Sunday, July 12, 2015

အခုရႈဳပ္မွ ေနာင္ရွင္း

ကြ်န္ေတာ္ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီထဲသို႕၀င္ေတာ့မည္။ ဘယ္သူေတြဘာထင္ထင္ ကြ်န္ေတာ္၀င္မည္။ ဒီေခတ္မွာနိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုေတာ့ ေနာက္ခံရွိထားမွျဖစ္မည္ ။ သူမ်ားေတြ၀င္ေသာပါတီထဲသို႕လည္း အုတ္အေရာေရာ ေက်ာက္အေရာေရာ သူမ်ားလုပ္တိုင္းလိုက္လုပ္ကာ ေရာတိေရာရာ မလုပ္ခ်င္…။ ကိုယ္ထင္တာကိုယ္လုပ္တာ ကြ်န္ေတာ့္၀ါသနာျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ကို ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳက္သည္။ ယခင္ပါတီဥကၠဌဦးသိန္းစိန္သည္ လာဘ္မစားဘူးဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ Mr.Clean ျဖစ္သည္။ ယခုပါတီဥကၠဌျဖစ္သူ၊ သူရဦးေရႊမန္းသည္ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္လုပ္နိုင္မည့္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္ ဟုကြ်န္ေတာ္ယံုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုပါတီသို႕ ကြ်န္ေတာ္၀င္မည္။ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဥာဏ္ရည္နံုနဲ႕သူျဖစ္သည္။ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီနွင့္ပါတ္သက္လာလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္မရွင္းလင္းေသာ၊ မည္သို႕မွ် မစဥ္းစားတတ္ေသာ ကိစၥေလးအနည္းငယ္ရွိသည္။ ေမးခြန္းအနည္းငယ္ရွိသည္။ ခုရႈဳပ္မွ ေနာင္ရွင္း ဆိုသလို ထိုကိစၥမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွကြ်န္ေတာ္ သေဘာေပါက္နားလည္လာေအာင္ ရွင္းျပနိုင္ပါက အလြန္ေက်းဇူးတင္မိေပမည္။ ရွင္းျပမည္ဟုလည္းယံုၾကည္ေမ်ွာ္လင့္ပါသည္။ ထိုအခါကြ်န္ေတာ္သည္ပါတီထဲသို႕ ၀င္ရန္သာရွိပါေတာ့သည္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ကြ်န္ေတာ္ေမးလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သည္ အတူတူပဲလားဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းသည္ အစိုးရပိုင္အသင္းႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ အစိုးရပိုင္အသင္းျဖစ္စဥ္က အသင္းပိုင္ရံုးခန္းမ်ား၏ ေျမေနရာနွင့္ အေဆာက္အဦ အားလံုးသည္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ရံုးခန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမနွင့္ရံုးမ်ားသည္ အသင္းႀကီးအျဖစ္မွ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာအခါ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သို႕ ျပန္အပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေရးပါတီဆိုသည္မွာ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္မဟုတ္သျဖင့္ ယခင္နိုင္ငံေတာ္ပိုင္အသင္းႀကီး၏ေျမေနရာ၊
ဘ႑ာေငြ၊ အေဆာက္အဦ၊ လက္က်န္ေငြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည္မ်ားကိုတစ္ခုမက်န္ နိုင္ငံေတာ္သို႕ျပန္အပ္ရေပမည္။ ျပည္သူတို႕၏ ေခြ်းနည္းစာျဖစ္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြသည္ ပါတီတစ္ခုအတြက္သံုးလို႕ ရ မရ ကြ်န္ေတာ္သိခ်င္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ၾကံ႕ခိုင္ေရးအသင္းႀကီး၏ ေျမမ်ား၊ တိုက္မ်ား၊ ရံုးခန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက မိဘအေမြသားသမီးဆက္ခံသလို ယူလိုက္ျခင္းမွာ
တည္ဆဲဥပေဒနွင့္ ညီ မညီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုသို႕ ကိုယ့္သေဘာနွင့္ကိုယ္ ေပးပိုင္ခြင့္ ရွိ မရွိ ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ နိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကို ပါတီအတြက္လႊဲေျပာင္းရယူပိုင္ခြင့္
