Tuesday, April 14, 2015

Cause and Effect


 
မ တ ရား ေသာ နည္း လမ္း ျဖင့္ ခ်မ္း သာ ေန သူ မ်ား ၊ မ ဟုတ္ တာ လုပ္ ေန တာ ပဲ ၊ ဘာ လို႕ မ်ား ဒု ကၡ မ ေရာက္ ၾက တဲ့ အ ျပင္  ခ်မ္း သာ ျပီး ရင္း ခ်မ္း သာ လို႕  ဘယ္ ႏွဲ႕ မ်ား  အ က်ိဳး ေပး ေကာင္း ေန ၾက တာ လဲ ၊ စ သည္ ျဖင့္ မ ခ်င့္ မ ရဲ ျဖစ္ သူ ျဖစ္ ၊  မ်က္ စိ လည္ သူ လည္ ျဖစ္ ကုန္ ပါ တယ္ ။


ဗု ဒၶ တ ရား ေတာ္ ပါ ' ကံ ~ ကံ ၏ အ က်ိဳး သည္ ယ ခု ေကာင္း တာ လုပ္ ယ ခု ခ်က္ ျခင္း အ က်ိဳး ေပး တာ ရွိ  သ  လို ၊ ေနာင္ မွ ( သို႕ ) ေနာက္ ေနာင္ ဘ ဝ ~  ဘ ဝ ေတြ မွ အ က်ိဳး ေပး မွာ လည္း ရွိ သည္ ကို နား လည္ ထား ဖို႕ လို ပါ သည္ ။

ၾကီး ပြါး ခ်မ္း သာ ျခင္း အ ေၾကာင္း တ ရား ၅ ပါး တြင္ ျပဳ ခဲ့  ျပီး သည့္ ' ကံ  ' က တစ္ ပါး ၊ လက္ ရွိ ျပဳ စ ရာ ' ညဏ္ ၊ ဝိ ရိ ယ ၊ ဆ ႏၵ ၊ စိတ္ ' ဟူ ေသာ  အ ေၾကာင္း တ ရား က ၄ ပါး ျဖစ္ ရာ ၊ ပ ဌာန္း ေတာ္ ပါ ' အ ဓိ ပ တိ ပ စၥ ေယာ '  တြင္ ဖြင့္ ဆို ထား သည္ မွာ လည္း  အ သိ ညဏ္ ပ ညာ ထက္ ျမက္ လြန္း လွ်င္ ျဖစ္ ေစ ၊ လံု လ စိုက္ ထုတ္ မႈ ၾကီး မား လွ်င္  ျဖစ္ ေစ ၊ အ လို ဆ ႏၵ ျပင္း ျပ လြန္း လွ်င္  ျဖစ္ ေစ ၊ စိတ္ ဓာတ္ ျပင္း ထန္ လြန္း လွ်င္ လည္း  ျဖစ္ ေစ တ ခု ခု က   အ ဓိ ပ တိ ေခါင္ တပ္ ျပီ ဆို လွ်င္ က်န္ ကိ စၥ တို႕ အ လို လို လိုက္ ပါ လွ်က္ ျပဳ လို ေသာ ကိ စၥ တို႕ လည္း ပီး ေျမာက္ ေအာင္ ျမင္ သည္ ဟု ဆို ပါ သည္ ။

ကံ သည္ အ လုပ္ ျဖစ္ သ လို ပီး ခဲ့ ေသာ အ လုပ္ (  အ တိတ္ ကံ )  ကို ေတာ့  မည္ သူ မွ် ယွဥ္ ၍ မ ရ ၊ အ ခ်ိန္ ကို ေနာက္ ျပန္ လွည့္ ႏိုင္ စြမ္း မ ျဖစ္ ရာ ၊ လက္ ရွိ လုပ္ ႏိုင္ တတ္ ႏိုင္ ေသာ  အ ေၾကာင္း တ ရား  ၄ ခု ကို သာ ျပဳ ျပင္ လုပ္ ယူ ရ ေပ မည္ ။


အ တိတ္ ကံ က  လည္း ေကာင္း ခဲ့ သည္ ၊ လက္ ရွိ ၄ ပါး ' ညဏ္ ၊ ဝိ ရိ ယ ၊ ဆ ႏၵ ၊ စိတ္ ' လည္း  အား ေကာင္း သည္ ဆို ပါ က လက္ ရွိ ၄ ပါး သည္ ေကာင္း သည့္ အ လုပ္ ( ကု သိုလ္ ) ႏွင့္ လုပ္ ေဆာင္ သည္ ျဖစ္ ေစ ၊  မ ေကာင္း သည့္ အ လုပ္ ( အ ကု သိုလ္ ) ႏွင့္ လုပ္ ေဆာင္ သည္ ျဖစ္ ေစ ၾကီး ပြါး ခ်မ္း သာ ၾက မည္ ဟု နား လည္ ရ ပါ သည္ ။

