Wednesday, February 27, 2013

ဦးေဏွာက္ ကင္ဆာအက်ိတ္ မၿဖစ္ေစရန္ အၾကံေပးခ်က္

မာံသူ ရိႏၵ and Thiha Kyi Win shared အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ပုံပ်က္ ခင္စိန္'s photo.
ဦးေဏွာက္ ကင္ဆာအက်ိတ္ မၿဖစ္ေစရန္ အၾကံေပးခ်က္
============================

ၾသစေတလ်ားႏုိင္ငံရဲ့ ထိပ္တန္း ဦးေဏွာက္ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ခ်ာလီတီယုိ ရဲ့ အၾကံဥာဏ္ေပးခ်က္အရ ဦးေဏွာက္အက်ိတ္ေရာဂါ (သုိ႔မဟုတ္) ဦးေဏွာက္ကင္ဆာ ၿဖစ္ၿခင္းမွ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ သံလုိက္လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း ထုတ္လႊင့္တဲ့ ပစၥည္း စက္ကိရိယာေတြကုိ သတိနဲ႔ ကုိင္တြယ္သုံးစြဲသင့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္ ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးခ်က္ ၅ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။

၁ - ကုိယ္ခႏၶာ ခုခံအားပုံမွန္ရရွိေစရန္ တစ္ညလွ်င္ ၈ နာရီအိပ္ပါ ။
၂ - ႏွုိ္းစက္ နာရီမ်ားကုိ အိပ္ယာေၿခရင္းမွာထားပါ ( ေခါင္းရင္းမွာ မထားရ ) ။ အထူးသၿဖင့္ အိပ္ခန္းအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမွန္သမွ်ကုိ ပိတ္ၿပီးမွ အိပ္ပါ ။
၃ - လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားၿဖင့္ အေႏြးဓါတ္ထုတ္လႊင့္ေပးတဲ့ အေႏြးေစာင္မ်ားကုိ ခလုပ္ပိတ္ၿပီးမွ အိပ္ပါ ။
၄ - မုိဘုိင္းဖုန္းၿဖင့္ စကားေၿပာလွ်င္ လက္လြတ္ ( စပီကာဖြင့္ၿခင္း / နားၾကပ္သုံးၿခင္း ၿဖင့္ ) ေၿပာပါ ။
၅ - မုိက္ခရုိေ၀့ဖ္ သုံးၿပီး ေႏႊးတဲ့အစာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ခ်က္တဲ့ အစာမ်ားကုိ အခ်ိန္ၿပည့္အသံ ( beep ) ၿမည္ၿပီးေနာက္  မိနစ္ အနည္းငယ္ေစာင့္ၿပီးမွ  တံခါးဖြင့္ၿပီး အစာကုိထုတ္ယူ သုံးေဆာင္ပါ ။

- ေ၀မွ်သူ 

အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ပုံပ်က္ ခင္စိန္

-------------------------------------

Brain surgeon Dr Charlie Teo's Advice

This is mainly why electricals especially in the bedrooms, should be turned off completely when not in use. Also, microwaved foods should not be eaten immediately. Wait a few minutes as the food continues to be cooked after it has been taken out of the oven.

BRAIN cancer surgeon Charlie Teo has urged people to put mobile phones on loudspeaker, move clock radios to the foot of the bed and wait until microwaves have finished beeping before opening them.. 

The controversial Sydney specialist told a Melbourne fundraiser that although the jury was still out on mobile phones and other forms of electromagnetic radiation, we should not take risks. 
"Even though the jury's not in, just to err on the side of safety I would try and limit the amount of electromagnetic radiation that you're exposed to," he said. 

"The American government, for example, recommend that all electrical appliances should be put at the foot of the bed and not the head of the bed. 
"Electric blankets should be turned off before you get in bed and definitely wait for those five beeps before you open the microwave. 
"With the mobile phone I encourage you to put it on loudspeaker and step outside rather than sticking it up to your brain." 

Dr Teo, who tackles tumours other surgeons deem inoperable, said some hair dyes, particularly red, could also cause brain cancer in people with a predisposition. 

"The body needs some genetic predisposition. The hair dye, the mobile phone, they're just catalysts but you probably need some sort of genetic aberration to get the cancer in the first place," he said. 

Fast cancers 

Dr Teo, who stars in Channel Seven's Last Chance Surgery, was in Melbourne last week for the Blackwood8 fundraiser at Croydon golf club. 
The group was founded by family and friends of Sally White, a patient of Dr Teo's whose outlook has improved dramatically. 

Dr Teo said while breast cancer doubled its cell numbers in weeks or months, the quickest brain cancers took just 16 hours. 
No age group was immune and the incidence of brain tumours was growing. 
"It's increasing in frequency both in this country and developing countries and it used to be ranked out of the top 10 but it's just joined the top 10 most common cancers," he said. 

Recent studies have raised alarm bells about mobile phones. 
An unreleased World Health Organisation study reportedly found "a significantly increased risk" of some brain tumours related to use of mobile phones for 10 years or more. 

A Suleyman Demirel University study in Turkey also found wearing a mobile phone on your belt may lead to decreased bone density in an area of the pelvis commonly used for bone grafts. 

Dr Teo said there had been some advancements in treating tumours, like microwave therapy and putting chemotherapy directly into a tumour. A healthy diet, meditation and positive thought could also be beneficial. 
"We believe that they probably boost the immune system," he said. 

Dr Teo's tips to reduce brain tumour risks 

- Get eight hours sleep a night and eat well to boost your immune system 
- Keep electrical appliances like clock radios at the foot of the bed 
- Turn electric blankets off before retiring 
- Put mobile phones on hands-free 
- Wait until the microwave finishes beeping before opening it

Credits - Martin Suter <&*%^$@#@gmail.com>

ၾသစေတလ်ားႏုိင္ငံရဲ့ ထိပ္တန္း ဦးေဏွာက္ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ ခ်ာလီတီယုိ ရဲ့ အၾကံဥာဏ္ေပးခ်က္အရ ဦးေဏွာက္အက်ိတ္ေရာဂါ (သုိ႔မဟုတ္) ဦးေဏွာက္ကင္ဆာ ၿဖစ္ၿခင္း မွ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ သံလုိက္လွ်ပ္စစ္စက္ကြင္း ထုတ္လႊင့္တဲ့ ပစၥည္း စက္ကိရိယာေတြကုိ သတိနဲ႔ကုိင္တြယ္ သုံးစြဲသင့္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္ ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးခ်က္ ၅ ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။

၁ - ကုိယ္ခႏၶာ ခုခံအားပုံမွန္ရရွိေစရန္ တစ္ညလွ်င္ ၈ နာရီအိပ္ပါ ။
၂ - ႏွုိ္းစက္ နာရီမ်ားကုိ အိပ္ယာေၿခရင္းမွာထားပါ ( ေခါင္းရင္းမွာ မထားရ ) ။ အထူးသၿဖင့္ အိပ္ခန္းအတြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမွန္သမွ်ကုိ ပိတ္ၿပီးမွ အိပ္ပါ ။
၃ - လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားၿဖင့္ အေႏြးဓါတ္ထုတ္လႊင့္ေပးတဲ့ အေႏြးေစာင္မ်ားကုိ ခလုပ္ပိတ္ၿပီးမွ အိပ္ပါ ။
၄ - မုိဘုိင္းဖုန္းၿဖင့္ စကားေၿပာလွ်င္ လက္လြတ္ ( စပီကာဖြင့္ၿခင္း / နားၾကပ္သုံးၿခင္း ၿဖင့္ ) ေၿပာပါ ။
၅ - မုိက္ခရုိေ၀့ဖ္ သုံးၿပီး ေႏႊးတဲ့အစာမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ခ်က္တဲ့ အစာမ်ားကုိ အခ်ိန္ၿပည့္အသံ ( beep ) ၿမည္ၿပီးေနာက္ မိနစ္ အနည္းငယ္ေစာင့္ၿပီးမွ တံခါးဖြင့္ၿပီး အစာကုိထုတ္ယူ သုံးေဆာင္ပါ ။

- ေ၀မွ်သူ

အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ပုံပ်က္ ခင္စိန္

-------------------------------------

Brain surgeon Dr Charlie Teo's Advice

This is mainly why electricals especially in the bedrooms, should be turned off completely when not in use. Also, microwaved foods should not be eaten immediately. Wait a few minutes as the food continues to be cooked after it has been taken out of the oven.

BRAIN cancer surgeon Charlie Teo has urged people to put mobile phones on loudspeaker, move clock radios to the foot of the bed and wait until microwaves have finished beeping before opening them..

The controversial Sydney specialist told a Melbourne fundraiser that although the jury was still out on mobile phones and other forms of electromagnetic radiation, we should not take risks.
"Even though the jury's not in, just to err on the side of safety I would try and limit the amount of electromagnetic radiation that you're exposed to," he said.

"The American government, for example, recommend that all electrical appliances should be put at the foot of the bed and not the head of the bed.
"Electric blankets should be turned off before you get in bed and definitely wait for those five beeps before you open the microwave.
"With the mobile phone I encourage you to put it on loudspeaker and step outside rather than sticking it up to your brain."

Dr Teo, who tackles tumours other surgeons deem inoperable, said some hair dyes, particularly red, could also cause brain cancer in people with a predisposition.

"The body needs some genetic predisposition. The hair dye, the mobile phone, they're just catalysts but you probably need some sort of genetic aberration to get the cancer in the first place," he said.

Fast cancers

Dr Teo, who stars in Channel Seven's Last Chance Surgery, was in Melbourne last week for the Blackwood8 fundraiser at Croydon golf club.
The group was founded by family and friends of Sally White, a patient of Dr Teo's whose outlook has improved dramatically.

Dr Teo said while breast cancer doubled its cell numbers in weeks or months, the quickest brain cancers took just 16 hours.
No age group was immune and the incidence of brain tumours was growing.
"It's increasing in frequency both in this country and developing countries and it used to be ranked out of the top 10 but it's just joined the top 10 most common cancers," he said.

Recent studies have raised alarm bells about mobile phones.
An unreleased World Health Organisation study reportedly found "a significantly increased risk" of some brain tumours related to use of mobile phones for 10 years or more.

A Suleyman Demirel University study in Turkey also found wearing a mobile phone on your belt may lead to decreased bone density in an area of the pelvis commonly used for bone grafts.

Dr Teo said there had been some advancements in treating tumours, like microwave therapy and putting chemotherapy directly into a tumour. A healthy diet, meditation and positive thought could also be beneficial.
"We believe that they probably boost the immune system," he said.

Dr Teo's tips to reduce brain tumour risks

- Get eight hours sleep a night and eat well to boost your immune system
- Keep electrical appliances like clock radios at the foot of the bed
- Turn electric blankets off before retiring
- Put mobile phones on hands-free
- Wait until the microwave finishes beeping before opening it

Credits - Martin Suter <&*%^$@#@gmail.com>

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...