ရွိ မရွိ ကြ်န္ေတာ္သိလိုပါသည္။
ဒုတိယသိလိုသည္မွာ
အသင္းႀကီးကိုစတင္တည္ေထာင္သူ နာယကႀကီးျဖစ္ေသာ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီးသန္းေရႊ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းမွ ဆင္းသက္လာသည္ျဖစ္ရာ အသင္းႀကီး၏ မူလပထမ စတင္တည္ေထာင္သူ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ပါတီကရွင္းျပနိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆ၍ ေမးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီးသန္းေရႊ(ၿငိမ္း) ယခု ေန ေနေသာ အိမ္ေတာ္ဟုေခၚသည့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ေျမေနရာနွင့္အေဆာက္အဦသည္ သူ၏ေခြ်းနည္းစာျဖင့္ လစာ၀င္ေငြထဲမွ စုေဆာင္းကာ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဘ႑ာေငြမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းေလာ မရွင္းသျဖင့္ ေမးခ်င္ပါသည္။ သူ႕ေငြျဖင့္သူေဆာက္လုပ္ထားပါသည္ဟု တစ္ခြန္းေျဖလွ်င္ ဘာမွေစာဒကတက္၍ ေရွ႕ဆက္မေမးေတာ့ပါ။ သို႕ေသာ္ နိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ေဆာက္ထားပါသည္ဆိုလွ်င္ မရွင္းတာေလးအနည္းငယ္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေပးထားေသာအိမ္သည္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူ၍ (အမွန္မွာ သက္ေက်ာ္ပင္စင္ဟုပင္ ေျပာရမလိုျဖစ္ေပသည္။ စကားခ်ပ္ ။) ရာထူးမွအနားယူသြားေသာအခါ ထိုအိမ္တြင္ဆက္ေန၍
ရ မရ သိလိုပါသည္။ နိုင္ငံတကာတြင္ အေမရိကန္သမၼတအဆက္ဆက္သည္ ရာထူူးမွနွစ္ေစ့၍ဆင္းသြားေသာအခါ အိမ္ေပၚမွ ဆင္းေပးရပါသည္။ ေနာက္သမၼတေနရန္ အိမ္အသစ္ထပ္ေဆာက္ရရိုးထံုးစံမရွိပါ။ အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ ေလးနွစ္တစ္ခါ (သို႕မဟုတ္) ရွစ္နွစ္တစ္ခါ သမၼတမ်ားေျပာင္းေနပါသည္။ ၿဗိတိန္္တြင္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အသစ္တက္လာေသာအခါ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁၀) ေဒါင္းနင္းလမ္းေနအိမ္မွ ထြက္ခြာေပးၾကရစၿမဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း တပ္မေတာ္သား၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အသက္ (၆၀) ျပည့္၍ပင္စင္ယူေသာအခါ ရရွိထားေသာ လိုင္းခန္း (သို႕မဟုတ္) အရာရွိအိမ္ယာကို စစ္တပ္သို႕ျပန္အပ္ရပါသည္။ က.ပ.စ တြင္အလုပ္လုပ္ေသာ ကြ်န္ေတာ္၏မိတ္ေဆြ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးသည္ ပင္စင္ယူေသာအခါ ေနစရာမရွိေတာ့သျဖင့္ သူတို႕မိသားစုထဲမွတစ္ေယာက္ကို အလုပ္ထဲတြင္ျပန္သြင္းထားၿပီးမွ ထိုအိမ္ယာကိုျပန္ေနခြင့္ျပဳရန္ေလွ်ာက္လႊြာတစ္ခါျပန္တင္ကာ ေဘာင္၀င္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။
အျခား အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္းဘ၀ကရခဲ့ေသာအိမ္သည္ ပင္စင္ယူေသာအခါ အၿပီးအပုိင္ရလိုက္သည္ဟူ၍လည္း မၾကားဖူးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ေဟာင္း) ၏ အိမ္သည္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္လား ၊ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္အိမ္လားသိလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။
တတိယတစ္ခ်က္သိလိုသည္မွာ
