Friday, October 4, 2013

*** စကားပုံသံုးခု နွင္.ျမန္မာ.နိ္ုင္ငံေရး ***

ယေန.ေခတ္ျမန္မာ.နိုင္ငံေရးအေျကာင္းစဥ္းစားေသာအခါ ေအာက္ပါစကားပံုသံုးခုနွင္.
ကိုက္ညီေနတာေတြ.ရေလသည္ ။

၁။ အမိမဲ.သားေရနည္းငါး

ငါးဆိုသည္မွာေရကိုအမွီျပဳ၍ ေနရျခင္းျဖစ္သည္ ။ သူတို.မီခိုအားထားရာ ေရ ပမာဏအနည္းအမ်ားကိုလိုက္၍ သူတို.၏လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရြွင္မွုရသည္ ။ ပင္လယ္ျကီးထဲတြင္ေနရေသာ အခါ ဧရာမငါးျကီးေတြအျဖစ္ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရြွင္စြာက်က္စားနိုင္ျကသည္ ။ ပုလင္းကေလးတစ္လံုးထဲသို.ေရာက္သြားေသာငါးတစ္ေကာင္မွာ မလွုပ္သာမလွည္.သာ ။ ျမံွဳးထဲ သို.ေရာက္သြားသူ ကေတာ. နိဂံုးကမၼတ္အဆံုးသတ္ဖို. မေ၀းေတာ.ျပီ ။ ေရကန္ငယ္ေလးထဲတြင္ လဲေနရမည္ ၊ မိမိရွင္သန္ေနထိုင္ရာေရကန္သည္လည္းတစ္ျဖည္းျဖည္း အေငြ.ပ်ံေခ်ာက္ေသြ. လာမည္ဆိုလ်င္ မူကားထိုကန္ထဲတြင္ျဖစ္ျကရေသာငါးကေလးမ်ား မွာ တထိတ္ထိ္တ္ တလန္.လန္.ျဖစ္ေနရွာေပလိမ္.မည္ ။

မိခင္မဲ.သြားေသာ လူမမယ္ ကေလးသူငယ္တို.မွာလည္း ထိုသို.ပင္ရွိေခ်လိမ.္မည္ ။သူတို.၏ အားကိုးရာ ၊ခိုလံွုရာသည္ မိခင္ရင္ခြင္သာျဖစ္ရာ မိခင္မရွိေတာ.ေသာ ကေလးတစ္ေယာက္၏ ဘ၀ နွင္. ေရ မရွိေတာ.ေသာ ကန္ထဲ၌ ျဖစ္ရေသာငါးကေလးေတြဘ၀တူညီေနေပမည္။

