Monday, October 7, 2013

Government Shut Down ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ♦ မွဴးေဇာ္♦

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား


•နိဒါန္း•
လက္ရွိ ကမာၻအရပ္ရပ္သတင္းမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းေရာက္ သတင္းတစ္ရပ္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၌ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ယာယီရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း ျဖစ္ျပီး ယင္းကို Government Shut Down ဟု တင္စားေခၚ တြင္လ်က္ ရွိသည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆုံးထားျပီး ဆုံးျဖတ္အတည္ျပဳ ေပးရမည့္ အသုံးစရိတ္ခ်ထားေပးရန္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက သေဘာမတူညီသည့္အတြက္ (၁၇)ႏွစ္ အတြင္း ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

ယခုျဖစ္စဥ္မတိုင္မီ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ သမၼတဘီလ္ ကလင္တန္လက္ထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး (၂၁)ရက္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ယင္းကာလက အစုိးရ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသာ ဆုံးရႈံးမႈတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံ အထိ ရွိခဲ့သည္။

•Government Shut Down•

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆုံးထား ခြင့္ျပဳေပးရမည့္ ဘတ္ဂ်က္အတည္ျပဳေပးျခင္း မရွိ သျဖင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Sylvia Burwe မွ အစိုးရဌာနမ်ားအား လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းမႈအစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ယင္းညႊန္ၾကား ခ်က္အရ အပန္းေျဖပန္းျခံမ်ား၊ ကူးသန္းသြားလာေရးလုံျခဳံမႈအတြက္ တာဝန္ယူရသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အရပ္သားဝန္ထမ္းမ်ား၏ ထက္ဝက္ စသည္တို႕အပါအဝင္ အစိုးရဝန္ထမ္းေပါင္း (၁)သန္းနီးပါး အလုပ္မဆင္းဘဲ ေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ FDA ၏ စားေသာက္ကုန္မ်ား စစ္ေဆးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရမည္ ျဖစ္ျပီး NIH ၏ သုေတသန ေဆးရုံတြင္ လူနာ အသစ္မ်ား လက္ခံႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အမ်ဳိးသားတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ အား ပိတ္ထားရမည္ ျဖစ္ျပီး ပင္ဒါဝက္ဝံမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးမရဘဲ ထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိရိစာၦန္မ်ား အစာေကၽြးျခင္းကိုမူ မပ်က္ဘဲ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး အာဖဂန္ နစၥတန္အပါအဝင္ ဆင္ႏႊဲေနသည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ အေမ ရိကန္ စစ္မႈထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ားအခ်ိန္မီရရွိေစေရးအတြက္ သမၼတအိုဘားမားက ဥပေဒၾကမ္း တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပရန္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျပီး အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္ လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Obamacare ဟု လူသိမ်ားသည့္ Affordable Care Act (ACA) မွာ အထက္-ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလုံးပါဝင္ေသာ ကြန္ဂရက္၏ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိထားျပီး ျဖစ္သည့္အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီ-မညီ စိစစ္သည့္ အေမရိကန္တရားရုံးခ်ဳပ္၏ ညီညြတ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိထားျပီး ျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ဥပေဒၾကမ္း Bill အဆင့္မွ Law အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဥပေဒျပဳေရးလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ထားခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ယခု အတည္ မျပဳႏိုင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အဆိုပါ ACA အား လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ Federal Budget ေတာင္းခံသည့္ ရန္ပုံေငြဥပေဒၾကမ္းတြင္ Debt Ceiling ျမွင့္တင္ေရးတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရီပတ္ဘလီကင္မ်ား ႀကီးစိုး ထားသည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ သမၼတအိုဘားမားတင္သြင္းခဲ့သည့္ Obamacare ကို မရ ရေအာင္ ဆန္႕က်င္မည္ ဟု စည္းရုံး၍ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Obamacareကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈ ေရႊ႕ဆိုင္းေပးရန္၊ အသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား လိုက္ ေလ်ာပါက ဘတ္ဂ်က္အတည္ျပဳေပးမည္ ဟူ၍ အထက္လႊတ္ေတာ္သို႕ (၃)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ တင္ျပခဲ့ရာ အထက္လႊတ္ေတာ္က (၃)ႀကိမ္တုိင္တိုင္ ပယ္ခ်ခဲ့ရာမွ ဤျပႆနာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ကမူ ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ တီးပါတီဝင္မ်ား၊ ရီပတ္ဘလီကင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျပီး အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လုံျခဳံေရးမထိခိုက္ေစရန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အိုဘားမား အစိုးရ တင္ျပေသာ ဘတ္ဂ်က္တြင္ Obamacare အတြက္ အသုံးစရိတ္ကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ ထားေသာ္လည္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ ရီပတ္ဘလီကင္မ်ားက Obamacare အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကိူ ဖယ္ ထုတ္ျပီး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ရာ ဒီမိုကရက္မ်ား ႀကီးစိုးထားသည့္ ဆီးနိတ္မွ အတည္မျပဳဘဲ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား အေျဖမရရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ ျပည့္ေျမာက္သည္အထိ ဘတ္ဂ်က္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရသည့္ အေျခ အေနသို႕ ေရာက္ရွိေစခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ Antideficiency Act အရ လႊတ္ေတာ္(၂) ရပ္စလုံးက အတည္မျပဳေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို အစိုးရက သုံးစြဲပိုင္ခြင့္ မရွိ၍ အိုဘားမားအစိုးရ အက်ပ္ေတြ႕ လာခဲ့ရသည္။
အလားတူ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည့္ Debt Ceiling ျမွင့္တင္ေရးတြင္လည္း ျပႆနာမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႕မွန္းထားၾကသည္။ ရီပတ္ဘလီကင္မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕ေခ်းေငြ Debt Ceiling ပမာဏအား အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆.၇)ထရီလီယံထက္ မပိုဘဲ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ျဖစ္ျပီး အိုဘားမား အစိုးရကမူ ထိုကန္႕သတ္ခ်က္ ထက္ ျမွင့္တင္ေပးမွသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ေပးဆပ္ရန္ရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ အတိုးမ်ား ေပးဆပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ ေပးဆပ္ႏုိင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးသာမက ကမာၻလုံးခ်ီစီးပြားေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာၾကားထားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္-

