Wednesday, August 28, 2013

ဗုုဒၶဓမၼႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး ( ၉ ) ျဗဟၼစုုိရ္တရားကုုိ လူ႔အခြင့္အေရးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့လာျခင္း ( က )

August 28, 2013 at 10:15am
 
သီလမဂၢင္သည္ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလြန္ပင္အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ မိမိကုုိယ္တုုိင္တစ္ဦးတည္း၏ သီလေစာင့္ထိန္းျခင္းသည္ မိမိအတြက္ေရာ သူတစ္ပါးအတြက္ပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္လုုံျခံဳမႈကုုိျဖစ္ေစႏုုိင္ေၾကာင္း၊ ထုုိ႔ျပင္ လူမႈျပႆနာမ်ားေျပလည္ေရးအတြက္ ကုုိယ္က်င့္သီလသည္ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုုိယ္က်င့္သီလကုုိ ေစာင့္ထိန္းျခင္းေၾကာင့္ မလိုုလားအပ္ေသာ လူမႈျပႆနာမ်ားမွကင္းေဝးကာ အပုုိေငြေၾကးမသုုံးစြဲရဘဲ  ေငြေၾကးအကုုန္အက်ပင္သက္သာေၾကာင္း၊စီးပြါးေရးအတြက္လည္းမထိခုုိက္ဘဲ ဝင္ေငြပင္တုုိးႏုုိင္ေၾကာင္း၊ ကုုိယ္က်င့္သီလကုုိမေစာင့္ထိန္းျခင္းေၾကာင့္ အပုုိလူမႈျပႆနာမ်ားကုုိရင္ဆုုိင္ရ၍ မိသားစုုစီးပြါးေရးပင္ထိခုုိက္ကာ ေနာက္ဆုုံး ႏုုိင္ငံေတာ္၏ ေငြေၾကးကုုိပင္ထိခုုိက္ႏုုိင္ေၾကာင္းတုုိ႔ကုုိ အသင္စာဖတ္သူသည္ ခ်ဲ႔ဆန္႔ေတြးၾကည့္ပါက ေကာင္းေကာင္းၾကီးသိႏုုိင္ေပျပီ။
ယေန႔ျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ အုုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတစ္ရပ္၏ ကုုိယ္က်င့္သီလပ်က္ကာ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ဝင္ေငြမ်ား ဆုုတ္ယုုတ္ကာ ကမၻာတြင္အဆင္းရဲဆုုံးႏုုိင္ငံစာရင္းမွ ရုုန္းမထြက္ႏုုိင္ဘဲ ရွိေနေသးသည္ကုုိ လက္ေတြ႔က်က်နားလည္ႏုုိင္ပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ကုုိယ္က်င့္သီလသည္ လူမႈေလာကအတြက္ နယ္ပယ္တုုိင္းတြင္ မရွိမျဖစ္လုုိအပ္ေသာ စည္းကမ္းပင္ျဖစ္သည္ကုုိ အခုုိင္အမာသေဘာေပါက္ကာ က်င့္သုုံးသည္။

    ယခုုဆက္လက္၍ ျဗဟၼဝိဟာရေခၚ ျဗဟၼစုုိရ္တရားေလးပါးကုုိ လူ႔အခြင့္အေရးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ မိမိဥာဏ္မီသေလာက္ ရွင္းျပပါမည္။ ဤေနရာ၌ အသင္စာဖတ္သူသည္ အလြန္ျမင့္ျမတ္လွသည့္ ျဗဟၼစုုိရ္တရားမ်ားကုုိ လူ႔အခြင့္အေရးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ ဘာသာတရားႏွင့္လူမႈျပႆနာကုုိ ေရာေထြးေအာင္ ေဝဝါးေအာင္ မဆီမဆုုိင္ေတြးခ်င္ရာေတြ ေတြး၍ ေရးခ်င္ရာေတြေရးေနသည္ဟုု ထင္ေကာင္းထင္ႏုုိင္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ျမတ္ဗုုဒၶ၏ ဓမၼမ်ားသည္ သုုံးဆယ့္တစ္ဘုုံသား အားလုုံးအတြက္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ လူသားမ်ားအတြက္ ေဟာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုု မိမိဆုုိခ်င္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ ျမတ္ဗုုဒၶသည္ သူကုုိယ္တုုိင္လူသားျဖစ္၍ ဘုုရားအျဖစ္ ၄၅ ဝါ အတြင္းတြင္ ၄၄ ဝါတိတိ လူ႔ျပည္တြင္ လူသားမ်ားအား ဦးစားေပးေဟာၾကားေတာ္မူ၍ တစ္ဝါသာလွ်င္ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္၌ တရားေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

