Sunday, July 12, 2015

ဂရမ္ခ်ီ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကုိအနုစိတ္ရွင္းလင္းျပျခင္း


နိဒါန္း
ဂ၇မ္ခ်ီရဲ႕သိ္မ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆနဲ႔ မာ႔က္စ္ဗီဘာရဲ႕ တရား၀င္ပါ၀ါ အေပၚအျမင္ေတြမွာတစ္ခ်ဳိ႕ေသာ အရာေတြတူညီေနတယ္လုိ႔ မၾကာဏဆုိသလုိ ေျပာဆုိၾကတာေတြရွိတယ္။ ဒီလုိပဲ မီရွယ္ဖူးကုိးရဲ႕ ပါ၀ါအယူအဆနဲ႔ လည္း ဆင္တဲ႔ အပုိင္းေတြရွိေနတယ္။ ဖူးကုိးအတြက္က ပါ၀ါဆုိတာ အဖ်က္သေဘာေဆာင္တဲ႔ အရာသက္သက္ရပ္တည္ေနတာ ၊ ဖိႏွိပ္မႈလုပ္ဖုိ႔ရာ လည္ပတ္ေနတာသက္သက္မဟုတ္ဘူး။ လူမႈေရးဆုိင္ရာတရားကုိယ္အားလုံးကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေအာင္ ထုပ္လုပ္ေပးမယ္႔ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ ကြန္ရက္ႀကီးတစ္အျဖစ္နဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္လည္ပတ္အလုပ္လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဖူးကုိးရဲ႕ ပါ၀ါအေပၚအျမင္က အစဥ္အလာမာ႔က္စ္သီအုိရီေတြမွာေတြ႔ရ သလုိ အဆင္႔ျမင္႔မားတဲ႔ အရင္းရွင္ ႏုိင္ငံေတြမွာ လူတန္းစားဆုိင္ရာ အုပ္စုိးမႈ ယႏၱရားႀကီးတစ္ခုရဲ႕ ပါ၀ါကုိ ရႈျမင္သုံးသပ္ျပေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး ။ အစဥ္အလာ မာ႔က္စ္၀ါဒအျမင္က ပါ၀ါရဲ႕အလုပ္လုပ္ပုံ ယႏၱရားအတြင္းမွာ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ အတြင္းပုိင္းဆုိင္ရာ စိစစ္ပုံမ်ဳိး ခ်ဳိ႕တဲ႔ေနတာ ကုိေတြ႔ရမယ္။ ဖူးကုိးသာလ်င္မကဘူး ၊ အက္ဒြပ္ဆာယိကလည္း ဂရမ္ခ်ိရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆနဲ႔ အေတာ္ကေလး ဆင္တူတဲ႔ အနက္ေတြကုိ ေပးအပ္ခ်ဲ႔တယ္။ အာယိက အာဏာရွိသူေတြ ကိုင္စါဲထားတဲ႔ ပါ၀ါ ဆုိတာကုိစိတ္ မ၀င္စားဘူး ။ အဖ်က္သေဘာေဆာင္တာ ဒါမွမဟုတ္ ဖိနွိပ္မႈေတြလုပ္ေနတဲ႔ ပါ၀ါကို စိတ္မ၀င္စားဘူး။
ဒါေပမယ္႔ အာဏာရွိသူေတြကုိင္စြဲထားတဲ႔ ပါ၀ါရဲ႕ ဗဟုိခ်က္သေဘာေဆာင္တဲ႔ အရွိတရားဟာ ႏုိင္ငံေတာရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကုိ ထင္ဟပ္တယ္ဆုိတာမ်ဳိးကုိေတာ႔ အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဒါေၾကာင္႔သူက ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာ ပုံသဏၭာန္မ်ား နဲ႔ အသိပညာေတြ တည္ရွိမႈ ၊ အဲဒီအ၇ာေတြကုိ နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင္႔ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ႔ ကြန္ရက္ေတြကေန ျပဳလုပ္ဖန္တီလုိက္တာေတြ အေလးအနက္ထားေျပာတယ္။ ဒီလုိ အဆက္အစပ္အတြင္းမွာပဲ ဆာယိက ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိပ္သြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ တန္ဖုိးျဖတ္ျပရာမွာ အသုံးျပဳတဲ႔ “ အနုစိတ္ရွင္းလင္းျပျခင္း ” ဆိုတဲ႔ အသုံး အေရး ပါပုံကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ အျမင္ေတြထဲမွာ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေနရျခင္း ၊ အုပ္စုကြဲေနျခင္း ၊ ျပန္႕က်ဲေနျခင္း ၊ မ်ဳိးပြားထုတ္လုပ္ျခင္း လုိအရာမ်ဳိးေတြ ၊ ထုတ္ုလပ္ျခင္း ၊ဖန္တီးျခင္း ၊ ဖိအားေျပးျခင္း ၊ လမ္းညြန္ျခင္း စတဲ႔ အရာအားလုံးဟာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ အႏုစိတ္သိျမင္လာဖုိ႔ရာ လုိအပ္တဲ႔ ရႈေထာင္႔ေတြျဖစ္တယ္။ ဒီအခန္းမွာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ အႏုစိတ္သိျမင္လာႏုိ္င္ေစမယ္႔ အဲဒီလုိ ရႈေထာင္႔ေတြကုိ ကုိင္တြယ္ၾကည္႔မွာျဖစ္တယ္။ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိ အႏုစိတ္ထားတဲ႔အရာေတြဟာ ပါ၀ါအေပၚ ရႈေထြးတဲ႔ စိစစ္ေလ႔ လာခ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနသလဲ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံ ၊ နုိင္ငံေတာ္ ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၊ စီးပြားေရး ၊ အသိပညာတတ္ေတြ၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစား( subaltern) ေတြနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္စပ္ေနတသလဲ ဆုိတာေတြကုိ ရွင္း လင္းၾကည္႔မွာျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံ ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၊ စီးပြားေရး ၊ အသိပညာတတ္ ၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီးျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ ပါ၀ါေတြဟာ တကယ္ေတာ႔ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပါ ရႈပ္ေထြးမႈကုိပါ ဖြင္႔ဟျပႏုိင္တယ္။
သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ုဳပ္မႈ အယူအဆကုိ အႏုစိတ္ၾကည္႔ျခင္း
ပထမဆုံး ဂရမ္ခ်ီက ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈေတြရဲ႕ ဒုိင္းလွံလက္နက္ေတြနဲ႔ အကာအကြယ္ ေပးခံရတဲ႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈလုိ႔ဆုိတယ္။ တၿပဳိင္နက္တည္းမွာပဲ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ အုပ္စုိးမသူလူတန္းတန္းစားက သူတုိ႔ရဲ႕ လြမ္းမုိးမႈ ထိန္းသိမ္းထားရုံ ၊ တရားမွ်တေၾကာင္းျပဳရုံသမာ ၊ သူတုိ႔အုပ္စုိးတဲ႔သူေတြကေန သူတုိ႔အေပၚ အုပ္ခ်ဳပ္တာကုိ လုိလုိလားလား သေဘာတူခြင္႔ျပဳမႈကုိ ရရွိႏုိင္ဖုိ႔ရာ စီမံခန္႔ခြဲ ႏုိင္တယ္။ ဒါ႔အျပင္ အရက္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းေတြစာ ပုဂၢလိက ကိရိယာေတြ ( private apparatuses) ရဲ႕ရႈပ္ေထြးတဲ႔ ကြန္ယက္ေတြကုိ ကုိယ္စားျပဳတယ္။ အဲဒီ ပုဂၢလိကကိရိယာေတြရဲ႕ ပါ၀ါလည္ပတ္ႏုိင္စြမ္းဆုိတာကုိ ေလ်ာ႔တြတက္လုိ႔မရဘူး ။ ပုဂၢလိက ကိရိယာေတြက က်င္႔၀တ္- ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြ ၀ါ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ လည္ပတ္က်င္႔သုံးေပး ႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ေတြကေန