Friday, October 18, 2013

ျပည္သူ၊ အီလစ္ႏွင့္ အကူးအေျပာင္း ႏိုင္ငံေရး

October 14, 2013 at 3:36am

အကူးအေၿပာင္း၏ သေဘာသဘာဝ

        “အကူးအေၿပာင္းဆိုတာ အခ်စ္မပါဘဲ ေျပရာေျပေၾကာင္း ၿပဳလိုက္ရတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး သာ ျဖစ္တယ္”  ဤသို႔ ဖြင့္ဆိုသူမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာေက်ာ္ စတန္းဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ တယ္ရီကား ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ မယူလိုလို႔   ကလည္း မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္သည္။ ႏွစ္ဖက္လိုလိုလားလား ရွိလို႔မဟုတ္ေခ်။ ဘာလုပ္ၾကမည္လဲ။ မင္းကလည္း မင္း။ ငါကလည္း ငါ.. ေနၾကမည္လား။ ေနာင္ဂ်ိန္ခ် ေနၾကမည္လား။ အဆင္ေျပေျပ ဆက္ေလွ်ာက္ၾကမည္လား။ ေရြးခ်ယ္လို႔ရပါသည္။ အကူးအေျပာင္းမွာ ဘယ္ဘက္ကမွ ကိုယ့္စံနဲ႔ အကိုက္ အေျဖမရရွိႏိုင္။ ရာႏႈန္းျပည့္ ေက်နပ္မႈ မရွိႏိုင္။


အကူးအေျပာင္းဘာလဲ

        ဒီမုိကေရစီသို႔ အေရြ႕ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကရာတြင္ အဖြင့္ (liberalization) ၊ အကူး (transition) ႏွင့္ အခိုင္ (Cons-olidation) ဆိုၿပီး ဒီမုိကေရစီအေရြ႕ကို ခြဲၿခားၾကည့္ၾက သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ပညာရွင္တစ္ေယာက္နွင့္ တစ္ေယာက္ခြဲပံု မတူၾကပါ။ သို႔ေသာ္ အဖြင့္ၿပီးလွ်င္ အကူးလာမည္။ အကူးၿပီးေသာ္ အခိုင္လာမည္ဟူ၍ အေျဖာင့္အတန္း သြားခ်င္မွေတာ့ သြားပါလိမ့္မည္။ လီနီယာသေဘာ မဟုတ္ဟု ဆို၏။ အကူးအေျပာင္း သေဘာတရား၏ ဂုရုတစ္ပါးျဖစ္ေသာ ရွမစ္တာႏွင့္ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံ၊ ဗဟို ဥေရာပတကၠသိုလ္၊ ဒီမုိကေရစီ၏ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ေလ့လာေသာ ဌာနမွ ပါေမာကၡ ရွႏိုက္ဒါတို႔က ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ သူတို႔ေလ့လာခ်က္ အရဆိုေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုသေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရးႏွင့္ အတိုက္အခံႏွင့္ အာဏာရ အဖြဲ႕ၾကား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး တုိ႔သည္ အကူးအတြက္ အဓိကက်သည္။

အလယ္အလတ္သမားမ်ား၊ ရယ္ဒီကယ္မ်ား၊ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးသမားမ်ားနွင့္ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား

        အကူးအေျပာင္း၏ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္ၾကေသာ အားမ်ားတြင္ အာဏာရအုပ္စု အတြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား၊ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား၊ အတုိက္အခံ ဘက္မွ အလယ္အလတ္က်သူမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္ေသာ အေျပာင္းအလဲ မ်ိဳးကို လိုလားသည့္ ရယ္ဒီကယ္မ်ားဟူေသာ အင္အားစုမ်ား ရွိသည္။ အာဏာရအုပ္စု အတြင္းမွ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားနွင့္ အတိုက္အခံထဲမွ အလယ္အလတ္ က်သူမ်ား ညီညြတ္တြဲမိေသာ္ ဒီမုိကေရစီခရီးအတြက္ အလားအလာေကာင္းသည္၊ အာမခံခ်က္ ရွိႏိုင္သည္ဟု ေတာင္ အေမရိကႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပအာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမုိကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းပံုကို ေလ့လာၿပီး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကပါသည္။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း နားလည္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတြဲအစပ္ ဇယားကြက္ေလးျဖင့္ ျပတတ္ပါသည္။အတိုက္အခံအတြင္း ရယ္ဒီကယ္ လႈိင္းျမင့္မားလာေလ၊ အလယ္အလတ္မ်ား အားနည္း သြားေလ၊ အာဏာရ အုပ္စုအတြင္း သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား အားေကာင္းလာေလ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုမွ ထိုသေဘာထားမ်ားကို ျမင္ခ်င္မွ ျမင္ပါလိမ့္မည္။ လူအမ်ားစုမွာ ျဖစ္ခ်င္တာႏွင့္ ျဖစ္သင့္တာကိုပဲ ျမင္သိေနႏိုင္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အီလစ္ဟု ေခၚေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိပ္ပိုင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိျခင္းသည္ အကူးအေျပာင္းမ်ား၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါသည္။

