Friday, March 13, 2015

ဒုကၡေရာက္ကမာၻေက်ာ္ ဘဏ္မ်ား ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

Khin Maung Nyo

       ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္(၉)ခုကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ေပးခဲ့ရာ၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအၾကား၊ အေတာ္ေလးလႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။

         ယခုအပတ္ဖတ္ရေသာ Economist အပတ္စဥ္ စာေစာင္တြင္၊ ကမာၻတဝွမ္း လည္ပတ္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ဘဏ္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္းကို ဖတ္ရေသာအခါ၊ သူတုိ႔မွာလည္း “သူ႔ဒုကၡနဲ႔သူကိုး”ဟု မွတ္ခ်က္ခ်မိသည္။

ကမာၻဆန္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေပြ႔ဖက္လက္ခံရာတြင္၊ ဘဏ္မ်ားသည္ ေပါ့ပ္ဂီတႏွင့္ ညစ္ညမ္းစာေပေတြ ကို မမီဟုပင္၊ ႏႈိင္းယွဥ္မွတ္ခ်က္ခ်ထားသည္။


         (၁၉၉၀)ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္၊ ကမာၻေပၚ၌ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းသံုးမ်ိဳး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ခ်မ္းသာသူ လူတစုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္မ်ား၊ ေရာက္ရာအရပ္တို႔ရွိ၊ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ဘဏ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ အထူးျခားဆံုးမွာ၊ ကမာၻတဝွမ္းကြန္ယက္ျဖန္႔က်က္ၿပီး၊ ေငြေခ်းသည့္ကိစၥ။ ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြအတြက္ေငြလႊဲသည့္ ကိစၥ၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေရာင္းဝယ္သည့္ကိစၥ၊ ေမာ္ေတာ္ကားဝယ္ရန္အေပါင္ခံေငြေခ်းသည့္ကိစၥ စသည္ျဖင့္ အစစအရာရာ လုပ္ကိုင္သည့္ ဆယ္ဂဏန္းပင္ မျပည့္ေသာ၊ကမာၻတဝွမ္းရွိ မိုးထိုးတုိက္ႀကီးမ်ားတြင္ ရွိၾကေသာ၊ ဘဏ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။

         အလွမ္းက်ယ္ေသာ၊ ထိုဘဏ္ႀကီးမ်ားသည္၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခန္႔က၊ အတန္အသင့္မွ်ေသာ၊အၾကပ္အတည္းကိုသာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ယခု ပိုၿပီး ဒုကၡေရာက္မည့္ကိန္းႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ဘဏ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ၾကံသူက ၾကံသည္။ ဘ႑ာေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြအတိုင္း ျဖစ္မလာသည့္ ဘဏ္လည္းရွိသည္။ ဗဟိုဘဏ္၏  စီရင္ခ်က္ကိုေစာင့္ဆိုင္း ေနရေသာ ဘဏ္လည္းရွိသည္။ လုပ္ငန္းႀကီး ဘဏ္ေတြအေျပာင္းအလဲ လုပ္ၾကသည္။

         ထိုကမာၻေက်ာ္ဘဏ္ႀကီးေတြႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ၊ ေဒသခံေတြက အေျခအေနပိုေကာင္းေနၾကျပန္သည္။ ၿဗိတိန္မွာေရာ၊ အေမရိကန္မွာပါ၊ ေဒသခံဘဏ္ေတြ၊အလတ္တန္းဘဏ္ေတြက အေျခအေနေကာင္းေနသည္။

         ကမာၻေက်ာ္ဘဏ္ေတြက၊ ၄င္းတုိ႔ရင္းႏွီးထားေသာ အရင္းအႏွီးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္၊ျပန္လည္ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္က၊ ထင္သေလာက္မမ်ား။ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္မွာသာ အမ်ားအားျဖင့္ရရွိၾကသည္။ ထိုအခါ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အမွားအယြင္းတစံုတရာရွိေနေလေရာ့သလားဟု၊ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ၾကသည္။ ကမာၻအႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္ေရးႀကိဳးစားရာတြင္၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို၊ ျဖည့္ဆည္းရန္အလုပ္ေတြ ႐ႈတ္ရေသာ စရိတ္စကသည္၊ ရရွိမည့္ အက်ိဳးအျမတ္ထက္ နည္းေနမည္ေလာဟု၊တြက္ဆလာၾကသည္။

         လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္(၂၀)ခန္႔ကေတာ့ ယခုထက္၊ အေျခအေန ေကာင္းသေယာင္ ရွိသည္။

