Sunday, March 8, 2015

နာဇီပါတီႏွင့္ ၀ါဒ ျဖန္႔ခ်ီေရး ယႏၱယား

နာဇီ ပါတီ၏ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး ယႏၱယားသည္ ဟစ္တလာ အာဏာမရခင္ ႏွင့္ ရျပီးကာလမ်ား (၁၉၃၃-၁၉၄၅) အတြင္း အရွိန္အဟုန္ ႏွင့္ လည္ပါတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၁၉ တြင္ တဖက္သတ္ ခ်ဳပ္ဆုိခံခဲ့ရေသာ ဗာေဆးစာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္ယုိ႕ယြင္းလာေနေသာ ဂ်ာမာန္ လူထုအတြက္ စစ္ေသြးၾကြ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ကုိ စတင္၀ါဒျဖန္႕ သြတ္သြင္းခဲ့ၾကသည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါ စာတမ္းသည္ ၁၉၂၅-၂၆ တြင္ ဟစ္တလာကုိယ္တုိင္ ေရးသားခဲ့ေသာ မိန္းကမ့္ (Mein Kampf) မွ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ျပီး နာဇီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတေလ်ာက္လုံး လက္စဲြ အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။
(“၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးသည္ က်ယ္ျပန္ေသာ လူထုလူတန္းစား အလႊာအသီးသီးကုိ ဦးတည္ ဆဲြေဆာင္ႏူိင္ရမည္။ လူၾကဳိက္မ်ားႏူိင္မည့္ အသြင္ဖန္တီးႏူိင္ရမည္ျဖစ္ျပီး မိမိရည္ရြယ္ေသာ လူတန္းစား၏ နားလည္ႏူိင္ေသာ ပညာညဏ္အတုိင္းအတာကုိ အထူးသတိျပဳ ရေပမည္။ ၎တုိ႕၏ စိတ္ခံစားမႈကုိ ဆဲြေဆာင္ႏူိင္ရန္လုိျပီး ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး သေဘာတရားကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ပဲ လူထု၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကုိ ႏႈိးဆြႏူိင္ရမည္။ ၎တုိ႕၏ ႏွလုံးသားကုိ ဆဲြကုိင္လႈပ္ရမ္းႏူိင္မည့္ အျခင္းအရာကုိ စိတ္ပညာ ရႈ႕ေဒါင့္မွ ရွာေဖြႏူိင္ရမည္။ မိမိတုိ႕ ျပစ္မွတ္ထားေသာ လူတန္းစားမ်ားမွာ သံတမာန္မ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္စြာ ေတြးေခၚႏူိင္စြမ္းရွိေသာ သူမ်ား ပါ၀င္မည္မဟုတ္၊ အဓိက ထားရမည့္သူမ်ားမွာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကုိ ခုတမ်ဳိး ေတာ္ၾကာတမ်ဳိး အျမဲတေစ ေျပာင္းလဲလဲြေသာ ကေလးသာသာ အေတြးရွိေသာ လူမ်ား (Human Children) ကုိသာ ရည္ရြယ္ရမည္။
(စာေရးသူ-- သူမ်ားေျပာသည္ကုိ ယုံလြယ္ျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းသည္)
ႏူိင္ငံရွိ လူအမ်ားစု၏ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အျမင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး စရုိက္ (Feminism) ႏွင့္ ပုိ၍ ဆင္တူေနတတ္သျဖင့္ ၎တုိ႕၏ အေတြးအေခၚ ႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တည္ၾကည္ စြာ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားခ်င္းထက္ စိတ္ခံစားမႈကုိ ပုိ၍ အေလးေပးတတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။
အဆုိပါ စိတ္ခံစားမႈမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲမေန၊ လြယ္ကူျပီး တသမတ္တည္းျဖစ္ကာ အခ်စ္၊အမုန္း၊အမွား၊ အမွန္၊ အမွန္တရားႏွင့္ ေဖါက္ျပန္မႈစသည့္ ကဲြျပားျခားနားရန္ မခက္ခဲေသာ အျမင္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။
ထုိ႕အတြက္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ ဦးတည္သည့္ အေၾကာင္းအရာအား ဓမၼဌိထန္က်က် ဘက္ႏွစ္ဖက္ သုံးသပ္ရန္ မလုိ၊ ဤသုိ႕ျပဳလုပ္က အျခားတဘက္ကုိ အေထာက္အကူျပဳရာ ေရာက္ႏူိင္ေပသည္။ သီအုိရီမ်ား စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ကုိးကား၍ မိမိအတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္ ဘက္ကုိသာ အမွန္တရားအျဖစ္ တင္ျပႏူိင္စြမ္းရွိရမည္။

လူထု လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးမွ လူအမ်ား၏ ခံယူႏူိင္မႈသည္ အကန္႕အသတ္သာရွိျပီး အားေပ်ာ့တတ္သည့္ အသြင္ရွိသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အလြယ္တကူ ေမေလ်ာ့သြားႏူိင္သည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ ၀ါဒျဖန္႕သူမ်ားအေနျဖင့္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တတ္ႏူိင္သမွ် က်စ္လစ္၍ ပုံစံခြက္ထဲထည့္သြင္းကာ အဆက္မျပတ္ ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ အားလုံးမက်န္ မိမိေျပာလုိသည္ကုိ နားလည္လာၾကေပမည္။
အဆုိပါ မိန္းကမ့္ ပါ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဂ်ဴးဆန္႕က်င္ေရး ဥပေဒမ်ား၊ ႏုရင္ဘတ္ ဥပေဒ ဟု အမည္တြင္သည့္ အာရန္ (Aryan) မဟုတ္သူမ်ား ႏွင့္ ဂ်ဴး၊ ဂ်စ္ပစီ၊ လူမည္မ်ား ထိမ္းျမားျခင္းကုိ တားျမစ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မစြမ္းမသန္သူမ်ားအား ကိစၥတုံး စီရင္သည့္ အစီအစဥ္ (T-4 Euthanansia) ၊ ႏွင့္ ဗာဆုိင္းစာခ်ဳပ္အေပၚ အျပစ္ပုံခ်၀ါဒျဖန္႔ျခင္း အစရွိသည္တုိ႕ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏူိင္ခဲ့သည္။
ထုိ႕အျပင္ Sturmabteilung (SA) ကုိ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ဟစ္တလာ အာဏာရရွိလာေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခဲ့သည့္ မုန္တုိင္းတပ္( ရွပ္ညဳိ)ဟု ေနာက္ပုိင္းတြင္ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ၎အား ျပည္သူ႕လက္ရုံးတပ္ဖဲြ႕မ်ားအသြင္ ဖဲြ႕စည္းျပီး အဓိကတာ၀န္မွာ နာဇီလူထုအခမ္းအနားမ်ားတြင္ လုံျခဳံေရးယူရန္ ႏွင့္ အတုိက္အခံတုိ႕၏ လူထု စုေ၀းမႈမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီး ေခ်မႈန္းရန္ ျဖစ္သည္။
ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္းက ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာရွိ တုိက္ပဲြသတင္းမ်ား၊ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားကုိ သေရာ္သည့္အေၾကာင္းမ်ား၊ က်ဆုံးသြားေသာ ဂ်ာမာန္စစ္သားမ်ားအား အမိေျမအတြက္ အသက္ေပးခဲ့ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားကုိ ေရဒီယုိမွ ေန႕စဥ္နီးပါး အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံး၍ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...