Sunday, January 10, 2016

စကားၾကီးေလးခြန္းပံုျပင္

ဖိုး စိန္ေလး

ေရွးတုန္းကတိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာမင္းလုပ္
အုပ္ခ် ဳပ္ေနတဲ့ဘုရင္ၾကီးတစ္ပါးဟာ တစ္ေန႔
မွာသူဆင္းရဲတစ္ေယာက္ အေယာင္ေဆာင္
႐ုပ္ဖ် က္ျပီးတိုင္းျပည္အေျခအေနေလ့လာဖို႔
မင္းေနျပည္က တိတ္တဆိတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။


သူ ပထမဆံုး ေရာက္ခဲ့တဲ့ေနရာက အလြန္
ဆင္းရဲတဲ့အဖိုးအိုလင္မယားေနတဲ့တဲအိမ္အ
စုတ္ကေလးဆီကိုပါ။
အဖိုးအိုလင္မယားဟာပင္ပမ္းဆင္းရဲစြာနဲ႔
ယာခင္းထဲမွာ စိုက္ပ် ိဳ းလုပ္ကိုင္ စားေသာက္
ေနရတာအေယာင္ေဆာင္ဘုရင္ၾကီးေတြ႔ရပါ
တယ္ ။ ဒီမွာတစ္ညအိပ္ တည္းဖို႔ခြင့္ေတာင္း
ေတာ့အဖိုးအိုလင္မယားကခြင့္ျပဳ ျပီးလိုေလး
မ႐ွိေအာင္လဲ႐ွိတာေလးနဲ႔ဧည့္ခံေက်ြးေမြးၾက
ပါတယ္။ လူဆင္းရဲေပမယ့္ေစတနာမဆင္းရဲ
တဲ့ အဖိုးအိုလင္မယားကို အေယာင္ေဆာင္
ဘုရင္ၾကီးစိတ္ထဲၾကိတ္ျပီး ေက် းဇူးတင္ေနမိ
တာေပါ့။ ညက်ေတာ့အိပ္ယာမဝင္ခင္ အတူ
ထိုင္စကားစျမီေျပာၾကတဲ့အခါဘုရင္ၾကီးက..
" အဖိုးတို႔မွာစားမယ့္ေသာက္မယ့္လူလဲမ႐ွိ
ဘဲ ဘာလို႔ ဒီေလာက္ ပင္ပမ္းၾကီးစြာ အလုပ္
ေတြလုပ္ေနရတာလဲ.. ဒီအ႐ြယ္ဆိုတာသား
ေထာက္သမီးခံအလုပ္လႊဲထားျပီးဘုရားသြား
ေက် ာင္းတက္လုပ္ေနရမွာမဟုတ္ေလာ "..
ဟုေျပာပါတယ္။ဒီအခါအဖိုးအိုကဒီလိုျပန္ျပီး
ေျပာပါတယ္...
"အေမာင္ေျပာတာဟုတ္ေတာ့လဲဟုတ္ပါရဲ့
ဒါေပမယ့္သားသမီးဆိုတာလဲသူ႔မီးနဲ႔သူ႔ အပူ
ျဖစ္ေနၾကတာကလား.. က် ဳပ္တို႔မွာလဲကိုယ္
စားဘို႔တင္မကခိုးမွဴ းၾကီးလဲေပးရေသးတယ္ အာဂႏၲဳ ဧည့္သည္ကိုလဲေက်ြးရတယ္..သမုဒၵ
ရာထဲလဲပစ္ခ် ေနရေသးတယ္ရန္သူကိုလဲရွာ
ေဖြေက်ြ းေမြးေနရပါတယ္ "
အဖိုးအိုစကားကဘုရင္ၾကီးအတြက္ထူးဆန္း
ေနပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကိုလဲသေဘာမေပါက္
တာေၾကာင့္အဖိုးအိုကိုျပန္ေမးမိေတာ့တယ္။
"အဖိုးစကားရဲ့အဓိပၸါယ္ကိုတဆိတ္ေလာက္
႐ွင္းျပပါလားခင္ဗ် ာ.."
