Friday, August 23, 2013

လက္ထပ္ၿပီးသည့္အထိ ေစာင့္ပါ (or) ဒုတိယေျမာက္ အပ်ိဳစင္ဘ၀


လက္ထပ္ၿပီးသည့္အထိ ေစာင့္ပါ။  Lesson 3; Wait Until Marriage
လူမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္အေရးပါသူတစ္စံုတစ္ဦး၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကိုခံရရန္ အလြန္အမင္း လိုအပ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္မွာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ ပို၍မွန္ကန္သည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ လိင္ရွိေသာ သူတစ္ဦးႏွင့္ သိကၽြမ္းရျခင္း က ပင္လ်င္ သင့္အားေႏြးေထြးေကာင္းမြန္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ကိုေပးသည္။
ေကာင္ေလးႏွင့္ေကာင္မေလးတို႔သည္ တဦးကိုတဦးၿငိသြားၾကၿပီးေနာက္၊ အတူသြားလာၾကေသာ အခါ၊ စိတ္လႈပ္ ရွားမႈသည္ ပို၍ႀကီးထြားလာသည္။ တဦးကိုတဦးထိေတြ႕၊ ယုယရျခင္းသည္ မည္မွ်ေပ်ာ္ရႊင္ ဖြယ္ေကာင္းသည္ကို သိလာ ၾကသည္။ ဤအရာက စိတ္ဆႏၵကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ မ်ားမၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆြဲေခၚျခင္းကိုခံရၿပီး သူတို႔က ဤသို႔ေတြးလာၾကသည္။ ““ငါတို႔သည္တဦးကိုတဦး အမွန္တကယ္ခ်စ္တာပဲ။ လိင္ ဆက္ဆံ တာက ဘာမ်ားမွားေနလို႔လဲ။

လက္မထပ္မီ သင္သည္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပတ္သက္မႈမျပဳသင့္သည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ဤအခ်က္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ လက္မထပ္မီ လိင္ေၾကာင့္ သင္ရရွိခဲ့ေသာအရာထက္ လိင္ေၾကာင့္ သင္ဆံုး ခဲ့ေသာအရာက ပိုမိုႀကီးမား သည္။ လိင္ေၾကာင့္  သင္ဘာကိုရသနည္း။ တိုေတာင္းေသာစိတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တခဏတာေပ်ာ္ရႊင္မႈ။ သို႔ေသာ္ လက္မထပ္ မီ လိင္ေၾကာင့္ သင္ဆံုး႐ံႈးခံရေသာအရာသည္ သင့္တဘ၀လံုး အေပၚသို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္သည္။
 

လက္ထပ္ၿပီးသည္အထိ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရင္းအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကပါစို႔။
အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၁)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းက စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကိုသိႏုိင္မည့္ သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုး႐ံႈး ေစႏိုင္သည္။ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ သူ၏လိင္ကိုေပးဆပ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်စ္ကိုရရွိရန္ႀကိဳးစာျခင္း (သို႔) ထိန္းသိမ္းထားရန္ ႀကိဳးစား ျခင္းသည္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ အမွားတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္သည္ ေစ့စပ္ျခင္း၊ လက္ထပ္ ျခင္း ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ္လည္း လိင္က စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကို မျဖစ္ေစႏုိင္ပါ။ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကို သိႏိုင္မည့္ သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကိုပင္လွ်င္ ဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္သည္။
၁၉ ႏွစ္ အရြယ္ေကာင္မေလးသည္ အထက္တန္းႏွင့္ပထမႏွစ္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသူ ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးတြင္ မိမိကိုယ္ကို သန္႔စင္ေအာင္ ေနႏိုင္ခဲ့သည္။ သူမသည္ သူမအလြန္ႏွစ္သက္ေသာေကာင္ေလးႏွင့္ ပံုမွန္ ဘ၀ကို ျဖတ္သန္း ေနခဲ့သည္။ သူသည္ ေႏြရာသီအားလပ္ရက္ခရီးကို မထြက္ခြာမီ၊ သူမသည္ သူ႔ကို လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ သူမက ဤသို႔ ေတြးခဲ့သည္။ ““ဘာေၾကာင့္မလုပ္ရမွာလဲ။ ငါက သူ႔ကိုခ်စ္တယ္။ သူက လည္း ငါ့ကိုခ်စ္တယ္။””
ဘာဆက္ျဖစ္သနည္း။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလတြင္ သူမသည္သူမ၏ “ခ်စ္သူ” ထံမွ ဘာသတင္းမွ မၾကားရေတာ့ပါ။ ေႏြဦးကာလ၌ သူျပန္လာေသာအခါ သူမသည္ သူမအား စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ျဖင့္ မခ်စ္ေသာသူကို သူမ၏ အဖိုးထိုက္သည့္အရာကို ေသြးေဆာင္ခံရေသာေၾကာင့္ ေပးလိုက္ရၿပီး ဆိုတာကို သိရွိခဲ့သည္။ သူက ““ငါတို႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ညဟာ တကယ့္ကုိအိပ္မက္ဆိုးႀကီးပါပဲ။ အဲဒါၿပီးေနာက္ ငါမင္းကို ဘယ္ေတာ့မွလက္မထပ္ေတာ့ဘူး။”” ဟူ၍ေျပာခဲ့သည္။
 