တစ္ဆင္႔ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံေတြရဲ႕တတ္ၾကြတဲ႔ သေဘာတူညီညြတ္မႈကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္တယ္။ ဂရမ္ခ်ီက ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ပတ္သတ္ တဲ႔ယခင္သီအုိရီအေဟာင္းေတြကုိ ေ၀ဖန္စစ္ေၾကာတာ ျဖစ္တယ္။ သီအုိရီအေဟာငး္ေတြရဲ႕ နုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ အုပ္စုိးဖုိ႔ရာ ကိရိယာသက္သက္ျဖစ္ၿပီး ဖိနွိပ္မႈကုိသာလ်င္လုပ္တယ္။ ေနာက္ ဂရမ္ခ်ီက သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆကုိ ခ်ဲ႕ထြင္တာ ၊အသစ္တီထြင္ဆန္းသစ္တာေတြ လုပ္တယ္။ အဲဒီလုိလုပ္တဲ႔ေနရာမွာ အုပ္စုိးမႈ နဲ႔ အတင္အဓမၼခုိင္းေစမႈ ႏွစ္ခုၾကား ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔သေဘာတူခြင္႔ျပဳမႈ ႏွစ္ခုၾကားထဲ႕ အရာေတြရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ျပရင္းရွင္းလင္းျပတယ္။ အဲဒီအရာေတြဟာ ၾသဇာအာဏာ အတြင္းက ပါ၀ါ လည္ပည္အလုပ္လုပ္ပုံနဲ႔ ဆက္စပ္ပတ္သတ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပတယ္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အရာနွစ္ခုဟာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအုပ္စုရဲ႕ သိစိတ္ထဲကုိ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျဖစ္ ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလဲသြားတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ကုိ ဂရမ္ခ်ီ က အာရုံစုိက္ေလ႔လာတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္မွတ္စု ၁၃မွာ ဂရမ္ခ်ီက မာကီယာဗဲလီရဲ႕ မင္းသား စာအုပ္ပါ နုိင္ငံေရး အုိင္ဒီယုိလုိရ်ီေတြဟာ ေခတ္သစ္မွာ ဘယ္လို ကို္ယ္စားျပဳအလုပ္လုပ္သြားသလဲ ၊ စိတ္ကူးကြန္႔ျမဴမႈပုံစံတစ္မ်ဳိးနဲ႔ ပိတ္ေလွာင္ခံထားရၿပီးျပန္႔က်ဲေနတဲ႔ လူေတြကုိ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္သြားၿပီး စုေပါင္းသိစိတ္ပုံစံတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္ေပးလုိက္သလဲ ဆုိတာကုိ ေလ႔လာၾကတယ္။ ေခတ္သစ္ မင္းသား ( Modern Prince ) ဆုိတဲ႔ စာတမ္းနဲ႔ ပါပဲ ။ ေခတ္သစ္ မင္းသား စာတမ္းက ကုိယ္က်င္႔တရားနဲ႔ အသိပညာဆုိင္ရာဆက္သြယ္ခ်က္ေတြရဲ႕ စနစ္ တစ္ခုလုံးကုိ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲ ျပစ္လုိက္တယ္ ။ လူသားရဲ႕သိစိတ္မွာ မရွိမျဖစ္အင္အားေတြရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္ခံ လုိက္ရပုံကုိ ျပေနတာျဖစ္တယ္။ ဆာယိက သူ႔ရဲ႕ Orientalism က်မ္းမွာ ဒီလုိ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ အေတြးအေခၚကုိ ျပန္လည္ဆြဲယူၿပီး သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ၊ သီအုိရီ ၊ လက္ေတြ႔ အေလ႔အက်င္႔ေတြၾကားထဲက ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြကုိ ပုိၿပီး ဖြံ႔ၿဖဳိးလာ ေအာင္လုပ္ျပခဲ႔တာကုိလည္းေတြ႔ရမယ္ ။ ဂရမ္ခ်ီက လူသားရဲ႕အတၱသဘာ၀ဟာ သမုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္ေတြၾကား မဆုံး ႏုိင္တဲ႔ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈေတြကေန ထုတ္လုပ္ေပးခံလုိက္ရတယ္ ။ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈ ဟာ အတၱသဘာ၀ အတြက္ အေရးပါတဲ႔ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ပဲ ။ ေအာ္ဂင္းနစ္ အသိပညာရွင္ ဆုိတာဟာလည္း အဲဒီလုိ ကုိယ္က်င္႔တရားနဲ႔ အသိပညာဆုိင္ ရာ ပုံသဏၭာန္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈရဲ႕ ရွည္းလ်ားၿပီး ရႈပ္ေထြးတဲ႔ သမုိင္းဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္ ေျပာင္းလဲမႈ အဆင္႔တုိင္းမွာ ပါ၀င္ ပတ္သတ္ေနရလိမ္႔မယ္ ။ ဒါေၾကာင္႔ အသိပညာရွင္နဲ႔ လူထုၾကားထဲ အျပန္အလွန္ ဒုိင္ယာလက္တစ္ပုံစံ နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတ ယ္။ ၿပီးရင္း အသိပညာရွင္ေတြေရာ ၊ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြပါႏွစ္ခုစလုံးဟာ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ အၾကြင္းမဲ႔ ပုိင္စုိးမႈ ရလာမယ္။ တျခားေသာ စကားလုံးေတြနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ႔ ဒုိင္ယာလက္တစ္ျဖစ္စဥ္ကေနတစ္ဆင္႔ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ ပုိင္စုိးမႈ ရွိတဲ႔ သမုိင္းဆုိင္ရာ သိစိတ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာၿပီး အဲဒီစိတ္ကေနၿပီး အသိပညာရွင္နဲ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအေပၚ လႊမ္းမုိး ထားတဲ႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ စည္းမ်ဥ္းနိယာမေတြကေန ျပန္လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ၊ စိန္ေခၚလာေအာင္ လုပ္ေပးလိမ္႔မယ္။ အဲဒီ ဒုိင္ယာလက္တစ္ျဖစ္စဥ္ဆုိတာနဲ႔ ဂရမ္ခ်ီ ေျမာ္မွန္းခဲ႔တဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ ၀ါ ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိတာ ေတြကုိ ခြဲျခားမရဘူး ။ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ- အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ စုေပါင္း စိတ္ဆႏၵ ( national- popular collective will ) ဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈ နဲ႔ ကုိယ္က်င္႔တရား နဲ႔ အသိပညာဆုိင္ရာ ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈနဲ႔ ခြဲဲျခားမရဘူး ။ ဒီအရာ ႏွစ္ခုက လူမႈေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၀ါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ လည္ပတ္ေနတဲ႔ လူအဖြဲ႔အစည္းကုိျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ဆက္ၿပီး ဦးတည္သြားလိမ္႔မယ္ ။ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆဟာ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါအတြက္တင္မကဘူး ၊ ပစၥဳပၸာန္ကမၻာႀကီးထဲက နယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲမွာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေနတဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရး ၊ လူမႈေရးဘ၀ ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ အစဥ္အလာထုံးတမ္းဓေလ႔ ၊ နဲ႔မီဒီယာတုိ႔လုိ အတြင္းပုိင္း ဆက္ဆံေရးေတြ ၊ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြကို အနက္ျပန္ရာမွာ သီအုိရီ တစ္ခုလုိ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ယူဆခ်က္အေပၚ ဘာသာေဗဒဆုိင္ရာေလ႔လာမႈက လည္း သူ႔ရဲ႕ အက်ဥ္းေထာင္မွတ္စုရဲ႕ သီအုိရီဆုိင္ရာ အျမင္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတယ္ ။ သူ႔ရဲ႕ အက်ဥ္ေထာင္အတြင္းကေန ေ၀ဖန္ထင္ဟပ္ခ်က္ေတြမွာ အဓိကက်တဲ႔ အေတြးအေခၚနွစ္ရပ္ရွိတယ္ ။တစ္ခုကေတာ႔ ယႏၱရားဆန္တဲ႔ ရုပ္၀ါဒရဲ႕ ကုိယ္စား ျပဳခံရၿပီး စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျပဌာန္းမႈ၀ါဒဆီကုိ တိမ္းညြတ္သြားခဲ႔တယ္ ။ လူတန္းစားအေပၚအထူးျပဳတဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ အျမင္ေတြကုိ ေလ်ာ႔ခ်လုိက္တယ္ ။ မာ႔က္စ္ -လီနင္ရယ္လုိ႔ေခၚေ၀ၚေနၾကတဲ႔ လီနင္မာ႔က္စ္အျမင္အယူအဆေတြမွာ လူတန္းစားကုိ အဓိကက်တဲ႔ ေနရာက ယူသေလာက္မယူေတာ႔ဘူး ။ ဒုတိယအခ််က္ကေတာ႔ အလုပ္အေျချပဳ၀ါဒ ၀ါ ေပ႔ါ႔ဇစ္တင္ဗစ္ဇင္ နဲ႔ ပဋီေပါ႔ဇစ္တစ္ဗစ္ဇင္ ( antipositivism ) ေတြက ပထမအခ်က္ျဖစ္တဲ႔ ယႏၱရားဆန္တဲ႔ ရုပ္၀ါဒ နဲ႔ စီးပြားေရးျပဌာန္းမႈ၀ါဒကုိလႊမ္းမုိးထားတာကုိေတြ႔ရမယ္ ။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆကုိ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္ဖုိ႔ဆုိတာ သူ႔ရဲ႕ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ကုိ ထုတ္ျပၿပီး အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းအေရးအသားေတြနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ျပမွသာ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းရာ ေရာက္ျဖစ္တယ္ ။
အက်ဥ္းေထာင္မွတ္စု
အက်ဥ္းေထာင္ မွတ္စုမ်ားကုိ ေ၀ဖန္စစ္ေၾကာၿပီး ထုတ္ေ၀လုိက္တဲ႔တည္းျဖတ္မႈက ၁၉၇၅ခုမွာ ထြက္လာ တယ္။ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆကုိ နားလည္ဖုိ႔ဆုိတာ အဓိကအားျဖင္႔ သူအက်ဥ္းေထာင္ကာလအတြင္း ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ ကာလေတြကို အပုိင္းသုံးပုိင္းခြဲျမင္ၾကည္႔ရင္ ဒုတိယပုိင္းကာလ မွာ ေရးခဲ႔တဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္မွတ္စု ျဖစ္တဲ႔ Turi Special Notebooks ကေန အဓိက ဆြဲယူထားတာကုိေတြ႔ရမယ္။ အထူးသျဖင္႔ မွတ္စုစာအုပ္ ၁၃ ( Brief Notes on Machiacelli’s Politic ) ကေနျဖစ္တယ္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ႔ တတိယ ကာလအတြင္း ေရးထားတဲ႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္အေၾကာင္း ရႈပ္ေထြးတဲ႔ ေဖာ္ျပခ်က္ ပါ၀င္တဲ႔ Formia Special Notebooks ( မွတ္စုစာအုပ္ ၁၆ကေန ၂၉ ) ကေတာ႔ ေဘးဖယ္ထုတ္ခံလုိက္ရတယ္ ။ ဥပမာ အေမရိကန္၀ါဒ အယူဆကုိ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျဖစ္ ေဖာ္ျပ ထားတာ ( မွတ္စုစာအုပ္ ၂၂ ) နဲ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအုပ္စုေတြအေပၚ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးထားမႈမွာ ေတြ႔ႏုိင္တဲ႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ( မွတ္စုစာအုပ္ ၂၅ ) တုိ႔ကေတာ႔ သိမ္သြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပၾကတဲ႔ ေနရာ မွာ လႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္း အေတာက္ကေလးနည္းပါးေနတာကုိေတြ႔ရမယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္၀ါဒ ( Americanism ) အယူအဆနဲ႔ ပတ္သတ္ ဂရမ္ခ်ီကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ေတြက ၁၉၈၀ ခုနွစ္ အေစာပုိင္းမွာ ခ်ဲ႕ထြင္အသုံးခ်လုိက္ၾကတဲ႔ အခါ ဖုိ႔ဒ္၀ါဒ ရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ု႔္မႈ ပုံစံအျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ႔ၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၁၉၈၀ခုႏွစ္ကာလမ်ားမွာေပၚထြက္လာတဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေအာက္ေျခလူတန္းစား အုပ္စု ေလ႔လာမႈပညာကလည္း သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ေဘးဖယ္ ထုတ္ခံ လူမႈေရးအုပ္စုေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြကုိ ဆက္စပ္ျပမယ္႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစား လူမႈေရးအုပ္စု အယူအဆေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပလာၾကတယ္။ ဒီအုပ္စုေတြအေပၚေလ႔လာခ်က္ေတြ ၊ ေနာက္ ဂရမ္ခ်ီ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ေတြ ကေန သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြကုိ ထုတ္ၾကတယ္။ သုေတသနေတြျပဳၾကတယ္။ ဒါေၾကာင္း ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ရင္း အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းျပတာမ်ဳိးေတြလုပ္လာၾကတယ္။ ဂရမ္ခ်ီ ေထာင္မက်ခ်င္က သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈအယူအဆကုိ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မႈ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ရာ တာ၀န္ နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အသုံးခ်ျပတာေတြရွိတယ္။ ေရွ႕ပုိင္းအခန္းမွာေဖာ္ျပထားသလုိပဲ လူတန္းစား မဟာမိတ္ဖြြဲ႔စည္းထားတဲ႔ စနစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးအသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ ေျပာခဲ႔တယ္။ သူက အလုပ္သမားလူတန္းစား ဟာ လူတန္းစား မဟာမိတ္စနစ္တစ္ခုကုိ ဖန္တီးတီးတည္ေဆာက္ၿပီး လူဦးေရအမ်ားစုျဖစ္တဲ႔ အလုပ္သမား ေတြကုိ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာကႏုိင္မယ္ ၊ အရင္းရွင္၀ါဒနဲ႔ ဘူးဇြာႏုိင္ငံေတာ္ကုိဆန္႔က်င္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အလုပ္သမားလူတန္းစားဟာ ေခါင္းေဆာင္ၿပီးလြမ္းမုိးႀကီးစုိးႏုိင္တဲ႔ လူတန္းစားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာလိမ္႔မယ္ဆုိတာကုိ ေထာက္ျပတယ္။ အဲဒီကာလတုန္းက ဂရမ္ခ်ီဟာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိတာကုိ ပစၥည္းမဲ႔ေတြ ရရွိေအာင္ျမင္လုိက္တဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အဆင္႔ဆုိတာေလာက္နဲ႔ သာလ်င္ ထပ္တူျပဳထားတာကုိေတြ႔ရမယ္။ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကုိ ဒီလုိ အဆက္အစပ္နဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ႔ရတဲ႔ အေၾကာင္းေတြ ဂရမ္ခ်ီ ထံမွာ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီကာလတုန္းက အလုပ္ရုံေကာင္စီ ေတာ္လွန္ေရးၿပဳိကြဲမႈ၊ ဖက္ဆစ္၀ါဒီ ေတြေပၚထြန္းလာမႈ ၊ အီတလီမွာ ဖက္ဆစ္ေတြအေျခတည္လာမႈေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဂရမ္ခ်ီမွာ အလြန္ခါးသီးတဲ႔ ေတြ႔ႀကဳံခံစားမႈေတြျဖစ္ေနတယ္။ တျခားေသာ စကားလုံးနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ အဲဒီကာလက ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ႔တဲ႔ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိတာ လီနင္ရဲ႕ အေတြအေခၚအေပၚကုိ အေျခခံထားတယ္၊ လီနင္ ကြယ္လြန္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္အတြင္းျဖစ္ေပၚေနတဲ႔ စုစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ဦးေပၚလစီရဲ႕ တစ္ဖက္စြန္း အျမင္ေတြ ယွက္ျဖာေနတာကုိေတြ႔ရမယ္။ သူတုိ႔ေတြက အီတလီအပါအ၀င္ ဥေရာပကုိ ျဖတ္ၿပီး စုစည္းညီညြတ္မႈရွိတဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ ဆင္ႏြဲဖုိ႔ရာ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ထားခဲ႔တာ။ ဒါေပမယ္႔ အက်ဥ္းေထာင္မွတ္စုမ်ားကုိတကယ္တမ္း အေသးစိတ္ေလ႔လာၾကည္႔မယ္ဆုိရင္ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ယူဆခ်က္ေတြဟာ ပထဆုံး မွတ္စုစာအုပ္ကေန စၿပီးတျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလဲလာခဲ႔တယ္ဆုိတာကုိ အထင္အရွားေတြ႔ရမယ္။ မွတ္စုစာအုပ္ ၁ မွာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆုိတာကုိ လူတန္းစားအေျခခံထားတဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာ အယူအဆကေန ပုိၿပီး အၾကြင္းမဲ႔ယူနီဗာဆယ္သေဘာဆန္လာတဲ႔ ၊ လူအားလုံးနဲ႔ ဆုိင္လာတဲ႔ သမုိင္းဆုိင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ ျဖာမႈ အယူအဆဆီကုိ ေရြ႕လ်ားသြားေစမယ္႔ စရုိက္လကၡဏာေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ႔တာေတြရမယ္။ ဂရမ္ခ်ိက ျပင္သစ္ ေတ္လွန္ေရးၿပီးတဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ သိမ္သြင္းထိိန္းခ်ဳပ္မႈ ရဲ႕သမုိင္းဆုိင္ရာ ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ခဲ႔တယ္ ၊ အီတလီ ရီေအာ္ဂ်ီမန္တိုကာလမွာ စုစည္းညီညြတ္တဲ႔ အီတလီအျဖစ္ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္ မႈေတြကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတယ္။ သူက ဒီျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈရဲ႕ ျပႆနာက ကုိ ေလ႔လာ စူးစမ္းျပၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ၊ နုိင္ငံေရး အင္အားစု ၊ လူမႈေရးအုပ္စုေတြ ၾကထားက ဆက္ဆံေရးကုိ ဒုိင္နမစ္ဆန္ဆန္ဆုပ္ကုိင္ ျပႏုိင္မယ္႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ခြဲဲျခားစိတ္ျဖာပုံ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ခြဲျခားစိတ္ျဖာပုံမွာ ျပဌာန္းမႈ၀ါဒ နဲ႔ လူတန္းစား အေပၚ ေလ်ာ႔ခ်လုိက္တဲ႔ ခြဲျခားစိတ္ျဖာပုံကေန ကင္းလြတ္ေအာင္လည္း ေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ႔တယ္။ ၿပီးေတာ႔ ဂရမ္ခ်ီစာ ေခါင္းေဆာင္မႈ နဲ႔သေဘာတူညီညြတ္မႈ တုိ႔ရဲ႕ အေရးပါပုံနဲ႔လြမ္းမုိးႏုိင္စြမ္းကုိပါ အေလးအနက္ထား ေျပာခဲ႔တယ္။ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတဲ႔ အခမွာ ဂရမ္ခ်ီက ကားလ္မာ႔က္စ္ရဲ႕ Prefac to a Contribution to the Critique of Political Economy ကုိ သူ႔ဘာသာသူ ဖန္တီးတီထြင္မႈ ရွိရွိနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚ ရွိရွိအနက္ျပန္ဖြင္႔ဆုိထားပုံေတြနဲ႔ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ခ်ိတ္ဆက္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ႀကဳိးစားခဲ႔တာကုိေတြ႔ရမယ္။ ဂရမ္ခ်ီက သူ႔အေခၚ သမုိင္းဆုိင္ရာ အုပ္စု ( historical bloc) ၀ါ လူမႈေရးအစီအစဥ္တစ္ဆုိဆီကုိသြားမယ္႔ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကေန ေနာက္ထပ္ လူမႈေရးအစီအစဥ္ တစ္ခုဆီကုိ သြားဖုိ႔ဆုိတာမွာ အင္အားသုံးၿပီး အဓမၼဖိအားေပး ေပါက္ကြဲ ထြက္ဖုိ႔ မဖျ္စႏုိင္ဘူး ။ လၽွ်ပ္တစ္ျပက္ ျဖစ္စဥ္ အရာလည္းသြားဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ။ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းပုံစံအတြက္ အရည္အေသြးရွိရွိ စုစည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ နဲ႔သာလ်င္သြားလုိ႔ရမယ္။ ေနရာ စစ္ပြဲ( war of position ) ေၾကာင္႔ ေရရွည္ခံတဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပုံသဏၱာန္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ တစ္ခုေပၚေပါက္လာဖုိ႔ သာလ်င္ ဂရမ္ခ်ီက ေျမာ္လင္႔တယ္ ၊ ဦးတည္ထားတယ္ ။ အဲဒီ ျဖစ္စဥ္မွာလဲ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ( ႏုိင္ငံေတာ္ ) ၊ နဲ႔ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုၾကား ဆက္တုိက္ ဒုိင္ယာလက္တစ္လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ ျဖစ္စဥ္ကေန ေရရွည္ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျခခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ ဆီကုိ ဦးတည္သြားရမယ္ ဆုိတဲ႔ သေဘာလဲ ဂရမ္ခ်ီအျမင္မွာေတြ႔ရမယ္။ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္ေတြမွာ အလြန္အေရးတႀကီးတြဲကပ္ထားတာက အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ပုဂၢလိက အဖြဲ႔အစည္းေတြပဲ။ သမဂၢ အသင္းအပင္းေတြလဲ ပါ၀င္တယ္ ။ အသင္းအပင္းထဲ မွာ ပါ၀င္ဆက္စပ္ေနရတဲ႔ ဘ၀ေတြက ဂရမ္ခ်ိအဆုိ ေနရာစစ္ပြဲေတြကုိ ဖန္တီးေပးမယ္႔ ေရွ႕ေတာ္ေျပးအခ်င္းအရာေတြပဲ။ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ေထာင္မက်ခင္အေတြးအေခၚမွာ သူက အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အဓိမၼဖိအားေပးမႈ အနည္းအဆုံးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ အမ်ားဆုံး အေပၚအေျခခံထားသင္႔တယ္လုိ႔ အႀကံျပဳတယ္ ။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဒီအျမင္က သီအုိရီ ဆုိင္ရာ ထုတ္ေဖာ္ရွင္းလင္ျပမႈ အသစ္အျဖစ္ထြက္ေပၚလာတယ္ ။ျပန္လည္စုပ္ယူျခင္း ( reabsorption ) နဲ႔ စည္းမ်ဥ္းအေျခခံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဆုိတာကုိနားလည္းဖုိ႔ ျဖစ္လာတယ္ ။ ကားလ္မာ႔စ္ရဲ႕ P CCPE အေပၚ သူ႔ရဲ႕ ျပန္လည္ အနက္ျပန္ဖြင္ပ ဆုိမႈ ေတြကုိလည္း ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာေစတယ္ ။ ဒုတိယကမၻာ စစ္အတြင္းမွာ ရုပ္ၾကမ္းမာ႔က္စ္၀ါဒီ ( Vulgar Marxist ) ေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ အျမစ္သုတ္သင္ေရး ဒါမွမဟုတ္ လူတန္းစားမဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း လုိ လူတန္းျပဌာန္းမႈ ၀ါဒီေတြရဲ႕ထင္ေယာင္ထင္မွာျဖစ္မႈေတြ ၊ ယူတုိးပီးယား အျမင္ေတြကုိ အေတာ္ကေလး ေၾကြးေၾကာ္ေထာက္ကူခဲ႔ၾကတယ္။ သူတုိ႔ေတြ ဟာ မူရင္း မာ႔က္စ္ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကုိ သီအုိရီအားျဖင္႔ဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္ လုပ္တဲ႔ေနရာမွာ ဘယ္တုန္းကမွ မေအာင္ျမင္ခဲ႔ၾကဘူး။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနနဲ႔ ၇ႏွစ္ ေလာက္အၾကာမွာ ဂရမ္ခ်ီက မာ႔က္စ္ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကုိ သူ႔ရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္နည္းလမ္းနဲ႔ အနက္ျပန္ဖြင္႔ဆုိရင္း ဆက္လက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္ လုပ္ခဲ႔တယ္။ သူ႔ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ အေတြးအေခၚ ၊ မူလအရင္းအျမစ္ အတြင္းအေခၚတစ္ရပ္ကုိ ေတာင္မွ ထုတ္နုိင္တဲ႔ အဆင္႔တစ္ရပ္ကုိ ေရာက္လာတယ္ ။ လူမႈေရးအစီအစဥ္ ပုံသဏၭာန္ေျပာင္းလဲမႈ နဲ႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္ခုၾကားက ဆက္သြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပတဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အေတြးအေခၚပုံစံတစ္ရပ္ ကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔တယ္ ။ ေခတ္ၿပဳိင္သီအုိရီဆုိင္ရာ အဆက္အစပ္ထဲမွာေတာ႔ အလုပ္သမားသမဂၢ နဲ႔ ေကာ္ပုိေရးတစ္ လႈပ္ရွားမႈ ၊ အဖြဲ႔အစည္းအေျခခံလႈပ္ရွားမႈေတြျဖစ္တဲ႔ အက်ဳိးအျမစ္မယူတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၊ အစုိးရမဟုတ္တဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ ၊ တျခားေသာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈအသစ္ေတြျဖစ္တဲ႔ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအေျချပဳလႈပ္ရွားမႈေတြ လုိလူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈေပါင္း မ်ားစြာ ဟာ ေခတ္ၿပဳိ္င္ကမၻာေလာကႀကီးထဲကမွာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ တျဖည္းျဖည္းတုိးၿပီး စိန္ေခၚလာ တဲ႔ အခန္က႑ေတြပဲ ။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြရဲ႕ နုိင္ငံေရးအသံ ကုိ ဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖဳိးလာဖုိ႔ သာမကဘူး သူတို႔ရဲ႕ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ႔ စြမ္းရည္ အတြက္ပါ မရွိမျဖစ္အရာ ေတြပဲ ။ ဒီလုိ လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳ္ပမႈအေပၚ ရွင္းျပခ်က္ဟာ သီအုိရီတစ္ရပ္လုိ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္ ။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းအတြင္းကေန သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈအေပၚ စိန္ေခၚေနတဲ႔ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအုပ္စုေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေပါင္းစပ္ ပါ၀င္ေနတယ္ ။ သူတုိ႔ ကုိယ္တုိင္က လည္း သိမ္းသြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈပုံစံတစ္ရပ္အေနနဲ႔ သူ႔ဘာသာသူျပန္လည္ရည္ညြန္းႏုိင္တယ္။ အေၾကာင္းက အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြရဲ႕လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးစုံက ေအာ္ဂင္းနစ္ပညာတတ္ေတြရဲ႕လည္ပတ္အလုပ္အလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ လည္း ဖြင္႔ေပးထားၿပီး ႏုိင္ငံေရး နဲ႔ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အတြင္းသ႑ာန္မွာ အေရးပါတဲ႔ သိမ္းသြင္း ထိန္းခ်ဳပ္တဲ႔ ယႏၱာရားေတြကုိ ခ်ည္းကပ္ ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။ ၁၉၈၉ အေရွ႕ဥေရာပနုိင္ငံေတြ တျဖည္းျဖည္းၿပဳိကြဲသြားပုံနဲ႔ ၁၉၉၁ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ၿပဳိကြဲသြားပုံ ေတြကေန သာဓက ျပေနတာက ဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမဆုိ လြတ္လပ္မႈ နဲနဲ ၊ အတင္းအဓမၼဖိအားေပးမႈမ်ားမ်ား အေပၚ အေျခခံထားတဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစံမွန္မွ်သမွ် ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ အေျခခံတဲ႔ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိမ္းသြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဆန္႔က်င္ဘက္ပဲ လုိ႔ဆုိရမယ္ ။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဖိႏွိပ္ထားတဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္ အျဖစ္လည္း အဲဒီလုိ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ဳိးကုိ ျမင္ၾကည္႔လုိ႔ရတယ္ ။ ဒီလုိ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ဳိးဟာ ကုိယ္ဘာသာကုိယ္ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ႔ သိမ္းသြင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ခ်ဳိ႕တဲ႔ေနတာမ်ဳိးသာလ်င္ျဖစ္တယ္။
အၿမဲမျပတ္ေတာ္လွန္ေရး ( permenant revolution )
ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ယူဆခ်က္ကုိ သူရဲ႕ ေ၀ဖန္စမ္းစစ္မႈအယူအဆတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ အၿမဲ မျပတ္ ေတာ္လွန္ေရး ကေန လည္း စမ္းစစ္ၾကည္႔ႏုိ္င္တယ္။ အၿမဲမျပတ္ေတာ္လွန္ေရးအယူဆက သူ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးျပဌာန္းမႈ ၀ါဒ ( economism 0r economic determinism ) အေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြနဲ႔လည္း နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏြယ္ေနတယ္။ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ သီအုိရီကေန ၾကည္႔လုိက္ရင္ စီးပြားေရး ျပဌာန္းမႈ၀ါဒက သိပၸံနည္းက်မရွိတဲ႔ ႀကဳိတင ္အေျခအေနေတြကုိ ယူဆၿပီး မွားယြင္းတဲ႔ ယူဆခ်က္ေတြကုိ ခ်မွတ္ တယ္။ ဥပမာ အရင္းရွင္းစနစ္အၾကပ္အတည္း ကုိ မ်ဥ္းေျဖာင္အတုိင္းအျမင္နဲ႔ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းႀကီး ရႈျမင္လုိ္ကတာ ၊ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ အလုိလုိ ၿပဳိက်သြားလိမ္႔မယ္လုိ႔ ျမင္တာ ၊ ကပ္ဆုိးေတြ အလုိလုိေရာက္လာၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းလည္း မရွိလုိ႔ ျမင္တာ ေတြကုိ လုပ္ၾကတယ္။ ဒီလုိ ရုပ္ၾကမ္းမာ႔က္စ္ ၀ါဒီေတြျမင္တဲ႔ စီးပြားေရးျပဌာန္းမႈအျမင္ေတြက အေဆာက္အအုံနဲ႔ အေပၚ ထပ္ေဆာက္အအုံတုံၾကားက အေရးပါတဲ႔ ဆက္စပ္မႈေတြကုိ အသိအမွတ္မျပဳေပးႏုိင္ေတာ႔ဘူး ။ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ေတြကုိ သမုိင္းဆုိင္ရာအုပ္စုေတြအျဖစ္ နားလည္ဖုိ႔ရာ မတတ္ႏုိင္ေတာ႔ဘူး ျဖစ္သြားတယ္ ။ စီးပြားေရးျပဌာန္းမႈ၀ါဒီေတြစာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာျဖစ္စဥ္နဲ႔ အသင္းအပင္းအဖြဲ႔အစည္းအေျခခံဘ၀ေတြရဲ႕ ရႈပ္ေထြးနဲ႔ ဒုိင္းနမတ္ဆန္ဆန္ အျမင္ေတြကုိ ဆုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္တယ္ ။ ဒိလုိပဲ အေပၚထပ္အေဆာက္အအုံ အထင္ကရ အလုပ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း ၀ါ အထူးသျဖင္႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ အုိင္ဒီယုိလုိဂ်ီေတြရဲ႕တတ္ၾကြ အလုပ္လုပ္ပုံေတြကုိ လည္း မဆုပ္ကုိင္မိ ေတာ႔ဘူး ။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အေရးပါမႈကုိလည္း ထည္႔မတြက္ေတာ႔ဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဆုိတာ အတင္းအဓမၼဖိအားေပးမႈေတြ ကုိ ဒုိင္းသဖြယ္အကာအကြယ္ေပးထားတဲ႔သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ တစ္ခု သာလ်င္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ ထည္႔မတြက္ႏုိင္ ေတာ႔တာ ။ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ အျမင္ေတြက စီးပြားေရးျပဌာန္းမႈ၀ါဒရဲ႕ အဖ်က္သေဘာေဆာင္တဲ႔ လႊမ္းမုိးမႈေတြကို ေကာင္းေကာင္း ေ၀ဖန္စမ္းစစ္ျပႏုိင္တယ္ ။ ရုပ္ၾကမ္းမာ႔က္စ္၀ါဒမွာ အုိင္ဒီယုိလုိဂ်ီရဲ႕ အရွိတရား နဲ႔ သီအုိရီအေျခခံအျမင္ေတြ ကင္းမဲ႔မႈ ေၾကာင္႔ အသိပညာဆုိင္ရာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ေတြ ဆုံးရႈံးသြားရတယ္လုိ႔ ဂရမ္ခ်ီက ရႈျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ စီးပြားေရးျပဌာန္းမႈ ၀ါဒကုိ သီအုိရီအရတုိက္ထုတ္ျပစ္ရမွာ ျဖစ္သလုိ ၊ လက္ေတြႏုိင္ငံေရးထဲကေန လည္းေမာင္းထုတ္ ျပစ္ ရမယ္ ။ အဲဒီလုိ တုိက္ထုတ္ဖုိ႔ တုိက္ပြဲ အတြက္ အဓိကလုပ္ရမွာက သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆဖြံ႔ၿဖဳိးလာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ပဲ လုိ႔ ဂရမ္ခ်ီက ခံယူခဲ႔တာ ။ ဒါေၾကာင္႔ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ အေသးစိတ္ ရႈျမင္ရရင္ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္ မႈ ဟာ စီးပြားေရး ျပဌာန္းမႈ ကုိတုိက္ထုတ္ဖုိ႔ရာ အယူအဆတစ္ခုျဖစ္တဲ႔အတြက္ အဲဒီ စီးပြားေရးျပဌာန္းမႈ ၀ါဒနဲ႔ ဆက္စပ္ ေနတယ္ ။ ႏုိင္ငံေတာ္ အယူအဆနဲ႔ လည္း ဆက္စပ္ေနတယ္ ။ ဒါ႔အျမင္ စီးပြားေရျပဌာန္းမႈ၀ါဒကုိ အေျခခံ တည္ေဆာက္ ထားတဲ႔ အၿမဲမျပတ္ေတာ္လွန္ေရး အယူအဆအေပၚ ေ၀ဖန္မႈ ပုံစံတစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္တယ္။ ဂရမ္ခ်ီက သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆကေန အၿမဲမျပတ္ေတာ္လွန္ေရကုိ ေ၀ဖန္စစ္ေၾကာခဲ႔တယ္။ ဒီ ေ၀ဖန္ဟာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆကုိ လက္ေတြ႔ အသုံးခ်တာ ၊ ပုိမုိဆန္းသစ္ေအာင္ျပဳလုပ္တာမ်ဳိးပဲ ။ သူ႔ရဲ႕ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြက အၿမဲမျပတ္ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲမယ္႔ လူမႈေရးနဲ႔သမုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို စိစစ္ျပျခင္းပဲ ၊ အၿမဲမျပတ္ေတာ္လွန္ေရးကုိ နုိင္ငံေရးအစြန္အဖ်ားေနရာေတြကတန တစ္ျဖည္းျဖည္းစတင္ၿပီး အာဏာကုိ အဓိက်ကတဲ႔ ၿမဳိ႕ႀကီးေတြကေန လုံး၀ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားတာ ေနာက္ျပန္သြားေစတယ္ လုိ႔ ဂရမ္ခ်ီက ျမင္တယ္ ။ ဂရမ္ခ်ီက နုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ လက္နက္ကိရိယာမွန္သမွ်ဟာ ႏႈိင္းရသေဘာရွိရၿပီး ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ေနရမယ္ လုိ႔ျမင္တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ယူဆခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေသျဖစ္မေနဘဲ မၿမဲေရြ႕လ်ားေျပာင္းလဲေနတာ။ ဥပမာ အရပ္ဘက္လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈေတြကေန ကင္းေ၀းၿပီး ပုိုမုိႀကီးမားတဲ႔ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ ပုိင္စုိးမႈ ရွိရမယ္ ၊ စစ္တပ္ အင္အားစုဟာ သီးသန္႔ စနစ္ပုံတစ္ရာ ျဖစ္ရမယ္ ၊ ကမၻာေစ်းကြက္ရဲ႕ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြကေန ကင္းလြတ္ၿပီး အမ်ဳိးသား စီးပြားေရးဟာ ကုိယ္႔ကုိယ္ကုိယ္ပုိင္စုိးမႈ ျဖစ္လာ ေရးလုိ႔မာ႔က္စ္၀ါဒီေတြ ခံယူထားခ်က္ေတြဟာ ၁၈၇၀ ေနာက္ပုိင္းမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ႔ဘူးလုိ႔ ဂရမ္ခ်ီက သုံးသပ္ျပလာတယ္ ။ ဒီအခ်င္းအရာေတြဟာ သမုိင္းကာလတစ္ခုမွာ ေမွ်ာ္လင္႔ေတာင္႔တလုိ႔ရႏုိင္ေပမယ္႔ သမုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈအတြင္းမွာ လုိက္ပါ ေျပာင္းလဲ ျပစ္ရမယ္႔ အရာေတြျဖစ္လာခဲ႔တယ္။ ၁၈၇၀ေနာက္ပုိင္းမွာ ဒီအခ်င္းအရာေတြ အားလုံးေျပာင္းလဲ သြားတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အတြင္းပုိင္းက အဖြဲ႔အစည္းေတြ နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္ဟာ ပုိၿပီး ရႈပ္ေထြးႀကီးမားလာတယ္ ။ ယခင္မာ႔က္စ္၀ါဒီေတြ ေဖာ္ျမဴလာခ်ထားခဲ႔တဲ႔ အၿမဲ မျပတ္ေတာ္လွန္ေရးဆုိတာေလာက္နဲ႔ မျဖစ္ ေတာ႔ပဲ ၊ ပုိခ်ဲ႕ထြင္ဖုိ႔ လုိအပ္လာတယ္။ ဒါကုိ ဂရမ္ခ်ီက ႏုိင္ငံသားအေျခခံသိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျဖစ္ထည္႔၀င္ ခဲ႔တာ။ ေခတ္သစ္ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ႀကီးမားတဲ႔ အေဆာက္အအုံေတြထဲမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဖြဲ႔အစည္းေတြ ၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲပအစည္းအတြင္းက ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားတဲ႔ အသင္းအပင္းအဖြဲ႔အစည္းေတြ ပါပပါ ၀င္တယ္ ။ ဒီလုိ အဆက္အစပ္အတြင္းမွာ ဂရမ္ခ်ီက ႏုိင္ငံေတာ္ အယူအဆကုိ ရွင္းျပသင္႔တယ္ လုိ႔ ျမင္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ေထာင္ အတြင္းက ေပးစာတစ္ေစာင္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဆုိတာ ကုိမ်ားေသာအားျဖင္႔ နိင္ငံေရးလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၀ါ အာဏာရွင္ ဒါမွမဟုတ္ လူထုကုိ သူ႔ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈပုံစံ ၊ စီးပြားေရးပုံစံေတြနဲ႔ အညီ ပုံသြင္းဖုိ႔ရာ အတင္းအဓမၼဖိအားေပးတဲ႔ လက္နက္ ကိရိယာတစ္ခု အျဖစ္ျမင္ၾကေလ႔ရွိတယ္။ ဒီအျမင္နဲ႔ ျဖစ္တည္မႈဟာ နုိင္ငံေရးလူအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔ စည္း ၾကားထဲမွာ ဟန္ခ်က္ညီမျဖစ္ေစဘူး ။ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာ သူတုိ႔ရဲ႕ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ႔ ဘာသာေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ၊ သမဂၢေတြ ၊ ေက်ာင္းေတြ ကေန တစ္ဆင္႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ အထိ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အုပ္စုေတြအေပၚကုိ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ထားတာ ။ သူက ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဟန္ခ်က္ ညီ အလုပ္လုပ္နုိင္တဲ႔ အရာမ်ဳိးပဲ ။ ဂရမ္ခ်ီက အက်ဥ္းေထာင္မွတ္စုုမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ႔ ေပးစာတစ္ေစာင္မွာ ဒီလုိ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အသိကုိ ျပန္ညြန္းသလုိ ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဟန္ခ်က္ညီ ရွိရမယ္လုိ႔ လည္း ဆုိတယ္ ။ ဒါမွသာလ်င္ အတင္းအဓမၼဖိအားေပးျခင္းဆုိတာကုိ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ အစားထုိး အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာကုိ ဟန္ခ်က္ညီထားရွိျခင္းအားျဖင္႔ ဂရမ္ခ်ီက ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ အသိကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ဖုိ႔ႀကဳိးစားေပးတာလုိ႔လည္း ျမင္ႏုိင္တယ္။ ဂရမ္ခ်ီက ႏုိင္ငံေတာ္အယူဆကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ဆန္းသစ္တီထြင္လုိက္တာ ။ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အတင္းအဓမၼဖိ အားေပးတတ္တဲ႔ ကိရိယာတစ္ခု မျဖစ္သင္႔ဘူး ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ လူမႈေရးအုပ္စုေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ၊ ကုိယ္က်င္႔တရား ၊ အသိပညာဆုိင္ရာ အရႈပ္အေထြးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျမင္ၾကည္႔တယ္ ။ ႏုိင္ငံေရးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာကုိ အစုိးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ရႈျမင္နားလည္ထားျခင္းဟာ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ႔ အျမင္တစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာကုိလည္း ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္တတ္တဲ႔ ရႈေထာင္႔ကေနသာလ်င္ဖြင္႔ဆုိထားရာေရာက္တယ္။ တစ္ဖက္မွာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း က ႏုိင္ငံေတာ္ကုိခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕သဘာ၀ကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔သေဘာတူညီမႈႏွစ္ခုအျဖစ္ဖြ႔ံၿဖဳိးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနတာကုိ ျမင္ၾကည္႔ဖုိ႔လုိတယ္ ။ ဂရမ္ခ်ီက နုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ သီအုိရီအရေရာ လက္ေတြ႔အရပါ ရႈပ္ေထြး မ်ားျပားတဲ႔ အခ်င္းအရာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္ ၊ အုပ္စုိးသူလူထန္းစားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕လြမ္းမုိးႏုိင္မႈကုိ တရားမွ်တ ေၾကာင္းရွာေဖြေပးရၿပီး ထိန္းသိမ္းထားရုံသာမကဘူး ၊ သူတုိအုပ္စုိးမႈေပၚမွာ သေဘာတူညီမႈေတြ တတ္တတ္ၾကြၾကြ ထြက္ေပၚလာေအာင္ လပ္ေဆာင္ေပးရတဲ႔ အရာ ျဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔ အျမင္ကုိ ထုတ္ေဖာ္တယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲပအစည္းတုိ႔ ေပါင္းဖက္ျခင္းအားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္မႈ သေဘာ ေနာက္ဆုတ္သြားရုံသာမက၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေျခခံအတြင္းကလည္းပတ္ တဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လာတယ္။ ဂရမ္ခ်ီအတြက္ နုိင္ငံေတာ္ကုိ အထက္ပါ အတုိင္းဖြင္႔ဆုိျပဖုိ႔ဆုိတာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ မရဘူး။ ဒါဟာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘက္ကေန ျပန္လည္ ရွင္းျပေနရာလည္း ေရာက္တယ္။ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ အထက္ပါလုပ္ေဆာင္းခ်က္က တကယ္ေတာ႔ မာ႔က္စ္ရဲ႕ အသိပညာဆုိင္ရာ မူလအရင္းအျမစ္ကုိ ျပန္လည္ ထိန္းသိမ္းေပးရုံသာမကဘူး ၊ ဖက္ဆက္၀ါဒ ထြက္ေပၚေစေလာက္ေအာင္ စြမ္းအင္တစ္ရပ္ရွိေနတဲ႔ နုိင္ငံေတာ္ အေပၚကုိ လစ္ဘရယ္ေတြရဲ႕ ရႈျမင္ပုံ အေပၚကုိ ပါ ေ၀ဖန္တယ္ ။ ေနာက္ တတိယႀကိမ္ ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ေတြ ေထာက္ခံ အဆုိျပဳလုိက္တဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ယူဆခ်က္ရဲ႕ ၿမဳံေန တဲ႔သေဘာကုိ ပါ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ရာလည္း ေရာက္တယ္ ။ ဂရမ္ခ်ီရဲ႕သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ အေသးစိတ္ ရွင္း ျပပုံ ေတြကုိ ၾကည္႔လုိက္ရင္
၁။ မာ႔က္စ္ရဲ႕ Preface to Contribution to the Critique of Political Economy ကုိဆန္းသစ္တီထြင္အနက္ျပန္ ဖြင္႔ ဆုိ ျပတယ္ ။
၂။ လူမႈေရးအစီအစဥ္ ၊ သမုိင္းဆုိင္ရာ အုပ္စု ေတြမွာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အေရးပါပုံကုိ ခ်ိတ္ဆက္ျပတယ္။
၃။ ဒါတင္မကဘူး ေအာက္ေျခလူတန္းစားနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ဆက္သြယ္ခ်က္ေတြဟာ သိမ္းသါင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ စိန္ေခၚဖုိ႔ ၊ ရုန္းကန္ တုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ဆုိတဲ႔အေတြးအေခၚကုိလည္းေတြ႔ရမယ္ ။
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း
ဂရမ္ခ်ီရဲ႕ အရပ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေပၚအျမင္ဟာ သူ႔ရဲ႕သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ အယူအဆကုိနားလည္း ေအာင္ ရွင္းျပနုိင္တဲ႔ အျမင္တစ္ရပ္ပဲ ။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိတာ ဘုရားေက်ာင္း ၊ ေက်ာင္း ၊ သမဂၢ ၊ အသင္းအပင္းေတြ ပါ၀င္ၿပီး လည္ပတ္လုပ္လုပ္ေနတဲ႔ နယ္ပယ္တစ္ခုပဲ ။ အဲဒီနယ္ပယ္မွာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈက ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္တယ္ ။ ဆုိလုိတာ လြႊမ္းမုိးထိန္းခ်ဳပ္မႈ နဲ႔ေခါင္းေဆာင္မႈ ၊ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ျခင္း နဲ႔သေဘာတူညီမႈေတြ ၾကားထဲမွာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ထြက္ေပၚလည္ပတ္လာတယ္ ။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဟန္ခ်က္ညီ စုပ္ယူ ေျပာင္းလဲေပးတယ္။ တၿပဳိင္နက္တည္းမွာပဲ အနာဂတ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အေျခခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြက္ အခ်င္းအရာ ေတြထုတ္လုပ္ေပးတဲ႔ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္လာတယ္ ။ စီးပြားေရးညီမွ်မႈကုိ အေျခခံတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးညီမွ်မႈ ျဖစ္ေပၚလာ ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအေျခခံလူ႔အဖြဲ႔အစည္း က အလုပ္လုပ္ေပးတာ ။ အဲဒီလုိ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ လုပ္ေပးတဲ႔ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ တစ္သီးပုဂၢလလူသာဟာ ႏုိင္ငံေရးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲကုိ ၀င္ေရာက္ ပဋီပကၡျဖစ္စရာ မလုိဘဲနဲ႔ သူ႔ကုိယ္သူ စုိးမုိးႏုိင္တယ္ ။ တစ္သီးပုဂၢလလူသားနဲ႔ အုပ္စုေတြစာ သိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ သာမန္အေျခအေနအတြင္းဆက္လက္ရွင္းသန္ေနေစတယ္။ ဂရမ္ခ်ီကသိမ္းသြင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အယူဆကုိ ဆန္းသစ္ရင္း အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ အျမင္တစ္ရပ္ကုိပါ တြဲဖက္လုိက္တာမ်ဳိး ျဖစ္တယ္ ။
မင္းခက္ရဲ

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...