Wednesday, August 28, 2013

(Right to recall) ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းခြင့္ အခြင့္အေရးလား၊ (Recalling right) အခြင့္အေရး ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းခံရတာလား။

၂၃-၈-၁၃ ေန့က က်င္းပတဲ့ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တင္သြင္းထားတဲ့`လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွ ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒႀကမ္း´ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ဖို႔ ဆိုင္းငံ့ရန္ ဆံုးၿဖတ္ခဲ့ပါတယ္။


အေႀကာင္းၿပခ်က္ေတြကေတာ့ တာ၀န္မွၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းဖို့ ေထာက္ခံရမယ့္ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရကိုသတ္မွတ္တာမွာ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ့ ၁% ဆိုတာ ယေန႔ ကာလမွာ ရရွိဖို့လြယ္ကူေႀကာင္း၊၁% ဟာနည္းပါးလြန္းေႀကာင္း၊မႀကာခဏ တိုင္ခံေနရရင္ အလုပ္ရႈပ္၊အခ်ိန္ကုန္၊ေငြကုန္မွာၿဖစ္ေႀကာင္း၊ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ရန္စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယင္းပုဒ္မကိုၿပင္မွာၿဖစ္တဲ့အတြက္ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေႀကာင္း ေဆြးေႏြးႀကတာကို ႀကားသိရပါတယ္။

လြယ္ကူၿခင္း/ခက္ခဲၿခင္း၊နည္းၿခင္း/မ်ားၿခင္း သတ္မွတ္ေၿပာဆိုခ်က္ေတြဟာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈ အေပၚမွာ အေၿခခံၿပီး ေၿပာႀကဆိုႀကတာပါ။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၁ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲဖို႔အတြက္ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္နဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္စီက ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံုႏွစ္ပံုစီက သေဘာတူေထာက္ခံရင္ေဆာင္ရြက္လို့ ရပါတယ္။အေရအတြက္အားၿဖင့္ ၿပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၉၄)ဦး နဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅၀)ဦး လိုအပ္ပါတယ္။တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြမပါဘဲနဲ့ေတာင္ ရႏိုင္တဲ့အေရအတြက္ပါ။လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္ေပါင္း (၄၄၄)ဦးဘဲ လိုအပ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၆ ၿပ႒ာန္းခ်က္အရ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို တာ၀န္မွၿပန္လည္ ရုပ္သိမ္းဖို့အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ ၁%ရဲ့ ကနဦးသေဘာတူဆႏၵၿပဳခ်က္လိုပါတယ္။ၿပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ ကိုကိုးကၽြန္းလို လူဦးေရနည္းပါးတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြက နည္းၿပီး အမ်ားစုကေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ဦးေရ(၅၀၀၀၀)ေက်ာ္ရွိႀကမယ္လို႔ ခန့္မွန္းပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မဲဆႏၵရွင္၁% ဆိုရင္လူဦးေရ (၅၀၀) အနည္းဆံုး လိုအပ္ပါတယ္။အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ဆိုရင္ ပိုမိုက်ယ္ၿပန့္တဲ့ အတြက္(၅၀၀)ေက်ာ္လိုအပ္မွာပါ။ဒါေႀကာင့္ (၄၄၄)ဦး နဲ့(၅၀၀)ေက်ာ္ကို အေရအတြက္အားၿဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္နိုင္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၉၄)ဦး သို႕မဟုတ္(၁၅၀)ဦးက ကနဦး ဆႏၵၿပဳတာကို အထူးတလည္စစ္ေဆး ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ေဆာင္ရြက္လို့ရနိုင္ေပမဲ့ မဲဆႏၵရွင္(၅၀၀)ေက်ာ္ရဲ့ တိုင္ႀကား ခ်က္ကိုေတာ့ အေသးစိတ္စစ္ေဆးၿပီးမွသာ ေဆာင္ရြက္လို့ရမွာပါ။ပထမဦးစြာ အဲဒီလူ(၅၀၀)ဟာ မူလမဲဆႏၵရွင္မ်ား စာရင္းမွာပါ၀င္မႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးရပါ မယ္။ ပါ၀င္ေႀကာင္း မွန္ခဲ့ရင္လဲ ၄င္းတို့ကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵၿပဳ တိုင္ႀကားၿခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ ကို တစ္ဦးခ်င္း(တစ္ဦးခ်င္း)စစ္ေဆးေမးၿမန္း ရပါဦးမယ္။သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ေတြညီညြတ္ၿပီး မွန္ကန္မွသာ စြပ္စြဲ တိုင္ႀကားခ်က္မွန္/မမွန္ကို ဆက္လက္စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာၿဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲဖို႔ကိစၥ နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို တာ၀န္မွၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းဖို႔ကိစၥ ၂ ရပ္ကို ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားအရ အႀကမ္းဖ်ဥ္း ေယဘုယ် ႏႈိင္းယွဥ္တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါ တယ္။