ဒီအခါအဖိုးအိုကအဓိပၸါယ္ကို႐ွင္းျပပါတယ္
"ဒီလိုပါအေမာင္.ခိုးမွဴ းၾကီးကိုေပးရတယ္ဆို
တာကတိုင္းျပည္ကိုဓားျပသူခိုးရန္သူမ် ိဳးေတြ
ရဲ့ရန္က ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ဘုရင္မင္းျမတ္
တို႔အားအခြန္ဘ႑ာ ဆက္သေပးေနရတယ္
လို႔ျဖစ္ပါတယ္ "
"ဘုရင္ကိုဘာလို႔ခိုးမွဴးးၾကီးဆိုရပါသလဲအဖိုး"
"က် ဳပ္တို႔ေတြနဖူးကေခ်ြးေျခမက်ေအာင္႐ွာ
ေဖြထားရတဲ့ဥစၥာေတြကိုသူခိုးဓားျပလက္မပါ
ရေအာင္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိလို႔
ခိုးသူတို႔ရဲ့အၾကီးအမွဴ းလို႔ဆိုလိုတာပါ "
ဘုရင္ၾကီးဟာ အဖိုးအိုရဲ့အေျဖကို သေဘာ
က် သြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔ေနာက္ထပ္စကားတစ္
ခြန္းကိုထပ္ေမးျပန္ပါတယ္။
"အာဂႏၲဳ ဧည့္သည္ကိုေက်ြ းေမြးရတယ္ဆို
တာကေရာ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ပါလိမ့္ဗ် ာ "
"ေလာကမယ္မိဘကေက်ြ းေမြးေစာင့္ေ႐ွာက္
ခဲ့ရတဲ့ သားသမီးဆိုတာ တကယ္ေတာ ့ဧည့္
သည္ေတြပါဘဲအေမာင္..အခ် ိန္တန္အ႐ြယ္
ေရာက္တဲ့အခါသူတို႔လမ္းသူတို႔ေလ်ွ ာက္ၾက
တာဘဲ မဟုတ္လား ဒါေၾကာင့္သူတို႔ကို အာ
ဂႏၲဳ ့လို႔ဆိုရတာပါေမာင္ "
ဒီစကားကိုလဲဘုရင္ၾကီးသေဘာက် ျပန္ပါ
တယ္။ေနာက္ထပ္စကားအဓိပၸါယ္ကိုလဲထပ္
ေမးလိုက္ျပန္တယ္..
"သမုဒၵရာထဲလဲခ် ရတယ္ဆိုတာကေရာဘာ
အဓိပၸါယ္ပါလဲအဖိုး "
"ဒါကဒီလိုပါ..ေခ် ာင္းျမစ္အသြယ္သြယ္တို႔
ကလာတဲ့ေရမွန္သမ်ွ ဟာပင္လယ္သမုဒၵရာ
ထဲစီးဝင္ၾကေပမဲ့ျပည့္ရိုးထံုးစံမ႐ွိသလိုဘဲတ
ေန႔တေန႔က် ဳပ္တို႔စားသမ်ွ အားလံုးဝမ္းေခါင္း
ထဲမွာျပည့္တယ္လို႔မ႐ွိတာအေမာင္အသိဘဲ
မဟုတ္လား.. ဒါေၾကာင့္သမုဒၵရာထဲပစ္ထဲ့ရ
တယ္ဆိုတာ႐ွာေဖြရသမ်ွက် ဳပ္တို႔အသက္ရွင္
သန္ဖို႔ဒီဝမ္းေခါင္းထဲအစာစားျပီးျဖည့္ထဲ့ေနရ
တယ္လို႔ဆိုလိုတာပါဘဲ "
"ဒါဆိုေနာက္ဆံုးစကားရန္သူကို႐ွာေဖြေက်ြး
ေမြးေနရတယ္ဆိုကေရာ.."