         ကမာၻဆန္လာေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အရင္းအႏွီး စီးဆင္းမႈလႈိင္းလံုးေတြ ႀကီးမားလာမည္ဟု တြက္ဆၿပီး၊ လက္တဆုပ္စာမွ်ေသာ လုပ္ငန္းေတြက၊ထိုအခြင့္အေရးကို အရအမိ ဆုပ္ကုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားက၊ မူလကတည္းကပင္၊ကမာၻအႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္ထားသည့္ ကြန္ယက္မ်ားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲေတြျဖန္႔က်က္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

         ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္၊ အဆိုပါ ဘဏ္ႀကီးမ်ားက၊ ႏုိင္ငံစံုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏၊ ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ ေငြေခ်းျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေငြအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ေပးျခင္း၊ ေငြသား အဝင္အထြက္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ေပးသည္။သို႔ေသာ္ ထိုမွ် လုပ္ငန္းမ်ား၌သာ ရပ္မေန၊ အျခားလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ခ်ဲ႕ထြင္လုုပ္လာၾကသည္။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္၏လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္သည္။ လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကိုလည္းလုပ္သည္။ အျခားဘဏ္မ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္းျပဳလုပ္ကာ၊ ေနရာတိုင္းရွိ၊လူတုိင္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ အိႏၵိယကအစ၊ အေမရိကန္အဆံုး ေနရာတကာေရာက္ၾကသည္။ ထိုမွ် အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ေတြ ႀကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္ပင္ဒုကၡေရာက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

         ပထမဦးစြာ၊ လုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးလာသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ ခက္သည္။ လုပ္ငန္းခြဲေတြက၊ဘံုအိုင္တီစနစ္တခုကို လက္ခံက်င့္သံုးရန္ မလြယ္ကူ။ ဘံုယဥ္ေက်းမႈ အေလ့အထတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ဆိုလွ်င္၊ပို၍ ခက္ခဲသည္။ လုပ္ငန္းေတြကို ကမာၻအႏွံ႔ ခ်ဲ႕ေနရေသာ္လည္း၊ ဝင္ေငြထက္ စရိတ္ကပိုႀကီးမားသည္။ ေဒသခံဘဏ္မ်ားထက္ပင္၊ စရိတ္ႀကီးေနသည္။ စရိတ္ႀကီးသျဖင့္၊ဆူလြယ္နပ္လြယ္၊ ေငြအလြယ္တကူ ရသည့္ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ရသည္။ ေဒသခံသူေဌးႀကီးေတြကိုေငြေခ်းသည့္ အလုပ္မ်ိဳးေတြလုပ္ရသည္။

         ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္၊ ၿပိဳင္ပြဲကထင္သည္ထက္ ပုိႀကီးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္၊ ဒုတိယတန္းစား ဘဏ္ေတြက၊ ကမာၻအႏွံ႔၊ ေျခဆန္႔ၾကရာ၊အျမတ္ေဝစုေတြ ေလ်ာ့ကုန္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြ လိုက္ဝယ္ၿပီး၊ ေပါင္းစည္းရန္ႀကိဳးစားတုိင္းလည္း အဆင္မေျပ။ အာရွေဒသခံဘဏ္ေတြကို မၿပိဳင္ႏုိင္။ တ႐ုတ္၊ဘရာဇီးႏွင့္  အိႏၵိယဘဏ္ေတြကလည္း၊ ကမာၻအႏွံ႔ ျဖန္႔က်က္လာၾကသည္။

         တတိယအခ်က္အေနျဖင့္၊ ကမာၻအႏွံ႔ ေျခဆန္႔ၾကေသာ ဘဏ္ႀကီးမ်ားသည္၊ ကမာၻအႏွံ႔ႏုိင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္၊ သတ္မွတ္ထားေသာ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ႀကိဳးစားၾကရသည္။ အေမရိကန္အစိုးရက၊ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ အခြန္ေရွာင္မႈ၊ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားရာ၊ဘဏ္မ်ားအေနျဖင့္၊ ကိုယ့္ေဖါက္သည္ ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုသည္ကို သိ႐ံုျဖင့္မၿပီး။ထိုေဖါက္သည္၏ ေဖါက္သည္မ်ား အေၾကာင္းကိုပါ ေသေသခ်ာခ်ာ သိရန္ လိုအပ္သည္။ေဒၚလာသံုးၿပီး၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ဘဏ္ႀကီးမ်ားသည္၊သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သျဖင့္၊ ဒဏ္ေၾကးေငြ နင့္ေနေအာင္ေပးေဆာင္ၾကရသည္။

