Wednesday, February 10, 2016

အျဖဴေရာင္စုုတ္ခ်က္ (ဝါ) မျပီးေသးေသာ ပန္းခ်ီကားကိုု အဆံုုးသတ္ႏိုုင္ျခင္း

Nyo Tun

(နီတိ ၊ ဥပေဒကရဏ ႏွင့္ ဝိမုုတၱိျဖစ္စဥ္ ကထာ ၈)
၅၉ စလံုုးကိုု ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ေဒၚစုုကိုု ေထာက္ခံသလိုုလိုု၊ ႏိုုင္ငံေကာင္းက်ိဳးကိုု လိုုလားသလိုုလိုု ႏွင့္ ဗမာလူ႔ေဘာင္ကိုု ေရရွည္ ႏွင့္ ထာဝရ အၾကီးအက်ယ္ ေရတိမ္နစ္သြားေစႏိုုင္သည့္ ေထာင္ေခ်ာက္တခုု ရွိသည္။ ‘၅၉ စလံုုးဟာ ေဒၚစုုလိုု ႏိုုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ တူမတူေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္တဲ့ မဟာလူစြမ္းေကာင္း တေယာက္အတြက္ ယာယီအားျဖင့္ ဆိုုင္းငံ့ထားသင့္တယ္’ ။
ဒါမ်ိဳး အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ဒီမိုုကေရစီ အစိုုးရ ေပၚေပါက္လာေရးကိုု လုုိလားသည့္ ပံုုစံမ်ိဳးဟုု ထင္ရတတ္ပါေသာ္လည္း အမွန္အားျဖင့္ (လူတဦးတေယာက္ႏွင့္ အေျခအေန အရသာ ဆုုိင္းငံသင့္ေပမယ့္) ၅၉ စ သည္ ထာဝရ တည္ရွိသင့္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေနျခင္း၊ ၅၉ စ၏ ေနာက္ခံ ဆင္ေျခ –– “အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ အတြက္ အႏၱရယ္ မက်ေရာက္ေစရန္ ၅၉ စ သည္ တည္ကိုု တည္ရွိသင့္သည္၊ တည္ရွိရမည္” ဟူေသာ အခ်က္ကိုု လိုုက္လံသေဘာတူ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ DvB-English တြင္ ဝီရသူ၏ ၅၉(စ) ကိုု ကန္႔ကြက္မႈရဲ႕ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေဒၚစုုကိုု မ်ိဳးဖ်က္မဟုု တိုုက္ခိုုက္ေသာ ဆင္ေျခကိုု ေဖာ္ျပခဲ့စဥ္က စိုုးရိမ္ခဲ့မိေသာ အခ်က္တခုု ရွိသည္။
၉၆၉ (မဘသ) စသည့္ အစိုုးရေအာက္ဆြဲ အဖြဲ႔တိုု႔သည္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသင့္ေသာ တခ်ိန္တြင္ ‘ေဒၚစုုကိုုေတာ့ ေထာက္ခံပါသည္’ ဟူျပီး လုုပ္လာႏိုုင္သည္၊ ဒါေပမယ့္ ‘ေဒၚစုုသာလွ်င္ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္ျပီး က်န္လူအားလံုုးေတြကိုုေတာ့ မ်ိဳးဖ်က္ေတြဟူျပီး ႏွိပ္ကြပ္ရမည္’ ။ သည္တြင္ က်ေနာ္တိုု႔ အထူးသတိျပဳရန္ အခ်က္မွာ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ ၅၉ စကိုု ဆန္႔က်င္ေခ်ပရာတြင္ ‘ေဒၚစုုအတြက္သာ’ (ဝါ) ထူးျခားေသာ ဂုုဏ္ျဒပ္ေတြ ရွိသည့္သူတဦးတေယာက္ အတြက္ သီးသန္႔ ဟူေသာ အေၾကာင္းဆင္ေျခကိုု လံုုးဝ မသံုုးစြဲမိဖိုု႔၊ ေယာင္လိုု႔ေတာင္ ပါးစပ္ဖ်ားက