Saturday, July 4, 2015

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာနွင့္ပတ္သက္ေသာက်ေနာ့္အျမင္ (၁၆)ခ်က္

၁။ အလုပ္သမားဘက္မွလည္း အနိမ့္ဆံုးလစာဒီေလာက္ ရမွွ၊ ဟုိေလာက္ရမွ ဆုိျပီးေတာင္းဆိုလာသည္။ ေတာင္းဆိုသင့္ေသာအခ်က္လည္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း အစုိးရကသာခ်မွတ္ျပဌါန္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
၂။ ေတာင္းဆိုေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ထုိစက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားကို အေျချပဳျပီး လႈပ္ရွားေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းပါေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟုဆုိလုိက္ေသာေၾကာင့္လည္း တစ္ဘက္သပ္ အျမင္ျဖင့္ တစ္ဘက္ေစာင္းနင္းၾကည့္မရေသာအေျခအေနလည္းျဖစ္သည္။ သူ႕လူ၊ ကိုယ့္ဖက္သား ႏိုင္ငံေရး သမားကလည္း ေပါမွေပါေသာထုိတုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ခ်ိန္ခြင္မ်ားလုိ အေလးသာသည့္ဘက္ကို လွ်ာထုတ္ျပ ေသာလူစားမ်ား-မ်ားလာသည္။ အေျခခံအလုပ္သမားထုအတြက္ အမွန္တကယ္စဥ္းစားေပးရန္ လိုအပ္လာသည္။

၃။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္းဆိုေသာသူတုိ႕၏ အခ်ိဳ႕ေလသံမ်ားကိုမၾကိဳက္။ မေၾကနပ္လွ်င္ ပိတ္လုိက္၊ နစ္နာ ေၾကး သံုးလစာပင္ရႏုိင္သည္ဟူေသာစကားမ်ိဳး၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ထုိသို႕ေသာစကားကို မေျပာရဲပါ။ ဘ၀ရွိေသးသည္။ လစာသံုးလစာျပီးရင္ ဘာႏွင့္ဆက္ စခန္းသြားမည္နည္း။ သူတုိ႕ဘ၀ကိုလည္း စာနာေပးၾကပါ။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ေျပာေစလုိသည္။
၄။ အမွန္အားျဖင့္ ထုိစက္ရံုမ်ားလည္ပတ္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မကေတာ့၊ သူတုိ႕၏ performance ratio ေရာ၊ liquidity ratios မ်ားသည္ အသာစီးရျ႔ပီးျဖစ္သည္။ စက္တန္ဖုိးမ်ားပင္လွ်င္ slack value အဆင့္ သုည အဆင့္ေရာက္ေနသည္။ သံရည္က်ိဳတန္ဖုိးအဆင့္ေရာက္ေနျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖုတ္ဖက္ခါ ထသြားရံုးရွိသည္။ ေလ်ာ္စရာရွိေလ်ာ္ေပးလုိက္ရံုျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း သူတို႕အတြက္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕လုပ္သားေတြဆိီမွ အဆီေရာအသားေရာ၀ါးျပီးေလာက္ျပီျဖစ္သည္။ ထြက္လွ်င္လည္း နစ္နာစြာထြက္ရသည့္သေဘာမ်ိဳးခ်ိဳးဦးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံတစ္နုိင္ငံကို ထပ္ရွာၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။
၅။ က်ေနာ္တုိ႕၀န္ထမ္းမ်ားသည္သာ ဘ၀ပ်က္က်န္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဒါကိုအတင္း စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြ ကို ျပန္ခို္င္းေနၾကသည္။ လာမလုပ္နဲ႕ျပန္ေတာ့သေဘာမ်ိဳးေျပာေနၾကသည္။ ေျပာေသာအခ်ိန္ကား စားလို႕၀ျပီး ေသာအခ်ိန္ကိုမွ ဘာေၾကာင့္မ်ား အခ်ိန္ကုိက္ျပန္ခုိင္းၾကပါသနည္း၊ စဥ္းစားလို႕မရပါ။ ျပီးေတာ့ အေမစုရွိတယ္။ ဒါေတြကို အေမစုတတ္ႏိုင္တယ္။ ဘာမွမပူနဲ႕ဆုိျပီး၊ ေနရင္းထုိင္ရင္း အေမစုေခါင္းေပၚပံုဖုိ႕ ဇာတ္လမ္းဆင္ၾက ေပသည္။ ယခုလုိအခ်ိိန္အခါမ်ိဳးတြင္ လက္ရွိအစုိးရမွတစ္ပါး ကယ္မည့္သူမရွိ၊ အစုိးရသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္သည္။ အစုိးရတြင္သာတာ၀န္လံုးလ်ားရွိသည္။ အစုိးရသာလွ်င္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည္။