အာဏာသိမ္းႏိုင္ေျခ
        စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ကူးေျပာင္းၾကေသာအခါ အာဏာသိမ္းႏိုင္ေျခကို မစဥ္းစားလို႔ မရ။ အကူးအေျပာင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုဆိုင္ရာ သေဘာ      တူညီခ်က္ရရွိနုိင္ေသာ္လည္း စစ္တပ္က အခြင့္ထူးမ်ား ရယူထားသည္ကေတာ့ ဆက္လက္ ရွိေနတတ္သည္။ နုိင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ပါေနတတ္သည္။ ယင္းသို႔ပါေနေသာ အေၿခအေနတြင္ ခ်က္ၿခင္းလက္ငင္း အာဏာ သိမ္းနုိ္င္ေၿခမွာ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္းရွိသည္။ ယခုခ်က္ခ်င္း သိမ္းနုိင္ေၿခနည္းသည္ဆုိေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ အာဏာသိမ္းနုိင္ေၿခကေတာ့ ေလ်ာ့သြားသည္မဟုတ္ေခ်။ ၆၀ ရာခိုင္နႈန္း ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္ကို အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ေအာင္ လုပ္မည္ဆိုလွွ်င္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အာဏာသိမ္းနုိင္ေၿခက ၈၀ ရာခုိင္နႈန္းအထိ ၿမင့္မားသြားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ စစ္တပ္ကသာ အရပ္သား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ တကယ္ ေရာက္သြားၿပီဆုိလွ်င္ေတာ့ ေနာင္တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းနုိင္ေၿခမွာ တစ္ရာခုိင္နႈန္းသာ ရွိေပေတာ့သည္။

ၿပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

        အခ်က္သံုးခ်က္ စဥ္းစားစရာရွိပါသည္။

၁။ ၿပည္တြင္းစစ္အေၿခအေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ဆက္စပ္ေလ့လာထားခ်က္ တစ္ရပ္လည္းရွိပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီ အရည္အေသြးေရာ၊ စြမ္းေဆာင္နုိင္ရည္ေရာ နည္းပါးေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ၿပည္တြင္းစစ္မ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ၿမင့္မားလာေသာ္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္ေနလွွ်င္ အာဏာသိမ္းမႈမ်ား ၿပန္ၿဖစ္လာတတ္သည္ ကိုလည္း ထိုေလ့လာခ်က္တြင္ ေတြ႔ရပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပည္တြင္းစစ္ပါၿဖစ္ေနေသာ နုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ တက္လာၿခင္းတစ္ခုတည္းၿဖင့္ အာဏာသိမ္းနုိ္င္ေၿခကို ဟန္႔တား နုိင္သည္မဟုတ္ေခ်။ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ရည္လည္း အေရးႀကီးပါ၏။ နုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အကုန္ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

        ဆက္စပ္မႈကို ပံုအတုိင္းၿပပါသည္။
၂။ စစ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိခဲ့ေသာ လက္တင္အေမရိက နုိင္ငံမ်ားတြင္ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္နိုင္ဖို႔ အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခ်က္သည္ အေရးႀကီး၏။ အစိုးရသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ အစိုးရၿဖစ္လာၿပီး အက်ိဳးသင့္၊ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစား အုပ္ခ်ဳပ္နုိင္စြမ္းေသာ အစုိးရၿဖစ္လာေသာအခါတြင္မွသာ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္နုိင္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။ အက်ိဳးသင့္၊ အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားအုပ္ခ်ဳပ္ ၾကသည္ဟု ဆုိသည္မွာ မူဝါဒမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာေသာ အေလ့အထ၊ ယင္းတုိ႔ကို အေၿခခံၿပီး မူဝါဒေရြးခ်ယ္ေသာ အေလ့အထ စေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ထြန္းကားလာၿခင္းကို ဆုိလုိပါသည္။ ထုိ႔ၿပင္ အရပ္ဘက္ ဦးေဆာင္သူမ်ားကလည္း အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးနွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို နားလည္နုိင္ၾကရပါသည္။ ယင္းအသိအၿမင္မ်ားရွိလာသလို အင္စတီက်ဴးရွင္းဟုေခၚေသာ က်င့္ထံုးနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းပိုင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ားလည္း ရွိလာၾကပါသည္။