  ဤအခ်က္ကုုိေထာက္ဆလွ်င္ လူသားသည္ ဤကမၻာ ဤစၾကာဝဠာတြင္ အလြန္အေရးပါသူျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိႏုုိင္သည္။ လူသားမ်ားသာ ေကာင္းလွ်င္ ဤကမၻာသည္လည္း ေအးခ်မ္းေနမည္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားသာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝေတာရုုိင္းတိရစၦာန္မ်ား ပ်က္ဆီးဆုုံးရႈံးမႈျပႆနာမ်ားလည္း ကင္းေဝးသြားမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ လူႏွင့္ဆက္စပ္ ပတ္သက္သမွ် ျပႆနာ အရာရာသည္ ေျပလည္သြားမည္မွာ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္းမွာ ထင္ရွားလွေတာ့သည္။ အမွန္စင္စစ္ ျဗဟၼစုုိရ္တရားမ်ားသည္ မည္သည့္အေျခအေန မည္သည့္ျဖစ္ရပ္ မည္သည့္ေခတ္ကာလ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆုုိ လူသားမ်ားသာ လက္ေတြ႔က်င့္သုုံးၾကလွ်င္ က်င့္သုုံးသေလာက္ လက္ငင္းဒိ႒ ေကာင္းက်ိဴးေပးႏုုိင္သည့္ အကာလိကဂုုဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စုုံေသာ ဓမၼမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ဆုုိလုုိသည္မွာ ေလာကီလူမႈေလာက၏ ရႈပ္ေထြးက်ယ္ျပန္႔လွေသာ ေရာင္စုုံျပႆနာမ်ားသည္ ျမတ္ဗုုဒၶ၏ ဓမၼေဆးမ်ားကုုိ သက္ဆုုိင္ရာေရာဂါ ( ျပႆနာ ) အေျခအေနအလုုိက္ လူသားကုုိယ္တုုိင္ ေသာက္သုုံးပါက ( က်င့္သုုံး ) မုုခ်ေျပလည္ ေအးျငိမ္းႏုုိင္ေၾကာင္း သိေစလုုိရင္းျဖစ္ပါသည္။

  ျဗဟၼစုုိရ္တရားသည္ ေမတၱာ ကရုုဏာ မုုဒိတာ ဥေပကၡာ အားျဖင့္ေလးပါးရွိ၏။ ထုုိေလးပါးတြင္ ဦးစြာပထမ ေမတၱာ၏အဓိပၺါယ္ကုုိ မိမိစြမ္းသမွ် ရွင္းလင္းပါမည္။ လူသားတုုိ႔သည္ ေမတၱာႏွင့္ပတ္သက္၍ သူတုုိ႔၏ အလႊာအတန္းစားအလုုိက္ သူတုုိ႔၏ အသိဥာဏ္တြင္ ျမင္သိသမွ်ကုုိ အမ်ိဴးမ်ိဴးဖြင့္ဆုုိေရးသားၾကေလသည္။ အခ်ိဳ႔ဆုုိလွ်င္ ေမတၱာဟူေသာ မူရင္းေဝါဟာရ၏ အဓိပၺါယ္ႏွင့္ လုုံးဝကြဲျပားျခားနားသည္အထိ ေျပာဆုုိေရးသားေနၾကသည္မ်ားကုုိလည္း မိမိၾကားဖူး ဖတ္ဖူးပါသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ဤေနရာ၌ ေမတၱာဟူေသာ မူရင္းေဝါဟာရ၏ အဓိပၺါယ္ကုုိ ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္ အနည္းငယ္ ခ်ဲ႔ထြင္ေရးသားပါမည္။