"ဒါက ပိုအေရးၾကီးပါတယ္ အေမာင္..ကိုယ္
ကခ်စ္ၾကင္လို႔ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေနတဲ့ဇနီးမ
ယားဟာကိုယ့္ရဲ့ရန္သူပါဘဲ.."
"အလို ဒီစကားကေတာ့အဆန္းပါလား ရွင္း
ျပေပးပါဦးအဖိုးရဲ့ "
"စိတ္တူကိုယ္တူဆိုျပီးကိုယ္ကခ် စ္ခင္ေပါင္း
သင္းေနေပမဲ့ ကိုယ့္ရဲ့အသက္စည္းစိမ္ကိုအ
မ်ားဆံုးဒုကၡေပးႏိုင္ေခ်႐ွိတာဒီဇနီးမယားပါဘဲ
အေမာင္..ဒီစကားကေတာ့အေရးၾကံဳ လာတဲ့
အခါမွအေမာင္သိပါလိမ့္မယ္.. အခုကေတာ့
ရန္သူကိုလဲရွာေဖြေက်ြးေမြးေနတယ္ဘဲ မွတ္
သားလိုက္ပါအေမာင္ "
ေနာက္ဆံုးစကားကိုဘဝင္မက် ေပမယ့္မွတ္
သားေလာက္စရာ မို႔လက္ခံလိုက္ျပီး သူဟာ
ဘုရင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္ေတာ့ အဖိုး
အိုလင္မယားဟာ ျပဴ းျပဴ းပ် ာပ် ာ ျဖစ္သြားပါ
ေတာ့တယ္..။
"မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔အဖိုး..တစ္ခုေတာ့ေျပာပါ
ရေစအခုအဖိုးေျပာတဲ့စကားၾကီးေလးခြန္းကို
ေတာ့ဘယ္သူကိုမွမေျပာမိေစဖို႔မွာခဲ့ပါရေစ..
တကယ္လို႔ေပါက္ၾကားခဲ့ရင္ေသဒဏ္သင့္မွာ
ကိုသေဘာေပါက္ေစခ် င္တယ္.."
"မေပါက္ၾကားေစဖို႔ဂတိေပးပါတယ္မင္းၾကီး"
ဤသို႔ျဖင့္ဘုရင္ၾကီးလဲနန္းတြင္းျပန္သြားျပီး
ေနာက္တစ္ေန႔ညီလာခံတြင္အဖိုးအိုေျပာဆို
ခဲ့ေသာစကားၾကီးေလးခြန္းကိုမွဴးးမတ္ေတြကို
ေျပာဆိုေမးခြန္းထုတ္ျပီးအဓိပၸါယ္ကိုေမးျမန္း
ပါေတာ့တယ္ ။ မွဴ းမတ္ေတြအားလံုးမေျဖဆို
ႏိုင္ၾကပါဘူး။ဒီေတာ့ဘုရင္ၾကီးကေျဖဆိုဖို႔ အ
ခ်ိန္ ခုနစ္ရက္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။
မွဴ းမတ္ေတြအားလံုး အၾကပ္႐ိုက္ေနခ် ိန္မွာ
လူလည္အမတ္တစ္ေယာက္ကေတာ ့ဘုရင္
ႀကီး ခရီးထြက္ျပီးျပန္လာမွ ဒီစကားေလးခြန္း
ကိုေမးတာဆိုေတာ့ အေၾကာင္းရ႐ွိရမယ္လို႔
စဥ္းစားျပီး ဘုရင္ၾကီးသြားခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္း
ကိုစံုစမ္းျပီး ရွာေဖြရာက အဖိုးအိုလင္မယားရွိ
ရာကို ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္ ။ အမတ္လူ
