Tuesday, April 5, 2016

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကို ေလးစားဖို႔ လိုအပ္တယ္

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

ဧၿပီ ၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသည္ စစ္တပ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား
၏ လူထုဆႏၵႏွင့္ေသြဖီေသာမယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအားတႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ တုိက္ရိုက္ထုတ္ေဖာ္ ျပသပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၎တို႔အေပၚလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုထင္ထင္ရွားရွား ျပသလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ တင္သြင္းကတည္းက စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွလက္မခံေၾကာင္းႏွင့္
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို အတိအလင္းျပဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ဤတြင္ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။
လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္ မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္သည္ အင္အားျပရာ မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္သည္ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းေရးရာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရာေနရာျဖစ္သည္။ မဲခြဲရန္ လိုအပ္ပါက မဲခြဲၿပီး အဆုံးအျဖတ္ျပဳသည္။
မဲခြဲ၍ရႈံးေသာ္ လူမုိက္ညာဥ္ႏွင့္ ခ်မလားဟု စိ္န္ေခၚ၍ မရေသာေနရာမွာ
လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ပညာဥာဏ္ႀကီးေသာႏွလုံးလွသူတို႔၏ ေနရာျဖစ္သည္။
မၾကာမီကပင္ လူထုတခဲနက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာေသာ ``အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသစ္၏ပထမရက္ ၁၀၀ အတြင္းမည္သည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္လဲ`` ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
DVB ဒီဘိတ္တခုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
ဒီဘိတ္၌အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကို အေခ်အတင္ေျပာၾကသည္။ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သုံးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက လႊတ္ေတာ္တြင္းေျပာဆိုေနေသာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စကားတို႔သည္စစ္တပ္ကိုမည္၍မည္မွ်ကိုယ္စားျပဳသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးျမေအးကလည္း ၎၏အေတြ႕အႀကဳံအရ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏုံခ်ာေသာ စစ္တပ္မိသားစုမ်ား၊ရဲတပ္ရင္းမိသားစုမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။
စစ္တပ္သည္ အမွန္ေတာ့ ျပည္သူမ်ားၾကားမွ ေပါက္ဖြား၍ ျပည္သူကို
မ်က္ႏွာမူဖို႔ ေကာင္းသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵသည္ စစ္တပ္၏ဆႏၵျဖစ္ရန္လိုသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္မည္သို႔ရွိေစ ဒို႔ကိုဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုပုံရသည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမဆို
ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ပစ္ရမည္ဟု တရားေသဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အင္မတန္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေသာ မယဥ္ေက်းေသာရူးမိုက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏လာရာကို ျပန္ၾကည့္သင့္သည္။
ျပည္သူလူထုလိုလားလက္ခံမႈ မရွိဘဲႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီး
ယခုစစ္တပ္၏ အႀကီးအမွဴးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တစုသည္
စိတ္တိုင္းက်အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼအႏိုင္က်င့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ မေပးခဲ့ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလိုက္တုိင္း တခဲနက္ႏိုင္တတ္သည္ကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက
ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ သူ႔ကို
သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေစရန္ ဆိုးယုတ္ေသာအႀကံျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို
ထည့္ထားခဲ့သည္။
ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရထားသည့္
အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကသည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေအာင္တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းခံရသျဖင့္ သမၼတနီးနီးအဆင့္ႀကီးေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးတခုကို ဖန္တီးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုရာထူးယူႏိုင္ေအာင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေရးထားေသာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပဒပါ ပုဒ္မ ၂၁၇ က ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ယင္းမွာကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္တတ္ၾကသည္။ မည္သူမျပဳ မိမိမႈပဲျဖစ္သည္။သူေတာ္ေကာင္းနတ္ေကာင္းမသည္ဟုလည္း ေျပာဆို၍ရသည္။
အမွန္စင္စစ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသာမယုတ္ပတ္ထားပါက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရထားေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဥကၠ႒
လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ က်ိန္းေသေပါက္ လူထုသမၼတျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေက်နပ္ဖြယ္မရွိေသာ ပိတ္ဆို႔မႈကို ဘာမွေျပာမေနဘဲ
ေဘာင္အတြင္းမွ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ျပခဲ့သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားသူ ႏွလုံးလွသူဆိုသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာအရည္အခ်င္းမ်ဳိးကို ေခၚသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အသက္ေပးကာကြယ္ရန္
ႏႈိးေဆာ္ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ပင္ ကစားျပခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း လာထိုင္ေနသည္ကုိ
ျပည္သူလူထုမွာ လုံး၀မႀကိဳက္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ကို
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေစခ်င္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္
စစ္အာဏာရွင္မ်ား ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ ေခါင္းေပၚတင္ထားေသာ္လည္း လူထုအတြက္မူစကၠဴစုတ္မွ်သာ တန္ဖိုးရွိေသာ (၀ါ) မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာျပင္ဆင္ရန္ အလွ်င္အျမန္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္ မဟုတ္ပါ၊
စစ္တပ္တြင္းမွာကဲ့သို႔ ဟန္ပန္၊ မာန္႒ာန္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္လည္း
မရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမိမည္ဆိုလွ်င္
လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
ဧၿပီ ၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏တုံ႔ျပန္ျပဳမူပုံသည္ လႊတ္ေတာ္ကို အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစၿပီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုလည္း ႀကီးစြာေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း
ရုပ္သံမွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ေနသူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတိုင္း သိသာျမင္သာသည္။
မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသည္၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သူတို႔လည္း မေရြးေကာက္၊သူတို႔ဆႏၵႏွင့္လည္း အၿမဲလိုလို ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳၿပီး ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ေနသည့္စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည္ကို ၿပဳံးၿပဳံးႀကီး
ထိုင္ၾကည့္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။
အနိမ့္ဆုံးေမတၱာပို႔သ၊ျမည္တြန္ေတာက္တီးၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းသို႔ထပ္မံ ျပဳလုပ္လာပါကလူထုႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ပို၍သာေ၀းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ စစ္တပ္ျပဳသမွ်ကို အရပ္ဖက္က ႏုရမည္မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို စစ္တပ္က လိုက္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။
စစ္တပ္သည္ ျပည္သူကေပါက္ဖြားသည္ မွန္လွ်င္ ျပည္သူကို မေစာ္ကားရပါ။ အထူးအားျဖင့္ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားအပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုမေစာ္ကားရပါ၊ မထီမဲ့ျမင္ မလုပ္ရပါ။ လႊတ္ေတာ္၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို သာ၍ပင္ အရိုအေသေပးရပါသည္။
လႊတ္ေတာ္၏မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေက်နပ္၍ဆုိကာ
ရမ္းကား၍ မရပါ၊ သို႔ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏
ဒဏ္ခတ္ျခင္းကိုလည္း မလြဲမေသြခံရလိမ့္မည္။
မ်ိဳးသာထက္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...