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၂)
လက္မထပ္ မီဆက္ဆံျခင္းက ဘုရားသခင္က သင့္အတြက္ျပင္ဆင္ထားေသာ အေကာင္းဆံုးအရာ ကို ဘယ္ ေတာ့ မွ မသိႏုိင္ေအာင္ သင့္ကိုတားဆီးလိမ့္မည္။
လိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းေသာယူဆခ်က္တစ္ခုမွာ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ ခႏၶာပိုင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈသာ ျဖစ္ၿပီး သင့္ စိတ္ႀကိဳက္ မည္သူႏွင့္မဆို လုပ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ယူဆျခင္းက လိင္ကိုေစ်းေပါေစၿပီး အဓိပၸါယ္မဲ့ေစၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဖန္ဆင္းထားသည့္ပံုစံကိုပင္ ပမာမခန္႔ျပဳသည္။
လိင္သည္ ခႏၶာပိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုသာမဟုတ္ပါ။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ သင္ႏွင့္အျခားသူသည္ တသား တကိုယ္တည္းျဖစ္သြားသည္။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းသည္ အလြန္ရင္းႏွီးကပ္ၿငိသည့္အေတြ႕အႀကံဳ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏ တစိတ္တပုိင္းသည္ ထိုသူႏွင့္အတူ ထာ၀ရကာလ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ လက္ထပ္ေသာအခါ သင္၏ဘ၀ အေဖာ္ ကုိ ၁၀၀% အျပည့္မေပးႏိုင္ေတာ့သည္ကို သိလာလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္နည္း။ အေၾကာင္းမွာ သင္၏တစိတ္ တပုိင္း ကို အျခားသူတို႔အား ေ၀မွ်ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤအရာကို အေရးမပါသလို ျပဳမူျခင္းသည္ မိုက္မဲ႐ံုသာမက၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၃)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းက သင္၏မိမိကုိုယ္ကိုအထင္ႀကီးေလးစားေသာစိတ္ကို ထိခိိုက္ေစသည္။
က်မ္းစာက လူငယ္တစ္ဦးသည္ သူ၏ကိုယ္ခႏၶာကို ဂုဏ္အေသေရရွိစြာျဖင့္ ေစာင့္ထိန္းသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမေကာင္းေသာ သူတို႔၏လမ္းစဥ္ကို မလိုက္ၾကရန္ေျပာထားသည္။ လူငယ္ တဦး၏သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ သည္ သူ (သို႔) သူမ၏ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္ေသာပိုင္ဆိုင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ၀မ္းနည္း စြာပင္၊ အမ်ားစုသည္ အရမ္းေနာက္က်မွသာ ဤအခ်က္ကိုနားလည္လာၾကသည္။ တခါတရံ မိန္းကေလး တဦးသည္ အခ်စ္ကိုအလြန္ဆာေလာင္သျဖင့္ ေယာက်္ား တဦး၏လိင္စိတ္ဆႏၵကို သူမရွာေဖြေနေသာအခ်စ္ ဟု ထင္ကာ ထိုေယာက်္ား၏ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာေပးတတ္ၾကသည္။ မၾကာခဏ၊ ထိုေယာက်္ားသည္သူမကို အမွန္တကယ္မခ်စ္ မေလးစားသည္ကိုေတြ႕ရတတ္သည္။ သူလိုခ်င္ေသာအရာမွာ လိင္သာျဖစ္ၿပီး သူမကလည္း အဆင္သင့္ရွိေနသျဖင့္ သူမကိုအသံုးခ်ကာ သူလိုခ်င္ေသာအရာကို ရယူလုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ခဏၾကာေသာအခါ သူသည္ သူမကိုၿငီးေငြ႕လာၿပီး၊ သူမသည္ ေစ်းအဆမတန္ေလ်ာ့ထားေသာကုန္ပစၥည္း ကဲ့သို႔ျဖစ္လာေတာ့သည္။ အခ်စ္ကိုရွာေဖြရန္အတြက္ သြားစရာေနရာ သူမတြင္မရွိေတာ့ပဲ လိင္ကိုရွာေဖြ ေနေသာသူ ထံသို႔သာ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ သူမ၏မ်က္စိ၌ပင္ ေစ်းေပါေနၿပီး အျခားသူမ်ားက လည္း သူမအား ေစ်းေပါ သည္ ဟု ျမင္မည္ျဖစ္သည္။
 