လည္ဟာ အဖိုးအိုကို တံစိုးလက္ေဆာင္ေပး
ျပီးစကားေလးခြန္းကိုေမးေပမယ့္အဖိုးအိုဟာ
လံုးဝမေျပာပါဘူး။
ေနာက္ဆံုးအဖိုးအိုရဲ့ဇနီးဖြားအိုကိုအသျပာ
ေငြ ၁၀၀၀ ေပးျပီးေမးတဲ့အခါဖြားအိုကေငြကို
ယူျပီးစကားေလးခြန္းအဓိပၸါယ္ကိုဖြင့္ဟေျပာ
ၾကားလိုက္ပါတယ္ ။
ဒါနဲ႔ရက္ခ်ိန္းခုနစ္ရက္ျပည့္လို႔ညီလာခံျပန္ဝင္
တဲ့အခါ ဘုရင္ၾကီးကိုဘယ္သူမွ အေျဖမေပး
ႏိုက္ၾကေပမယ့္ လူလည္အမတ္ကေတာ့ ခပ္
ၾကြားၾကြားေလးေျဖႏိုင္လိုက္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ဘုရင္ၾကီးကသူ႔အစြမ္းအစနဲ႔ေျဖ
ႏိုင္တာမဟုတ္ဘူးသိေနေတာ့ မွန္မွန္မေျပာ
ေသဒဏ္ေပးမယ္.ဘယ္လိုသိလာတာလဲဆို
တာမွန္မွန္ေျပာဆိုျပီးအၾကပ္ကိုင္ေမးေတာ့မွ
အဖိုးအိုလင္မယားဆီကသိလာတာလို႔အမွန္
အတိုင္းေျပာပါေတာ့တယ္။
ဘုရင္ၾကီးဟာအဖိုးအိုလင္မယားကိုအမ် က္
မာန္ရွျပီးေရွ႕ေတာ္ဆင့္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ေရွ႔
ေတာ္ေရာက္တဲ့အခါ...
"အဖိုး..ေပးခဲ့တဲ့ဂတိကိုဖ် က္ျပီးဘာလို႔တား
ျမစ္ခ် က္ကိုလြန္ဆန္ရတာလဲ..ေသဒဏ္ေပး
ခံရမွာကိုမေၾကာက္ဖူးလား "
"မင္းၾကီး..က်ြန္ေတာ္မ် ိဳ းဟာဆင္းရဲႏံုျခာေပ
မယ့္ဂတိတစ္လံုးကိုအသက္ထက္ကာကြယ္
ပါတယ္.. က်ြန္ေတာ္မ် ိဳး၏ဇနီးေျပာၾကားျခင္း
သာျဖစ္ပါတယ္.အသျပာေငြ ၁၀၀၀ အတြက္
က်ြန္ေတာ္မ် ိဳ း၏အသက္ကို ေရာင္းစားသည့္
ဇနီးသည္ဟာအနီးဆံုးရန္သူျဖစ္ေၾကာင္းမင္း
ႀကီး ဒီေလာက္ဆိုသေဘာေပါက္နားလည္ျပီ
ယံုၾကည္ပါတယ္.."
ဒီေတာ့မွဘုရင္ႀကီးဟာစိတ္ထဲဘဝင္မက် ခဲ့
တဲ့ေနာက္ဆံုးစကားရဲ့အဓိပၸါယ္ကိုနားလည္
လက္ခံသြားျပီးသူဆင္းရဲအဖိုးအိုလင္မယား
ကို ဆုလာဘ္မ် ား ေပးသနား လိုက္ပါေတာ့
တယ္ ။
ပံုျပင္ကေတာ့ဒါပါဘဲဗ် ာ..
က် ေနာ္ေျပာခ် င္တာကေတာ့မိန္းမတစ္
ေယာက္ထဲရွိတဲ့အဖိုးအိုေတာင္အေလ်ွ ာက္
ေကာင္းလို႔ေသေဘးကလြတ္ခဲ့တာေနာ္..မိန္း
မမ် ားမ် ားယူထားတဲ့လူေတြသတိ္ခ် ပ္ၾကဖို႔
ေျပာခ် င္ပါတယ္.. ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...