မထြက္ဖိုု႔ အဓိက သတိထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုုအတြက္သာ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုု မိမိတိုု႔မွ သံုုးစြဲမိျပီ ဆိုုသည္ႏွင့္ ဗမာလူ႔ေဘာင္ (ေဒၚစုုမွလြဲ က်န္သူအားလံုုး) သည္ တပ္မေတာ္ နာမည္ခံ လူနည္းစုုလူတစုု ႏွင့္ သံဃာအမည္ခံ လူနည္းစုုလူတစုုတိုု႔၏ ဆင္ျခင္တံုုတရားျဖင့္ ေရွ႕ေဆာင္ ထိန္းေၾကာင္းေမာင္းႏွင္မႈေနာက္ကိုု လိုုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည္၊ လိုုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူေသာအခ်က္ကိုု လက္ခံသည္ဟုု သေဘာတူလုုိက္ျခင္း ျဖစ္သလိုု ေနာက္တခ်က္မွာလည္း မိမိကိုုယ္တိုုင္သည္ တရားဥပေဒေရွ႕ေမွာက္မွာ အားလံုုးဟာ တေျပးညီ ျဖစ္ရမည္ ဟူေသာ အခ်က္ကိုု က်ရူံးေစလိုုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာင္အခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္ကိုု လႊမ္းမိုုးထားေသာ လူနည္းစုုသည္ စစ္အာဏာ ျပန္သိမ္းအုုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ့လွ်င္ ‘ဗမာလူ႔ေဘာင္သည္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရး မရွိ၊ (ေပၚျပဴလာ) ေဒၚစုုတဦးတည္း ႏွင့္ သူမမွ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားသည့္ လူနည္းစုု လူတစုုအတြက္သာ လူ႔ေဘာင္ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ကြင္းကြက္ျပီး ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္… ဤလူ႔ေဘာင္တြင္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈစေသာ တရားဥပေဒ၏ စံနဳန္းတိုု႔ ျပန္လည္စိုုးမိုုးႏိုုင္ရန္ အက်ိဳးအလိုု႔ဌာ… တပ္မေတာ္သည္ လက္ပိုုက္ၾကည့္မေနႏိုုင္ေတာ့၊ လုုပ္သင့္လုုပ္ထိုုက္ေသာ အလုုပ္ကိုု ယခုုအခ်ိန္တြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား ျပန္လည္ လုုပ္ေဆာင္လိုုက္ရျပီ ျဖစ္သည္’ ။
သည္တြင္ အထူးသတိျပဳရန္ အခ်က္မွာ ႏွစ္ေပါင္း သံုုးဆယ္နီးပါး ဒီခ်ဳပ္ဟာ ၾကံ႔ၾကံ႔ခံႏိုုင္ခဲ့ျခင္းဟာ ဒီခ်ဳပ္ဟာ –– “သီးသန္႔ စံစားထိုုက္ေသာ လူစြမ္းေကာင္း လူတဦး (သိုု႔) လူနည္းစုု အုုပ္စုုတအုုပ္စုုဟာ ဗမာလူ႔ေဘာင္ကိုု လႊမ္းမိုုးေဆာင္ရြက္ထိုုက္သည္ ကိုု လက္မခံ” စေသာ general priniciples (ေယ်ဘုုယ် စံနဳန္း) ေတြမွ ရုုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ေသြဖီမႈ မရိွိျခင္းဟူေသာ အခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေယ်ဘုုယ်စံနဳန္းေတြမွ ၾကီးၾကီးမားမား ေသြဖီေသာ အယူအဆကုုိ ေရွ႕တန္းတင္မႈဟာ ျဖစ္ေပၚျပီ ဆိုုသည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ တကြ ဗမာလူ႔ေဘာင္သည္ အနာဂါတ္တြင္ ေတာမသတ္ေအာင္ က်ရူံးသြားႏိုုင္ပါသည္။ ၅၉ (စ) ဟာ (ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ လူစြမ္းေကာင္းဟုု ထင္ေနေသာ) လူနည္းစုုတစုုသည္ ေဒၚစုုတဦးတည္းကိုု သာ ရည္ရြယ္၍ ျပဌာန္းထားခဲ့တာ ေသခ်ာေပမယ့္လည္း အဲသည္ အထာကိုု ၾကည့္ျပီး ေဒၚစုုတေယာက္တည္းအတြက္ သီးသန္႔ ျပန္ျပင္ေပးရမည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုု မိမိသည္ ေရွ႕တန္းတင္၍ မရ။ ဒါမ်ိဳး အေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ လူစြမ္းေကာင္း လူနည္းစုုလူတစုု၏ ေရရွည္ထာဝရ တရားဝင္မႈ၊ လူစြမ္းေကာင္း လူနည္းစုု လူတစုု၏ သီးသန္႔ဆင္ေျခတိုု႔ဟာ ေရရွည္ကိစၥတိုု႔အတြက္ တရားဝင္ပါသည္ဟုု မိမိတိုု႔မွ လုုိက္လံေထာက္ခံမိေနျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုုေသာ အခ်က္ကိုု ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္သတိျပဳမိေစလိုုပါသည္။
တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ က်ေနာ္တိုု႔ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး ရဲ႕ နဂိုုမူလအက်ဆံုုး အေရးကိစၥကိုု ပဲ ျပန္သြားရပါမည္။ မျပီးေသးေသာ ပန္းခ်ီကား၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ ေဆးစက္ဟာ အလြန္ရိုုးရွင္းလွေသာ အျဖဴေရာင္စုုတ္ခ်က္တခ်က္သာ ျဖစ္ပါ၏၊ အဲဒါကေတာ့ “လူနည္းစုု လူတစုုမွ ဗမာလူ႔ေဘာင္၏ လားရာ လမ္းေၾကာင္းကိုု လႊမ္းမိုးကာျပဳေဆာင္ထိုုက္သည္” ဟူေသာ ဆင္ေျခကိုု လံုုးဝ ျပန္လမ္းမရွိ၊ အျပီးသတ္ ပယ္ခ်ႏိုုင္လိုုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ မျပီးေသးေသာ ပန္းခ်ီကားသည္ အျဖဴေရာင္ ေနာက္ခံသက္သက္၊ အခ်ိန္ယႏၲရားႏွင့္ အမွ် မည္သူမဆိုုက ေဆးစက္ေရာင္စံုု လာခ်ႏိုုင္ေသာ ပန္းခ်ီကား၊ အလြန္ထူးဆန္းလွေသာ အခ်က္မွာ ပန္းခ်ီကားကိုု မည္သည့္ သီးသန္႔ ပုုဂၢိဳလ္တစံုုတဦး၊ မည္သည့္ မဟာပန္းခ်ီေက်ာ္တဦးတေယာက္၊ လူအုုပ္စုုတစုု ကမွ သူ႔ပံုုစံဒီဇိုုင္းကိုု အျပီးလာမသတ္ႏိုုင္ေတာ့ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကိုု လံုုျခံဳစိတ္ခ်ႏုုိင္ျပီ ဆိုုေသာ အေျခအေနသည္ သာလွ်င္ ၄င္းပန္းခ်ီကားသည္ အမွန္တကယ္ ျပီးဆံုုးႏိုုင္ျပီ ျဖစ္သည္။ (Spontaneous Order)