  ေမတၱာဟူေသာ ေဝါဟာရကုုိ Oxford English Dictionary တြင္ Love, affection> a strong feeling of deep affection for sb/sth, especially a member of your family or a friend. ထုုိ႔ျပင္ Love ကုုိ အဓိပၺါယ္တူ စကားလုုံးမ်ားျဖင့္ ဖြင့္ဆုုိရာတြင္ Love means warm affection, attachment, affectionate devotion etc. တဲ့။ အဓိပၺါယ္မွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာဟူသည္ တစ္စုုံတစ္ေယာက္အား သုုိ႔မဟုုတ္ တစ္စုုံတစ္ခုုအား နစ္နစ္ေနာေနာစြဲလမ္းသည့္ ျပင္းျပေသာ စိတ္ခံစားခ်က္ ဟူသတဲ့။ အထူးသျဖင့္ မိမိ၏ မိသားစုု သုုိ႔မဟုုတ္ သူငယ္ခ်င္းကုုိ ခ်စ္ျခင္းဟုု ဖြင့္ဆုုိထား၏။ အဓိပၺါယ္တူစကားလုုံးမ်ားျဖင့္ ထပ္ဖြင့္ရာမွာေတာ့ ခ်စ္ေမတၱာဟူသည္ ေႏြးေထြးေသာ ခ်စ္ခင္မႈ၊ တြယ္တာမႈ၊ တြယ္တာခ်င္ခင္ေသာ ေပးဆပ္မႈစသည္တဲ့။ ဤသည့္ဖြင့္ဆုုိခ်က္သည္ ဗုုဒၶဓမၼတြင္လာရွိသည့္ ေမတၱာဟူေသာ မူရင္းပုုဒ္၏ အဓိပၺါယ္ႏွင့္ လုုံးဝမတူေခ်။ ကြာခ်င္တုုိင္ကြာျခားလွ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရတြင္ ေမတၱာဟူေသာ ပါဠိေဝါဟာရႏွင့္ တုုိက္ရုုိက္အဆင့္တူညီသည့္ ေဝါဟာရမရွိေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။

       ေမတၱာဟူေသာ စကားလုုံးကုုိ တိပိဋကပါဠိျမန္မာ အဘိဓာန္တြင္ ဤသုုိ႔ဖြင့္ဆုုိထားပါ၏။ ေမတၱာဟူသည္ သတၱဝါတုုိ႔၏ စီးပြါးခ်မ္းသာကုုိ လုုိလားေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ျဖစ္ေသာ အေဒါသေစတသိက္ပင္တည္း။ ယင္းေမတၱာသည္ သတၱဝါတုိ႔၏ အက်ိဴးစီးပြါးကုုိ က်င့္ေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ ျဖစ္ျခင္းလကၡဏာရွိ၏။ သတၱဝါတုုိ႔၌ ဟိတ ( ေကာင္းက်ိဴး ) ကုုိ ကပ္ေဆာင္ျခင္းကိစၥရွိ၏။ ရန္ျငိွဴးကုုိ ေဖ်ာက္ေသာအျခင္းအရာအားျဖင့္ ေယာဂီတုုိ႔ဥာဏ္အား ေရွ႔ရႈထင္တတ္၏။ သတၱဝါတုုိ႔၏ မနာပအျဖစ္ကုုိရႈေသာ ( ခ်စ္စရာအျဖစ္မွတ္ယူေသာ )ေယာနိေသာမနသိကာရလွ်င္ နီးေသာအေၾကာင္းရွိ၏ ဟူသတတ္။  အထက္ပါဖြင့္ဆုုိခ်က္ကုုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ခ်ဲ႔ကားရလွ်င္ ပါဠိစာေပမွလာသည့္ ေမတၱာေဝါဟာရ၏ မူရင္း အဓိပၺါယ္သည္ ရယူပုုိင္ဆုုိင္လုုိမႈ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ လူ႔ေလာကၾကီး သာယာဝေျပာေရး၊ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ကုုိယ္က်ိဴးစီးပြါးမဖက္ဘဲ အကူအညီေပးလုုိမႈဟူေသာ ျဖဴစင္ျမင့္ျမတ္သည့္ အေဒါသေစတသိက္ သက္သက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ဤခ်စ္ေမတၱာတရားသည္ ခ်စ္လုုိသူကုုိသာ ေရြးေကာက္ခ်စ္၍ မခ်စ္လုုိသူမ်ားကုုိ ပယ္ထုုတ္ပစ္ေသာ အဂတိသေဘာသက္ေရာက္သည့္ သေဘာတရားလည္းမဟုုတ္ေခ်။ အကယ္၍ သင္သည္ သင္ႏွင့္အကြ်မ္းဝင္ေသာ သင္လုုိလားေသာ သူမ်ားကုုိသာေရြးေကာက္၍ ခ်စ္ျပီးလွ်င္ မလုုိလားသူမ်ားကုုိ ပယ္ထုုတ္ထားပါက သင့္ထံတြင္ ပိဋကတ္စာေပမွ ဆုုိလုုိသည့္ေမတၱာႏွင့္မကုုိက္ညီေၾကာင္း နားလည္ထားသင့္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ေအာက္စ္ဖုုိ႔အဘိဓာန္ကဖြင့္ျပသည့္ ေမတၱာအဓိပၺါယ္ႏွင့္ေတာ့ ကိုုက္ညီႏုုိင္ပါသည္။

