Thursday, February 7, 2013

လူငယ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ

ဒီလထုတ္ UMK School မဂၢဇင္းအတြက္ ေရးထားတဲ့ေဆာင္းပါး ပါ၊
online ပရိသတ္ေတြအတြက္ ႀကိဳၿပီး တင္လိုက္ပါတယ္။

လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္မွ ေသဆံုးခ်ိန္အထိအေသးအဖြဲ႕ကိစၥမ်ားမွ ဘဝႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားအထိ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳ ၾကရပါသည္။ မိမိ၏ ေရြးခ်ယ္မႈ အေပၚမူတည္၍ အေကာင္း၊ အဆိုးမ်ားကို စံစား၊ ခံစား ၾကရပါမည္။ သို႔ပါ၍ အေသးအဖြဲ႕ ကိစၥမ်ားမွသည္ ဘဝႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ားအထိအရာရာကိုစဥ္းစားသံုးသပ္ကာေရြးခ်ယ္ၾကရပါမည္။လူငယ္မ်ားအတြက္ ဘဝခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာေရးသူနားလည္သေေလာက္ တင္ျပလိုပါသည္။ ပညာသင္ၾကား ၾကေသာလူငယ္မ်ားသည္ ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္လိုသည့္ ဘာသာရပ္၊ တကၠသိုလ္ စသည္တို႔ကို စတင္ ေရြးခ်ယ္ၾကရပါသည္။ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အလြန္နည္းမည္ဟု စာေရးသူယူဆပါသည္။ မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈဆိုသည္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္းဂုဏ္ရွိသည္၊ ဝင္ေငြေကာင္းသည္ အစရွိသျဖင့္ ယူဆေသာအလုပ္မ်ဳိးကိုမဆိုလိုပါ။ မိမိရည္သန္ရာ၊ မိမိအမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားရာ၊ ဝါသနာပါရာအလုပ္ကို မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္ကို ဆိုလိုပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ကလည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသးသလို၊ မိဘပတ္ဝန္းက်င္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ ေအာက္မွာ အမ်ားစုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မိဘကေရာ၊ ကိုယ္ကိုတိုင္ပါ ဘာမွန္းမသိဘဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသူမ်ားပင္ ရွိပါသည္။ (မိမိရည္သန္ရာ နယ္ပယ္ကို လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘဲ ရရွိသည့္အမွတ္ေပၚတြင္ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္ရသည္ကလည္းေရြးခ်ယ္မႈ မွားယြင္းၾကရသည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။)
တကၠသိုလ္ပညာၿပီးဆံုး၍ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္မည့္အခ်ိန္တြင္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္ၾကရျပန္ပါသည္။

ဆယ္တန္းေအာင္ျမင္စဥ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သူမ်ားက လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မည့္ အခ်ိန္တြင္ မိမိရည္သန္ရာပန္းတိုင္ကို အရွိန္ျမင့္ေလွ်ာက္လွမ္းရန္သာ လုိအပ္ပါသည္။ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္သူမ်ား (ဆႏၵႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ တစ္ထပ္တည္းမက်ခဲ့သူမ်ား) အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္သည္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ မိမိသင္ယူခဲ့ေသာ ပညာရပ္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳမည္လား? (သို႔မဟုတ္) မိမိဝါသနာပါရာအလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္မည္လား? ဆိုသည္မွာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားရပါမည္။ သင္ယူခဲ့ေသာပညာရပ္ႏွင့္ ဆက္လက္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္လိုလွ်င္လည္း အမွန္တကယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ အတိုင္အတာတစ္ခုအထိ ဆက္လက္ ေလ့လာဆည္းပူးေလက်င့္ၾကရပါမည္။ သိုေသာ္ မိမိဝါသနာပါရာ၊ စိတ္ဝင္စားရာမဟုတ္ဘဲ ေငြမ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္၍ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ အလုပ္ဟူသည္ ဘဝႏွင့္အတူ အၿမဲတမ္းရွိေနမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေတြ႔ႀကံဳလာေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ ခံႏိုင္ရည္ မရွိဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း လမ္းေပ်ာက္သြားတတ္သည္ကို အထူး သတိျပဳရပါမည္။

