွာ ပညာေရးစနစ္ဟာ ပုိမိုက်ယ္ၿပန္႕ၿပီး တိုးတက္လာတာနဲ႕အမွ် ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလံုးရဲ႕ ပါရမီရွင္နုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး စုဆံုလာၾကပါလိ့မ္မည္။ ၂၁ ရာစုအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေက်ာင္းေတြ ကို ေလ့လာသင္ၾကားရာဘံုဌာနေတြအၿဖစ္ အသြင္ေၿပာင္းဖုိ႕ ေပၚလစီေတြ အေလ့အက်င့္ေတြ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိေပၚလစီမ်ား၊ အေလ့အက်င့္မ်ားနဲ႕ ပိုမိုမ်ားၿပားတဲ့ အထက္တန္းေက်ာင္းဘဲြ႕ရ မ်ားကို ေမြးထုတ္ရံုသာမက၊ အဆုိပါဘဲြ႕ရမ်ားဟာ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္လိမၼာတဲ့ နုိင္ငံသားမ်ား၊ ကမာၻ႕အသုိက္အ၀န္းမွာ ကုိယ့္ေနရာကုိယ္ယူဖုိ႕ အဆင့္သင့္ၿဖစ္ေနသူမ်ား ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။

ကမာၻလံုးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈ လိုအပ္ၿခင္း (Global Competency)
အဲဒီစိန္ေခၚမႈေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လုိအပ္တဲ့ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈဆုိသည္မွာ
(၁)အၿခားေသာ ကမာၻ႕ေဒသမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးမ်ား နဲ႕ နုိင္ငံတကာအေရးအရာမ်ားမွာ နွံ႕စပ္သိၿမင္မႈ၊

(၂)အဂၤလိပ္စာအပါအ၀င္ အၿခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား တတ္ေၿမာက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုမွ လူမ်ားနဲ႕ အတူပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္နုိင္မႈ၊ ကမာၻတစ္လႊားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူနုိင္မႈ၊

(၃)အၿခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေလးစားၿပီး နုိ္င္ငံၾကီးသားပီသမႈ တုိ႕ၿဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ကမာၻတစ္လႊားက အေကာင္းဆံုးေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေတြ ေပါင္းစပ္ထားၿပီး ၂၁ ရာစုအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အသိပညာနဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သင္ၾကားေပးေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ လက္လွမ္းမီနုိင္မွသာလ်ွင္ လူ႕အသုိက္အ၀န္းအတြက္ အသံုး၀င္ေသာ လူသားမ်ား ၿဖစ္လာမည္ဟု ဆုိပါသည္။

ဤေနရာတြင္  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမဲ့ နုိင္ငံတကာယွဥ္ၿပိဳင္နုိင္မႈရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ဖန္တီးဖုိ႕ရန္မွာ အစိုးရမ်ားအတြက္ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။ အစိုးရမ်ားဟာလည္း ကမာၻလံုးဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈရွိတဲ့ လုပ္သားထုကုိ ၿပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူေနၾကပါၿပီ။ ကုန္သြယ္ေရး၊ နုိင္ငံၿခားရင္းနွီးၿမဳပ္နွံမႈနဲ႕ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးမႈအတြက္ နုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမွာ ၿဖစ္၍ ၿဖစ္ပါသည္။ အစိုးရမ်ားဟာ ထုိကဲ့သုိ႕ေသာ လူသားအရင္းအၿမစ္အတြက္ အဓိက ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံသူ ၿဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းမွအစ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ဟုေသာ ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားနဲ႕ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ေလ့လာသင္ယူမႈအတြက္ အစိုးရမ်ားက ရင္းနွီးၿမဳပ္နွံရမွာ ၿဖစ္သကဲ့သုိ႕ သတင္းအခ်က္ အလက္နဲ႕ နည္းပညာဆုိင္ရာ ပံ့ပိုးမႈတုိ႕ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲမွာ အမ်ိဳးသားအ
ဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို နုိင္ငံတကာစံအဆင့္သုိ႕ ေၿပာင္းလဲၿမွင့္တင္ၿခင္း၊ ကမာၻ႕ဘာသာစကားမ်ားကို မူလတန္းမွစ၍ သင္ယူေစၿခင္း၊ ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို ၿမွင့္တင္ၿခင္းနဲ႕ နည္းပညာကို အၿပည့္အ၀အသံုးခ်ေစၿခင္းတုိ႕ မလဲြမေသြ ပါ၀င္ရမွာ ၿဖစ္ပါသည္။

Read more: ၂၁ ရာစုရဲ႕ ကမာၻ႕အဆင့္ပညာေရး (World Class Education) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A809082&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2LViTm1D9

http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A809082&xgs=1&xg_source=msg_share_topic မွ ....

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...