  ထုုိ႔ျပင္ ေမတၱာဟူသည္ မိမိ၏ မိသားစုုႏွင့္ ေဆြမ်ိဴးသားခ်င္းမွ်ကုုိသာ ခ်စ္သည့္သေဘာတရားလည္းမဟုုတ္သလုုိ မိမိႏွင့္သက္ဆုုိင္သူမ်ားကုုိသာ ဝကြက္၍ခ်စ္ေသာ သေဘာတရားလည္းမဟုုတ္ေခ်။ အမွန္စင္စစ္ လူသားအားလုုံးကုုိ ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားဘဲ တသားထဲ တေျပးညီ ခ်စ္ခင္တတ္ဘုုိ႔ ေလးစားတတ္ဘုုိ႔ တန္ဘုုိးထားတတ္ဘုုိ႔ေဟာၾကားထားေသာ ဓမၼသေဘာတရားသာျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ ေမတၱာစစ္ျဖင့္ခ်စ္ႏုုိင္ၾကသူတုုိ႔သည္ အားလုုံးအတြက္ ရက္ေရာေသာ ေပးဆပ္မႈမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြေသာလက္ေတြ႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈတုုိ႔ကုုိလည္း စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္သူျဖစ္ေလသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေမတၱာစစ္သည္ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရေပၚေရေအာက္ ေလေပၚေလေအာက္ ေနထုုိင္ၾကေသာ သက္ရွိသတၱဝါအားလုုံးအား အတုုိႏွင့္အရွည္ အျဖဴႏွင့္အမဲ အေဝးႏွင့္အနီး ရုုပ္ဆုုိးႏွင့္ရုုပ္ေခ်ာ ဆင္းရဲႏွင့္ခ်မ္းသာ ပညာရွိႏွင့္ပညာမဲ့ အာဏာရွိႏွင့္အာဏာမဲ့ နိမ့္သူႏွင့္ျမင့္သူ အဖုုိႏွင့္အမ ေကာင္းသူႏွင့္မေကာင္းသူ အငယ္ႏွင့္အၾကီး အထက္ႏွင့္ေအာက္ ဘယ္အရာတစ္ခုုကုုိမွ်မခြဲျခားဘဲ ေနရာတုုိင္းမွ သတၱဝါတုုိင္းအား မည္သည့္တုုန္႔ျပန္ခ်က္ကုုိမွ်လည္း မေမွ်ာ္ကုုိးဘဲ၊ တပ္မက္ေမာျခင္း ပူေလာင္ျခင္း လြမ္းဆြတ္တမ္းတျခင္းတုုိ႔လဲ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ေပးဆပ္ျဖည့္ဆည္းလုုိေသာ အျဖဴထည္သေဘာတရားသက္သက္သည္သာ ေမတၱာျဖစ္ေလသည္။