ျမန္မာ.နိုင္ငံေရးတြင္ အမိနွင္.ေသာ္၎ ၊ ေရနွင္.ေသာ္၎ တူသည္ဟုသတ္မွတ္ကာျပည္သူလူထုကအားကိုးျကသည္ မွာ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားဟုယံုျကည္ျကေသာ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုျဖစ္သည္ ။ ေအာက္ေျခမွ ျပည္သူလူထုခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကို ျပည္သူ.ကိုယ္စား အသံျမည္ေပးျကသူမ်ားအျဖစ္ထိုသူမ်ားကို အားထားခဲ.ျကပါသည္ ။ တစ္ခ်ိန္ကဆိုလ်င္ ျမန္မာ.နိုင္ငံေရး၌ အတိုက္အခံတို. အလြန္ပင္အားေကာင္းေမာင္းသန္ရွိခဲ.ျကသည္ ။ ျပည္ပသို.ေရာက္ေနျကေသာ N.L.D အပါအ၀င္ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ အသံသည္လည္းေကာင္း ၊ျပည္တြင္းမွ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္ (ထိုစဥ္ကအေထြေထြအတြင္းေရးမွူး ) ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုျကည္နွင္. N.L.D ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတို.သည္လည္းေကာင္း ၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ၊ မတရားအသင္းသတ္မွတ္ခံထားရေသာ အသင္းအဖြဲ.အမ်ိုးမ်ိုးသည္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုေရွ.မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္ကာ စစ္အစိုးရ၏ မတရားေသာအမိန္.အာဏာမ်ား ၊ ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွုမ်ားကို ရဲရဲ၀ံ.၀ံ. ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ.ျကသည္ ။ မတရားဘူးထင္လ်င္ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ဆန္.က်င္ကန္.ကြက္ခဲ.ျကသည္ ။ ရက္ရက္စက္စက္ဖိနွိပ္ တိုက္ခိုက္ေနသည္.ျကားမွ ရုန္းထအံတုခဲ.ျကပါသည္ ။ ထို.ေျကာင္. ျပည္သူလူထုမွာ ဒီမိုကေရစီနွင္.လူ.အခြင္.အေရးကိုမရျကေသးေသာ္လည္း မိမိတို.ဘက္မွ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္မည္. အဖြဲ.အစည္းမ်ားရွိေနေသးသည္.အတြက္ အားရေျကနပ္ခဲ.ျကပါသည္ ။ စစ္အစိုးရကမေကာင္းတာလုပ္ေသာ္လည္း မေကာင္းသည္ကိုမေကာင္းဟု ေအာ္မည္.သူမ်ားရွိေနခဲ.ျကပါသျဖင္.ေျဖသာပါေသးသည္။
ထိုအခင္းအက်င္းသည္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္က်င္းပခဲ.ေသာ ျကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျကီးအျပီးတြင္ အင္အားခ်ိန္ခြင္လ်ွာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ.ပါသည္ ။ ျပည္သူလူထုဘက္မွ ကူေျပာေပးမည္. အမ်ိုးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ.ခ်ဳပ္မွာ လြွတ္ေတာ္ နွင္.ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၏ ေျမာက္မ်ားလွေသာေနွာင္ျကိုးမ်ားျဖစ္. တဲေနွာင္ျခင္.ခံလိုက္ရေတာ.သည္ ။ ယခင္က ျပည္သူ.ေရွ.မွ ရဲရဲေတာက္ရပ္တည္ခဲ.ေသာ N.L.D မွာ ယခုအခါ ျငိမ္ခ်က္သားေကာင္းလွသည္ ။ ျပည္သူလူထု၏နစ္နာမွုမ်ား မွာ မည္သူ.ကိုတိုင္တမ္းရမွန္းမသိေတာ.ပါ ။ ျပည္သူလူထု၏မ်က္ရည္စမ်ားကို ကူသုတ္ေပးမည္. အတိုက္အခံအဖြဲ.အစည္းမရွိေတာ.ပါ ။ နိင္ငံေရးအဖြဲ.အစည္းအမ်ိုးမ်ိုးမွာလည္းအစိုးရနွင္. အေပးအယူေတြလုပ္လိုက္ျကေလျပီ ။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာလည္း ယခင္က ျပတ္သားရဲ၀ံ.ျကသေလာက္ ယခုအခါေတြေ၀ယိမ္းယိုင္ေနေလျပီ ။ နိုင္ငံေရးဆိုသည္ မွာ ဆန္.က်င္ဘက္ခ်ည္းပဲလဲမဟုတ္ အျပဳသေဘာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ိဳးလိုသည္ ဟူေသာ္လည္း ရပ္တည္ခ်က္ လံုး၀မတူသူမ်ားနွင္.အေပါ ္ယံ ျပံုးျပေနျကျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုကေတာင္.တေနေသာ အေျပာင္းအလဲအစစ္မဟုုတ္ေျကာင္းသတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္ ။

။ခ်ဥ္ဖတ္အိုးထဲသို.က်သြားေသာမုန္လာတစ္ဖတ္သည္ အလိုလိုခ်ဥ္ဖတ္ ဘ၀ ေရာက္သြားေပလိမ္.မည္။ အလုပ္သမား ၊လယ္သမား ၊ အေျခခံလူထုသည္ သူတို.၏ လိုလားေတာင္.တခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္.အတိုက္အခံေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင္. ဥစၥာရင္လို ဥစၥာရင္ခဲဟူေသာသေဘာနွင္. ကိုယ္တိုင္ေတာင္းဆို ၊ တိုက္ပြဲ ၀င္ရာမွ ဥပေဒမဲ.အစြန္းေရာက္ လုပ္ရပ္မ်ားဆီသို.မရည္ရြယ္ပဲေရာက္ရွိသြားကာ နစ္နာသူမ်ားက ဥပေဒခ်ိုးေဖာက္သူမ်ား ျဖစ္သြားရျပန္သည္ ။ အလုပ္ျပုတ္သြားေသာ အလုပ္သမားမ်ား ၊ လယ္ယာမဲ.သြားေသာ လယ္သမားမ်ား ၊ မတရားသည္. အမိန္.အာဏာမ်ားကို လူထုကိုယ္စားရဲရဲ၀ံ.၀ံ.ယခင္လိုမရပ္တည္ျကသမ်ွ ျပည္သူလူထုမွာ အမိမဲ.သား ေရနည္းငါးျဖစ္ေနျကဦးမည္ျဖစ္သည္ ။