၃။ ၿပည္တြင္းစစ္ၾကာလာေလ၊ စစ္တပ္မ်ားႀကီးလာေလ၊ ႀသဇာတက္လာေလ ၿဖစ္တတ္ပါသည္။ ထုိ႔အခါ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စစ္ဆန္ေသာ နုိင္ငံေရးက လႊမ္းလာပါသည္။ စစ္ဆန္ေသာ နုိင္ငံေရးမွာ ဒီမိုကေရစီ ၿဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈနွင့္ အလွမ္းေဝး ေပ၏။ ထိုစစ္ဆန္ေသာ နုိင္ငံေရးမွ ခြာရန္ ၿပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရး အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။ ၿပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္လုိက္သၿဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း တရားမွွ်တမႈမ်ား အၿပည့္အဝ ထြန္းကားလာလိမ့္မည္ဟု အဓိပၸါယ္မရပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာမွာ တရားမွ်တမႈ မၿပည့္စံု+ၿပည္တြင္းစစ္နွင့္ တရားမွ်တမႈ+ၿပည္တြင္းစစ္မဲ့ အေၿခအေနနွစ္ရပ္သာ ၿဖစ္ပါသည္ဟု ပညာရွင္ TerrenceLyon က ဆုိပါသည္။ ၿပည္တြင္းစစ္မဲ့သၿဖင့္ စစ္ဆန္ေသာ နုိင္ငံေရးအားေကာင္းမႈ နည္းလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဆန္ေသာ နုိင္ငံေရးမွ ဒီမိုကေရစီ နုိင္ငံသို႔ ပိုေရြ႕နုိင္ေသာ သေဘာသာ ၿဖစ္ပါသည္။

ဆင္းရဲတြင္း ေထာင္ေခ်ာက္

        နုိင္ငံမ်ား ဆင္းရဲၾကသည္မွာ ေထာင္ေခ်ာက္တစ္ခုခုတြင္ မိေနေသာေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္ ဟု ပဋိပကၡနွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပညာေက်ာ္ ေပါလ္ေကာ္လီယာက ဆုိပါသည္။ သူေၿပာေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ေလးခုရွိ၏။ ၿပည္တြင္းစစ္၊ သဘာဝ အရင္းအၿမစ္မ်ားကို လြဲလြဲေခ်ာ္ေခ်ာ္ စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း၊ အားနည္းလွေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးအရ အထိီးက်န္ၿဖစ္မႈတို႔ ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမန္မာနုိ္င္ငံ ဘယ္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားထဲ ပိတ္မိေနသလဲ ဆင္ၿခင္ၾကည့္နုိင္ပါ၏။ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္းစားရာတြင္ ထုိေထာင္ေခ်ာက္မ်ားထဲမွ ထြက္နုိင္ေရးကို ၿပည္သူမ်ား ေမ့မထားသင့္ေပ။

လူထုလႈပ္ရွားမႈနွင့္ အေၿပာင္းလဲ

       နုိင္ငံမ်ား၏ အေၿပာင္းအလဲကို ေလ့လာေသာအခါ လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာလည္း အေရးႀကီး လွေသာ အဓိကအခ်က္ႀကီးတစ္ခ်က္ ၿဖစ္ပါသည္။ အေရွ႕ဥေရာပမွ အေရာင္ေတာ္လွန္ေရး မ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ အာရွမွဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား အေၿပာင္းလဲမ်ားသည္လည္းေကာင္း လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိလႈပ္ရွားမႈ အားလံုးတြင္ အာဏာရ အသိုက္အဝန္းနွင့္ စစ္တပ္အတြင္း အေၿပာင္းအလဲ လိုလားသူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီသေဘာအရ ရင့္က်က္သူမ်ားရွိၿပီး ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာလည္း အဆံုးအၿဖတ္ ေပးနုိ္င္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အားေကာင္းစြာ ရွိေနၾကဖို႔လိုပါသည္။ လူထုလႈပ္ရွားမႈွနွင့္ သူတုိ႔ ပူးေပါင္းသြားေသာ အခါတြင္မွ အေၿပာင္းအလဲ ၿဖစ္ပါသည္။ မဟုတ္လွွ်င္ ဖိနွိပ္မႈနွင့္ အဆံုးသတ္ပါသည္။

