Tuesday, February 12, 2013

ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း- ၃ (Eye)

Posted by AungKoU (UMK) on February 3, 2013 at 22:06 in အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ မ်က္လံုး(Eye)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္မွ်ေဝလိုပါသည္။
Eye ကို နာမ္(noun) အျဖစ္အသံုးျပဳေသာေဝါဟာရပံုစံမ်ား
ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္သံုးေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
- He is blind in one eye. (သူ႕မ်က္လံုးတစ္ဖက္ကြယ္ေနသည္။)
- She's got beautiful blue eyes. (သူမတြင္ မ်က္ဝန္းျပာ တစ္စံု ရွိသည္။)
- He closed his eyes and went to sleep. (သူ မ်က္လံုးမိွတ္ၿပီးေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။)အျမင္အာ႐ံုအျဖစ္သံုးေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
- You must have sharp eyes to be able to spot such a tinny detail. (အေသးအဖြဲ ကိစၥေတြက အစ အေသးစိတ္ သိေအာင္ အျမင္အားေကာင္းရမည္။)
- To her expert eye, the painting was clearly a fake. (သူမ အျမင္ေကာင္းေတာ့ ပန္းခ်ီက အတုလုပ္ထားတာမွန္း ထင္ရွားေနသည္။)
- She has a good eye for a bargain. (သူမ ေစ်းဆစ္ဖို႔ အျမင္ရွိသည္။)

အျခားအသံုးအႏႈန္းပံုစံမ်ား

- The eye of needle. (အပ္ေပါက္)
- The eye of potato. (အာလူးတြင္ပါေသာ အေပါက္/မ်က္စိ)

Eye ကို ႀကိယာ(verb) အျဖစ္အသံုးျပဳေသာေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Eye (v) – eye(s) / eyed/ eyed/ eyeing (or) eying

- She eyed me curiously. (သူမသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို စပ္စပ္စုစု ၾကည့္သည္။)
- I could see her eying my lunch. (ကၽြန္ေတာ့္ ေနလည္စာကို ၾကည့္ေနေသာ သူမကို ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕တယ္။)
- The children were eyeing sweets hungrily. (ကေလးေတြ ဗိုက္ဆာဆာနဲ႔ သၾကားလံုးေတြကို ၾကည့္ေနၾကသည္။)

Eye ကို စကားစုအလိုက္ အသံုးျပဳေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

- all eyes are on (လူထုက အာ႐ုံစိုက္ျခင္းခံရသည္)
- All eyes are on the Prime Minister to see how he will respond to the challenge to his leadership. (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က စိန္ေခၚမႈကို ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မလဲဆိုတာ လူထုက စိတ္ဝင္တစား အာ႐ံုစိုက္ၾကသည္။)

- An eye for an eye/ a tooth for a tooth (စကားပံု)
ပါးကိုက္ရင္ နားကိုက္မယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ၊ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ထပ္တူ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

- be all eyes (စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္သည္၊ စိတ္ဝင္တစား ၿပံဳးၾကည့္သည္)
- The children were all eyes while I unwrapped the parcel. (ကၽြန္ေတာ အထုပ္ကို ေျဖေနခ်ိန္မွာ ကေလးမ်ားက စိတ္ဝင္တစား စူးစိုက္ ၾကည့္ေနၾကသည္။)
- We were all eyes as the Princess emerged from the car. (မင္းသားေလး ကားထဲက ထြက္လာသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး စိတ္ဝင္တစား စူးစိုက္ ၾကည့္ေနၾကသည္။)

- Before your very eyes (ေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္အတြင္း)
- Then, before my very eyes, she disappeared. (ကၽြန္ေတာ္သူ႕ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္မွာပဲ ျမင္ကြင္းက ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္)
- His house was destroyed before his very eyes. (သူေစာင့္ၾကည့္ေနရင္းနဲ႔ပဲ သူအိမ္ကိုဖ်က္ဆီခံလိုက္ရသည္။)
-
- Be one in the eye for sb (တစ္စံုတစ္ေယက္ကို ႐ႈံးနိမ့္မႈအတြက္ စိတ္ပ်က္သည္)
- His promotion was one in the eye for his rivals. (ရာထူးတိုး ေနရာတြင္ သူ႔ၿပိဳင္ဘက္ကို ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ အတြက္ စိတ္ပ်က္သည္)

- Be up to your eyes in sth (တစ္ခုခုအတြက္ အလြန္အလုပ္မ်ားသည္)
- I am up to my eyes in school reports this week. (ဒီတစ္ပတ္ အစီရင္ခံစာ ကိစၥေတြနဲ႔ ေက်ာင္းမွာေတာ္ေတာ္ အလုပ္႐ႈပ္တယ္)
- He is up to his eyes in the new projects this month. (ဒီလ စီမံကိန္းအသစ္အတြက္ အလုပ္ေတာ္ေတာ္ ႐ႈပ္သည္။)