၆။ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားသည္ လုပ္သားမ်ားလုပ္ခလစာမ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ ကုန္ထုတ္ႏုိင္စြမ္းအား productivity ကိုျပန္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းအားသည္ပင္လွ်င္ အထူးသျဖင့္ labour productivity ေခၚ လုပ္သားမ်ား၏ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းအားကိုလည္းၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ labour productivity သည္။ စက္ရံုျပီးလွ်င္ အစိုးရသာအသိဆံုးျဖစ္သည္။ မည္မွ်ေပးသင့္သည္ကို စက္ရံုျပီးလွ်င္၊ အစိုး ရသည္ နားအလည္ဆံုးသာျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ ငွါးရမ္းခမ်ား rents အဖုိးအခလည္းရွိ ေသးသည္။ လုပ္အားမွအပအျခားေသာသြင္းအားစုမ်ားလည္းရွိဦးမည္။ အတုိး interest မ်ားအတြက္လည္းစဥ္း စားရသည္။ အျမတ္ဆုိတာေနာက္ထား၊ လုပ္ငန္းရွင္အေနျဖင့္ corporation tax ျပီးမွ က်န္ေသာအရာသည္ အျမတ္သာျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ လည္ပတ္မႈစရိတ္မ်ား operating expenses မ်ားကလည္း ရံုးတြင္းသာမက၊ ရံုးျပင္စရိတ္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုမႈသည္ demand side မွေတာင္း ဆုိျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အစုိးရအေနျဖင့္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားကို productivity side မွာေတာင္းဆိုေပလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႕ productivity side မွ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္လည္း ပိုတိက်ေသာသေဘာရွိသည္။ ျငင္းမရေသာသေဘာလည္း ရွိသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း စက္ရံုလည္ပတ္မႈ operation ratios မ်ားသည္ စက္ရံုျပီးလွ်င္၊ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရ ဌါနသာလွ်င္ အသိဆံုးျဖစ္သည္။
၇။ က်ေနာ္တင္ျပလုိေသာအခ်က္မွာ စက္ရံုပိတ္ျပီးသြားခုိင္းျခင္းထက္၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသို႕ေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခသတ္မွတ္မႈကိုေပးရမည္ဟူေသာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေတာင္းဆုိႏုိင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ စက္ရံုပိတ္ျပီးသြားခြင့္ေပးလုိက္ျခင္းထက္၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာလုပ္ခလစာကိုသတ္မွတ္ျပီးလည္ပတ္ ေစျခင္းက စက္ရံုအလုပ္ရံုအလုပ္သမား၀န္ထမ္းမ်ား၏ဘ၀ကို ပိုမိုျပီးအာမခံခ်က္ေပးရာေရာက္သည္ဟုထင္ျမင္ မိသည္။ စိတ္ေစစာရာ၊ ေရတိုေတြးလုိ႕မရပါ။ သူတုိ႕၏ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ အေလးထားစဥ္းစားေပးဖုိ႕လုိလာ သည္။