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၄)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ တစ္ဘ၀စာအက်ိဳးဆက္မ်ားရွိႏုိင္သည္။
ဘုရားသခင္သည္ သင့္အားၾသတၱပၸစိတ္ကိုေပးထားၿပီး ထိုစိတ္ျဖင့္အသက္ရွင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္မိန္းမတစ္ဦးက “လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းက စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္တခဏတာ ေပ်ာ္ရႊင္ မႈကိုေပးလိမ့္္မည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔လုပ္ျခင္းက တန္ပါရဲ႕လား” ဟုေရးခဲ့သည္။
 

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၅)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္သည္။
လူငယ္အမ်ားစုက လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္း၍ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ျမင္ပါ သလား။ အေျဖမွာ “NO” ျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ႏြယ္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မထပ္ ရေသး သည့္ မိခင္မ်ားအတြက္ ေဆးခန္းႀကီးတစ္ခုတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဤေမးခြန္းအား လက္မထပ္ရေသးသည့္အေမမ်ားကို ေမးခဲ့သည္။ “လိင္ဆက္ဆံမႈအေတြ႕အႀကံဳကို သင္ကေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ေကာင္းသည္ဟုျမင္ပါသလား (သို႔) စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ေကာင္းသည္ဟုျမင္ပါသလား (သို႔) မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ေကာင္းသည္ဟုျမင္ပါသလား။ ၄င္တို႔ထဲမွ ၅၀% က ဤအေတြ႕ အႀကံဳသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ေျဖခဲ့ၿပီး ၃၀% ကမႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္၊ ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းသည္ဟုေျဖခဲ့သည္။ ၂၀% ကသာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္း သည္ဟုေျဖခဲ့သည္။ မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္၌ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ ရည္ရြယ္ ထားသလိုမ်ိဳး စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာအရာတစ္ခု ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္ေရးအျပင္ ဘက္၌ လုပ္လွ်င္မူ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းေလးက ဤသို႔ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အခ်စ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ တီဗီ ေတြထဲမွာ သင္ေတြ႕ျမင္တာ မွန္သမွ်ဟာ အလိမ္အညာ ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ တီဗီ ေတြထဲကအခ်စ္ဟာ မႏူးညံ့၊ မခ်ိဳသာ သလို ၾကာရွည္မခံပါဘူး။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး နာက်င္ေစပါတယ္။ ႐ုပ္ရွင္ေတြထဲက လူေတြဟာ အိပ္ယာေပၚခုန္တက္ၾကၿပီး အရာအားလံုးဟာ အားက်ဖြယ္ ေကာင္း တယ္လုိ႔ ထင္ရပါတယ္။ ေနာက္တေန႔ မနက္မွာလည္း လူတိုင္းဟာေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ႏုိးထလာပါတယ္။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ပါဘူး။ သင္သာ က်င့္သားမရေသးရင္၊ အဲဒီအရာဟာ ဆိုး၀ါးစြာနာက်င္ေစပါတယ္။ ပိုဆိုးတာက၊ ေနာက္တေန႔ မနက္မွာ သင့္ခ်စ္သူဟာ သင့္ကုိၾကည့္ေတာင္မၾကည့္ေတာ့ပါဘူး။

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၆)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။
လက္မထပ္မီ လိင္ပိုင္းကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းအားျဖင့္ လိင္မွကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ားကို သင္၌ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ လြယ္ေသာမိန္းကေလးမ်ား၊ တနည္းအားျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားသည္ ျပင္း ထန္ေသာ ထိုေရာဂါ တစ္ခုခု၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ေယာက်္ားမ်ားသည္လည္း “ေရာဂါသယ္ေဆာင္သူ” မ်ားျဖစ္ႏိုင္ ပါသည္။ လိင္မွ တဆင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ပိုး၀င္မႈမ်ား၊ မ်က္စိကန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ ေသျခင္းကုိပင္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဤျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ားသည္ သင့္ကေလးမ်ားကိုပင္လွ်င္ ကူးစက္ႏုိင္သည္။ ဤေရာဂါမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ကုသ၍ မရႏုိင္ ေသးပါ။
ေယာက်္ားတစ္ဦးတည္းႏွင့္သာ ဆက္ဆံမႈျပဳေသာေကာင္မေလးတစ္ဦးက သူ႔ကိုသူ လံုၿခံဳသည္ဟု ထင္ခဲ့သည္။ ဆရာ၀န္က သူမသည္လည္း ဗိုင္းရပ္ကူးစက္ခံေနရၿပီးဆိုတာကို ေျပာေသာအခါ၊ သူမသည္ အလြန္ထိတ္လန္႔သြားခဲ့သည္။ ထိုဗိုင္းရပ္၏အရင္းအျမစ္ကိုရွာေဖြၾကေသာအခါ၊ သူမ၏ဆက္ဆံဖက္ ေယာက်္ားမွာ အျခားမိန္းကေလးတဦးတည္းႏွင့္သာ ဆက္ဆံသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုမိန္းကေလးသည္ အျခားေယာက်္ားငါးဦးႏွင့္ဆက္ဆံၿပီး ဤေယာက်္ားငါးဦးက ျပည့္တန္ဆာမ်ားအပါအ၀င္ အျခား မိန္းမ ၁၉ ေယာက္ႏွင့္ဆက္ဆံသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေယာက်္ားတစ္ဦး တည္း ႏွင့္သာ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳေနသည္ဟု ထင္ခဲ့ေသာေကာင္မေလးသည္ ေနာက္ဆံုး၌လူေပါင္း ၉၂ ဦးႏွင့္ သူမဆက္ ႏြယ္ေနေၾကာင္းကို သိသြားခဲ့သည္။