- Clap/lay/set eyes on sb/sth (ျမင္သည္၊ ၾကည့္သည္)
- I disliked the place that moment I clapped eyes on it. (ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရတဲ့ ခဏေလးမွာ အဲဒီေနရာကို မႀကိဳက္ဘူး)
- I never set eyes on him again. (သူကိုဘယ္ေတာ့မွ ထပ္မေတြ႕ေတာ့ဘူး)

- sb could do sth with their eyes closed/shut (မ်က္စိမွိတ္ၿပီး လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ႏိုင္သည္)
I've driven along this route so often, I could do it with my eyes shut. (ကၽြန္ေတာ္ ဒီလမ္းကို သြားေနက်ဆိုေတာ့ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ေမာင္းေတာင္ ရတယ္)

- sb's eyes are bigger than their belly/stomach (ဗိုက္အိုးထက္ ေလာဘမ်က္စိႀကီးသည္)

- have an eye for sth (အျမင္ စူးရွသည္၊ ျမင္လြယ္သည္)
- She has an eye for detail. (သူမသည္ အေသးစိတ္ျမင္တတ္သည္)

- have your eye on sth (မ်က္စိက်သည္)
- I am thinking of buying a car – there’s a nice new model I have got my eye on. (ကၽြန္ေတာ္ ကားတစ္စီးေလာက္ ဝယ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္၊ ေမာ္ဒယ္အသစ္ ကားေကာင္းေလး ဆိုေတာ့ မ်က္စိက်မိတယ္။)

- have your eye on sb (မ်က္လံုး ေဒါက္ေထာက္ၾကည့္သည္)
- I have got my eye on you, so you’d better behave. (ငါ မင္းကို မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ထားတယ္ေနာ္၊ မင္းေကာင္းေကာင္းေနပါ။)

- have eyes in the back of your head (မ်က္စိရွင္သည္)
- Parents of young children need to have eyes in the back of their heads. (ကေလးငယ္မ်ား၏ မိဘမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ားကို မ်က္စိရွင္ရွင္ ထာားရန္လိုအပ္သည္။)
- How did you know I was behind you? You must have eyes in the back of your head. (မင္းေနာက္ကို ငါေရာက္ေနတာ မင္းဘယ္လိုသိလဲ? မင္းေတာ္ေတာ္ မ်က္စိရွင္တာပဲ။)

- have/ with an eye to sth/ doing sth (အႀကံရွိသည္၊ ရည္ရြယ္သည္။)
- He always has an eye to business. (မင္းေနာက္ကို ငါေရာက္ေနတာ မင္းဘယ္လိုသိလဲ? မင္းေတာ္ေတာ္ မ်က္စိရွင္တာပဲ။)

- He keeps the customers talking with an eye to selling him something else. (တစ္ခုခု ထပ္ဝယ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝယ္သူကို စကားဆက္ေျပာေနသည္။)

- in sb's eyes (တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အျမင္၊ သေဘာထား)
- Although she was probably just an ordinary-looking kid, in my eyes she was the most beautiful child on the face of the planet. (သူမက သာမန္ ၾကည့္ေပ်ာ္႐ႈေပ်ာ္ ကေလးေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္မွာေတာ့ သူမဟာ ကမၻာေပၚမွာ အလွဆံုး ကေလးေလးတစ္ေယက္ပါ။)

- keep your eyes in
- I try to play regularly to keep my eye in. (အေလ့အက်င့္ရရွိရန္ အားကစားစသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုခုကို ဆက္လုပ္သည္)

- keep your/ an eye on sb/sth (ေစာင့္ၾကည့္သည္။)
- Could you keep an eye on my suitcase for a moment? (ကၽြန္ေတာ့္အိတ္ေလး ခဏေလာက္ ၾကည့္ထားေပးလို႔ရမလား?)

- keep your/ an eye open/ out (for sb/sth) (သတိထား၍ၾကည့္သည္။ ဂ႐ုတစိုက္ ရွာၾကည့္သည္)
- I have lost my ring - Could you keep an eye out for it when you clean the house? (ကၽြန္ေတာ့္လက္စြပ္ ေပ်ာက္သြားလို႔ ခင္ဗ်ား အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရင္ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ရွာၾကည့္ေပးႏိုင္မလား?)

- keep your eyes peeled/skinned (စူးစူးစိုက္စိုက္ ေသခ်ာၾကည့္သည္။ အထူးသတိထား ၾကည့္သည္)
- She walked along slowly, keeping her eyes pleaded/ skinned for any unusual flowers. (ထူးထူးဆန္းဆန္း ပန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္ရင္း ေျဖးေျဖးျခင္း လမ္းေလွ်ာက္သည္။)

- make eyes at sb (ၾကာၾကည့္ ၾကည့္သည္၊ ၾကာပစ္သည္။)
- He makes eyes at her.

