Tuesday, October 1, 2013

အာနာပါနက်င့္စဥ္ လမ္းၫႊန္နိဒါန္း - ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္

Buddhavasa Tiloka's photo.
နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

အာနာပါနကို အားထုတ္ရာ၌ အေရးတႀကီး လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
ကို သိထားဖို႔လိုသည္ ---
၁။ အရွည္
၂။ အတို
၃။ အစ-အလယ္-အဆံုး = အကုန္လံုး
၄။ ၿငိမ္းေအာင္က်င့္ျခင္း = သိမ္ေမြ႕ေအာင္, ၿငိမ္းေအာင္ = ခ်ဳပ္ေအာင္က်င့္ျခင္း


ဤသို႔ အဆင့္ (၄) ဆင့္ရွိရာ ၀င္ေလ-ထြက္ေလ အာ႐ုံ၌ ဘာ၀နာစိတ္ကိုၿငိမ္၀ပ္
စြာ ကပ္တည္ေနေအာင္ ထိမႈထင္ရွားရာ ႏွာသီးဖ်ားသို႔မဟုတ္ အထက္ႏႈတ္ခမ္း
တစ္ေနရာမွ ေစာင့္၍ ေလဟူသည့္ =(၀င္ေလ-ထြက္ေလ ဟူသည့္)ပညတ္အာ
႐ုံအတံုးအခဲ၌ ဘာ၀နာစိတ္ကိုၿငိမ္၀ပ္စြာ တည္ေနေအာင္ စိုက္႐ႈႏိုင္ေသာအခါ ---

၁။ အသက္႐ွဴေႏွး၍ (ရွည္ေနလွ်င္) အစ-အလယ္-အဆံုး အကုန္လံုးကို ထင္ထင္
ရွားရွားသိေအာင္ -

၂။ အသက္႐ွဴျမန္၍ (တိုေနလွ်င္) အစ-အလယ္-အဆံုး အကုန္လံုးကိုထင္ထင္
ရွားရွားသိေအာင္ ၀င္ေလ-ထြက္ေလကို ဆက္၍ ႐ႈရ၏။

၃။ ထိုသို႔႐ႈရာ၌ အသက္႐ွဴေႏွးေအာင္ သို႔မဟုတ္ အသက္႐ွဴျမန္ေအာင္, တစ္
နည္း - ရွည္ေအာင္/တိုေအာင္ သက္သက္ မျပဳျပင္ဘဲ သဘာ၀အတိုင္း ပံုမွန္
သာ အသက္႐ွဴေနပါ။

၄။ ထိုသို႔႐ႈရာ၌ -
ဖု႒ုဖုေ႒ာကာေသ ပန သတႎ ဌေပတြာ ဘာေ၀ႏၲေႆ၀ ဘာ၀နာသမၸဇၨတိ။
(၀ိသုဒၶိ၊၁၊၂၇၁။)

ဆိုိလိုိရင္း --- ၀င္သက္ေလ-ထြက္သက္ေလ ထိမႈထင္ရွားရာ ႏွာသီးဖ်ား
သို႔မဟုတ္ အထက္ ႏႈတ္ခမ္း အရပ္ကသာ ေစာင့္၍ ၀င္ေလ-ထြက္ေလကိုသတိ
ကပ္၍ ပြားမ်ား အားထုတ္သူ၏ သႏၲာန္၌သာလွ်င္ အာနာပါနႆတိသမာဓိဘာ
၀နာသည္ ၿပီးစီးျပည့္စံုႏိုင္၏။ (၀ိသုဒၶိ၊၁၊၂၇၁။)

ဤအထက္ပါ စည္းကမ္းကို လက္မလႊတ္ပါႏွင့္။

၅။ သမာဓိအဆင့္ျမင့္လာေသာ္ ၀င္သက္ေလ-ထြက္သက္ေလမွာအဆင့္ဆင့္
အလြန္ သိမ္ေမြ႕လာတတ္သည္။ ထိုအခါတြင္ -

