Saturday, March 7, 2015

7Day Hero - တစ္ေကာင္တည္းေပမယ့္ ျခေသၤ့ႏွလံုးသားျဖင့္အမတ္ (ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း)


တုိင္းေဒသႀကီး လႊႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး (၁၃)ႀကိမ္၌ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆို ၂၀ ေက်ာ္ တင္သြင္းခဲ့သူမွာ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းျဖစ္သည္။
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး သူ၏ပါတီမွာ အင္အားႀကီးပါတီ မဟုတ္ဘဲ ပါတီငယ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း
ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ျပည္သူ႔ဘက္ မ်က္ႏွာမူကာ အဆုိႏွင့္ေမးခြန္း အမ်ားဆံုးတင္သြင္းခဲ့သူ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အခ်က္အလက္တိက်ခိုင္မာစြာျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ ျပေလ့ရွိသျဖင့္ ၎သည္ တစ္ေကာင္တည္းျခေသၤ့ဟု တင္စားခံရသူတစ္ဦး လည္းျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းသည္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ အမ်ိဳး သမီးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းမ်ား စြာတြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားေတြ႕ဆံုရန္ခက္ခဲေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္မဲဆႏၵနယ္မွျဖစ္ေစ အခက္အခဲ ႀကံဳေနရသူတုိင္းကို လက္ခံ ေတြ႕ဆံု၍ ေျဖရွင္းေပးသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္က်င္းပရန္ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကို စဥ္ဆက္ မျပတ္တိုက္တြန္းႏုိင္ခဲ့သည့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ အျခားထင္ရွားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံတန္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အား အစိုးရက တိတ္တဆိတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ကန္႔ကြက္ခဲ့မႈမ်ား ေၾကာင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းတစ္ခုလံုး အစိုးရကရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။
ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ တာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑ႏွင့္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည့္တာဝန္မ်ားကို တိုင္း ေဒသႀကီး အမတ္တစ္ဦးသာျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္းဆံုး ပီျပင္စြာ ထမ္းရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ 7Day News က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏7Day News Hero ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ လုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
တုိင္းေဒသႀကီး လႊႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး (၁၃)ႀကိမ္၌ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး အဆို ၂၀ ေက်ာ္တင္သြင္းခဲ့သူမွာ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းျဖစ္သည္။
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး သူ၏ပါတီမွာ အင္အားႀကီးပါတီမဟုတ္ဘဲ ပါတီငယ္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ျပည္သူ႔ဘက္ မ်က္ႏွာမူကာ အဆုိႏွင့္ေမးခြန္း အမ်ားဆံုးတင္သြင္းခဲ့သူ၊ အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အခ်က္အလက္တိက်ခိုင္မာစြာျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ ျပေလ့ရွိသျဖင့္ ၎သည္ တစ္ေကာင္တည္းျခေသၤ့ဟု တင္စားခံရသူတစ္ဦး လည္းျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းသည္ က်ား၊ မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ အမ်ိဳး သမီးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းမ်ား စြာတြင္လည္း တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားေတြ႕ဆံုရန္ခက္ခဲေနသည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္မဲဆႏၵနယ္မွျဖစ္ေစ အခက္အခဲ ႀကံဳေနရသူတုိင္းကို လက္ခံ ေတြ႕ဆံု၍ ေျဖရွင္းေပးသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္က်င္းပရန္ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကို စဥ္ဆက္ မျပတ္တိုက္တြန္းႏုိင္ခဲ့သည့္ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း၏ အျခားထင္ရွားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဘီလီယံတန္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အား အစိုးရက တိတ္တဆိတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ကန္႔ကြက္ခဲ့မႈမ်ား ေၾကာင့္ အဆိုပါစီမံကိန္းတစ္ခုလံုး အစိုးရကရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။
ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး၏ တာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးက႑ႏွင့္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရမည့္တာဝန္မ်ားကို တိုင္း ေဒသႀကီး အမတ္တစ္ဦးသာျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္းဆံုး ပီျပင္စြာ ထမ္းရြက္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ 7Day News က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏7Day News Hero ဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ လုိက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈရန္ ===> http://7daydaily.com/story/33255#.VPskM0aru2g

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...