မိမိစိတ္ဝင္စားသည့္ လုပ္ငန္းကို ေျပာင္းလဲကာ ေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါလွ်င္လည္း တကၠသိုလ္တြင္ ရင္ႏွီးျမႇပ္ႏွံခဲ့ရေသာအခ်ိန္၊ ေငြ တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ၾကရပါမည္။ ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အေျခက်ေစရန္ အနည္းဆံုး ၃ ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ယူရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံရင္ႏွီးျမႇပ္ႏွံရမည့္ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး အတိုင္းအတာမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ရပါမည္။ အကယ္၍သာ ထပ္မံမွားယြင္းခဲ့လွ်င္ အခ်ိန္အလြန္နည္းသြားပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္တြင္ အသက္က ၁၉ - ၂၃ ႏွစ္ဝန္းက်င္ ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ ထည့္ေပါင္းလွ်င္ အသက္ က ၂၁-၂၅ ႏွစ္ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိလုပ္ငန္းခိုင္မာရန္အတြက္ ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ခ်ိန္ ေနာက္ထပ္ ၃ ႏွစ္ ထပ္ေပါင္းပါက ၂၃ - ၂၈ ႏွစ္ ေရာက္သြားပါလိမ္႔မည္။ ၂၅ - ၂၈ ႏွစ္ အမ်ားဆံုး ၃ဝ - ၃၂ ႏွစ္အတြင္း ဘဝအတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ရပါလိမ့္မည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မွားယြင္းခဲ့လွ်င္ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ကို ျပန္လည္ အစားထိုးလိုခ်င္၍ မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ ၃၂ ႏွစ္ ဝန္းက်င္အထိ ဘဝကအေျခမက်ဘဲ အိမ္ေထာင္ မျပဳႏိုင္ ေသးလွ်င္ ေလာကကို ေနာက္ထပ္ ေရာက္ရွိလာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစား ရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိဘႏွင့္ သားသမီးၾကား အရမ္းကြာဟသြားလွ်င္ Generation gap ျဖစ္တတ္ပါသည္။ မိဘက သားသမီးကို အရင္းအႏွွီးထုတ္ေပးယံုမွ်ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ကို မေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သားသမီးေလွ်ာက္လွမ္းလိုေသာ လမ္းခရီးကို လမ္းညႊန္ျပသ ေပးႏိုင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လုိပါလွ်င္ မိဘသည္ သားသမီး၏ ေခတ္ကို လိုက္မီႏိုင္ရပါမည္၊ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ကာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရပါမည္။

လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေနစဥ္ႏွင့္ အမွ် အခက္အခဲ မ်ိဳးစံုကို အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို ႀကံဳေတြ႕ၾကရပါမည္။ အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳရေသာအခါ ေရြးခ်ယ္မႈမွန္ကန္သူ၊ စိတ္ရည္သန္ရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သူမ်ားက ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္ ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ဆႏၵႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း မက်ဘဲ ေရြးခ်ယ္မိသူမ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ မွားယြင္းခဲ့သူမ်ားသည္ ေတြ႕ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲ အေသးအမႊားမ်ားကိုပင္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ကာ ညဥ္းညဴတတ္ၾကပါသည္။ ေငြအေျမာက္အျမား ရေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္း အခက္အခဲကို ခံႏိုင္ရည္မရွိဘဲ အားထုတ္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာ တတ္ၾကပါသည္။ လုပ္ငန္းအေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိဘဲ တာဝန္ေက်သာ လုပ္ေဆာင္ေနလွ်င္၊ လကုန္ရက္ကို လက္ခ်ိဳးေရၿပီး လစာကိုသာ ထိုင္ေစာင့္ေနလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ အလွမ္းေဝးသြားၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာလၾကာေအာင္ ဘဝတိုးတက္ျမင့္မားႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ လုပ္ငန္းကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် လုပ္ငန္းအေၾကာင္းစဥ္းစားကာ တီထြင္ႀကံဆ ေနေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ေသခ်ာပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိေရြးခ်ယ္ေသာ အလုပ္ကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏို္းရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ မိမိကိုယ္ကို ဘာျဖစ္ခ်င္မွန္းမသိၾကတာလဲ ျပသနာတစ္ခုပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ခုမွာ မိမိ၏ စိတ္ရင္းအမွန္ကို မျမင္ဘဲ နီးစပ္ရာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ လႊမ္းမိုးမႈကို မိမိဆႏၵ ဟုလည္း ထင္တတ္ၾကပါေသးသည္။ လုုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ေရွာင္ၾကည္ၿပီး ဆႏၵအမွန္တိုင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။
သို႔ပါ၍ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ၾကမည့္ လူငယ္တိုင္း ဆႏၵ ႏွင့္ ဘဝ တစ္ထပ္တည္းက်ကာ ဝါသနာပါရာ လုပ္ငန္းေနရာမွာ အခ်ိန္ကို စနစ္တက် သတ္မွတ္ကာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ရည္ရြယ္ ေရးသားလုိက္ပါသည္။

ေအာင္ကိုကို (အမ္း)

Read more: လူငယ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ - Myanmar Network http://www.myanmar-network.net/forum/topic/show?id=3423487%3ATopic%3A799266&xgs=1&xg_source=msg_share_topic#ixzz2KCDlfz61

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...