 ခ်ိန္ထိုး သင့္၊ မသင့္

        ၿမန္မာၿပည္၏ ၿပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို အထက္ပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားနွင့္ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားၾကည့္နုိင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သည့့္နယ္ပယ္ကို အာရံုစိုက္မည္၊ ဘာကို ဘယ္လုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္၊ မည္သို႔ၿပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္မည္ စသၿဖင့္ စဥ္းစားၾကရ မည္မွာ မလြဲပါ။ ၿပႆနာမ်ားမွာ နက္ရိႈင္းစြာ အၿမစ္တြယ္ေနၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္နွင့္ အစုိးရသက္တမ္းတစ္ခုတည္းနွင့္ ေၿဖရွင္းဖို႔ အလြန္ခက္ပါသည္။ မည္သို႔ဆုိေစ၊ တစ္ဦးခ်င္း ၿဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းလုိက္ၿဖစ္ေစ၊ မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္  အဖိအေဖာ့ထားလုပ္ၾကမည္ ဆုိသည္ကိုေတာ့ ဆံုးၿဖတ္ၾကရမည္သာ ၿဖစ္ပါသည္။ နုိင္ငံေရးမွာ အၿခားအလုပ္မ်ားနွင့္ မတူေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရိုးရွင္းလွေသာ မူဝါဒကိစၥမ်ား ေရြးခ်ယ္ စဥ္းစားပံုကို အသံုးၿပဳၾကည့္လွ်င္ အၿမင္ပိုရွင္းေအာင္ အေထာက္အကူၿပဳနုိင္မည္ဟု ထင္ပါသည္။

ဦးစားေပးကိစၥ ေရြးခ်ယ္ပံု

        ေအာက္ပါဇယားေလးတြင္ ၿဖည့္ၾကည့္ပါ။ ကိစၥတုိင္း အေရးႀကီးၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မိမိက အေရးအႀကီးဆံုးဟု ယူဆေသာ ကိစၥကို ဆယ္မွတ္ေပးပါ။ အမွတ္တူမေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ဘာကိုအဓိက ပိုထားရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ေပၚလြင္လာနုိင္ပါသည္။ လုပ္လို႔ရနုိင္ေၿခ အရွိဆံုးကို တစ္ဆယ္ေပးပါ။ ၂၀၁၅  အတြင္း ေဆာင္ရြက္နုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားကိုသာ အေၾကာင္းအရာတုိင္းတြင္ ၿဖည့္ရန္ၿဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ အၿဖစ္ တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားကို ထည့္ေပးထားၿခင္းသာၿဖစ္ၿပီး ဤအေၾကာင္းရပ္မ်ား ၿဖစ္ရမည္ဟု မဆုိလုိပါ။ ဤဥပမာတြင္ ပါတီတစ္ခုတြင္း အလုပ္မ်ားကို ၿပထားေသာ္လည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိစၥမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းရွိေရးကိစၥမ်ားစသည္ၿဖင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားနုိင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ နုိင္ငံေရးမွာ ဤစဥ္းစားပံုထက္မကေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါသည္။ က်ိဳးေၾကာင္းယုတၱိမ်ားကို လြန္၍ စိတ္ထံစားခ်က္ ၿပင္းၿပင္းတစ္ေခ်ာင္းတည္းေသာ စိတ္ၿဖင့္ လႈပ္ရွားရေသာ အခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အလုိလုိ သိစိတ္ေပၚ အေၿခခံၿပီး ထိုသို႔ လုပ္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ရသည္လည္း ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အခ်ိန္အခါကို ေရာက္ေနၿပီလားဆိုသည္ ကေတာ့ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားၾကရန္သာ ၿဖစ္ပါသည္။

ေထာင့့္စံု

        တင္ၿပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ၿမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အဓိကဆက္စပ္သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္ ယူဆေသာ အခ်က္မ်ားသာ ၿဖစ္ပါသည္။ က်န္ေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိနုိင္ပါေသးသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုကို အသစ္ပဲ ေရးေရး၊ ၿပင္ပဲၿပင္ၿပင္၊ ၿပည္သူမ်ား ပိုၿပည့္စံုစြာ စဥ္းစားနုိင္ရန္ တတ္သိ သူမ်ား ၿဖည့္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ၏။ ေထာင့္စံုစဥ္းစားနုိင္ေလ ၿပႆနာကို ကိုင္တြယ္နုိင္ေလ ၿဖစ္ပါသည္။

တင္ေမာင္သန္း

၁၁-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ထုတ္ 7 Day Daily သတင္းစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...