Friday, February 22, 2013

ပညာေရး အေရးႀကီးသည္

(The Voice Weekly Vol-9, No-8 Editorial)

ႏိုင္ငံမ်ားစြာ တို႔၏ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ တို႔၏ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရး မူဝါဒေကာင္းမ်ား၊ ခုိင္မာေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား အေပၚတြင္ အဓိက မူတည္ ပါသည္။ ထိုအခ်က္တို႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပညာေရး ႏွင့္ လူတိုင္း အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ခံခြင့္ တို႔မွာ အလိုအေလ်ာက္ ေျပလည္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေရခံေျမခံ မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ဆိုသလို အခ်ဳိးညီညီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြား ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္ အလိုက္ အမွန္တကယ္ တတ္ကြ်မ္းသူ ပညာရွင္ မ်ားျဖင့္ စနစ္တက် စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲရန္ လိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ႔သို႔ ဆင္းရဲတြင္း နက္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္က်ဆုံး စာရင္းဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္း သည္ အိုေဟာင္း၊ ယိုယြင္းေနေသာ အိမ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ရျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူပါသည္။ အိုေဟာင္း၊ ယုိယြင္းေနေသာ အိမ္တစ္လုံး ကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ ရာတြင္ ေအာက္ေျခ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အစျပဳကာ လဲသင့္ဖယ္သင့္ သည္မ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ အသစ္ အစားထိုးသင့္ သည္မ်ား အစားထိုးျခင္း စသည္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေခါင္းမိုးအထိ အစဥ္လိုက္ စဥ္းစား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လိုပါက ပထမဦးစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ခုလုံးကို သိရွိ နားလည္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနႏွင့္ အနာဂတ္လားရာ အျမင္တို႔ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သည့္ လႊမ္းၿခဳံ ေထာင့္ေစ့ေသာ ပင္မ စီမံကိန္း Master Plan တစ္ရပ္ ေရးဆြဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေရးဆြဲရာတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပညာေရး သမိုင္းေၾကာင္း အရ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္ ပညာေရး၊ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ပညာေရး၊ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ပညာေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ အစိုးရ ကာလ ပညာေရးစသည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အလိုက္ က်င့္သုံး ခဲ့ေသာ ပညာေရး တို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူခြ်န္၊ ပညာတတ္မ်ား မည္မွ် ထြက္ေပၚခဲ့သည္၊ မည္သည့္ က႑၊ နယ္ပယ္ မ်ားမွ ေန၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အေပၚ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အျပင္ ကမၻာ့အဆင့္ အထိ မည္သူ၊ မည္မွ် တာဝန္ထမ္းခဲ့သည္၊ မည္မွ် ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ခဲ့သည္ စေသာ အခ်က္တို႔ကို စစ္တမ္းေကာက္၊ သုေတသန ျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံ အသီးသီးတြင္ က်င့္သုံးေနေသာ ပညာေရး စနစ္မ်ား အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ အေမရိကန္ ပညာေရးစနစ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ စင္ကာပူ ပညာေရးစနစ္၊ ဥေရာပမွ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ပညာေရးစနစ္ က်င့္သံုးေနေသာ ဖင္လန္ ပညာေရးစနစ္ တို႔ကိုလည္း ေလ့လာ ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေလ့လာခ်က္မ်ား အရ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ မည္သည့္ ပညာေရး စနစ္ျဖင့္ က်င့္သုံးလွ်င္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို အေထာက္ကူ ျပဳႏုိင္မည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ထင္လင္းစြာ ေတြ႔ရွိ ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ အိမ္တစ္တစ္လုံး တည္ေဆာက္ သကဲ႔သို႔ ေအာက္ေျခအဆင့္ ျဖစ္ေသာ မူလတန္း ပညာေရးက အစျပဳ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မူလတန္း သင္႐ုိးညႊန္းတမ္း၊ မူလတန္း ျပ႒ာန္းခ်က္၊ သင္႐ုိး ညြႊန္းတမ္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီပါမွ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္ အဆင့္ဆင့္သို႔ အရည္အခ်င္း မီေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား တစ္ထစ္ခ်င္း တက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာေရးကို မစဥ္းစားပဲ တကၠသိုလ္ မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္၊ ေဆးအသစ္ သုတ္ကာ ႏိုင္ငံျခား ပါေမာကၡမ်ား ငွားရမ္း လိုက္႐ုံျဖင့္ ျမန္မာ့ပညာေရး မွန္ကန္ေသာ တိုးတက္မႈ ရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မိပါက ျခစား၊ ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ အိမ္အိုတစ္လုံးကို ေခါင္မိုး အသစ္လဲၿပီး ေဆးသုတ္သည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သြားႏိုင္ ပါသည္။

မူလတန္းပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရာတြင္လည္း ကေလးငယ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ကို ေလးနက္စြာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္၊ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ဆရာမ်ား ရရွိလိုပါက ၄င္းတို႔ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပး သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေနရပါမည္။ ဤေနရာတြင္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ကို တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာၾကည့္ရန္ လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ မည္မွ် ခြဲေဝ လ်ာထားသနည္း ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အရ၊ အသုံး မွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာ ေငြေၾကးမွ် သာ သုံးစြဲေနပါက ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပညာေရး မဆိုထားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း လာအုိႏိုင္ငံ တို႔၏ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ကိုပင္ မီႏိုင္စရာ မရွိေပ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ အစိုးရသည္ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ထက္ စာလွ်င္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္ တိုးျမႇင့္လာသည္ကို ၾကည့္လွ်င္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အထိုက္အေလ်ာက္ နားလည္သေဘာ ေပါက္လာသည္ ဟု ယူဆစရာ ရွိပါသည္။ ယင္းထက္ ပိုေလးနက္စြာ သေဘာေပါက္ ပါက မေဝးေတာ့ေသာ ကာလတြင္ ျမန္မာလူခြၽန္၊ လူေတာ္မ်ား တစ္ဖန္ျပန္လည္ ေမြးထုတ္ ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ မိပါေၾကာင္း။

အယ္ဒီတာ (၂၁-၂-၂၀၁၃)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...