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၇)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ မိန္းကေလးတစ္ဦး၏ဘ၀ကို တစ္စစီ ေၾကကြဲသြားေစႏုိင္သည္။
အိမ္ေထာင္ေရးအျပင္ဘက္၌ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစမ္းသပ္မႈကို ျပဳၾကေသာလူငယ္မ်ားသည္ ဤေမးခြန္းအား မိမိ ကိုယ္ကို ေမးသင့္သည္။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အကယ္၍ကိုယ္၀န္ရွိလာမယ္ဆိုရင္ ငါတို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ဤသို႔လည္း ေမးသင့္သည္။ ဤသို႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္၀န္ရွိလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ငါတို႔ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။
လက္မထပ္ရေသးသည့္မိခင္မ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာအိမ္သို႔ အလည္အပတ္သြားခဲ့ သူတဦးက ““သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ ဘယ္လုိဘယ္ပံုျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို မသိၾကတဲ့ေကာင္မေလးေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚထင္ဟပ္ေန တဲ့ စိတ္ပ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့မႈေတြကို သင္ဘယ္ေတာ့မွေမ့ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့အခ်စ္ကို သူတို႔သိကၽြမ္းခြင့္ရမွ ရပါ့ မလား၊ သာယာေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အိမ္ကုိ အနာဂတ္မွာရမွရပါ့မလား ဆိုတာကို မသိေတာ့တဲ့ေကာင္မေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။
လြယ္ေသာမိန္းကေလးမ်ာသာမက ေကာင္းေသာမိန္းကေလးမ်ားသည္လည္း ကိုယ္၀န္ရလာႏိုင္ပါသည္။ ဖ်က္ ခ်ျခင္းအားျဖင့္ အလိုမရွိေသာကိုယ္၀န္ကိစၥကို ေျဖရွင္းျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္း မဟုတ္ပါ။ သင္မေမြး ရေသး ေသာ ကေလးငယ္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ မိမိ၌အျပစ္ရွိသည္ ဟုဆိုး၀ါးသည့္ ခံစားခ်က္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ဤဆိုး ၀ါးသည့္ခံစားခ်က္က သင့္ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး၌ သင့္အား ေျခာက္ လွန္႔ေနမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါစာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသား အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကိုေျပာျပ သည္။
ကၽြန္မမွာ ကိုယ္၀န္ရွိေနၿပီလို႔သိလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မဟာ ၁၈ ႏွစ္သာရွိၿပီး ေကာလိပ္တက္ ဖို႔ ႏွစ္လပဲ လုိ ပါ ေတာ့တယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ေကာင္ေလးဟာ ကၽြန္မကဲ့သို႔ အမည္ခံ ခရစ္ယာန္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္၀န္ဖ်က္ ခ်ဖို႔ႏွစ္ဦးလံုးက ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕မိဘေတြနဲ႕ မိတ္ေဆြေတြကိုမရင္ဆိုင္ရဲတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ အလြယ္နည္း ကို လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ၿပီးေနာက္ ကၽြန္မဟာစိတ္ပိုင္းနာက်င္မႈကို အလူးအလဲခံရၿပီး၊ မ်က္ရည္မ်ားစြာ စီးက်ခဲ့ၿပီး ကၽြန္မ တို႔ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုလံုးကို ေနာင္တရခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ကၽြန္မဟာ ဒူးေထာက္ၿပီး ငိုယိုကာ၊ ကၽြန္မအား ၾကင္နာသနားစြာျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ေပးဖို႔ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းဆိုဆဲပါ။ ကၽြန္မဟာ အရမ္းကိုမွားခဲ့တယ္ေလ။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မကိုေနာက္ထပ္ ဒုတိယအႀကိမ္အခြင့္အေရး ေပးဦးမလားဆိုတာကို ေတြးေတာဆဲပါ။ သူဟာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဘုရား ျဖစ္တာကိုသိၿပီး သူဟာ ဘုရားသခင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္မစိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ့ယံုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မမွာအျပစ္ရွိ တယ္လို႔ခံစားရတဲ့ ခံစားခ်က္ကိုေပြ႕ဖက္ရင္း ဆက္လက္အသက္ရွင္ဆဲပါ။