၂။က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာ

ေနာက္ထပ္ျမန္မာ. နိုင္ငံေရးနွင္.ကိုက္ညီေသာ စကားပံုတစ္ခုျဖစ္ပါသည္ ။ က်ားကမသတ္ခ်င္၍ လြွတ္ေပးလိုက္ပါမွ အသက္ခ်မ္းသာရမည္.ႏြား၏ျဖစ္အင္သည္ စိတ္ခ်လံုျခံုမွုကင္းမဲ.ေနမည္ျဖစ္သည္ ။ က်ားသည္ စိတ္ေကာင္း၀င္၍ (သို.မဟုတ္ ) ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မွုမရွိေသး၍ လြွတ္ထားေသာ္လည္း ရန္မူခ်င္လာေသာတစ္ေန.၀ယ္ အခ်ိန္မေရြးကိုက္သတ္ပစ္၍ ရေလသည္ ။ ႏြား၏အသက္ရွင္သန္မွုမွာ က်ားအေပါ ္လံုးလံုးတည္ေနေပသည္ ။ ယေန.ျမန္မာ.နိုင္ငံေရးကိုေလ.လာသံုးသပ္ ျကည္.ပါကလည္းဤ အျဖစ္ မ်ိုးပင္ေတြ.ရေပမည္ ။ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္၍ ျပည္သူမ်ား နိုင္ငံအ၀ွန္းေဘးဒုကၡေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ၊ ဇြတ္အတင္း ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္၍ သူတို.ဘာသာအတည္ျပဳလိုက္ျကေသာ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ( ၅၈ )တြင္ “နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ျမန္မာနိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလံုးတြင္ နိုင္ငံသားအားလံုး၏အထြတ္အထိပ္ ေနရာရရွိသည္ “ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ.ဖြဲ.ရာ၌ ကာကြယ္ေရး ၀န္ျကီး ၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ျကီး ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ျကီးမ်ားကို ခန္.အပ္ပိုင္ခြင္.မရွိေပ ။ ထိုရာထူးမ်ားကို တပ္မေတာ္ မွ (္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မွ ) တိုက္ရိုက္ခန္.အပ္ခြင္.ျပဳထားေပသည္ ။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ လက္နက္ကိုင္၀န္ျကီးဌာနမ်ားကို သမၼကခန္.အပ္ခြင္.မရွိပဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးခ်ဳပ္လက္ေအာက္သို.က်ေရာက္ေနျခင္းျဖင္. ျမန္မာနိုင္ငံ၏ဥပေဒစုိးမိုးေရး မွာ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမည္.အျဖစ္သို.ဆိုက္ေနေပေတာ.သည္ ။ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုလည္းျကည္.ပါဦး ၊

အေရးပါေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္လိုလ်င္ ျပည္ေထာင္စုလြွတ္ေတာ္၏ ၇၅ ရာခိုင္နွုန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံပါမွ ေနာက္တစ္ဆင္.ျပည္လံုးက်ြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရဦးမည္ ( ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က)…….. ) ။ လြွတ္ေတာ္၌ အမ်ားသိျကသည္.အတိုင္း ျပည္သူလူထု၏ မဲဆႏၵျဖင္.မဟုတ္ပဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္.အရ တိုက္ရိုက္ ခန္.အပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာခိုုင္နွုန္းပါ၀င္ေနရာ လြွတ္ေတာ္ထဲမွာရွိသမ်ွ ပါတီေပါင္းစံုမွ အမတ္ အားလံုးတစ္ေယာက္မက်န္ ကေထာက္ခံေစကာမူ တပ္မေတာ္ သား ၂၅ ရာခိုင္နွုန္းကမေထာက္ခံခဲ.လ်င္ မည္သို.မ်ွ ၇၅ ရာခုိင္နွုန္းမေက်ာ္သျဖင္. ေနာက္တစ္ဆင္.တက္၍ ရေတာ.မည္မဟုတ္ေခ် ။ ဖြဲ.စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးနွင္.ပါတ္သက္လာလ်င္ ဘယ္သူကဘယ္ေလာက္ျပင္ခ်င္သည္ဆိုေစ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာဆိုသလို တပ္မေတာ္ စိတ္ေကာင္း၀င္ပါမွ ေနာက္တစ္ဆင္.တက္နိုင္ရန္ ရွိေလသည္ ။ အကယ္စင္စစ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ. စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲခဲ.တာပင္ ျပင္ဆင္ရသေလာက္မခက္ခဲခဲ.ေပ ။ ေဆာက္တုန္းကလြယ္သေလာက္ ျပင္ဖို.မွခက္ေနေသာ အိမ္တစ္လံုးနွင္.အလားသ႑န္တူေနေပသည္ ။