(၁) ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳထားျပီး တရားရုံးခ်ဳပ္က အေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီေၾကာင္း အတည္ျပဳ ထား၍ အိုဘားမားလက္မွတ္ေရးထိုး ျပဌာန္းထားေသာ Obamacare ဥပေဒအရ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အသုံးစရိတ္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ျငင္းပယ္ထား သည္။

(၂) ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ထုိသို႕ ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို အထက္ လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ အသုံး စရိတ္ အတည္ျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိ။ (အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကိုမူ ပုံမွန္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အျခားေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။)

(၃) ရီပတ္ဘလီကင္မ်ား၏ အဓိကရပ္တည္ခ်က္မွာ Obamacare ဥပေဒကို မလုပ္ဘဲထားရန္၊ သို႕မဟုတ္ အသုံးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ျဖစ္ျပီး ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ေပးမွသာ ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳေပးမည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

(၄) ၄င္းအျပင္ ရီပတ္ဘလီကင္မ်ားက ေတာင္းဆိုထားသည့္ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ဆုံးျဖတ္ေပးရမည့္ အစိုးရေခ်းေငြ ပမာဏကို ေဒၚလာ (၁၆.၇)ထရီ လီယံထက္ ပိုမေပး ဟူ၍ျဖစ္ရာ ယင္းကိစၥမွာလည္း ထပ္မံႀကဳံေတြ႕ရဦးမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ သည္။

လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္အၾကား ႏိုင္ငံေရးအရညွိႏႈွိင္းေျဖရွင္းႏိုင္မႈ မရွိသျဖင့္ အစိုးရလုပ္ ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း သြားရသည့္အတြက္ ဂိုဏ္းဂဏႏိုင္ငံေရးအရ ရီပတ္ဘလီကင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား အေပၚ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ား တိုးျမွင့္ေပၚေပါက္လာေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရ သည္။ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္အၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈတြင္ ပါတီႏွစ္ရပ္မွ အမတ္မ်ားမွာ အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

•ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ•

ဤကဲ့သို႕ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္အၾကား အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္း အခ်ိန္မီ အတည္ ျပဳေပးႏိုင္မႈ မရွိေသာ ျဖစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက Government Shut Down အထိ ျဖစ္သြား ႏုိင္ပါသလား ဟူေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ Government Shut Down မ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ျခင္း မရွိ ဟု သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရသည္။ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း ျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း သုံးစြဲျခင္းတို႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္-

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၃ အရ

“(၁) အေျခခံဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အႀကီးအမွဴးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား၏ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အသုံးစရိတ္မ်ား၊

(၂) ျပည္ေထာင္စုက ေပးဆပ္ရန္ တာဝန္ရွိေသာ ေၾကြးျမီမ်ား၊ ယင္းေၾကြးျမီမ်ား ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုက ေခ်းယူေငြမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ အျခားကုန္က် စရိတ္မ်ား၊

(၃) တရားရုံး သို႕မဟုတ္ ခုံရုံး တစ္ရုံးရုံး၏ စီရင္ခ်က္၊ အမိန္႕၊ ဒီကရီအရ ေပးေဆာင္ရန္ ရွိ ေသာ အသုံးစရိတ္မ်ား၊