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၈)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာျပႆနာအခ်ိဳ႕ကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ေယာက်္ားတစ္ဦးက ““မင္းကိုယ္၀န္ရွိလာရင္ မင္းနဲ႕ငါလက္ထပ္မယ္။”” ဟုေျပာေလ့ ရွိသည္။ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ အေလးအနက္ထားရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ သင္လုပ္ဖို႔မျပင္ဆင္ရေသးသည့္ အလုပ္ကို၀င္လုပ္ဖို႔ မႀကိဳးစားသင့္ပါ။ အိမ္ေထာင္ေရး၌ လေရာင္၊ ခ်စ္ရည္လူးမႈမ်ားႏွင့္ ႏွင္းဆီပန္းမ်ား အားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနမည္မဟုတ္ပါ။ အိမ္ေထာင္ေရး၌ ေန႔အလင္းေရာင္၊ လသားအရြယ္၀တ္ေဘာင္းဘီ မ်ားႏွင့္ ဟင္းခြက္ပန္းကန္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ဤစာကို စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။
ကၽြန္မအသက္ ၁၇ ႏွစ္ေရာက္ေတာ့၊ ကၽြန္မရဲ႕ဘ၀ဟာ႐ႈပ္ေထြးေနခဲ့ပါၿပီ။ Ted နဲ႔ကၽြန္မ ၆လၾကာ ပံုမွန္ တြဲခဲ့ ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ကၽြန္မတို႔လုပ္ခြင့္မရွိတဲ့အရာေတြကို စလုပ္လာၾကၿပီး ကၽြန္မမွာကိုယ္၀န္ ရွိလာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ဦးလံုး ဟာ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ၿပီး လက္ထပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္မဟာ ကၽြန္မရဲ႕ဘ၀ ကိုမုန္းတီးၿပီး Ted အေပၚမွာ ကၽြန္မ လုပ္ခဲ့ တာေတြ အတြက္လည္း မိမိကိုယ္ကိုမုန္းတီးခဲ့တယ္။ ကေလးက တခ်ိန္လံုးငိုၿပီး Ted ကိုစိတ္ဆိုးေစခဲ့တယ္။ သူဟာ အရက္ကို အလြန္ အကၽြံေသာက္ေပမယ့္ ကၽြန္မသူ႕ကို အျပစ္မတင္ႏိုင္ပါဘူး။
ကၽြန္မတို႔ဟာ အမိႈက္ပံုနဲ႔နီးတဲ့ေနရာမွာေနၿပီး ကေလးထိန္းေခၚဖို႔၊ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ဖို႔နဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ အ၀တ္အစား ၀ယ္ဖို႔ေတာင္ ကၽြန္မတို႔မွာပိုက္ဆံမရွိပါဘူး။ Ted က ဘာမွမေျပာေပမယ့္၊ သူကၽြန္မကို မုန္းတယ္ဆုိတာကို ကၽြန္မ သိပါတယ္။ ကေလးကိုလည္း သူမုန္းပါတယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ အိပ္မက္ဆိုး တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး မနက္မိုးလင္းခ်ိန္မွာ ကၽြန္မအိမ္ရဲ႕ အိပ္ယာထဲမွာ ကၽြန္မဟာႏိုးထၿပီး ကၽြန္မနဲ႔အလြန္ခင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေက်ာင္းကုိအတူသြားရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကလည္း မနည္းပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုမ်ိဳးေန႔ေတြဟာ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့ၿပီဆိုတာကို ကၽြန္မ ေသခ်ာ သိပါတယ္။
ကၽြန္မ ဒီစာကိုေရးျခင္းမွာ အႀကံဥာဏ္ရယူလိုတာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မလိုမ်ိဳး မိမိဟာအားလံုး ကိုသိပါတယ္ လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေလးေတြ သင္ခန္းစာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ရပါေစ ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ဒီစာကို ေရးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
 

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၉)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင္ႏွင့္မသင့္ေတာ္ေသာသူကို လက္ထပ္မိေစရန္ သင့္အားလွည့္ စားမည္ ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင္သည္လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ယွက္ႏြယ္မႈရွိေနပါက၊ သင့္ကိုသင္ အခ်စ္စစ္ကို ေတြ႔သြားၿပီး ဟု ထင္ လိမ့္ မည္။ အမွန္မွာ သင္သည္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာဆြဲေဆာင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ခံစားခ်က္မ်ားကိုသာ ရရွိ ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ ေရွ႕တဆင့္တက္ၿပီး ထိုသူႏွင့္လက္ထပ္ၿပီးမွ သင့္အတြက္မွားယြင္းေသာလူကို လက္ထပ္မိ မွန္း သိလာလိမ့္မည္။ သင္ႏွင့္သူၾကားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ  ဆြဲေဆာင္မႈသာရွိၿပီး အခ်စ္စစ္မရွိေၾကာင္းကို အလြန္ ေနာက္ က်ၿပီးမွ သင္ သိႏိုင္သည္။
 