ေနာက္တစ္ခ်က္ရွိေသးသည။္ နိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ တြင္ အမ်ိုးသားကာကြယ္ေရးနွင္.လံုျခံုေရးေကာင္စီ ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင္.ဖြဲ.စည္းရမည္ဟု ဖြဲ.စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၅) ၊ပုဒ္မ ၂၀၁ တြင္ လာရွိျပန္သည္ ။ ထိုသူမ်ားမွာ
(က) နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
(ခ) ဒုတိယသမၼတ (၁)
(ဂ) ဒုတိယသမၼတ (၂)
(ဃ) ျပည္သူ.လြွတ္ေတာ္ ဥကၠဌ
(င) အမ်ိုးသားလြွတ္ေတာ္ ဥကၠဌ
(စ) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
(ဆ) ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
(ဇ) ကာကြယ္ေရး၀န္ျကီးဌာန၀န္ျကီး
(စ်) နိုင္ငံျခားေရး၀န္ျကီးဌာန၀န္ျကီး
(ည) ျပည္ထဲေရး၀န္ျကီးဌာန၀န္ျကီး
(ဋ) နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ျကီးဌာန၀န္ျကီး ဟုပါရွိေပ၏ ။

အမွတ္တမဲ.ျကည္.လ်င္ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ အစုအဖြဲ.ဟုထင္စရာရွိသည္ ။ေသေသခ်ာခ်ာျကည္.လ်င္ ထိုကာ / လံု အဖြဲ.တြင္ လူ ( ၁၁ ) ေယာက္ပါရွိ၏ ၊ ထို ၁၁ ေယာက္ တြင္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးသည္ တပ္မွလာသူျဖစ္သည္ ၊ က်န္ (စ) ၊ ( ဆ) ၊ (ဇ) ၊ ( ည) ၊ ( ဋ) ငါးဦးသည္ တပ္မွျဖစ္သည္ ။ ၁၁ ေယာက္တြင္ (၆) ေယာက္သည္ တပ္မွတိုက္ရိုက္ေရာက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ကိစၥျကီးငယ္ရွိ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကိုမဲခြဲဆံုးျဖတ္ေသာအခါ သမၼတသည္ကံေကာင္းပါမွ အလြန္ဆံုး (၅ ) မဲသာရမည္ျဖစ္ျပီး ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဘက္မွ ( ၆ ) မဲ မူေသ ရရွိထားျပီးျဖစ္သျဖင္. ကာ/လံု အဖြဲ. ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ သမၼတ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ( ေဒါေအာင္ဆန္းစုျကည္သမၼတျဖစ္ခဲ.လ်င္ေသာ္မွ ) တပ္မေတာ္ ကာ /ခ်ဳပ္ အားေက်ာ္နိုင္မည္မဟုတ္ ။ ထို.ေျကာင္.က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမည္ဆိုေသာ စကားပံုအတိုင္းျဖစ္ေနေပသည္ ။