ပင္စင္လစာကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕မွစ၍ ပင္စင္ဦးစီးဌာနမွ ခံစားခြင့္ျပဳလိုက္သည့္ ပင္စင္လစာေငြမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီး သန္းေရႊြ (ျငိမ္း) ၏ ပင္စင္လစာမွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ သိန္း(၁၀၀) ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီးေမာင္ေအး (ျငိမ္း) မွာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္သိန္း (၈၀) ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟုဆို၏ ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၃) ပုဒ္မ (၅၈)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ တစ္၀န္းလံုးတြင္ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ အထြတ္အထိပ္ေနရာရရွိသည္ ဟုေဖာ္ျပပါရွိ၏ ။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လုပ္ခလစာ တစ္လလွ်င္ သိန္း (၅၀)ပဲရေနပါလ်က္ အထြတ္အထိပ္မဟုတ္ေတာ့ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္၏ ပင္စင္လစာေငြမွာ အထြတ္အထိပ္ထက္ ႏွစ္ဆမ်ားေနသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ မရွိ ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ မေရာက္ သိရွိလိုပါသည္ခင္ဗ်ား။
တစ္ဖန္ႏုိင္ငံေရးဆုေငြ (အရပ္အေခၚဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကး) ခ်ီးျမွင့္ရာတြင္လည္း အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မွႈဳးႀကီးသန္းေရႊ၏ ခံစားခြင့္မွာ သိန္းေပါင္း ( ၂၃၀၀ ) ျဖစ္သည္ဟုသိရပါသည္။ ထိုကိစၥသည္ ေကာလဟလလား တကယ္လား သိလိုပါသည္။ တကယ္ျဖစ္ပါက Gratuity ေၾကး
သိန္း (၂၃၀၀) ရေအာင္တြက္လိုက္ေသာ တြက္နည္းစနစ္ကို သိလိုပါသည္ ။ သာမန္အားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၿငိမ္းစားယူေသာအခါ Gratuity (ေခၚ) လုပ္သက္ခံစားခြင့္ တြက္ခ်က္ေသာ ပံုေသနည္းမွာ ကြ်န္ေတာ္သိသေလာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြက္ၾကပါသည္။
အၿငိမ္းစားမယူမီ
ေနာက္ဆံုးရခဲ့ေသာ လစာ x လုပ္သက္ ÷ (၂) ျဖစ္ပါသည္။
ဤနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီးသန္းေရႊ၏လုပ္သက္ကို (၄၅)နွစ္ျဖင့္ စဥ္းစား၍တြက္ခ်က္လွ်င္ သူ၏မူရင္းလစာမွာ တစ္လလ်င္သိန္း (၁၀၀) ရွိပါမွ ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကး
သိန္း (၂၃၀၀) ခန္႕ရေပလိမ့္မည္။ ထို႕ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီးသန္းေရႊ၏ မူရင္းလစာမွာ တစ္လသိန္းတစ္ရာလား၊ ထိုသို႕သိန္းတစ္ရာ လစာရခဲ့လွ်င္ ပင္စင္က်ေတာ့ ဘယ္လိုလုပ္ တစ္လ သိန္းတစ္ရာျဖစ္သြားသလဲ မရွင္းေပ။ ပင္စင္တြက္နည္းမွာ ေနာက္ဆံုးရလစာကို လုပ္သက္္နွင့္ ေျမွာက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားဆိုလွ်င္ (၅၀)နွင့္စားရပါသည္။ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းဆိုလွ်င္ (၇၀) ႏွင့္စားရပါသည္။ တစ္လလွ်င္ယခင္က လစာ သိန္း (၁၀၀) ရခဲ့လွ်င္ေတာ့ လုပ္သက္ (၄၅)ႏွစ္ ႏွင့္ ေျမွာက္ကာ (၅၀)ႏွင့္ စားလိုက္ေသာအခါ သိန္း(၉၀)ရပါသည္။ တြက္နည္းတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ မူရင္းလစာနွင့္အတူ အရည္အခ်င္းလစာ၊ နွစ္တိုး၊ အိမ္ငွားခမ်ားပါ ထပ္ထည့္ေလ့ရွိရာ ဤသိန္း(၉၀) မွ သိန္း(၁၀၀) ရသြားသည္ဆိုလွ်င္ ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီးသန္းေရႊ၏ ပင္စင္မယူမီက လစာမွာ တစ္လလွ်င္ သိန္း (၁၀၀)ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ေတာ့ ပင္စင္ေၾကး သိန္းတစ္ရာဆိုတာေရာ၊ လုပ္သက္ခံစားခြင့္ (Gratuity) သိန္း (၂၃၀၀) ဆိုတာေရာ စာရင္းကိုက္ပါသည္။