ထို႕  ေၾကာင့္ လည္း သ တၱ ဝါ သတ္ ၍ အ သက္ ေမြး ဝမ္း ေက်ာင္း သူ ၊ မူး ယစ္ ေဆး ဝါး ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ ကား သူ ၊ တိုင္း ျပည္ ဘ ဏၰာ ကို မ တ ရား ရ ယူ သူ တို႕ လည္း  ခ်မ္း သာ ႏိုင္ သ လို ၊ ေကာင္း ေရာင္း ေကာင္း ဝယ္ လုပ္ ၍ သ မၼာ အာ ဇီ ဝ ႏွင့္ စီး ပြါး ရွာ ေန သည္ ျငား ၊ အ ေၾကာင္း မ ညီ ညြတ္ က  မ ခ်မ္း သာ ပဲ ဆင္း ရဲ မြဲ ေတ သည္ လည္း ျဖစ္ ႏိုင္ ေပ သည္ ။   သို႕ ေသာ္ သ မၼာ အာ ဇီ ဝ လုပ္ ေန ၾက ပါ လွ်က္ ခ်မ္း သာ ျခင္း အ ျဖစ္ မ ေရာက္ ၾက ေသး သူ မ်ား  အ တိတ္ ကံ မ ေကာင္း လို႕ သာ ပဲ ဟု   အ တိတ္  ကို ယိုး မယ္ ဖြဲ႕ စိတ္ ပ်က္ အား ငယ္ ၾက ႐ံု သာ ရွိ သည္ ဟု မ ေတြး ထင္ ေစ လို ပါ ။

။။။။။။။။။။။။။။။။။။
  ပ ဌာန္း ေတာ္ ပါ ' ဥ ပ နိ သာ ယ  ပ စၥ ေယာ '  သ ေဘာ အ ရ  '  မ ဟုတ္ မ မွန္  ၾကီး ပြါး ေန သူ တို႕ ၏ ခ်မ္း သာ  ျခင္း ၌  မ ေကာင္း မႈ ( အ ကု သိုလ္ ) သည္ အင္ အား ၾကီး ေသာ အ ေထာက္ အ ပံ့ ျဖစ္ ေန တာ ပဲ   ' ဟု   ျမင္ ပါ ေလ ။
တ ဖန္  ပ ဌာန္း ေတာ္ ပါ '  ပ က တူ ပ နိ သာ ယ ပ စၥည္း သ ေဘာ အ ရ မ တ ရား  ရ  ယူ ထား ေသာ ေငြ ေၾကး  ျဖင့္  ဘု  ရား တည္ ေက်ာင္း ေဆာက္ လႉ ဒါန္း ၾက ျခင္း သည္ ' အ ကု သိုလ္ က ကု သိုလ္ ကို ေက်း ဇူး ျပဳ လွ်က္ အ ဖတ္ ဆယ္ ေန ၾက သ ကိုး ' ဟု ျမင္  ပါ ေလ ။ 
 ပ ဌာန္း ေတာ္ ပါ '  အာေသဝန ပ စၥ ေယာ '  သ ေဘာ အ ရ  '   ယ ခင္ က ေကာင္း မႈ ~ မ  ေကာင္း မႈ ၊ ကု သိုလ္ ~ အ ကု သိုလ္ တို႕ သည္ ၊ ေနာက္ မွ ျပဳ သည့္  ေကာင္း မႈ ~ မ  ေကာင္း မႈ  တို႕ ကို  ေက်း ဇူး ျပဳ  ေန တတ္ ပံု ၊  က မၼ ပ စၥ ေယာ '  သ ေဘာ အ ရ  '  ျပဳ သ မွ်   ေကာင္း မႈ ~ မ  ေကာင္း မႈ  တို႕ သည္  ဘ ဝ အ ဆက္ ဆက္ မွာ  ဆိုင္ ရာ အ က်ိဳး ' ေကာင္း က်ိဳး ဆိုး က်ိဳး  ေပး ေန ၾက ဦး မည္  ( တ နည္း ) အ လုံး စံု ေသာ  လူ သ တၱ ဝါ  တို႕ သည္ ' ကိုယ္ ျပဳ သည့္ ကံ ကိုယ့္ ထံ လာ ကို လာ ပါ လိတ္ မည္ ဟု နား လည္ ရ ပါ မည္ ။
။။။။။။။။။။။။။။