- look sb in the eye(s) (ေစ့ေစ့ ၾကည့္သည္၊ မ်က္လံုးခ်င္းဆံု ၾကည့္သည္။)
- Can you look me in the eye and tell me you’re not lying? (မင္းငါ့မ်က္လံုးကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ၿပီး မလိမ္ဘူးလို႔ေျပာႏိုင္လား?)
- We look each other in the eyes. (ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ မ်က္လံုးခ်င္းဆံု ၾကည့္သည္။)

- never/ not take your eyes off sb/sth (မ်က္ေတာင္ မခတ္ ၾကည့္သည္၊ မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံ ၾကည့္သည္။)
- She never took her eyes of him the whole evening. (သူမက သူ႔ကို တစ္ညေနလံုး မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္မခံပါ။)
- He was so handsome - I couldn't take my eyes off him. (သူက အရမ္းေခ်ာေတာ့ ကၽြန္မ မ်က္ေတာင္မခတ္ ၾကည့္တာေပါ့)

- only have eyes for sb (တစ္မိုးေအာက္ တစ္ေယာက္ထင္သည္၊ သူမွသူ တမ္းတမ္းစြဲ ႀကိဳက္သည္)
- I only have eyes for ____ . (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ___ ကိုပဲ တမ္းတမ္းစြဲ ျဖစ္ေနတယ္ဗ်ာ ….)

- shut/ close your eyes to sth (မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳသည္၊ မ်က္ႏွာလြဲထားသည္)
- The government shut its eyes to poverty. (အစိုးရက ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳသည္)

- take your eyes of the ball (အာ႐ံုမစိုက္ဘဲ လုပ္သည္)
- If you're a manager, you can't afford to take your eye off the ball for one minute.(မင္းသာ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ရင္ တစ္မိနစ္ေတာင္ အာ႐ံုမစိုက္ဘဲ လုပ္လို႔မရဘူး)

- with your eyes open (သိသိႀကီးနဲ႔၊ သိလ်က္နဲ႔)
- I went into this marriage with my eyes open.(ဘာျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ႀကိဳသိရက္နဲ႔ ဒီအိမ္ေထာင္ေရး ခရီးလမ္းကို ကၽြန္ေတာ္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တယ္။)
-
- with your eyes shut (ဘာသိ ဘာသာ၊ နေမာ္နမဲ့)
- If you go around with your eyes shut, you never learn anything about life. (ဘာလုပ္လုပ္ နေမာ္နမဲ့ လုပ္လို႔ကေတာ့ ဘဝအတြက္ ဘာမွ ရလိုက္မွာ မဟုတ္ဘူး)

- my eye (လက္မခံေၾကာင္း/မယံုေၾကာင္းေျပာသည့္စကား၊) - အဓိပၸာယ္မရွိလိုက္တာ
- She said she was only twenty-two – twenty-two my eye!. (သူမ ေျပာတာေတာ့ ၂၂ ႏွစ္တဲ့ - ၂၂ ႏွစ္ ဟုတ္လား … အဓိပၸာယ္မရွိလိုက္တာ ….)

- eye catching (adj) - မ်က္စိကိုဖမ္းစားေသာ၊ ျမင္သာေသာ
- An eye catching dress. (မ်က္စိကိုဖမ္းစားႏိုင္ေသာ ဝတ္စံု)
- The poster is eye catching. (ပိုစတာက ျမင္သာထင္သာရွိသည္။)

- eye level (adj) - မ်က္စိႏွင့္တစ္တန္းတည္းျဖစ္ေသာ
- The oven has an eye level grill.

- eye opener (n) - အျမင္က်ယ္ေစေသာ အေတြ႕အႀကံဳ
- My trip to Europe was an eye opener.

Eye ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Eyeball = မ်က္ဆံ
Eyebrow = မ်က္ခံုး
Eyeful = မ်က္စိႏွင့္အျပည့္
Eyeglass = မ်က္လံုးတစ္ဖက္တပ္ မ်က္မွန္
Eyelash = မ်က္ေတာင္
Eyelet = (အပ္ခ်ည္/ ႀကိဳး) ထိုးသည့္ နဖားေပါက္
Eyelid = မ်က္ခြံ
Eyepiece = (တယ္လီစကုပ္/ မိုက္ခ႐ိုစကုပ္) ၾကည့္သည့္အေပါက္
Eyesight = အျမင္အား (rich eyesight/ poor eyesight)
Eyesore = မ်က္စိစပါးေမႊးစူးစရာ
Eyewash = အဓိပၸာယ္မရွိေသာ စကား
Eyewitness = မ်က္ျမင္သက္ေသ
Eye liner = လိုင္နာေတာင့္
Eye shadow = မ်က္ခြံဆိုးေတာင့္
Eye strain = မ်က္စိေညာင္းညာျခင္း

ေအာင္ကိုဦး(UMK)
Phone: (95) 9 421752568

Read more: ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း- ၃ (Eye) - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topics/eye#ixzz2KkdMYBVW

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...