သို႕ေသာ္ ျပသနာမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈဳးႀကီးတို႕ယခင္က လစာ ဘယ္ေလာက္ယူခဲ့ပါသည္ဟု နိုင္ငံေတာ္ျပည္သူမ်ားကိုတစ္ခါမွ လူရာသြင္း၍ မေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းႀကီး၏ မူလတည္ေထာင္သူ နာယကႀကီး ဦးသန္းေရႊ၏ ပင္စင္မယူခင္က ခံစားခဲ့ေသာတရား၀င္လစာသည္ တစ္လလ်င္သိန္း(၁၀၀)က်ပ္ ဟုတ္ မဟုတ္ သိလိုပါသည္။ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ပင္စင္နွင့္ ဂရယ္ဂ်ဴတီေၾကးကို မည္သည့္ တြက္နည္းျဖင့္ တြက္လိုက္သလဲဆိုတာသိလိုပါသည္။ ဟုတ္ခဲ့လွ်င္ လုပ္ခလစာ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ေသာင္းဂဏန္းျဖင့္ တစ္နိုင္ငံလံုးနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ပန္းဆင္းရဲေနခ်ိန္တြင္ ဤမွ်မ်ားေသာလစာကို မည္သည့္အခ်ိဳးခ်လစာစနစ္ျဖင့္ ရယူခဲ့သလဲသိလိုပါသည္။
ေနာက္တစ္ခုသိလိုသည္မွာလည္း
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဥကၠ႒ေဟာင္း နွင့္ဥကၠ႒သစ္၏ ပင္စင္လစာအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ပင္စင္လစာအျဖစ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္သည္ တစ္လ က်ပ္သိန္း(၅၀)ပင္စင္ရသည္ဟုသိရပါသည္။ လက္ရွိပါတီဥကၠ႒လည္းျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကလဲျဖစ္သူ၊ သူရဦးေရႊမန္းသည္လည္း ပင္စင္လစာ တစ္လ သိန္း(၅၀) ဟုသိရပါသည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ လက္ရွိသမၼတလစာ အျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္က တစ္လလွ်င္ သိန္း(၅၀) ၊ ဦးေရႊမန္းက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူူးအတြက္လစာ တစ္လလွ်င္ (၃၅)သိန္းရေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ဆိုလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ေဟာင္း နွင့္ လက္ရွိဥကၠ႒သစ္တို႕သည္ လက္ရွိရာထူးအတြက္လဲ လစာယူသည္၊ တပ္မေတာ္ပင္စင္အတြက္လဲ သိန္း(၅၀) ၊
(၃၅)သိန္းစသည္ျဖင့္ ႏွစ္ျပန္ႏွစ္လဲယူေနၾကပါသလား၊ လစာတစ္မ်ိဳးထဲပဲယူပါသလား၊ လစာနွစ္မ်ိဳးကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းရယူခံစားေနၾကပါလွ်င္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာကို ထိုသို႕ရယူခံစားျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ပါရဲ႕လားဟူ၍ျဖစ္ေပသည္။
ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလနွင့္သက္ဆိုင္သည္ ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက လမ္းမ်ားခင္းေပးျခင္းလဲပါ၀င္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ထိုသို႕မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈဳအျဖစ္ ခင္းေပးေသာကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ခင္းေပးသည္လား၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္ ခင္းေပးတာလား သိလိုရင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာျဖင့္ ခင္းေပးသည္ဆိုပါက နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာကို နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ မဲဆြယ္စည္းရံုးမႈဳအတြက္ သံုးခြင့္ ရွိ မရိွ သိလိုပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ကိုယ္ပိုင္ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေစတနာသက္သက္ ခင္းေပးခဲ့သည္ဟုဆိုလွ်င္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ တစ္ခုထပ္ေမးခ်င္သည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ဘိလပ္ေျမဂိုေဒါင္တစ္ခုကို နွစ္ဖြဲ႕အတူမ်ွသံုးပါသလား၊ ႏွစ္ဖြဲ႕ပူးတြဲ၍ ပိုင္ဆိုင္ပါသလားဟု သိခ်င္စိတ္လဲျဖစ္မိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ေနထိုင္ေသာ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (ဆ)ရပ္ကြက္အတြင္းမွ လမ္းတစ္လမ္းကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ မဲဆြယ္သည့္အေနျဖင့္ ကြန္ကရစ္လမ္းခင္းေပးပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွခင္းေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတုန္႕ျပန္ေသာအေနျဖင့္ လမ္းထဲမွ လူငယ္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသို႕၀င္ၾကရပါသည္။ ပါတီတံဆိပ္ပါေသာ တီရွပ္အက်ီ ၤမ်ား၀တ္ၾကရပါသည္။ လမ္းခင္းရန္အတြက္ ဘိလပ္ေျမထုတ္ေသာအခါ ကြ်န္ေတာ္တို႕လမ္းထဲမွ လူ ဆယ္ဦးခန္႕ သူတို႕ေခၚေသာကားျဖင့္ လိုက္သြားရပါသည္။ ဘိလပ္ေျမသြားထုတ္ရေသာဂိုေဒါင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ပိုင္ဆိုင္ေသာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာဂိုေဒါင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ယေန႕အထိမရွင္းသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕လမ္းကို ကြန္ကရစ္ခင္းေပးသူေက်းဇူူးရွင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ.ေတာ္စည္ပင္လား ၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီလား ဆိုသည္ကို သဲသဲကြဲကြဲမဆံုးျဖတ္တတ္ပါ။
ေနာက္ထပ္မသဲကြဲေသာအခ်က္တစ္ခုကိုလည္း တစ္လက္စထဲ ေမးပါရေစ… ကြ်န္ေတာ္သည္ဧည့္လမ္းညႊန္အျဖစ္ ပုဂံေဒသဘက္သို႕သြားေသာအခါ အညာေဒသ (အထူးသျဖင့္)ေက်ာက္ပန္းေတာင္းနွင့္ ေညာင္ဦးၾကား ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရြာ ဟူေသာ ေက်ာက္စာတိုင္လိုလို ကမၺည္းေမာ္ကြန္းလိုလို ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုရြာထိပ္ ကားလမ္းနေဘးလူျမင္သာေသာေနရာမ်ားတြင္ မၾကာခဏေတြ႕ရပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္အသြင္မကူးေျပာင္းမီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္းႀကီးအျဖစ္ရွိစဥ္က ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ရြာကိုကူညီခ့သျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရြာဟု ဂုဏ္ေဖာ္ကာ ေက်ာက္တိုင္စိုက္ထူခဲ့ျခင္းျဖစ္မည္။ သို႕ေသာ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ နာမည္ ၊ တံဆိပ္ ၊ ေဆာင္ပုဒ္ မေျပာင္းပဲ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမည္ျဖင့္ပင္ ႏိုင္င္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ရာ အရင္ေခတ္က ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ (ျပည္သူ႕ေငြ)ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ေသာ ေက်းရြာတစ္ရြာ၏အမည္ကို ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေနေသာ ပါတီအမည္ျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရြာဟု ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ေရးထိုးထားျခင္းမွာ နိုင္ငံေတာ္ေငြျဖင့္ ပါတီအတြက္မဲဆြယ္ေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကိစၥသည္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒျဖင့္ ညီညြတ္၏ မညီညြတ္၏ ကို သိလိုပါသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေအး(ၿငိမ္း) အေၾကာင္းကိုေမးျမန္းလိုပါသည္။