   ေလာကလူအမ်ားစုုသည္ တြယ္တာမက္ေမာေသာ ေအာက္ေမ့တမ္းတေသာ စြဲလမ္းေသာရာဂ သုုိ႔မဟုုတ္ တဏွာကုုိ ေမတၱာဟုု ထင္မွားတတ္ၾကေလသည္။ ထုုိတြယ္တာမက္ေမာေသာ ခ်စ္ေမတၱာသည္ အရမ္းခ်ိဴျမိန္သည္ဟုုထင္ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ မီးကဲ့သုုိ႔ ပူေလာင္တတ္သလုုိ မီးထက္လည္းပုုိ၍ပူတတ္ေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ ထုုိတဏွာခ်စ္ ရာဂခ်စ္သည္ မိမိဆႏၵႏွင့္မတုုိက္ဆုုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းပင္ကြယ္ေပ်ာက္ကာ စိတ္ဆုုိးၾက စိတ္ေကာက္ၾက မုုန္းၾကသျဖင့္ ကြဲၾကကြာၾကေလေတာ့သည္။ ျမန္မာစကားပုုံတြင္ " ခ်စ္ၾကျပန္ေတာ့လဲ အသဲစြဲ၊ မုုန္းၾကျပန္ေတာ့လဲ အရုုိးကြဲ၊ အခ်စ္ၾကီးေတာ့ အမ်က္ၾကီး"  စေသာ စကားပုုံမ်ားသည္ တဏွာေပမခ်စ္ေမတၱာကုုိသာ ရည္ညႊန္း၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စကားပုုံမ်ားျဖစ္ေပသည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မက္ေမာေသာ တဏွာေပမခ်စ္ေမတၱာ ၾကီးေလေလ အေၾကာင္းမတုုိက္ဆုုိင္ၾကသည့္အခါ အမုန္းႏွင့္နာက်င္ခံခက္မႈမ်ားလည္း ၾကီးေလေလပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ အခ်စ္အတြက္ ပူေလာင္ျခင္းသည္ ေမတၱာစစ္၏ သေဘာလကၡဏာမဟုုတ္၊ အမွန္စင္စစ္ ေမတၱာစစ္၏ သေဘာလကၡဏာသည္ သန္႔စင္မႈႏွင့္ ေအးျငိမ္းမႈအင္အားကုုိ ေပးႏုုိင္ေလသည္။ တဏွာခ်စ္သည္ ၾကမ္းတမ္း၏။ ပ်က္လြယ္၏။ မခုုိင္မာေခ်။ ေမတၱာစစ္သည္ ဝါဂြမ္းကဲ့သုုိ႔ ႏူးည့ံ၏။ သုုိ႔ေသာ္ ခုုိင္မာ၏။ က်စ္လစ္၏။

  ထုုိ႔ျပင္ ေမတၱာစစ္သည္ စိတ္ပုုိင္းဆုုိင္ရာ နာက်င္ေသာ ခံစားခ်က္လည္းမရွိ၊ အတၱဆန္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဴးလည္းမဟုုတ္၊ နယ္စည္းလည္းမျခား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္လည္းမထားေပ။ ေမတၱာစစ္ျဖင့္ ခ်စ္ေနသူသည္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ႏွင့္ ကသိကေအာက္ျဖစ္မႈတုုိ႔မွလည္းကင္းေဝးေလသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေမတၱာစစ္ဟူသည္ မည္သည့္ တုုန္႔ျပန္ရုုိက္ခတ္ခ်က္ကုုိမဆုုိ တည္ျငိမ္ ရင့္က်က္ ေအးခ်မ္းစြာ တုုန္႔ျပန္ႏုုိင္ေသာစြမ္းအင္ရွိေသာၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ ေမတၱာသည္ တက္ၾကြသည့္ စိတ္စြမ္းအင္လည္းျဖစ္၏။ ေမတၱာရွိသူ၏ လုုပ္ရပ္တုုိင္းသည္ ေလာကလူသားမ်ားအား ျမင့္ျမတ္ေရး၊ ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းေရးတုုိ႔အတြက္ ျမွင့္တင္လမ္းျပေပးမႈသက္သက္သာလွ်င္ျဖစ္သည္။

      ထုုိ႔ျပင္ ေမတၱာကုုိ ေဒါသႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဤသုုိ႔ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ေလသည္။ ေဒါသသည္ အက်ဥ္းက်ေစ၏၊ ေမတၱာသည္ လြတ္လပ္ေစ၏။ ေဒါသသည္ အခြင့္အေရးေကာင္းကင္း၏။ ေမတၱာသည္ အခြင့္အေရးေကာင္းျပည့္၏။ ေဒါသသည္ ေနာင္တတရားကုုိ သယ္ေဆာင္လာ၏။ ေမတၱာသည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုုိ သယ္ေဆာင္လာ၏။ ေဒါသသည္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစ၏။ ေမတၱာသည္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေစ၏။ ေဒါသသည္ ကြဲျပားေစ၏။ ေမတၱာသည္ စည္းလုုံးညီညြတ္ေစ၏။ ေဒါသသည္ ၾကမ္းတမ္းေစ၏။ ေမတၱာသည္ ႏူးညံ့ေစ၏။ ေဒါသသည္ ဆူးေျငာင့္ခလုုတ္ အဟန္႔အတားျဖစ္၏၊ ေမတၱာသည္ အကူအညီျဖစ္၏။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေမတၱာသည္ သက္ရွိသက္မဲ့အရာရာအတြက္ နယ္စည္းမျခား ပုုဂၢိဳလ္မခြဲဘဲ က်င့္သုုံးသူတုုိင္းအား ေကာင္းက်ိဴးမွန္သမွ်ကုုိ ျဖစ္ေစႏုုိင္ေသာ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...