(၄) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္တစ္ခုခုအရ ျဖစ္ေစ က်ခံရမည့္ အျခားအသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္း မျပဳရ” ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။

အဆိုပါအသုံးစရိတ္မ်ားမွအပ အျခားအသုံးစရိတ္မ်ားအတြက္ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူအတည္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ ခြင့္ျပဳျခင္းတို႕ကို အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။

အိုဘားမားအစိုးရသည္ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ Obamacare အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသုံးစရိတ္ကို တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ယင္းအသုံးစရိတ္အား ျဖတ္ခ်ျခင္း (ျငင္းပယ္ျခင္း) ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေဆြး ေႏြးႏိုင္ေသာ္လည္း ျငင္းပယ္ျခင္း၊ ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။

ျပည္ေထာင္စုက ေပးဆပ္ရမည့္ ေၾကြးျမီမ်ားႏွင့္ အတိုးမ်ားအတြက္ အိုဘားမားအစိုးရ တင္ျပ ေတာင္းခံထားေသာ Debt Ceiling ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆.၇) ထရီလီယံထက္ ပိုမေပးဟု ေျပာၾကားထားေသာ ကိစၥမွာလည္း လာမည့္ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ဆုံး ျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၃ အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေလွ်ာ့၍ခြင့္ျပဳျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။

အလားတူ အစိုးရက တင္သြင္းထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္က အခ်ိန္မီ အတည္ျပဳေပးႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါက အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားေစႏုိင္သည့္ Government Shut Down မ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မျဖစ္ႏုိင္ ဟု ဆိုရျခင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၂ အရ ေျပာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၂၂ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ မိမိတင္သြင္းသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ မကုန္ဆုံးမီ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းျခင္း မျပဳႏိုင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေနာက္ဆုံးျပဌာန္းထားသည့္ ျပည္ ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ သာမန္အသုံးစရိတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေဘာင္အတြင္း သုံးစြဲ ခြင့္ ရွိသည္” ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ လာမည့္ ဘတ္ ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳႏိုင္ေသးဘဲ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ သြားခဲ့ပါ (ယခုလက္ရွိ) ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ေဘာင္အတိုင္း သုံးစြဲႏိုင္ ေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားသည္။ သာမန္အသုံးစရိတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္သည္ စီမံကိန္းႏွင့္ သက္ ဆိုင္ေသာ ေငြလုံးေငြရင္း မဟုတ္သျဖင့္ ဝန္ထမ္းလစာ၊ ဌာနအသုံးစရိတ္မ်ားကိုမူ ယခင္ႏွစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ အတိုင္း ဆက္ လက္သုံးစြဲႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား စတင္မႈ မျပဳႏိုင္ေစကာမူ ဝန္ထမ္းလစာ၊ ဌာနအသုံးစရိတ္မ်ား ေပးစရာ မရွိသည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိသြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ Government Shut Down မျဖစ္ႏုိင္ ဟု ဆိုရျခင္း ျဖစ္သည္။

•နိဂုံး•

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္၏ မ႑ဳိင္ႀကီး(၃)ရပ္ ပိုင္း ျခားေဆာင္ရြက္ေသာ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို မွီျငမ္းထားေသာ္လည္း အလုံးစုံထပ္တူညီျခင္းေတာ့ မရွိပါ။ ျပီးျပည့္စုံေသာ အေျခခံဥပေဒ ဟူ၍ မရွိႏုိင္သလို ေျပာင္းလဲလာသည့္ အေျခအေနႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းခံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Check and Balance သေဘာတရားမ်ား အျပည့္အဝ ထည့္သြင္းထားေသာ္ လည္း အစိုးရတစ္ရပ္လုံး Shut Down ျဖစ္သြားေစႏိုင္ေလာက္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးမေရာက္ေအာင္ ထိန္းညွိထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ုဳိင္သည္လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္သည္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိကပါဝင္ေနေသာ တပ္မေတာ္သည္လည္းေကာင္း၊ မ႑ဳိင္ႀကီးအရပ္ရပ္ကို Check and Balance ျပဳလုပ္ရမည့္ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕စည္းတို႕သည္ လည္းေကာင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္မ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဝါဒေရးရာ ျငင္းခုန္မႈမ်ား မရွိေတာ့ သည့္ ယေန႕ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႕ ပန္းတိုင္ေရာက္ေရးကို ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္သြားရန္သာ ရွိေပသည္။ ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ အက်ဳိးစီးပြားေပါင္းစုံ ရွိေနၾကမည္ မွန္ေသာ္လည္း သန္း(၆၀)ကို အေျခခံေသာ Adjustment of Interest သာလွ်င္ မ်က္ေမွာက္ ျပဳၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[Source : The Voice Weekly Vol.9/No.39]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hmuu Zaw Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...