ျမန္ မာ ျပည္ တ နံ တ လ်ား တြင္  ကိုယ့္ ထူး ကိုယ္ ခြၽန္ ၾကိဳး စား ၍  ၾကီး ပြါး ေန ၾက  သူ လည္း တ ပံု တ ပင္ ရွိ ၾက ပါ သည္ ။ ဒီ သူ ေဌး ၾကီး ေတြ ေရာ ' သ  မၼာ အာ ဇီ ဝ '  ပါ ရဲ့  လား ၊ အ ခြန္ ေရွာင္ သူ ေရွာင္ ၊ စည္ ပင္ နဲ႕  ပင္း သူ ပင္း ၊ ဘာ ညာ သာ ရ ကာ အ ေရး  ဆိုင္ ရာ  ဆိုင္ ရာ  ဌာ န ေတြ ကို ၾကံ ဖန္ ခဲ့ ၾက တာ ပဲ ေလ ၊ သူ တို႕  လည္း  ဟို က ဒီ က လူ ၾကီး နဲ႕  နီး စပ္ လို႕ က ေတာ့  ျပည့္ ဘ ဏၰာ တိုက္ ေဖာက္ ၾက မ လြဲ ၊  တိုင္း ျပည္  ဘ ဏၰာ တိုက္ ေဖာက္ ၾက သူ ေတြ မွ ေဖာက္ ျပန္ သူ ေတြ လို႕ ေဝ ဖန္ ၾက ရင္ ျဖင့္  သူ တို႕ မ စြမ္း လို႕ မ လွမ္း ႏိုင္ တာ ကို မ်ား ၊  တစ္ တက္ စား  လည္း ၾကက္ သြန္ ~ ႏွစ္ တက္ စား  လည္း ၾကက္ သြန္ ကို  မ နာ လို ဝန္ တို လာ ျဖစ္ ေန ၾက တယ္ ဟု တန္း ညွိ ေျပာ ဆို ၾက သည္ လည္း ရွိ ၾက သည္  ။