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ေအးသည္ မူလက ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးနွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ၀င္ တစ္ေယာက္သာမက ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၱေလးတိုင္းတံတားဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုကိုယ္စားျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ၿပီးကာမွ သမၼတႀကီးတာ၀န္ေပးခန္႕အပ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။ ကြ်န္ေတာ္သိလိုသည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ျဖစ္ေနေသးပါသလား၊ ပါတီမွတရား၀င္ႏႈဳတ္္ထြက္လိုက္ၿပီလား သိလိုပါသည္။ ပါတီ၀င္ျဖစ္ေနေသးလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠရာထူး ယူထားသူသည္ နိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခု၏ ပါတီ၀င္ ျဖစ္ေန၍
ရ မရ သိလိုပါသည္။ ပါတီမွႏုတ္ထြက္ၿပီးျဖစ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ဦးတင္ေအးကိုမၾကာခဏ ေခၚယူလိုက္ပါေစျခင္းသည္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၀င္အခ်င္းခ်င္းမို႕ေခၚသြားသည္လား၊ တပ္မေတာ္ D.S.A အပါတ္စဥ္ (၉) ေက်ာင္းဆင္းဘက္ခ်င္းမို႕ မ်က္နွာသာေပးကာ ေခၚသြားသည္လားသိလိုပါသည္။
ထိုသို႕တစ္ပါတီထဲမွတက္လာသူ သမၼတနွင့္ေရြးေကာက္ပြဲ ဒိုင္လူႀကီးလုပ္မည့္သူတို႕ ရင္းႏွီးလြန္းေနျခင္းသည္ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အသာစီးရေစရန္ အားသာခ်က္ ျဖစ္ မျဖစ္ သိလိုပါသည္။ တစ္ဖန္ဦးတင္ေအးက ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရံုးစဥ္ကာလမ်ားတြင္ အတိုက္အခံပါတီႀကီးတစ္ခုမွ ပါတီ၀င္အခ်ိဳ႕သည္ ၾကယ္ငါးပြင့္အလံမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အလံေတာ္ဥပေဒအရ အေရးယူ၍ ရသည္၊ ကန္႕ကြက္သူရွိလ်င္အရႈဳံးေပးပစ္မည္ဟု ပုသိမ္ခရီးစဥ္တြင္မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။
ထိုအခါသတိရ၍ ေမးလိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီညီလာခံႀကီးတြင္ တည္ဆဲသံုးေရာင္ျခယ္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ေျပာင္းျပန္ေဇါက္ထိုး လႊင့္ထူခဲ့ျခင္းကို အလံေတာ္ ဥပေဒအရ အေရးယူ၍ ရ မရ၊ ပါတီမွအေရးယူခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိ သိလိုပါသည္။
ကြ်န္ေတာ္သိလိုေသာအေၾကာင္းအရာ ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါေသးသည္…
(ဥပမာ-အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈဳဓနဥစၥာ ထုတ္ေဖာ္ေၾကျငာေရးအဆိုကို ဘာ့ေၾကာင့္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ားကန္႕ကြက္ၾကသည္၊ White Card ကိုင္ထားေသာ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူဘဂၤလီမ်ားမဲေပးခြင့္၊ ပါတီေထာင္ခြင့္ျပဳထားျခင္းကို လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘယ္လိုသေဘာထားသည္၊ စသည္ျဖင့္…)။
သို႕ေသာ္ အလုပ္မအားသည့္ၾကားထဲမွ လူႀကီးမ်ားေခါင္းေျခာက္မည္စိုးေသာေၾကာင့္ ဤမွ်သာေမးခြန္းေမးလိုက္ပါသည္။ တကယ္မရွင္း၍ ေမးျခင္းျဖစ္၍ ရိုင္းတာပါခဲ့လွ်င္ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သိလိုသည္မ်ားကို တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ သိရသည္ႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသို႕ ၀င္ပါမည္။ မိသားစုကိုလည္း၀င္ေစပါမည္။ အျခားသူမ်ားကိုလည္း ၀င္ဖို႕တိုက္တြန္းပါမည္။ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ပါတီ၀င္ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ခ်န္ထားေပး ပါခင္ဗ်ား။

သရ၀ဏ္(ျပည္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...