အမွန္တကယ္ကေတာ့ လြယ္သည္ၿဖစ္ေစ/ခက္သည္ၿဖစ္ေစ၊နည္းသည္ ျဖစ္ေစ/ မ်ားသည္ၿဖစ္ေစ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ နိုင္ငံသားအားလံုးဟာ ၿပင္ဆင္ၿခင္းမၿပဳေသးသမ်ွေတာ့ ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒပါ မူလ သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံလိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲစည္းပံု အေၿခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉၇ မွာ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ တာ၀န္မွ ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းသည့္ ကိစၥမ်ားႏွင္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကို ၿပ႒ာန္းေပးရမည္ လို့ေဖၚၿပတာ၀န္ေပးအပ္ထားပါတယ္။၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒကို မဲဆႏၵရွင္ ၉၂.၄% က ေထာက္ခံအတည္ၿပဳထားၿပီး ယေန႔ ထက္တိုင္တည္တံ့အသက္ ၀င္ေနတဲ့ ဥပေဒႀကီးၿဖစ္ပါတယ္။ဖြဲံစည္းပံုအေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ခြင့္ရွိေႀကာင္း ေဖၚၿပထားတာကို ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ရပ္ဆိုင္းထားခြင့္ရွိေႀကာင္း ေဖၚၿပထားတာကို မေတြ့ရွိရပါဘူး။ ဥပေဒသေဘာ အရ ၿပဳလုပ္မႈတစ္ရပ္ သို့မဟုတ္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ရပ္ဟာ ဥပေဒနဲ့မညီ မၿဖစ္ေစရပါ။

ယခုအခါ ဖြဲ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒေလ့လာသံုးသပ္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀၉)ဦးနဲ့ ဖြဲ့စည္းတာ၀န္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းစတင္ေနၿပီ မွန္ေပမဲ့ ဘယ္ပုဒ္မ၊ၿပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ၿပင္ဆင္သင့္ တယ္ ဆိုတာ မသတ္မွတ္ရေသးပါဘူး။ယခုမွ စတင္ေဆာင္ရြက္တုန္း ရွိပါေသး တယ္။ဒီလိုအေၿခအေနမွာ ပုဒ္မ ၃၉၆ ကိုၿပင္ဆင္မွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ ၃၉၆ နဲ့ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခု ဥပေဒႀကမ္းကို ဆက္လက္မေဆာင္ရြက္ သင့္ဘူးလို႔ အေႀကာင္းၿပတာကလဲ ဆႏၵေစာရာေရာက္ပါတယ္။ဖြဲ႕စည္းပံု အေၿခခံဥပေဒရဲ့ ဘယ္ပုဒ္မ၊ဘယ္ၿပ႒ာန္းခ်က္ကို ၿပင္ဆင္သင့္တယ္ ဆိုတာ ကိုၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ (၁၀၉)ဦးေကာ္မတီကသာ ေကာ္မတီ၀င္ အမ်ားသေဘာတူညီမႈရယူၿပီးသတ္မွတ္ တင္ၿပရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တိုင္ႀကားလို့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ရရင္ အခ်ိန္ကုန္၊ေငြကုန္ၿဖစ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ မွန္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ နိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လိုအပ္ရင္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ရခိုင္ၿပည္နယ္ကိစၥတို့၊လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥတို့၊ေဒါက္တာဆိတ္ဖြားကိစၥတို႕တုန္းကလည္း လိုအပ္ခ်က္အရ စံုစမ္းစစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကပါေသးတယ္။
အဲဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကတင္သြင္းတဲ့`လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာ၀န္မွၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿခင္းဆိုင္ရာ ဥ ပေဒႀကမ္းနဲ့ပတ္သက္ၿပီး ၿပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ့ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ေႀကာင္း၊တကယ္လို့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒက ၄င္းနဲ့ သက္ဆိုင္တဲ့ ပုဒ္မကို ၿပင္ဆင္ၿဖစ္ရင္လည္း လိုက္ေလ်ာညီေအာင္ အလြယ္တကူ ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္နိုင္ပါေႀကာင္း ကို ၿပည္သူ႕အသံ၊ၿပည္သူ့ဆႏၵအား အၿမဲ နားေထာင္ေနေသာ ၿပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႀကီး ထံ ၿပည္သူတစ္ဦးအေနနဲ့ ေလးစားစြာတင္ၿပလိုက္ပါတယ္။ Right to recall အား Recalling right မၿဖစ္ေစခ်င္ပါခင္ဗ်ား

Khin Htay Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

(၂၈-၈-၂၀၁၃)ရက္ထုတ္ The Voice Daily သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...