ဗမာျပည္၏ လက္ရွိ ဥပေဒေရးရာတြင္ က်ေနာ္တိုု႔ဟာ ၅၉ စ၊ ၄၃၆ တိုု႔မွာပါေသာ စာသားေတြကိုု –– သီးသန္႔လူတစုုက စိတ္ထင္ရာ ေဆးစက္ခ်ထားတာေတြကိုု တခုုခ်င္း (ေရတိုုအခ်ိန္ ကြက္ကြက္ကေလးမွာ) ျပန္ဖ်က္ပယ္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားေနျပီ ဆိုုလွ်င္ –– ဒါဟာ အလြန္ပင္ လမ္းလြဲေနျခင္း ျဖစ္သည္ ။ က်ေနာ္တိုု႔ ပယ္ရမွာက သီးသန္႔လူတစုု၏ အေတြးအၾကံ၊ မဟာ ဆင္ေျခမ်ိဳးဟာ လူ႔ေဘာင္က လူအားလံုုး၏ အေတြးအၾကံ၊ က်န္ ဆင္ေျခစုုစုုေပါင္းထက္ သာလြန္သည္ ဆိုုေသာ အခ်က္ –– ၄င္း သီးသန္႔လူတအုုပ္ဟာ မိမိတိုု႔၏ ျပည့္စံုုစြာ သိျမင္ႏိုုင္ေသာ ဆင္ေျခဟာ လူ႔ေဘာင္ေန လူအားလံုုးထက္ သာလြန္ျမင့္မားသည့္ အတြက္ ၄င္းဆင္ေျခတိုု႔သည္ တရားဥပေဒ အသြင္သ႑န္ကိုု ဟူ၍ တရားဝင္ “ေရရွည္” တည္တံ့ပိုုင္ခြင့္ ရွိသည္ –– ဟူေသာ အခ်က္ကိုု ျပတ္ျပတ္သားသား စိန္ေခၚေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ (Fatal Conceit)
ဗမာျပည္ အေျခခံဥပေဒ တခုုလံုုး၏ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာကိုု တခြန္းတည္း ေျပာပါဆိုုလွ်င္ ၅၉ စ ၊ ၄၃၆ စေသာ မျပီးမဆံုုးႏိုုင္ေသာ ပုုဒ္မမ်ား မဟုုတ္၊ ၄င္းသည္ ဒႆနပိုုင္းဆိုုင္ရာ သိျမင္မႈ အေတြးအေခၚ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တိုု႔ ပယ္ခ်ရမည္မွာ ဘဝင္ရူးလူတစုုဟာ မိမိတိုု႔၏ အေတြးအၾကံ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ေတြဟာ သာမန္လူေတြထက္ အတိုုင္းမသိ သာလြန္ျပည့္စံုုသည္ဟုု ထင္ျမင္ကာ ၾကံစည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေသာ –– ဗမာလူ႔ေဘာင္တြင္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္တိုု႔ကိုု လူ႔ေဘာင္အတြက္ ပဓာန လိုုအပ္ခ်က္တိုု႔ေပၚမွာ မူတည္ျပီး ျပည့္စံုုေသာ ဆင္ျခင္တံုုတရားတိုု႔ ႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေဆာင္ရြက္ထားရသည္–– “ဗမာလူ႔ေဘာင္သည္ ဆင္ျခင္တံုုတရား ကိုု လက္ကိုုင္ျပဳလိုု႔ ေရွ႕သိုု႔ လွမ္းတက္ခ်ီရမည္ ျဖစ္သည္” ဆိုုေသာ ‘ဆင္ျခင္တံုုတရား ပဓာနဝါဒ’ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ဘဝင္ရူးတုုိ႔၏ အေတြးအၾကံ ၊ ဆင္ျခင္တံုုတရား ပဓာန ဝါဒ ျပိဳျပီ ဆိုုသည္ႏွင့္ စစ္အာဏာ အေဆာက္အဦယႏၲရားတိုု႔သည္ ဒိုုမီႏိုုျပားေတြ ျပိဳလဲကုုန္သလိုု တမဟုုတ္ခ်င္း ျပိဳလဲနိဂံုုးခ်ဳပ္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...