         ေဒသခံဘဏ္မ်ားထက္၊ ကမာၻအႏွံ႔ ျဖန္႔ဘဏ္ေတြကို၊ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ခ်မွတ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြက ပို၍ပင္၊ ျမင့္မားေသးသည္။ ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ လိုက္နာရသလို၊ သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအလိုက္ ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္းေတြကိုလည္း လိုက္နာရသည္။ ေဒသခံဘဏ္ေတြ ၁၀% ခန္႔၊ အႏၲရာယ္ရွိ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအတြက္၊ေငြခ်န္ထားရခ်ိန္တြင္၊ ကမာၻေက်ာ္ဘဏ္ေတြက ၁၂%မွ ၁၃% အထိ သီးသန္႔ဖယ္ထားၾကသည္။ထို႔ျပင္ ေဒသအတြင္းရွိ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္၍ မရ။ကုိယ့္ေငြဆိုၿပီး ကမာၻအႏွံ႔ ေရႊ႕ခ်င္သလို ေရႊ႕၍မရ။
သက္ဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံအလိုက္၊စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ရေသာ အလုပ္မွာ၊ စရိတ္ႀကီးမားသည္။တႏွစ္တႏွစ္လွ်င္၊ ေဒၚလာ သန္းေထာင္ခ်ီၿပီး ကုန္သည္။

         ထိုထုိေသာ စရိတ္ေတြအားလံုး ေက်ၿပီဆိုသည့္ ကာလေရာက္မွ၊ အျမတ္ထြက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္စည္းမ်ဥ္းအသစ္ေတြက၊ ထပ္တိုးတိုးေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၀% ျမတ္ရန္ပင္ မလြယ္။

         လုပ္ငန္းေတြ ႀကီးလာသည့္အခါ၊ ျမတ္မည့္ အျမတ္ေတြကို၊ စရိတ္ေတြက ေပးသြားၾကသည္။လုပ္ငန္းႀကီးတုိင္း၊ စရိတ္မသက္သာ။ အေျခအေနမွန္ ေတြကိုသာ၊ အမွန္တကယ္ထုတ္ျပၾကမည္ဆိုလွ်င္၊ ယခုထက္ပင္ပုိ၍ အေျခအေနဆိုးႏုိင္သည္။ ကိုယ္ကေငြထုတ္ေခ်းလိုက္တုိင္း၊ ျပန္ဆပ္မည္ဟု အာမမခံႏုိင္။

         သို႔ေသာ္လည္း၊ ေျခကၽြံေနေသာ ကမာၻေက်ာ္ဘဏ္ေတြကို၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ခိုင္းဖို႔ ခက္သည္။

         ေမွ်ာ္လင့္စရာ တစ္ခုႏွစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ အတိုးႏႈန္းေတြတက္ရိပ္ျပေနရာ၊ လာမည့္ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ အျမတ္ေတြ တိုးပြားလာစရာ ရွိသည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ အျခားအေၾကာင္းအရာတခုမွာ၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ေလ်ာ့သြားသျဖင့္၊ဝင္ေငြေတြ တက္လာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ငါးဆယ္ခန္႔တြင္ လည္ပတ္ေနေသာ၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို၊ အခ်ိဳ႕ေသာဘဏ္ေတြက၊ ဆယ္ဂဏန္းခန္႔အထိ ေလွ်ာ့ခ်ၾကမည့္ အလားအလာရွိသည္။ တဘက္တြင္ၿပိဳင္ဘက္အသစ္ေတြ ဝင္လာႏုိင္သည္ကို ေလွ်ာ့တြက္၍မရ။ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘဏ္ေတြက၊နယ္ပယ္သစ္ေတြ ရွာေနၾကၿပီ။

         ကမာၻဆန္လာသည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္၊ ကမာၻတဝွမ္း၊ ေငြေတြ အေျမာက္အျမား၊ေလွ်ာက္ေျပးေနၾကမည္မွာ၊ မွန္ေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ေျပးေနေသာ ေငြေတြကို ဘဏ္ေတြကမည္သုိ႔အသံုးခ်ကာ၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ၾကမည္ဆိုသည့္ ပုစာၦမွာ အေျဖမထြက္ေသးပါ။

(GlobalBanks : A world of pain )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...