ဒီ တိုင္း  ဒီ ျပည္ တြင္  စီး ပြါး ရွာ ေန ၾက သူ မ်ား သည္ အ ေျခ ခံ ၅ ပါး သီ လ မွ လံု ၾက ပါ ရဲ့ လား ဟု  ေဝ ဖန္လာ လွ်င္ ၊ ျငင္း ရ ေတာ့ ခက္ ပါ သည္ ။
သို႕ ပါ ေသာ္ လည္း   ပု ရြက္ ဆိတ္ သတ္ တာ နဲ႕  လူ သတ္ တာ ' အား '  ထည့္ ရ တာ ကြာ သ လို ၊ မ ေကာင္း  တာ ( အ ကု သိုလ္ ) အ လုပ္ ျခင္း တူ တူ  ပဲ ဟု ဆို ႏိုင္ ေသာ္ ျငား ၊ အ ကု သိုလ္  အ တိမ္ အ နက္ အ ထူ အ ပါး အ နည္း အ မ်ား ကြာ ျခား ၾက သ လို ၊ ဆိုး က်ိဳး ရ လဒ္ ကြာ ၾက မည္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္  ။
ထို႕ ေၾကာင့္ လူ တ ေယာက္ အ ေပၚ  အ ထင္ ၾကီး ေလး စား စ ရာ သည္ ခ်မ္း သာ ျခင္း ကို အ ေျခ ခံ မည္ လား ၊ ကိုယ္ က်င့္ တ ရား ကို ၾကည့္ မည္ လား အ ေျဖ က ရွင္း ပါ သည္ ။
 ခု ဘက္ ေခတ္ မွာ  ေတာ္ ေတာ္ ၾကီး လႉ ႏိုင္ တန္း ႏိုင္ ၾက ျပီ ဆို ၊  ' ဘယ္ လို နည္း နဲ႕ ခ်မ္း သာ လာ တယ္ ထက္ ၊  ေပး ကမ္း စြန္႕ ၾကဲ ႏိုင္တာ တစ္ ခု တည္း ၾကည့္ ျပီး အ နာ ထ ပိမ္ သူ ေဌး ၾကီး ~ ဝိ သာ ခ ေက်ာင္း အ မ ၾကီး စ သည္ တို႕ အ လား အ နား ဝန္း က်င္ က ခိုင္း ႏိႈင္း ခ်ီး မႊမ္း ကုန္ ၾက ေတာ့  သည္ ။  ထို ထို သူ ေ႒း တို႕  ၏  'ကံ ၊ ညဏ္ ၊ ဝိ ရိ ယ ၊ ဆ ႏၵ ၊ စိတ္ ' ၅ မ်ိဳး ကို သာ ခ်မ္း သာ ရ ျခင္း အ ေၾကာင္း ရင္း အ ျဖစ္ အ သိ အ မွတ္ ျပဳ ႏိုင္ ပါ သည္ ။ ငါး ပါး သီ လ  ေတာင္ မ လုံ ႏိုင္ သူ ေတြ ကို ' ေသာ တ ပန္ ပု ဂၢိဳလ္ ' မ်ား အ ျဖစ္ ၊ နတ္ ျပည္ ေရာက္ ၾက မည့္  သူ ေတာ္ စဥ္ မ်ား အ ျဖစ္ လြန္ လြန္ ကဲ ကဲ  ၾကီး မ ခိုင္း ႏိႈင္းသင့္ ေပ ။
ထို႕ ေၾကာင့္ ခ်မ္း သာ  ဖို႕ အ ေရး ၊ ကု သိုလ္ အ လုပ္ ႏွင့္ ၾကိဳး စား ႏိုင္ သ လို ၊ အ ကု သိုလ္ အ လုပ္ ႏွင့္ လည္း သင္ တို႕ ကြၽန္ ေတာ္ တို႕ ခ်မ္း သာ ႏိုင္ ပါ သည္ ။ ကိုယ့္ ေရြး ခ်ယ္ မႈ အ ရ အ က်ိဳး ေပး က ေတာ့ တ ခ်ိန္ ခ်ိန္ မွာ လာ ကို လာ မည္ သာ ျဖစ္ ပါ သည္ ။။။။။။။။။။။။။။။
မွီ ျငမ္း ၁ ။ ။ ဆ ရာ ၾကီး ဦး ေရႊ ေအာင္  ' ဘ ဝ အ ျမင္ သစ္ '  P 108-111
မွီ ျငမ္း ၂ ။ ။ အ ရွင္ ဇ န ကာ ဘိ ဝံ သ ' အ ေျခ ျပဳ ပ ႒ာန္း တ ရား ေတာ္ ' P 118    ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။                 ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။  
   မွတ္ ခ်က္ ။ ။  ဗု ဒၶ တ ရား ေတာ္ ၏ ထူး ျခား ခ်က္ ကား ယ ခု ဘ ဝ မွာ ကို ယ ခင့္ ယ ခင္ က ဘယ္ လို မ ေကာင္း မႈ  ၾကီး ျပဳ ခဲ့ ျပဳ ခဲ့ ၊ တစ္ သက္ လုံး  ေနာင္ တ ႏွင့္ ေန သြား စ ရာ ~ ဆက္ မိုက္ သြားစ ရာ ~လူ႕ ဝန္း က်င္ မွ ေရွာင္ ဖယ္ သြား စ ရာ အ ေၾကာင္း မ ရွိ ေပ ။
တမၺဒါဌိက သူခိုးဓားျပ လူသတ္သမား  ကေသခါနီးကပ္၍တရားမွတ္ရာ တုသိတာနတ္ျပည္ေရာက္သည္ ။ သို႕ ေသာ္  တမဂ္တ ဖိုလ္ ေတာ့ မ ရ ပါ။
အဂၤုလိမာလ လူသတ္သမား (စာထဲမွာခိုးသူႀကီးလို႔ေရးထားသည္ ၊ ဒါ လည္း ျဖစ္ ႏိုင္သည္ ၊ ေတာ ထဲ တြင္ သူ အ သက္ ရွင္ သန္ ဖို႕ သူ မ်ား အိမ္-ဥ ယ်ာဥ္ ျခံ -လယ္ ယာ အ ခင္း မွ ယူ ငင္ စား ရ ေပ မည္ ) ထို သူ ကဘုရားရွင္ႏွင့္ေတြ႕က်င့္ရာမွ ေလးမဂ္ ေလးဖိုလ္ရ  ရဟနၲာျဖစ္ သြားသည္။
ေညာင္ေလးပင္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီးေရး  ဓမၼပဒဝတၳဳေတာ္ႀကီး မွာရွိပါသည္။  သည္ လို ဥ ပ မာ ေတြ လည္း ရွိ ရာ  ကာ ယ ကံ ရွင္ သည္ သာ အ ဓိ က က် ျပီး ၊ စိတ္ ရင္း ေစ တ နာ အ မွန္ ျဖင့္ ဆက္ လက္ လုပ္ ကိုင္ ေန ထိုင္ သြား ၾက ဖို႕ သာ ျဖစ္ သည္ ။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...