Tuesday, October 15, 2013

ဗုံးေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္

October 13, 2013 at 11:28am • မိမိတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ားေတြ႕ရွိရပါက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ပါ။
 • မည္သူမဆုိ မသကၤာဖြယ္ရာ လႈပ္ရွားျပဳမူေဆာင္႐ြက္လာပါက ပတ္၀န္းက်င္ကုိအခ်က္ေပးပါ။ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အေၾကာင္း ၾကားပါ။
 • ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ မိမိအကၽြမ္းမ၀င္သူမ်ားက ခုိင္းေစလာပါက (အကူအညီေတာင္းလာပါက) သတိရွိပါ။
 • မိမိအကၽြမ္းမ၀င္ေသာ (ကုိယ္ပုိင္မဟုတ္ေသာ) ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိပါက ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းမျပဳရ။
 • ဆန္းက်ယ္ေသာ၊ တန္ဖုိးရွိေသာ၊ စြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိပါက ေကာက္ယူၾကည့္႐ႈ ကုိင္တြယ္ျခင္းမျပဳသင့္။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အုိမ်ားကုိလည္း ႀကိဳတင္သတိေပး မွာၾကားထားပါ။
 • လူသူကင္းမဲ့ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာရပ္နားထားခဲ့ေသာ ယာဥ္ႏွင့္စက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အသုံးမျပဳမီ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါ။
 • လူထူထပ္ေသာေနရာ (ပြဲေတာ္၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံ၊ ဘူတာ၊ ေစ်း၊ စားေသာက္ဆုိင္ စသည္) တြင္ ပုိင္ရွင္မဲ့ပစၥည္းမ်ားေတြ႕ရွိရပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိအခ်က္ေပးပါ။ ေ၀းေ၀းေနပါ။
 • မိမိအကၽြမ္းမ၀င္ေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ တစ္ဖက္ျမင္ (အဆုံးအစမထင္ရွားေသာ) ႀကိဳးစ ႀကိဳးနႏွင့္ တုတ္ေခ်ာင္း သံေခ်ာင္း မ်ားေတြ႕ရွိပါက ဆြဲႏႈတ္ျခင္း၊ ဖိနင္းျခင္း၊ ေဆာင့္ဆြဲျခင္း မျပဳရ။ အျခားသူမ်ားလည္း ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ အခ်က္ေပးသေကၤတတစ္ခုခုျဖင့္ သတိေပးခဲ့ပါ။
 • မိမိမွာၾကားထားျခင္းမရွိေသာ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား အလုိအေလ်ာက္ ေရာက္ရွိလာပါက (ေပးပုိ႔လာပါက) လက္မခံပါႏွင့္။ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားပါ။ ေ၀းေ၀းေနပါ။
 • မိမိပတ္၀န္းက်င္၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ (လူ၊ ယာဥ္၊ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္း၊ တိရိစၧာန္မ်ား) ကုိ အၿမဲမျပတ္ေလ့လာထားပါ။ ထူးျခားေသာ မသကၤာဖြယ္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။
             ဒီအေပၚမွာျပထားတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ ဗုံးေဖာက္ခြဲတုိက္ခုိက္မႈကုိ ကာကြယ္တားဆီးဖုိ႔ လူတုိင္းလုိက္နာရမယ့္ ေယဘူယ် က်တဲ့ အခ်က္ေတြလုိ႔ဆုိပါတယ္။ အင္တာနက္မွာရွာၾကည့္တဲ့အခါ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းလမ္းအေသးစိတ္ကုိ အဂၤလိပ္လုိေရးထားတဲ့ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္ေလာက္ေတြ႕ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာညံ့လြန္းတဲ့က်ေနာ့္အတြက္ မဟာစိန္ေခၚမႈႀကီးျဖစ္တာမုိ႔ အေသး စိတ္ေတာ့ ခ်မေရးျပႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံနဲ႔တစ္ႏုိင္ငံ အေတြ႕အႀကဳံအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚအေျခခံၿပီး ကာကြယ္ေရးနည္း လမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနတာမို႔ ကုိယ့္ႏုိင္ငံအေျခအေနနဲ႔ကုိက္ညီမယ့္ လုိရင္းကုိေရာက္မယ့္ အေျခခံအခ်က္ေတြကိုပဲ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဆက္ၿပီးေျပာခ်င္တာက အေဆာက္အဦထဲမွာ ဗုံးေထာင္ထားပါတယ္လုိ႔ ဖုန္းနဲ႔ဆက္ၿပီးသတင္းေပးလာတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ လာတယ္ဆုိရင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုံနဲ႔တကြေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ နားလည္သေလာက္လည္း ဘာသာျပန္ေပး လုိက္ပါတယ္။ လြဲရင္လည္း ေထာက္ျပေပးပါ။ ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးေပးဖုိ႔လည္း ဖိတ္ေခၚပါတယ္။အေဆာက္အဦအား ဗုံးေထာင္ထားသည္ဟု ဖုန္းဆက္လာပါက .....
 • စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္စြာထားၾကပါ။ ေပးပုိ႔လာေသာသတင္း ေသခ်ာမႈ ရွိ မရွိ သုံးသပ္စစ္ေဆးပါ။
 • အေဆာက္အဦႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ရဲဌာနမွ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ရမည္။
 • သတိေပးခ်က္ေခါင္းေလာင္းသံ ခ်က္ခ်င္းဖြင့္ရမည္။
 • အျခားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားထက္ထူးျခားသည့္ အခ်က္ေပးစနစ္ျဖင့္ အခ်က္ျပရမည္။
 • ဗုံးရွိႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္နယ္ပယ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္း လုံး၀ေရွာင္က်ဥ္ရမည္။
 • အေဆာက္အဦအတြင္းရွိသူအားလုံး စုရပ္ေနရာအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိရန္ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
 • ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ ပုိင္ဆုိင္မႈသိမ္းဆည္းေနျခင္းအား တားျမစ္ခြင့္မရွိ။
 • တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္မႈမၿပီးမခ်င္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးမခ်င္း အေဆာက္အဦထဲသုိ႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိ။

            အခုေျပာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြအားလုံး ႏုိင္ငံသားတုိင္းမွာ တာ၀န္ရွိတဲ့အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကတာ၀န္အရွိဆုံးကေတာ့ အစုိးရေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကို ဘယ္လုိကာကြယ္မလဲ၊ လူထုကုိ ဘယ္လုိပညာေပးမလဲ၊ လူထုနဲ႔ ဘယ္လုိပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မလဲ ဆုိတာကေတာ့ အစုိးရေတြရဲ႕ သေဘာထားအေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

ကိုဇင္ (အဓိပတိပစၥေယာ)
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၄) ရက္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...