Wednesday, October 30, 2013

ဦးေရႊမန္းရဲ႕ အမွားေတာ္ပံုမ်ား

Darron Humiston

၂၀၁၂ ဧၿပီလ (၁၁) ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းမွ အစိုးရအဖဲြ႔ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ား ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ႏွင့္မွ ညွိႏိႈင္းတုိင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာ တိုးျမွင့္ေရးကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရုတ္တရက္ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းမွ “ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းေတြ အဆင္မေျပဘူးဆိုတာကိုသိရင္ ဒီလိုျဖစ္ၾကတာ ဘယ္သူ႕မွာ တာဝန္ရိွသလဲ။ ဘယ္သူေတြ တာဝန္ယူမလဲ၊ ႐ုံးအဆင့္အတန္းအလိုက္ ေလ်ာ္ညီစြာအသံုးျပဳရန္ သင့္တင့္မွ်တ ေသာ ႐ုံးအသံုးစရိတ္၊ အေထြေထြစရိတ္၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေန႔တြက္စရိတ္၊ ခရီးစရိတ္၊ အျခားစရိတ္မ်ားကို စိစစ္တုိးျမႇင့္ေပးဖို႔ႏွင့္ တကယ္လို႔ေငြပိုေနေသးလွ်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြေပးႏုိင္ေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိ႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရိွထားပါ တယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပလာလွ်င္ အတည္ျပဳေပးသင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္”လို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနတဲ့ NLD ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အာရံုစိုက္ေနတဲ့ လူထုတစ္ရပ္လံုးက ဦးေရႊမန္းကို အာရံုစိုက္သြားၾကပါတယ္။ ဝန္ထမ္အမ်ားအျပားနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကို မွီခိုေနရတဲ့ ျပည္သူမ်ားကလည္း လစာတိုးေပးဖို႔ နုိင္ငံေတာ္မွာ အဆင့္(၃) တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေသခ်ာေပါက္တိုးၿပီဆိုၿပီး ဝမ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာသူမ်ားကလည္း ဦးေရႊမန္းအေနနဲ႔ ယခင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးေတြနဲ႔ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠဌေတြကို တုိင္ပင္ၿပီးတာေၾကာင့္ အခုလို ေျပာဆိုတာ ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း၊ လစာတိုးဖို႔ ေသခ်ာေၾကာင္း သံုးသပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘဏၰာေရးဝန္ႀကီးက လစာတိုးျမွင့္ေရး အစီအစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖရွင္းခဲ့ရာ ဦးေရႊမန္းအရွက္ရခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္တင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္း အခ်ိဳ႕ကို ရပ္နားထားၿပီး ဝန္ထမ္းလစာကို အရင္တိုးဖို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္နားခဲ့ရၿပီး စီမံကိန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ေငြႏွစ္ေသာင္းနဲ႔တင္ ေက်နပ္ခဲ့ရပါတယ္။ လစာတိုးျဖစ္စဥ္အၿပီး က်င္းပခဲ့တဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မဲအျပတ္အသတ္ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရတာဟာ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ မဆင္မျခင္ နာမည္ေကာင္းဝင္ယူခဲ့တာေၾကာင့္ ဆိုၿပီး နုိင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ဒုတိယနဲ႔ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေကာ္မတီေကာ္မရွင္ေတြ ကိစၥနဲ႔ခံုရံုးႏႈတ္ထြက္သြားရတဲ့ ကိစၥပါ။ လႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ေကာ္မတီမ်ိဳးစံု၊ ေကာ္မရွင္မ်ိဳးစံု ယခင္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ၾကပါတယ္။ ယခင္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ားက ၎တို႔တာဝန္ယူခဲ့သည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ နာမည္ျဖင့္ ေကာ္မတီျပန္ဖြဲ႔ကာ ဥကၠဌျပန္လုပ္ၾကပါတယ္။ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌမ်ားကို ဦးေရႊမန္းက အထူး အေရးေပးသည့္အျပင္ အခါအားေလွ်ာ္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္ဝန္ႀကီးေဟာင္း ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌေတြက လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈေတြရွိလာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေကာ္မတီဥကၠဌနဲ႔ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ေယာက္ ဘယ္သူက ပိုႀကီးသလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာေပၚလာပါတယ္။ ျပႆနာအတြက္ အေျခခံဥပေဒခံုရံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရယူခဲ့ခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒ ခံုရံုးမွ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၇၇ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၉ဝ၊ ၉၁၊ ၉၃ (ခ)၊ ၉၇ (ဃ) (၁)၊ ပုဒ္မ ၁ဝဝ၊ ၁ဝ၁၊ ၁ဝ၃ စသည့္ ပုဒ္မေပါင္း ၁၄ ခုကို ကိုးကား၍ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရယူၿပီး ခန္႔ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းဝင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႔တို႔အား ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႔အျဖစ္ ထည့္သြင္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္
ဆိုျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ခံုရံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ၾကား တင္းမာမႈ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