အေၾကာင္းအရင္းနံပါတ္ (၁၀)
လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင္၏အိမ္ေထာင္ေရးဘ၀ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သည္။
လူအခ်ိဳ႕က သူတို႔သာ လက္ထပ္လိုက္ပါက၊ အရာအားလံုးဟာအဆင္ေျပသြားလိမ့္မည္ ဟုထင္ၾကသည္။ အမွန္ မွာ ထိုကဲ့သို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔သည္ သင္တို႔ႏွစ္ဦးအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေနအထားတြင္ ရွိေန တာ ေတာင္မွ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးကို လြယ္ကူစြာမရႏုိင္ပါ။ အကယ္၍ သင္တို႔သာ အစမွားခဲ့ပါက၊ ထိုသို႔ေသာ အိမ္ေထာင္ေရးကုို ရရွိရန္ႀကိဳးစားရာတြင္အလြန္ခက္ခဲလိမ့္မည္။
လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာအိမ္ေထာင္ေရးကို ရႏိုင္မည့္သင္၏အခြင့္အေရးမ်ားကို အလြန္ အမင္း ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမရွိ သူသည္ လက္ထပ္ၿပီးေသာ အခါ တြင္လည္း ဆက္လက္၍ စည္းကမ္းမဲ့စြာ ျပဳမူေနထိုင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ေက်နပ္ ေရာင့္ရဲမႈမရွိတတ္ဘဲ အသစ္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အရာမ်ား ကို ဆက္လက္ရွာေဖြတတ္ေသာေၾကာင့့္ျဖစ္သည္။
တခါတရံ လက္မထပ္မီ လိင္ပိုင္းအရ စည္းမေစာင့္သူႏွစ္ဦးသည္ လက္ထပ္ၿပီးေသာအခါ အဆင္ေျပစြာ ေပါင္း သင္း ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ သံသယႏွင့္မယံုၾကည္မႈ ဟူေသာမ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ိဳး ထား ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုမ်ိဳးေစ့တိုု႔က ခါးသီးေသာအသီးကို သီးေစလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။
ႏွစ္ ၂၀ ၾကာအိိမ္ေထာင္သက္တမ္းရွိသူႏွစ္ဦးသည္ သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးအား မၿပိဳကြဲေစရန္အတြက္ ေဒါက္တာ ဟင္နရီႏွင့္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေယာက်္ားျဖစ္သူက ““ကၽြန္ေတာ့္မိန္းမက ကၽြန္ေတာ့္ကို မယံုဘူးဗ်”” ဟုေျပာၿပီး မိန္းမျဖစ္သူက ““ရွင္ကလည္း ကၽြန္မကိုမယံုပါဘူး”” ဟူ၍ျပန္လည္ ေခ်ပသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ တဦးႏွင့္တဦး ဘာေၾကာင့္ မယံုၾကသနည္း။ အေၾကာင္းမွာ သူတို႔သည္ လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဆက္ဆံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သံသယစိတ္ႏွင့္ မယံုၾကည္မႈသည္ ႏွစ္ဦးစလံုးအေပၚ၌ ႏွစ္၂၀ ၾကာ လႊမ္းမိုးထားခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ သူတို႔၏အိမ္ေထာင္ေရးကို ပင္ ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။
လက္မထပ္မီ ဘာေၾကာင့္လိင္မဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ (၁၀)ခ်က္ကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤ ၁၀ ခ်က္စလံုးထက္ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခ်က္ က်န္ပါေသးသည္။ ၄င္းမွာ ဤသို႔လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္ဆိုေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
Christian Religious Teaching (It is available at original link)
တစ္ႀကိမ္တြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပားမႈ က်ဴးလြန္ေသာ မိန္းမတဦးကို ေယ႐ႈ Jesus ဆီသို႔ ေခၚလာခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ထိုမိန္းမကို ေယရႈ၏ ေျခေထာက္နား သို႔ တြန္းလိုက္ၿပီး ““ဆရာ၊ ဒီမိန္းမဟာ ေဖာက္ျပားမႈက်ဴးလြန္ေနစဥ္၌ပင္၊သူ႔အားလက္ရဖမ္းမိခဲ့ပါတယ္။ ပညတ္ေတာ္ထဲ၌ ေမာေရွက ဒီလိုမိန္းမကို ေက်ာက္ခဲနဲ႔အေသပစ္သတ္ရမယ္လို႔ မိန္႔မွာထားပါတယ္။ သခင္ကေရာ ဘာေျပာစရာရွိပါသလဲ?ဟု ေျပာၾကသည္။
ဤလူမ်ားသည္ ထိုမိန္းမကို ဂ႐ုမစိုက္ၾကပါ။ သူတို႔သည္ ထိုမိန္းမကိုအသံုးျပဳ၍ ေယရႈအား ေခ်ာက္တြန္း လိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက ““သူမကိုမပစ္သတ္ရ။””ဟု ေျပာပါက၊ ေမာေရွ၏ပညတ္ေတာ္ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ေနသလို ျဖစ္ေပမည္။ အကယ္၍သူက ““အေသသတ္လိုက္””ဟု ေျပာပါက၊ ေရာမအစိုးရႏွင့္ ျပသနာတက္ႏိုင္သည္။
ေယ႐ႈသည္သူတို႔၏ေမးခြန္းကိုခ်က္ခ်င္းမေျဖပါ။ သူသည္ဒူးေထာက္လိုက္ၿပီး သဲေပၚတြင္ စာေရးေန ခဲ့သည္။ ဤ လူမ်ားက ေယ႐ႈအား ေျဖၾကားရန္အတင္းအၾကပ္ေတာင္းဆိုေသာအခါ သူသည္ ထၿပီး ““သင္တို႔ထဲမွာ အျပစ္မရွိတဲ့ သူ က ပထမဆံ့ုးေက်ာက္ခဲျဖင့္ စၿပီး ပစ္ေစ””ဟု ဆိုခဲ့သည္။
သူေျပာတာကိုၾကားေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ၾသတၱပၸစိတ္က မိမိတို႔ကို အျပစ္ရွိသည္ဟု စီရင္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ တဦးၿပီးတဦး ထြက္သြားၾကသည္။ ေယ႐ႈသည္ ထိုမိန္းမကို အျပစ္လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ ““သြားေလာ့၊ ေနာက္ ထပ္ အျပစ္မလုပ္နဲ ့ေတာ့ဟု”ဆိုခဲ့သည္။
 

