Thursday, February 25, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး


သတင္းမီဒီယာသမားသည္ ၾကားေနရမည္၊ ဘက္မလိုက္ရ၊ မွ်တရမည္၊ တစ္ဖက္သတ္သတင္း မဟုတ္ရ ဆိုသည္မွာ သတင္းမီဒီယာသမားေကာင္းတစ္ေယာက္၏ က်င့္၀တ္ထဲတြင္ ပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ က်င့္၀တ္သည္ ဥပေဒမဟုတ္၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ဥပေဒသည္ပင္လွ်င္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္လက္ထက္ ျပ႒ာန္းထားသည္မ်ားသည္ ဥပေဒဖ်စ္ဖ်စ္မည္ မဟုတ္ဘဲ စစ္အစိုးရအက်ဳိးငွာ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရဆိုၿပီး မွန္ကန္သူမ်ား ခံစားလိုက္ရသည္မ်ား ဒုႏွင့္ေဒးရွိသည္။ ဥပေဒကိုယ္၌က အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ လူတစ္စုအက်ဳိးစီးပြား (၀ါ) စစ္အာဏာရွင္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္မ်ား ျမန္မာတြင္ အသေခၤ်အနႏၱရွိေနသည္ကုိ တစ္ခ်က္လွည့္ ေလ့လာလိုက္ရုံႏွင့္ အလြယ္တကူ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒကိုယ္၌က ထိုမွ်ဆိုးရြား စုတ္ပဲ့ေနသည္ဆိုလွ်င္ က်င့္၀တ္ကိစၥသည္ ေသးမႊားေသာ အေရးအရာျဖစ္သည္။ သုိ႔တိုင္ က်င့္၀တ္သည္ ပယ္အပ္သည့္အရာမ်ဳိးကား မဟုတ္ျပန္ေခ်။ ဆရာ၀န္တြင္ ဆရာ၀န္က်င့္၀တ္ရွိသကဲ့သို႔  ေရွ႕ေန တြင္ ေရွ႕ေနက်င့္၀တ္ရွိသည္၊
ထုိ႔အတူ အင္ဂ်င္နီယာတြင္ အင္ဂ်င္နီယာက်င့္၀တ္ရွိသကဲ့သို႔ သတင္းသမားတြင္ သတင္းသမားက်င့္၀တ္ရွိအပ္သည္။ သတင္းတစ္ပုဒ္သည္ မွ်တရမည္၊ ဘက္စုံရမည္၊ မတိမ္းရမယိမ္းရ၊ စြပ္စြဲခံရသူ သို႔မဟုတ္ နစ္နာသူကို ေျဖရွင္းခြင့္ (၀ါ) တုံ႔ျပန္ခြင့္ ေပးရမည္၊ သတင္းေထာက္ ဒါမွမဟုတ္ အယ္ဒီတာ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ မွန္ကန္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ တည္းျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ရမည္ စသည္ျဖင့္ က်င့္၀တ္အရ လိုက္နာရမည္မ်ား ရွိသည္။ သတင္းသမားအမ်ားစုကလည္း လုိက္နာၾကပါသည္။ မလိုက္နာလုိ႔လည္း မျဖစ္ပါ၊ သတင္းဖတ္သူ (၀ါ) သတင္းၾကည့္သူ (၀ါ) သတင္းစားသုံးသူမ်ားတြင္ သတင္းသမားမ်ားထက္ ေတာ္၊ တတ္၊ ထက္ျမက္သူမ်ား မ်ားစြာရွိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ သတင္းသမားေကာင္း ဟုတ္မဟုတ္ႏွင့္ က်င့္၀တ္ညီသတင္းသမားေကာင္း ျဖစ္မျဖစ္ကို ေကာင္းစြာ ေစာေၾကာ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ၾကေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ရာစုႏွစ္၀က္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ စစ္အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တပည့္သားေျမး အၾကြင္းအက်န္မ်ားေအာက္ ပိျပား၊ ၿငိမ္၀ပ္ၿပီး ဆိုးရြားစြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ရာ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ အသင္းအပင္းတစ္ခုခု၏ ေကာင္းမေကာင္းကို ေကာင္းစြာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျပာရေသာ္ ျမန္မာမ်ားကို အလြယ္တကူ ပင္း၊ သြင္း၊ သပ္လွ်ဳိ လုပ္မရႏုိင္ပါ။ ရွင္ႀကီး၀မ္းရွင္ငယ္၀မ္း စုံတကာေစ့ေအာင္ ၀င္ခဲ့၊ ျဖတ္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မေျပာခ်င္၍သာ ေနရမည္၊ အဆိုးအေကာင္းကိုကား ေကာင္းစြာ ခြဲျခား ႏွံ႔စပ္ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ပညာမျပည့္၀ေသာ ႏွလုံးမလွေသာ အရိုးအရင္းကိုက္ စားရသည္ကိုပင္ ၀လွၿပီထင္ၾကေသာ လူ႔အႏၶအခ်ဳိ႕ကား အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာတြင္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွိခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ရိရွိသကဲ့သို႔ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္လည္း ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္၏ တပည့္ေက်ာ္မ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူပင္ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္တြင္လည္း အာဏာရွင္ေနာက္ၿမီးဆြဲမ်ားႏွင့္ ပုလင္းတူဗူးဆို႔ ခရိုနီေရာင္စုံမ်ားကား ရွိခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။ အဘေခၚႏိုင္လွ်င္ သူေဌးျဖစ္ေသာေခတ္တြင္ ေပါင္းစားညာစား နာမည္ပ်က္လူခ်မ္းသာမ်ား မ်ားျပားခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္တခ်ဳိ႕ကား သမိုင္းညစ္သမိုင္းလိမ္ႏွင့္ လူျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္ျဖစ္ရာ လူဆိုးကိုလူေကာင္းထင္သည္၊ လူေကာင္းကို ဂ်ပိုးသူခိုးထင္သည္၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ ေနသူကို လူတုံးလူအဟု မွတ္ထင္ေတာ့သည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ေရးေသာ သမိုင္းတုသမိုင္းေယာင္ျဖစ္သျဖင့္ လူေကာင္းမ်ား လူဆိုးျဖစ္ရသည္၊ တိုင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံရသူမ်ား သူပုန္သူကန္ျဖစ္ရသည္။ မီဒီယာကိုလက္ထဲကိုင္ ထင္တိုင္းႀကဲၿပီး မီဒီယာသမားမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖုံ ညွင္းဆဲသတ္ျဖတ္ခဲ့သူတို႔က ယေန႔တိုင္မွ က်င့္၀တ္ကို အထပ္ထပ္ေအာ္ေနၾကသည္မွာ ရွက္ဖြယ္လည္း ေကာင္း၊ ရယ္ဖြယ္လည္း ေကာင္းေတာ့သည္။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္းသူမ်ား အင္န္အယ္လ္ဒီသင္းသူမ်ားဟု ယိုးစြပ္ၾကသည္။ အစိုးရက ေကာင္းရာမြန္ရာလုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ခ်ီးက်ဴးျခင္း မျပဳဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုသာ ခ်ီးပၾကသည္ဟု ေျပာၾကဆိုၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သတင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဓာတ္ပုံ လိႈင္လိႈင္သုံး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ေရး၊ ႀကိဳင္ႀကိဳင္သတင္းတင္ဆက္ေနၾကသည္တို႔ကို မ်က္စိဆံပင္ေမြးစူးသျဖင့္ ေျပာၾကဆုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္တို႔၏ ေအာက္ဆြဲမ်ားႏွင့္ ခရိုနီေရာင္စုံမ်ားကား အဆိုးဆုံးျဖစ္သည္။ ပညာမတတ္တတတ္မ်ားကား မီဒီယာက်င့္၀တ္ကို လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးျပဳရင္း ေ၀ဖန္ေဟာေျပာသျဖင့္ ဟုတ္သလိုလုိပင္ ရွိႏွင့္ေခ်ေတာ့သည္။ အမွန္မွာ မီဒီယာသမားသည္ စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ၏အၾကြင္းအက်န္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ျဖစ္၊ သူ၏တပည့္သားေျမး ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါျဖစ္ျဖစ္ မဟုတ္တာ မမွန္တာ တစ္ခုခု လုပ္သည္ႏွင့္ ေရးမည္သားမည္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မည္သာျဖစ္သည္။ မည္သူ႔ကိုမွ် ပစားေပးျခင္း မရွိပါ၊ သို႔တုိင္ မီဒီယာသမားစစ္စစ္မွန္မွန္မ်ားတြင္ ေ၀ဖန္ေစာေၾကာသည့္ဥာဥ္ အျပည့္ရွိသည္၊ ဟုတ္သလား မွန္သလား စစ္ေဆးၾကသည္၊ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ ထိုက္သလား မထိုက္ဘူးလား ၾကည့္တတ္ၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာသမားစစ္မွန္လွ်င္ အခြင့္အေရးကို မၾကည့္ဘဲ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုအက်ဳိးကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ေျပာၾကဆိုၾက ေရးၾကသားၾကသည္သာျဖစ္သည္။ အခြင့္အေရးၾကည့္ေသာ သတင္းသမားမ်ားကား ေခတ္တိုင္းတြင္ ရွိခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကို သတင္းသမားခ်င္းကလည္း မေလးစားပါ၊ စာဖတ္သူ (၀ါ) သတင္းစားသုံးသူမ်ားကလည္း မေလးစားၾကပါ။ မသိေသးလွ်င္သာ လုပ္စားကိုင္စားသာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းဆိုးထြက္၊ နာမည္ပ်က္သည္ႏွင့္ ေလာကတြင္းတြင္ေရာ ျပင္ပတြင္ပါ ဒုကၡမ်ားမည္သာျဖစ္သည္။ သတင္းသမားအလုပ္သည္လည္း အျခားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားနည္းတူ ျဖစ္သျဖင့္ အႀကံဆိုးဥာဏ္ဆိုးရွိသူမ်ား၊ အခြင့္အေရးသမားမ်ား၊ အက်ဳိးေမွ်ာ္လုပ္ကိုင္ၾကသည္မ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္စပ္၍ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေၾကာင္းကို ခ်ိတ္ဆက္ေရးျပေနေသာ္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ယွဥ္၊ ၎တုိ႔၏ ေနာက္ၿမီးဆြဲ အၾကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ယွဥ္၊ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ယွဥ္ယွဥ္ မည္သူႏွင့္ယွဥ္သည္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဖက္ၿပိဳင္ယွဥ္ႏိုင္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် စာေရးသူအေနႏွင့္ မေတြ႕မျမင္မိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ၎ကိုယ္က်ဳိးကို စြန္႔လႊတ္ထားသူျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ထုိသုိ႔စြန္႔လႊတ္ထားပါေၾကာင္းကို သူ႔ႏႈတ္က တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ထုတ္ေဖာ္မေျပာဘူးပါ၊ သူ၏ ေရြးခ်ယ္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္အတြက္ လူထုအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဆုိေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕ကဲ့သုိ႔ ခါေတာ္မီႏိုုင္ငံေရးလုပ္စားသည္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္ျပန္ပါ။ အခြင့္အေရးေပၚမွ အက်ဳိးေမွ်ာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္က်၍ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုက လိုအပ္လာလွ်င္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးထဲ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သူသည္ ငယ္ကတည္းကမွစၿပီး သင္ယူ ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ထားခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေအာက္စဖို႔တကၠသိုလ္ စိန္႔ဟုဂ်္ေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းတက္စဥ္က ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၊ ေဘာဂေဗဒႏွင့္ ဒႆနိကဘာသာရပ္မ်ားကို ေလ့လာလိုက္စားၿပီး ပထမဘြဲ႕ရယူခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၈၈၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးေနာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ ထိန္လင္းေသာ ၾကယ္တစ္ပြင့္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ၎ကိုယ္တုိင္ စုေဆာင္း ျပဳစု ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္လာခဲ့ရသည္။ အထူူးသျဖင့္ စြဲၿငိဖြယ္ ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္ သြက္လက္ ထိမိေသာ မီဒီယာဆက္ဆံေရးတြင္ သူ၏အရည္အခ်င္းမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ျမင္သာေနေပသည္။ ထိုအရည္အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဥဳံဖြႏွင့္ လုပ္မရပါ၊ ဖတ္၊ မွတ္၊ ေလ့လာ၊ စု၊ တု၊ ျပဳၿပီးမွ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔တိုင္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ အရြယ္တြင္လည္း သူမတူေသာ စိတ္ဓာတ္၊ အင္အား၊ လုပ္ရပ္တို႔ျဖင့္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံဆဲျဖစ္သည္။ ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ဘ၀က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုကို စာေရးသူ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္အပြဲအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းတြင္ က်င္းပေသာ ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မစတင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္တြင္း ၀င္ေရာက္မည္/မေရာက္မည္ကိစၥကို (ထိုစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္သစ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း က်မ္းက်ိန္ဆိုရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ``ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမည္`` ႏွင့္ ``ေလးစားလိုက္နာပါမည္`` စကားရပ္ႏွစ္ခုႏွင့္ စကားလုံး အျငင္းပြားခ်ိန္ျဖစ္သည္) မေမးျမန္းရန္ ႀကိဳတင္ ေမတၱာရပ္ခံသည္၊ သို႔ေသာ္ စာေရးသူက ေမးခြင့္ရသည္ႏွင့္ ေမးသည့္ ေမးခြန္းမွာ ထိုကိစၥသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က သတင္းသမားတစ္ေယာက္ကို ဘာလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဘာမလုပ္ရန္ ေျပာဆုိခြင့္ မရွိပါ (ေမတၱာရပ္ခံစရာလည္း မလိုပါ)၊ သူ႔တြင္ အခြင့္ရွိသည္က ေျဖရန္ သို႔မဟုတ္ မေျဖရန္သာ ရွိပါသည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယခုေျဖဆိုရန္ အေၾကာင္းမညီညြတ္ေသးပါဟု ေျပာလိုက ေျပာႏိုင္ပါသည္။ မီဒီယာသမားကို ေက်ာ္ျခင္း၊ ညြန္႔ျခင္းကား မလုပ္စေကာင္းပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အျမင္တြင္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားကို သားအရြယ္၊ ေျမးသဖြယ္ ထင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မီဒီယာသမားကား ငယ္သည္ႀကီးသည္မဟူ ေပါ့ေသးေသးကား မဟုတ္တန္ရာ။ သို႔ေသာ္ မီဒီယာသမားသည္ ထိုက္သင့္ေသာ ကုံလုံေနရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မခ်ဳိ႕မယြင္း ျဖည့္ဆည္းထားရမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...