၈။ စက္ရံုပိုင္ရွင္မ်ားဘက္မွလည္း စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားပိတ္လုိက္လွ်င္သူတုိ႕လည္း မနစ္နာ ဟုေျပာလုိ႕ မရပါ။ နံမည္ေကာင္းလက္မွတ္ goodwill လည္းသူတို႕ဘ၀အတြက္အေရးၾကီးသည္။ သူတုိ႕ကို မေပါင္းခ်င္ရင္ ထြက္သြား၊ နစ္နာေၾကးသာေပး၊ ကြာပစ္လုိက္မည္ဘာမွတ္သလဲဟုေျပာမရ၊ နစ္နာေၾကးေပးျပီး၊ ကြာသြားမည္ သာျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဆက္လက္ေပါင္းျပီး၊ ကိုယ္မွန္ေၾကာင္း၊ သူမွားေၾကာင္းအထိေရာက္ေအာင္သြား ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။
၉။ ယခုအနိမ့္ဆံုးလုပ္ချပသာနာနွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား အလုပ္မ်ားပိတ္ရမည္ဆိုလွ်င္ အေျခခံအလုပ္သမား ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားႏိုင္မည့္အေနအထားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လုိလာသည္။ ထုိအလုပ္လက္မဲ့ ျပသာနာကို မည္သို႕ရွင္းမည္နည္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ေထာက္ပံ့ေၾကးဆို သည္မွာလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာရွိေသးသည္။ အကၽြန္ပ္တုိ႕ကား စဥ္းစားဆဲျဖစ္သည္။ သိေတာ့သိသည္။ မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာအေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။ စက္ရံုကေပးေသာ နစ္နာေၾကး သံုးလစာျပီးလွ်င္ ဘ၀ကိုမည္ ကဲ့သို႕ဆက္လက္ရုန္းကန္ရမည္ဆုိသည္ကား သူတုိ႕ႏွင့္လညး္ဆုိင္သည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္လည္းဆိုင္လာပါသည္။
၁၀။ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ေရးသည္ - စား၀တ္ေနေရးစရိိတ္ (cost of living) နွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ကုန္ထုတ္စြမ္းအား (labour productivity) ႏွစ္ခုၾကားတြင္ ၾကားခ်စဥ္းစားရမည္ျပသာနာ ျဖစ္သည္။
၁၁။ တတ္ႏိုင္လွ်င္ cost of living ကို ကာမိသည္ labour productity ရွိႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာသတ္မွတ္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေနအထားအရ ယခုေတာင္းဆို လုိက္ေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ cost of living ကိုသာ ကာမိေအာင္ေတာင္းဆိုလုိက္ ေသာ လုပ္ခလစာသေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ သို႕ ေသာ္လည္း ထုိ လုပ္ခလစာသည္ labour productivity ကို လည္းမမွီျပန္ပါလွ်င္လည္း၊ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ လုိက္ေလ်ာႏိုင္မည္မထင္၊ ခက္သည္ကား ထုိ labour productivity သည္ စက္ရံု ႏွင့္ စက္ရံုလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားေသာအာဏာပိုင္တိုိ႕သာ သိႏိုင္ေသာအေနအထား ျဖစ္ ေနသည္။
၁၂။ ထိုအနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာျပသာနာသည္ စက္ရံုအလုပ္ရံု ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားေလာက္ႏွင့္ ျပီးသြားမည့္ ျပသာနာမဟုတ္ပါ။ သူ႕တြင္ ရုိက္ခတ္မႈလိႈင္းမ်ား variation waves မ်ားစြာပါရွိသည္။ ပထမလႈိင္းကား ျမန္မာ ျပည္တြင္တည္ေထာင္ေသာ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းတြင္တည္ရွိေန ေသာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမေပးႏိုင္ျခင္းဟူေသာျပသာနာကို ဆန္းစစ္ရန္လုိသည္။