၃။ အမယ္ဘုတ္ရဲ. သူ.ခ်ည္ခင္

ျမန္မာ.နိုင္ငံေရးနွင္.အလိုက္ဖက္ဆံုးေသာ စကားပံုမွာ ဤ စကားပံုျဖစ္သည္ ။ အဖြားအိုတစ္ဦးသည္ ဗိုင္းငင္ရင္း၊ ခ်ည္မ်ွင္ အထံုးတစ္ထံုးနွင္.အလုပ္ရွုပ္ေနသည္ ။ခ်ည္စေတြသည္ ရွုပ္ေထြးကုန္သျဖင္. ဘယ္ဟာ အစ ၊ ဘယ္ဟာ အဆံုးဟု သူမခြဲတတ္ေတာ. ။ ဟိုအစ ကိုဆြဲထုတ္ေတာ.သည္ တစ္စက ပါလာသည္ ။ သည္ အစြန္းကိုဆြဲထုတ္ေတာ. ဟိုဘက္ခ်ည္စနွင္.ျငိေနသည္ ။ ရွင္းရင္းရွင္းရင္း လံုးလည္ခ်ာပါတ္လိုက္ကာ ျကာေလရွုပ္ေလ ၊ ရွင္းေလ ပြေလျဖစ္ေနသည္ ။ အမယ္ဘုတ္သည္ သူ.အရွုပ္ကိုသူမရွင္းတတ္ေတာ. ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း သည္အတိုင္းျဖစ္ေနသည္ ။ လယ္ယာေျမေတြမတရားသိမ္းခံထားရပါသည္ ဟု လယ္သမား ၊ ယာသမားေတြက ေအာ္သည္ ။ သြားျကည္.ေတာ. ပိုင္ရွင္မွာ လြွတ္ေတာ္ အမတ္မင္း ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေနသည္ ။ ေနာက္တစ္ခါ ေျမယာ ေတြ မတရားသိမ္းခံရမွုကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးျကျပန္သည္ ။ သိမ္းထားသူမွာ တပ္မေတာ္မွျဖစ္ေနသည္ ။ ဤ ျကိဳးစ နွစ္စသည္ ရွင္း၍ ရ မည္မဟုတ္သျဖင္. ျပန္ခ်ထားလိုက္ျကသည္ ။ မခ်လို.လဲမရ ခရိုနီ လြွတ္ေတာ္ အမတ္မင္းတစ္ဦးက သူ.ေျမကိစၥကို အေရးယူလ်င္ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ အတြင္းျဖစ္ပြားခဲ.ေသာ အျခား ေျမသိမ္း ယာသိမ္းကိစၥေတြကိုေရာ ဘယ္လိုအေရးယူမည္နည္းဟုေမးေတာ. ဟိုလိုလို သည္လိုလိုေတြျဖစ္ကုန္ျကသည္ ။ ဒါဆို အစိုးရ အဖြဲ.၀င္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မွု စာ ရင္း ကို အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ခ်ျပေျကးဆိုေသာ ျကိုးစကို တစ္ေယာက္ကဆြဲထုတ္သည္ ။ ထိုအခါ အစိုးရအဖြဲ.က သူတို.၏ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို အမ်ားသိေအာင္ ေျကျငာ ျကစတမ္းဆိုလ်င္ လြွတ္ေတာ္ အမတ္မင္းမ်ားကလည္း သူတို.နည္းတူ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျကျငာရမည္ ဟု အစြန္းတစ္ဖက္ကိုဆြဲလိုက္ရာထိုကိစၥမွာ Gone with the wind ဆိုေသာ ၀တၱဳစာအုပ္ျကီးလို “ ေလနွင္.အတူလြင္.ပါသြားသည္ “ ။ ဒါဆို အဂတိလိုက္စားမွုတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ျကမယ္ ဟုအစတစ္စ ဆြဲထုတ္ျပသည္ ။ အဂတိလိုက္စားမွု ျကိုးစမ်ားစြာထဲမွ ၂၀၁၀ အစိုးရအသစ္ သို.အာဏာလြွဲေျပာင္းမေပးမီ နိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းနွင္. စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား ၊ေျမေနရာမ်ားကို ေျခသြက္လက္သြက္ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ျကေသာကိစၥကို ရွင္းဖို.ဆြဲထုတ္ျကည္.မိသည္ ။ ပုဂၢလိက သို. လြဲေပးသူမ်ားမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးမ်ားျဖစ္သည္ ။အလြွဲခံရသူ ( ရသြားသူ ) မ်ား ကိုျကည္.လိုက္ေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီးမ်ား ၊ ၀န္ျကီးမ်ား၏ သားသမီးမ်ား ျဖင္.ဖြဲ.စည္းထားေသာကုမၼဏီမ်ား ၊ တပ္မေတာ္အရာရွိျကီးမ်ား၏ လူယံုေတာ္မ်ား ၊စီးပြားေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေနသျဖင္. အမယ္ဘုတ္၏ ျကိုးစတစ္မ်ွင္ကို ကမန္းကတန္း လြွတ္ခ်လိုက္ျကသည္ ။