ဒုတိယေျမာက္ အပ်ိဳစင္ဘ၀
ကၽြန္မဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီ၊ ကၽြန္မနဲ႔လက္ထပ္မဲ့သူအတြက္ ကၽြန္မရဲ႕အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ရန္ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးတာကို ကၽြန္မ နားမလည္ခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို ျပန္ရႏိုင္မလား? မရႏိုင္ပါ။ သင္၏အပ်ိဳစင္မႈကို တစံု တဦးအား တႀကိမ္တခါသာေပးႏိုင္ၿပီး တႀကိမ္ေပးၿပီးပါက အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါ။ သင္သည္ သင္၏ အျပင္ပိုင္း ခႏၶာပိုင္းအရ အပ်ိဳစင္မႈ ျပန္မရႏိုင္ေသာ္လည္း အတြင္းပိုင္း အပ်ိဳးစစ္မႈ တနည္းအားျဖင့္ အတြင္းပိုင္း စင္ၾကယ္မႈ ကို ျပန္ရႏိုင္သည္။ ဤအရာကို ဒုတိယေျမာက္ အပ်ိဳစင္ဘ၀ဟုေခၚသည္။
ဒုတိယေျမာက္အပ်ိဳစင္ဘ၀ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ ယင္းမွာ လက္မထပ္ခင္ အထိ ေနာက္ထပ္ လိင္ဆက္ဆံ ျခင္း ကို ေရွာင္ၾကဥ္မည္ဟု စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း ျပဳမႈေနထိုင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္ ပံုစံအတိုင္း သင္ျဖစ္လာသည္။ သင္သည္ ဤသို႔ေသာေရြးခ်ယ္မႈကို ျပဳလုပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္မႈအတိုင္း ျပဳမူေနထိုင္ပါက သင္သည္ အရင္ကႏွင့္ကြဲျပားေသာသူတစ္ဦးျဖစ္လာမည္။
သင္သည္ တႀကိမ္တခါပင္ လိင္ကိစၥ၌ပါ၀င္ပတ္သက္ဖူးပါက၊ ဆက္လက္၍ ဤကိစၥအား လုပ္ေဆာင္ ေန လိမ့္ မည္ဟု လူအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္လုပ္ရမည့္အေကာင္းဆံုးအရာမွာ ကြန္ဒံုးကို သင္ႏွင့္ မကြာ ေဆာင္ ထားရန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္သည္ လိင္ကိစၥကို မျငင္းပယ္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သူတို႔ကဆိုၾကသည္။ မမွန္ပါ။ သင္သည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္၊ အမွားတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ မိျခင္းသည္ ထိုအမွားကိုဆက္ျပဳလုပ္ေနရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ သင္သည္ ပါတီပြဲတစ္ခု၌ အလြန္အက်ဴး အရက္ေသာက္မိျခင္းက ဤကဲ့သို႔ ပါတီပြဲတိုင္း၌ ဆက္လက္ေသာက္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းေလာ့? မဟုတ္ပါ။
 

လိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွားတစ္ခုအား ျပဳလုပ္မိျခင္းက ဤသို႔ေသာအမွားအား ဆက္လက္လုပ္ေန မည္ဟု ဆိုလိုျခင္း လံုး၀မဟုတ္ပါ။ သင္သည္ ဒုတိယေျမာက္အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားစြာသည္ ဤသို႔ေသာေရြးခ်ယ္မႈကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ဘာေၾကာင့္ ဒုတိယေျမာက္ အပ်ိဳစင္ဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္ၾကသနည္း?
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ၄င္းတို႔ထဲမွ တစ္ခုမွာ ကၽြန္မလုပ္ေသာအရာဟာ မွားယြင္းေၾကာင္းကို ေနာက္ဆံုးမွာ နားလည္ပါၿပီ။ အသံုးျပဳျခင္းခံေနရတာကို စိတ္ကုန္ေနပါၿပီ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္၊ ကၽြန္မဟာ ေအအိုင္ဒီအက္(စ္) အပါအ၀င္ အျခားလိင္မွတဆင့္ ကူးစက္တဲ့ေရာဂါေတြကိုလည္း ေၾကာက္ပါတယ္။ ကၽြန္မဟာ ခါးသီးတဲ့ သင္ခန္းစာကို သင္ယူခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္မဟာ မ်ိဳးပြားအဂၤါေတြကို လည္း အထိခိုက္မခံခ်င္ပါဘူး။ ကၽြန္မဟာ ဤကိစၥကို မရပ္တန္႔ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မေပးရမည့္အဖိုးအခဟာ ႀကီးမားပါတယ္။
ဘာသာမဲ့မ်ားသည္ လိင္ကိစၥကို ၂ဦးသေဘာတူလွ်င္ အိုေကဟု လြယ္လြယ္ေျပာၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ (သို႔မဟုတ္) ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္တခု ျမဲျမံစြာရွိျခင္းေသာ အမ်ိဳးသမီးတဦးတြင္ လက္မထပ္မွီ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ဆင္ခ်င္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးသည္ မွားယြင္းသည္ဟု သိေသာေၾကာင့္ မိမိခ်စ္သူက ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေပမည္။ မလြဲေရွာင္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားေကာင္းေရာက္ႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ အဆက္မျပတ္ လြန္က်ဴးျခင္းမ်ားမွ ဘာသာေရးသြန္သင္ခ်က္ျဖင့္ ရံုးထြက္ႏိုင္ျပီး  ေနာက္ဆံုး သန္႔ရွင္းစြာျဖင့္ လက္ထပ္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ေပမည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အျပဳအမူ၊ သာယာခ်ိဳသာေျပာဆိုမႈမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား ၏ ၾကမ္းတမ္းေသာ၊ ႏြားသိုးရိုင္းစိတ္မ်ား နည္းပါးသြားရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ အင္အားသံုး၊ ခ်ိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေၾကာက္ရန္မလိုေသာ္လည္း ေလးစားရပါမည္။  သို႔ျဖင့္ လိင္ကိစၥကို (တဏွာပါ၀ါ) သန္႔ရွင္းေစျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀အတြက္ အစေကာင္းမည္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာယံုၾကည္သူ အမ်ိဳးသမီးအတြက္
ဘုရားရွင္သည္ သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သူကသင့္အား လူသစ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ သင့္အတိတ္ကို ဖ်က္ရန္အတြက္ Delete ခလုတ္ကို ႏွိပ္သည္ႏွင့္တူသည္။ သင္သည္ ဘုရားရွင္ေရွ ႔တြင္ လူသစ္တဦးျဖစ္လာသည္။ သင္သည္ ဘုရားရွင္၏ မ်က္စိေတာ္ေရွ႕၌ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သူျဖစ္သည္ ““လူမည္သည္ကား၊ ဘုရားရွင္ ရိွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို ့သည္ အသစ္ ျဖစ္ၾက၏”” ၂ေကာ ၅ း ၁၇


 

ေမးခြန္းမ်ား (မွန္/မွား)
၁။ လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာအခ်စ္ကို ေသခ်ာေပါက္ သိရွိခံစားႏိုင္မည္။
၂။ သင္သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္လိင္ဆက္ဆံပါက သင္၏အိမ္ေထာက္ဖက္အား သင္၏၁၀၀% အျပည့္ေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။
၃။ လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းသည္ သင္၏မိမိကိုယ္ကို အထင္ႀကီးေလးစားေသာစိတ္ကို ထိခိုက္လိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။
၄။ လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းသည္ တစ္ဘ၀စာအက်ိဳးဆက္မ်ားရွိႏိုင္သည္။
၅။ လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းသည္ အလြန္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္။
၆။ လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည္။
၇။ မလိုခ်င္ေသာ ကိုယ္၀န္ကိုဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ ဘုရားမၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါ။
၈။ လက္မထပ္မီဆက္ဆံျခင္းသည္ သင္ႏွင့္လက္ထပ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာသူကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။
၉။ လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ သင္၏အိမ္ေထာင္ေရးကို ၿပိဳလဲေစႏိုင္သည္။
၁၀။ လက္မထပ္မီ ဆက္ဆံျခင္းသည္ မွားယြင္းသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရားက ဤအရာသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္
ရဲလင္းထြန္း (အင္းစိန္)

 Download Original PDF file
http://murann.com/documents/biblestudy/Wait.Until.Marriage.pdf

 
http://myanmarinsingapore.com/profiles/blogs/or မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...