(က) အသက္႐ွဴေႏွး၍ (ရွည္ေနလွ်င္)လည္း သိမ္ေမြ႕ေသာ ရွည္ေသာ ေလ၏
အစ-အလယ္-အဆံုး အကုန္လံုးကို ထင္ထင္ရွားရွားသိေအာင္,

( ခ ) အသက္႐ွဴျမန္၍ (တိုေနလွ်င္)လည္း သိမ္ေမြ႕ေသာ တိုေသာေလ၏
အစ-အလယ္-အဆံုး အကုန္လံုးကို ထင္ထင္ရွားရွား သိေအာင္ ဆက္႐ႈေနပါ။

( ဂ ) ထိုအခါ၌ သိမ္ေမြ႕လြန္း၍ မထင္မရွား ျဖစ္လာေသာ ၀င္ေလ-ထြက္ေလ
ကို ထင္ရွားေအာင္ သက္သက္ ျပဳျပင္၍ အသက္မ႐ွဴပါႏွင့္။ သဘာ၀အတိုင္း
သိမ္ေမြ႕ေသာ ၀င္ေလထြက္ေလမွာသာ ဘာ၀နာစိတ္ကို ကပ္ထားပါ။ ထိရာ
အရပ္(= ႏွာသီးဖ်ား/အထက္ႏႈတ္ခမ္း)ကုိ လက္မလႊတ္ပါႏွင့္။

၆။ နိမိတ္ေပၚလာခ့ဲေသာ္ မီးခိုးေရာင္ကဲ့သို႔ ညစ္ထပ္ထပ္ အေရာင္မွာ ပရိကမၼ
နိမိတ္ျဖစ္သည္။ ပကတိေသာ ၀င္ေလ-ထြက္ေလမွာလည္း ပရိကမၼနိမိတ္ပင္ျဖစ္
သည္။ ပရိကမၼနိမိတ္ဟူသည္ အေျခခံပရိကမၼသမာဓိ ျဖစ္ေပၚလာရန္ အာ႐ုံအ
ျဖစ္ရပ္တည္၍ ေက်းဇူးျပဳေပး-ေနေသာ အေၾကာင္းတရားဟုဆိုလိုသည္။

၇။ ၀ါဂြမ္းစိုင္ကဲ့သို႔ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေနေသာ အေရာင္နိမိတ္မွာ ဥဂၢဟနိမိတ္ျဖစ္
သည္။

ဂ။ ေသာက္႐ွဴးၾကယ္ကဲ့သို႔ အလြန္ ၾကည္လင္ေတာက္ပေနေသာ နိမိတ္မွာ
ပဋိဘာဂနိမိတ္ျဖစ္သည္။ အဆင့္အျမင့္ဆံုးေသာ နိမိတ္ျဖစ္သည္။ ဤကား
ေယဘုယ် အျဖစ္မ်ားေသာ နိမိတ္တည္း။

၉။ သို႔ေသာ္ နိမိတ္မွာ ပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ႏိုင္သည္။

၁၀။ ဘာ၀နာသညာ ကြဲျပားမႈ -

ဧ၀ံ ဧကေမ၀ ကမၼ႒ာနံ သညာနာနတာယ နာနေတာ ဥပ႒ာတိ၊ သညဇဥိႇ
ဧတံ သညာနိဒါနံ သညာပဘ၀ံ။ တသၼာ သညာနာနတာယ နာနေတာ
ဥပ႒ာတိ။ (၀ိသုဒၶိ၊႒၊၁၊၂၇၇။)

သညာနာနတာယာတိ နိမိတၱဳပ႒ာနေတာ ပုေဗၺ၀ ပ၀တၱသညာနံ နာနာ၀ိ
ဓဘာ၀ေတာ။ (မဟာဋီ၊၁၊၃၃၅။)

ဆိုလိုရင္း --- တစ္ခုတည္းေသာ ကမၼ႒ာန္းပင္ျဖစ္လင့္ကစား နိမိတ္မေပၚမီ ေရွ႕
အဖို႔က ေရွးမဆြက ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဘာ၀နာသညာ အမွတ္သညာ ကြဲျပားမႈ
ေၾကာင့္ နိမိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ပံုသဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာရ
ျခင္း ျဖစ္၏။ မွန္ေပသည္ --- ဤအာနာပါနနိမိတ္သည္ ဘာ၀နာသညာေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာရ၏။ ဘာ၀နာသညာလွ်င္ အေၾကာင္းရင္းခံရွိ၏။ ဘာ၀နာသညာ
လွ်င္ အမြန္အစရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ ဘာ၀နာသညာကြဲျပားမႈေၾကာင့္ နိမိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး
ထင္လာရျခင္းျဖစ္၏။

၁၁။ ဘာ၀နာသညာဟူသည္ အာနာပါနကို ႐ႈေနေသာ ရင့္က်က္လာေသာ စိတ္
ျငိမ္၀ပ္မႈ, ၀င္ေလ-ထြက္ေလ အာ႐ုံ၌ ၿငိမ္၀ပ္စြာ စိတ္ကပ္တည္ေနမႈ သမာဓိႏွင့္
ယွဥ္တြဲလ်က္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အမွတ္သညာတည္း။ ထိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိးတြင္ အ
ထူးသျဖင့္ ေပၚလာေသာနိမိတ္ေပၚ၌ ဘာ၀နာစိတ္ကို ၿငိမ္ေနေအာင္ လႈပ္မရ
ေအာင္ ကပ္မထားႏိုင္ေသးေသာ အခါမ်ဳိး၌ ]ဤသို႔ေသာ နိမိတ္...ဤသို႔ေသာ
နိမိတ္...} စသည္ျဖင့္ အမွတ္သညာမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနပါက ထိုအမွတ္သညာ
ကြဲျပားသေလာက္ နိမိတ္မ်ားလည္း ကြဲျပားေနတတ္ပါသည္။ နိမိတ္ေတြ အမ်ဳိး
မ်ဳိးေျပာင္းေနပါက ဘာ၀နာစိတ္မွာလည္း အာ႐ုံတစ္ခုတည္းကိုသာ စူးစူးစိုက္
စိုက္ ၾကာရွည္စြာ မ႐ႈပြားႏိုင္သည့္အတြက္ တျဖည္းျဖည္း သမာဓိေလ်ာက်သြား
တတ္သည္။

၁၂။ တစ္ဖန္ နိမိတ္က ေ၀းကြာေနခဲ့လွ်င္ ထိုေ၀းကြာေနေသာ အထူးသျဖင့္ ႏွာ
သီးဖ်ား/အထက္ႏႈတ္ခမ္းအရပ္တြင္ ကပ္၍ တည္,မေနေသာ ေ၀းကြာေသာ
နိမိတ္ကို စိတ္လိုက္၍ စိုက္ေနပါက အထက္တြင္တင္ျပထားေသာ ၀င္ေလ-ထြက္
ေလထိမႈထင္ရွားရာ ဌာနျဖစ္သည့္ ႏွာသီးဖ်ား/အထက္ႏႈတ္ခမ္းဆိုသည့္ ထိရာအ
ရပ္ကို ေက်ာ္လြန္သြားသျဖင့္ အာနာပါနဘာ၀နာသမာဓိမွာလည္း စ်ာန္အဆင့္သို႔
တိုင္ေအာင္ မတိုးတက္ႏိုင္ျဖစ္တတ္သည္။

၁၃။ သို႔အတြက္ ပကတိေသာ ၀င္ေလ-ထြက္ေလမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နိမိတ္က
သာလွ်င္, ႏွာသီးဖ်ား/အထက္ႏႈတ္ခမ္းအရပ္တြင္ ပကတိေသာ ၀င္ေလ-ထြက္
ေလႏွင့္ တစ္သားတည္း တစ္ခုတည္းျဖစ္ေနေသာ အာနာပါနနိမိတ္ ကသာလွ်င္,
ထိုနိမိတ္၌ ဘာ၀နာစိတ္ကို ၿငိမ္၀ပ္စြာ ကပ္ထားႏိုင္ပါမွသာလွ်င္ အာနာပါနသမာ
ဓိဘာ၀နာသည္ ၿပီးစီးျပည့္စံုႏိုင္ေပသည္။ စ်ာန္အဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ေပ
သည္။

၁၄။ အထာေနန တံ နိမိတၱံၱံ ေန၀ ၀ဏၰေတာ မနသိကိကာတဗၺံ။ န လကၡဏေတာ
ပစၥေ၀ကၡိတဗၺံ။(၀ိသုဒၶိ၊႒၊၁၊၂၇၈။)

နိမိတ္ထင္လာေသာအခါ ထိုေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုထင္လာေသာ နိမိတ္ကို -

(က) အေရာင္ကိုလည္း အေရာင္အေနႏွင့္လည္း ႏွလံုးမသြင္းပါႏွင့္။

( ခ ) ထိုနိမိတ္၌ ထို၀င္ေလ-ထြက္ေလ၌ တည္ရွိေသာ မာ-ၾကမ္း-ေလး, ေပ်ာ့
-ေခ်ာ-ေပါ့, ယိုစည္း-ဖြဲ႕စည္း, ပူ-ေအးç ေထာက္တြန္းဆိုသည့္ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး
တို႔၏ သဘာ၀လကၡဏာကိုလည္း ႏွလံုးမသြင္းပါႏွင့္။

( ဂ ) ထို၀င္ေလ-ထြက္ေလကို သို႔မဟုတ္ နိမိတ္ကို ‘ျဖစ္ပ်က္ - အနိစၥ/ဒုကၡ/
အနတၱ’ ဟု သာမညလကၡဏာကိုလည္း ႏွလံုးမသြင္းပါႏွင့္။

၁၅။ ေတသု ဟိ အာနာပါနနိမိတၱံ တာ၀ ၀ၯယေတာ ၀ါတရာသိေယ၀ ၀ၯတ၊ိ
ၾသကာေသန စ ပရိိစၧိႏၷံ။ ဣတိ သာဒီန၀တၱာ ၾသကာေသနစ ပရိိစၧိႏၷတၱာ န ၀ေၯ
တဗၺံ။ (၀ိသုဒၶိ၊႒၊၁၊၁၀၉။)

ပိစု ပိ႑ာဒိ၀ေသန ဥပ႒ဟႏၲမၸိ နိမိတၱံ ဝါတသဃၤာတ သႏၷိႆယႏိၲိကတြာ ၀ုတၱံ
“၀ါတရာသိေယ၀ ၀ၯတီ”တိ။ ၾသကာေသန ပရိစၧိႏၷႏၲိနာသိကဂၢမုခနိမိတၱာဒိၾသကာ
ေသန သပရိေစၧဒံ။ ၀ါေယာကသိဏ ၀ၯေန ၀ိယ န ဧတၳ ေကာစိ ဂုေဏာ၊ ေက၀
လံ ၀ါ ၀၀ၯနေမ၀ါတိ အာဟ “သာဒီန၀တၱာ”တိ။

ဆိုလိုရင္း --- အာနာပါနနိမိတ္ကို တိုးပြားေအာင္လုပ္ခဲ့ေသာ္ ၀ါဂြမ္းစိုင္ စသည့္
ပံုသဏၭာန္အားျဖင့္ ထင္လာေသာ အာနာပါန နိမိတ္ပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထို နိ
မိတ္ ဟူသည္ ေလတို႔၏ အေပါင္း-အစုသာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလအစုအပံုသာ
တိုးပြားလာ၏။ ၀ါေယာ ကသိုဏ္းကို တိုးပြားေအာင္လုပ္သကဲ့သို႔ ဤအာနာပါန
နိမိတ္အရာ၌ တိုးပြားေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္အက်ဳိးမရွိႏိုင္ေပ။ တစ္ဖန္ ဤအာနာ
ပါနကမၼ႒ာန္းကို ၀င္ေလ-ထြက္ေလ ထိမႈထင္ရွားရာ ႏွာသီးဖ်ား/အထက္ႏႈတ္ခမ္း
မွာသာ ႐ႈရမည္ဟု ႐ႈရမည့္ ေနရာကိုလည္း အတိအက် သတ္မွတ္ထား၏။ ထို
ေၾကာင့္ နိမိတ္ကို ရွည္ေအာင္, တိုေအာင္, ႀကီးေအာင္, ေသးေအာင္, လံုးေအာင္,
ျပားေအာင္ စသည္ျဖင့္ မျပဳလုပ္ရပါ။

၁၆။ ႏွာသီးဖ်ား/အထက္ႏႈတ္ခမ္းဟူသည့္ ထိမႈထင္ရွားရာေနရာကသာ ေစာင့္၍
၀င္ေလ-ထြက္ေလကို ဆက္တိုက္သိေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ၀င္ေလ-ထြက္ေလ
ႏွင့္ နိမိတ္ တစ္သားတည္း တစ္ခုတည္း ျဖစ္လာေသာအခါ ထိုႏွာသီးဖ်ား/အ
ထက္ႏႈတ္ခမ္းအရပ္တြင္သာ တည္ရွိေသာ နိမိတ္ကိုသာ စိုက္၍႐ႈေနပါက, ဘာ၀
နာစိတ္ကို ထိုနိမိတ္၌ ကပ္ထားႏိုင္ပါက မည္သည့္အေရာင္ပင္ျဖစ္ပါေစ, မည္
သည့္ ပံုသဏၭာန္ပင္ျဖစ္ပါေစ အေရာင္ႏွင့္ ပံုသဏၭာန္ကိုႏွလံုးမသြင္းဘဲ အာနာပါ
န ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ နိမိတ္ကိုလည္းအာနာပါနဟုပင္ သေဘာထား၍
ဘာ၀နာစိတ္ကုိ ထိုနိမိတ္၌ ကပ္ထားႏိုင္ပါက မီးခိုးေရာင္မွ အျဖဴေရာင္, အျဖဴ
ေရာင္မွေသာက္႐ွဴးၾကယ္ေရာင္ စသည္ျဖင့္ ဘာ၀နာသမာဓိ ရင့္က်က္သည္ႏွင့္
အမွ် အဆင့္ဆင့္ကူးေျပာင္းကာ စ်ာန္သို႔ကူးေျမာက္ႏိုင္ေပမည္။ ႏွာသီးဖ်ား/အ
ထက္ႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ ေ၀းကြာေနေသာနိမိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို လိုက္႐ႈေနပါက သမာဓိ
မွာတက္လိုက္ က်လိုက္ျဖစ္ကာ စ်ာန္သို႔ မကူးႏိုင္ç စ်ာန္သမာဓိအဆင့္သို႔မ
ေရာက္ႏိုင္ရွိတတ္သည္။ သတိရွိေစ။

၁၇။ နိမိတ္ကို အလြန္႔အလြန္ စူးစိုက္ပါက ကလာပ္အမႈန္မ်ားကိုေတြ႕တတ္သည္။
စ်ာန္သမာဓိသို႔ ကူးလိုပါက ကလာပ္အမႈန္မ်ားကို ေတြ႕ေသာအခါ စိတ္ကို ေလွ်ာ့
ခ်ေပးပါ။ စိတ္ကို မေလ်ာ့မတင္းထား၍ နိမိတ္ကို စိုက္႐ႈႏိုင္ပါက စ်ာန္သမာဓိ အ
ဆင့္သို႔ တိုင္ေအာင္ကူးတက္ႏိုင္သည္။ နိမိတ္တြင္ တည္ရွိေသာ ကလာပ္အမႈန္
အႀကီးအေသးတို႔ကို စိုက္႐ႈေနပါက ထိုကလာပ္အမႈန္တို႔မွာ ေပၚလိုက္ေပ်ာက္
လိုက္ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အာ႐ုံက မၿငိမ္သက္ေသာ အာ႐ုံျဖစ္ရကား သမာဓိမွာအာ႐ုံ
၏ မၿငိမ္သက္မႈေၾကာင့္ မစူးမရွရွိတတ္သည္။ သမာဓိ ေလ်ာက်တတ္သည္။ သ
တိရွိေစ။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္
ဖားေအာက္ေတာရ
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္
မြန္ျပည္နယ္။
Buddhavasa Tiloka

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...