စီးပြားေရးသမားမ်ားခ်မ္းသာျကြယ္၀လာျခင္းမွာမဆန္းေသာ္လည္း လခစားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား ခ်မ္းသာျကြယ္၀လာျကပံုမွာ ဆန္းသည္ ။ သူတို.သည္ အာဏာလက္ရွိေနစဥ္တြင္ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ိုးသားခ်င္း ကုမၼဏီမ်ား ၊ တပည္.တပန္း မ်ား ၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အာဏာနွင္.လုပ္ပိုင္ခြင္.ကို တလြဲသံုးခဲ.ျခင္းရွိမရွိ ၊ နိုင္ငံ. ဘ႑ာ မ်ားကို မိမိ အိပ္ေထာင္ထဲသို. ထည္.ခဲ.ျခင္းရွိမရွိ ဆိုေသာ ျကိုးစ မွာ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ္လည္း ျကိုး၏အဆံုးမွာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္ျကိုးမ်ားလြွတ္ထားသျဖင္. ထိေတြ.ကိုင္တြယ္၍ မရ ။ ကိုင္သူဓါတ္လိုက္မည္ျဖစ္သည္ ။ ျမန္မာ.နိုင္ငံေရးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ကိုယ္တိုင္လဲ စီးပြားေရးမလုပ္ခဲ. ၊ အာဏာကိုအလြဲသံုးစားလုပ္ကာ မည္သည္.စီးပြားေရးသမားနွင္.မွလည္းမပူးေပါင္းခဲ .။ ထို.ေျကာင္. ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကြယ္လြန္ေတာ. စုျပီးေဆာင္းျပီး ဘာမွမက်န္သျဖင္. ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါ ္ခင္ျကည္သည္ နဂိုအလုပ္ျဖစ္ေသာ သူနာျပဳဆရာမအလုပ္ကိုျပန္လုပ္ဖို.ပင္ စီမံခဲ.သည္ ။ ေနာင္မွ ဖ.ဆ.ပ.လ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထိုအျဖစ္ကိုသိကာ ကူညီေစာင္.ေရွာက္ခဲ.ျကရသည္ ။ ဦးနုလက္ထက္တြင္လည္း ၀န္ျကီးခ်ဳပ္ ဦးနု၏ သားသမီးမ်ား ဖခင္၏အရွိန္အ၀ါကိုအသံုးျပဳကာ ကုမၼဏီေထာင္ စီးပြားေရးလုပ္သည္ဟု မျကားဖူးေပ ။ နိုင္ငံ.လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အတူတူ အသက္ေပး၍ လုပ္ခဲ.ျကေသာ သခင္သန္းထြန္း ၊ သခင္စိုးတို.သည္လည္း ကုမၼဏီေထာင္သည္ဟုမျကားဖူး ၊ ယုတ္စြအဆံုး ဂဠဳန္ ဦးေစာေသာ္ မွလည္း ထိုသို. ခရိုနီစီးပြားေရးကိုမက်င္.သံုးခဲ. ။

ဦးေစာ သည္ သူက်ဴးလြန္ခဲ.ေသာမေကာင္းမွုအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ကို ေယာက္က်ားပီပီ ခံယူသြားသည္ ။ အတိတ္က အျဖစ္မ်ားသည္ ယခုေခတ္မွာလို ရွင္းမရေအာင္ရွုပ္ေနေသာ အမွုမ်ားမရွိ ။ ယခုအခါ ရွင္းမရေသာ ခ်ည္ထံုးျကီးကဲ.သို. ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားစြာရွိသည္ ။ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္း ၊စိမ္းလဲ.ကန္သာ ငါးေလာင္းျပိုင္လူသတ္မွု ၊ ျပည္န၀ေဒးတံတားေအာက္မွ စံုတြဲတြင္ ေယာက္က်ားေလးအသတ္ခံရျပီး မိန္းကေလးကိုေသလုေမ်ာပါးရိုက္နွက္ခံရမွု ၊ စီးပြားေရးလက္၀ါးျကီးအုပ္မွု ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွု ၊အက်င္.ပ်က္ျခစားမွု ၊ အာဏာအလြဲသုံးစားမွု၊အခြန္တိမ္းေရွာင္မွု ၊ ေငြမည္းကိုခ၀ါခ်မွု ၊ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမွဳ စသည္. ျကိုးစမ်ွင္မ်ားသည္ ဟိုမွသည္မွ ေပါ ္လာျကေသာ္လည္း ျကိုးစ၏ အဆံုးအထိလိုက္ျခင္းငွာ မ၀ံ.မရဲျကသည္ျဖစ္၍ အမယ္ဘုတ္သာရွိေသးလ်င္ “ ဟဲ. ငါ.ခ်ည္ ထုပ္ထက္နင္တို.ကပိုရွုပ္ေနပါလား “ ဟု ေျပာမည္မွာ ေျမျကီးလက္ခတ္မလြဲ ပင္ျဖစ္ပါေျကာင္း ။

သရ၀ဏ္ (ျပည္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...