၁၃။ ဒုတိယလႈိင္းကား အလုပ္သမားမ်ား၏ေနထုိင္မႈစရိတ္မ်ား cost of living မ်ား မည္သည့္ အတြက္ ေၾကာင့္ၾကီးျမင့္ေနရသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ေနထုိင္မႈအခက္မ်ားကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေျဖရွာ မရျခင္း ဟူေသာျပသာနာျဖစ္သည္။
၁၄။ ပထမလႈိင္းျပသာနာကား Supply Side Economy နွင့္ဆိုင္ေသာျပသာနာျဖစ္သည္။ ထုတ္လုပ္မႈ အတြက္မည္သည့္အဟန္႕အတားမ်ားရွိေနသည္ဟူေသာဆန္းစစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ကုန္ေစ်းကြက္ product markets မ်ားပီပီျပင္ျပင္ရွိျပီလား၊ ထုတ္လုပ္မႈနွင္တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းစဥ္းစားရမည့္ ကုန္သြယ္မႈေပၚလစီမ်ား သည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ပီလား၊ ထုိေပၚလစီမ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ေကာ၊ အက်ိဳးျပဳရဲ႕လား၊ အက်ိဳးမျပဳလွ်င္ မည္သူတို႕ကို အက်ိဳးျပဳေနသနည္းဟူေသာဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ဆန္းစစ္သည္ ႏွင့္အမွ်၊ လုိအပ္လွ်င္လည္း ျပင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
၁၅။ ဒုတိယလႈိင္းကား အလုပ္သမားမ်ား၏စား၀တ္ေနေရးစရိတ္ cost of living ၾကီးျမင့္လာမႈျဖစ္သည္။ ေနထုိင္မႈစရိတ္ၾကီးျမင့္လာေလ လုပ္ခလစာတုိးေတာင္းလာျခင္းသည္ သဘာ၀တရားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ လည္းမည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနထုိင္မႈစရိတ္တုိးျမင့္လာသည့္အေၾကာင္းကိုကားဆန္းစစ္သင့္သည္။ ယင္း သည္ Demand Side Management ႏွင့္ဆုိင္သည္။ ေနထုိင္မႈစရိတ္ျမင့္လာျခင္းသည္ ၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းအား Purchasing power နည္းလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ purchasing power နည္းလာျခင္းသည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာျခင္းသည္ inflation ေခၚ ေငြေဖါင္းပြမႈျဖစ္လာျခင္းတုိ႕ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ Inflation ျဖစ္လာေသာအေၾကာင္းရင္းသည္ Demand management policy တြင္ပါ၀င္ ေသာ ဘ႑ာေရးေပၚလစီ (Fiscal Policy) (ဘတ္ဂ်က္) မ်ားေရးဆြဲမႈ ႏွင့္ အေကာင္အတည္ေဖၚမႈမ်ား ညံ့ဖ်ဥ္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သလုိ၊ ေငြေၾကးေပၚလစီ (Monetary Policy) တြင္ အတုိးႏႈန္းသတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးပမာဏ (Money Supply) မ်ားသတ္မွတ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္ရွိျပန္လွ်င္လည္း ေငြေဖါင္းပြမႈျဖစ္တတ္ ပါသည္။ တိုင္းျပည္တြင္ ေငြေဖါင္းပြမႈျဖစ္လွ်င္ ထုိေဖါင္းပြမႈဒဏ္ကိုအခံရဆံုးေသာလူတန္းစားမ်ားသည္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားသာျဖစ္ပါေတာ့သည္။
၁၆။ အနိ္မ့္ဆံုးလုပ္ခလစာျပသာနာကို နိဂုန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္ စက္ရံုအလုပ္ရံု နွင့္ အလုပ္သမားမ်ားေလာက္ ႏွင့္ ျပီးႏုိင္မည္မထင္ပါ။ Supply Side Policies မ်ားေရာ၊ Demand Side Policies မ်ားကိုပါ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လုိမည္ျဖစ္ပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...