အဓိက တာဝန္ရွိသူ ဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ဖက္ကေနၿပီး ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအ
ရ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာခုံ႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀၁ ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး အား စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈျပဳလုပ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ သမၼတႀကီးကိုယ္တုိင္က ခံုရံုးနဲ႔လႊတ္ေတာ္ၾကား ညွိညွိနိႈင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ ဥကၠဌ ဦးသိန္းစိုးအပါအဝင္ ၉ ဦးလံုး ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလမွာ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က တစ္ဖက္၊ ခံုရံုးနဲ႔ အစိုးရက တစ္ဖက္ အားၿပိဳင္မႈမွ လႊတ္ေတာ္က အျပတ္အသတ္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဦးသိန္းစိုးတို႔အေပၚ အနုိင္ရမႈအတြက္ ဦးေရႊမန္းလည္း ေက်နပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းဟာ ႏိုင္ငံေရးကို ပါးပါးနပ္နပ္ကိုင္တြယ္တတ္ၿပီး စနစ္တက် အကြက္ခ်တတ္တယ္။ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးဆိုတာ အခ်ဳပ္အျခာ ေဒါက္တုိင္ႀကီးသုံးခုစလုံးကို ထိန္းဖို႔လုပ္ထားတာပါ။ ဒီအညွာကိုခ်ဳိးႏိုင္မွေတာ့ က်န္တဲ့ ေဒါက္တိုင္ ေတြ အခ်ိန္မေရြးၿဖိဳပစ္လို႔ရၿပီဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ အေသအခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဦးေရႊမန္း က အာဏာရွင္ဒီမိုကေရစီကိုစၿပီး ေျခလွမ္းလိုက္တာလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။

စတၳဳထေျမာက္ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ နုိင္ငံေတာ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးလြန္းေမာင္ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ထိုးခံခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းနဲ႔အတူ ေဂါက္ရိုက္တုန္းမွ ေစတနာနဲ႔ သတိေပးခဲ့တာတစ္ခုကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဦးေရႊမန္းက ပညာျပန္ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးလြန္းေမာင္ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားခံရၿပီး အခု ထမင္းေရာင္းေနရပါတယ္။ ဦးလြန္းေမာင္က “ဒီကိစၥေတြကို ျပန္မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ ေစတနာ အမွားေပါ့။ တခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြက ကိုယ့္ေစတနာကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ သံုးခဲ့ၾကေတာ့ ကိုယ္က ခံရတာေပါ့။ ဒီအေပၚ ဘာအာဃာတမွ မထားဘူး။”လို႔ေျပာပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူလက္တြဲ လုပ္ကိုင္လာသူ တစ္ေယာက္ကို ဘဝပ်က္သြားတဲ့အထိ လုပ္ရက္တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပဥၥမအခ်က္ကေတာ့ တျခားသူေတြကို စာအုပ္ထဲကအတုိင္း အတိအက်လိုက္ကိုင္တဲ့ ဦးေရႊမန္းဟာ ကိုယ္တုိင္ကေတာ့ မိသားစုတစ္ခုလံုးရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေပၚမွာ သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႔ ကူညီအားေပးေနတာပါပဲ။ ဦးေရႊမန္း အေနာက္ေတာင္တုိင္းမႉး ျဖစ္စဥ္တုန္းကတည္းက သားႀကီး ေအာင္သက္မန္းရဲ႕ ဧရာေရႊ၀ါ ကုမၸဏီဟာ ဧရာ၀တီတုိင္း တတုိင္းလုံးအတြက္ ေျမၾသဇာ ေရာင္းခ်ခြင့္လုိင္စင္ကုိ တဦးတည္းပုိင္ အျဖစ္နဲ႔ ၀င္ေငြလမ္းေျဖာင့္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ လယ္ဧက သုံးေသာင္းေက်ာ္ကုိ ကုမၸဏီပုိင္ လုပ္ခဲ့လုိ႔ လယ္သမားတခ်ိဳ႕ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာထူး လက္ခံအၿပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ ၂၀၀၅ မွာ ဧရာေရႊ၀ါဟာ စင္ကာပူနဲ႔ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ကုိ ဆန္တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ခြင့္ လုိင္စင္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီကို ဆန္ ျပည္ပတင္ပို႔ခြင့္ ပထမဦးဆုံး ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းပါ။ နာဂစ္အၿပီးမွာလည္း ဧရာေရႊ၀ါကုမဏီနဲ႔ လက္ခြဲကုမဏီေတြဟာ ထူး/၀ါ၀ါ၀င္း/ အစရွိေသာကုမၸဏီတို႔နဲ႔အၿပိဳင္ စပါးေပးေငြ (စိုက္ပ်ဳိးစရီတ္ေခ်းေငြ)ကို လယ္သမားမ်ားထံ ထုတ္ေခ်းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေခ်းသလို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ေၾကြးမဆပ္ႏိုင္တဲ့ လယ္မ်ားကို တရားရံုး မွတစ္ဆင့္ သိမ္းယူမႈေတြ အမ်ားအျပားလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။
ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီဟာ ၁၉၉၇ ကတည္းက ဦးေတဇရဲ႕ထူး ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စားအုန္းဆီ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာမ်ားနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆန္၊ ပဲ၊ သစ္၊ ငါး ပုစြန္ စတဲ့ပစၥည္းေတြကုိ တင္ပုိ႔ေရး အျပင္ ေလာင္စာဆီတင္သြင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ကုိင္ေနပါၿပီ။
မုိးကုတ္နဲ႔ ဖားကန္႔မွာလည္း ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေနၿပီး ရန္ကုန္မွာ လည္း ေျမကြက္အေျမာက္အျမား ပုိင္ထားတယ္။ ဘန္ေကာက္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်မွာ ကြန္ဒုိေတြ ၀ယ္ထားၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ဆန္ရွင္ကုိ ေရွာင္ဖုိ႔ မေလးရွားနဲ႔ ထုိင္းက ဘဏ္ေတြမွာ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားတယ္လုိ႔ အတြင္းသိေတြက ဆုိတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ဦးေအာင္ေသာင္း သားအပါအ၀င္ တျခား လူႀကီးသား သမီးေတြနဲ႔အၿပိဳင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထရိုက္ အေျမာက္ အမ်ား ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...