Friday, October 11, 2013

" စြမ္းအားရွင္ ဝါေယာ "

Cloud Cuckoo Land shared Popular Myanmar News Journal's photo.

 တစ္မနက္..မပ်က္မကြက္ ဆက္ လက္အားေပးဖတ္႐ႈျဖစ္ေနသည့္ 'ျပည္ သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ' အမည္တပ္ အစိုးရ ေပၚလစီသတင္းစာကို ဘရိတ္ဖတ္စ္သံုး ေဆာင္ရင္းၾကည့္ျဖစ္ပါေလရာ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ ျမန္မာႏိုင္ ငံေတာ္တြင္ 'ေလအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည္'ဟူသည့္ သတင္း ကို ထူးထူးျခားျခားေတြ႔ရပါေပ၏။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေျမကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရ အဆမတန္တိုးပြားေပါက္ကြဲလာမႈ၊ စက္ မႈနည္းပညာလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ဆထက္ ထမ္းပိုး ထြန္းကားတြင္က်ယ္လာမႈ အစု စုတို႔အရ ယခုအခါ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံ တိုင္းတို႔မွာ 'စြမ္းအင္ျပႆနာ'ဆိုတာ ေခါင္းကိုက္ဖို႔ရာရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါ၏။ သမိုင္းဦးဘံုေျမ ေက်ာက္ေခတ္ ကာလတစ္လႊား မီးမေဖာ္ထုတ္တတ္ ေသးသည့္အခါကာလက လူသားမ်ိဳး ႏြယ္ေတြဟာ အေမွာင္ထဲမွာသာ စမ္း တဝါးဝါးျဖင့္ စခန္းသြားေနထိုင္တတ္ခဲ့ ေလေသာ္ျငားလည္း 'မီး'ကိုေတြ႕ရွိၿပီး ေနာက္ေတာက္ေလွ်ာက္ 'အလင္း ေရာင္' ေအာက္မွာ ေနရသည့္ ဘဝထို ထိုကို အခ်စ္ပိုလာခဲ့ၾကပါေပ၏။ 'အစိမ္း'လိုက္ ဝါးခဲ့ၾကသည့္ ဘဝ မ်ားမွ မီးကိုအသံုးျပဳကာ 'ဖုတ္ကင္' ၍ စားတတ္ခဲ့ၾကကာ လူ႕သမိုင္း ယဥ္ေက်း မႈ ကာလရွည္ႀကီးထဲမွာ 'မီး'ကို ျပဳလုပ္ သံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ လူသားသမိုင္းကို တစ္ေခတ္ေျပာင္းေစခဲ့ပါေပေတာ့၏။ သမိုင္းဦးဘံုေျမ ေရွးႏွစ္သန္းေပါင္း အတီေတကာလမ်ားက 'အေမွာင္ထဲမွာ ေန၊ အေမွာင္ထဲမွာ ဘဝ ေတြကုန္ဆံုးခဲ့ ၾကရာမွ 'အလင္းေရာင္' ျဖင့္ ဆက္လက္ ႀကီးထြားရွင္သန္ခြင့္ရခဲ့သည့္ မ်ိဳးဆက္ ..မ်ိဳးဆက္တို႔မွာ 'အပူႏွင့္ အလင္း ေရာင္'ကို ဘဝတို႔မွာ မရွိမျဖစ္စြာကို လို အပ္ခဲ့ပါေပေတာ့၏။ သမိုင္းေခတ္မ်ား ကာလလ်ားခဲ့ ရာမွာ တစ္စတစ္စျဖင့္ ေရွ႕သို႔ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ရာ အႏွီအပူႏွင့္ အလင္း သည္ ဤေလာက လူ႕ေဘာင္ကို တိုး တက္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ခဲ့သည့္ ေနရာ မွာ 'ပထမစြဲခဲ့ပါေပ၏။ ေနာက္ပိုင္းမွာ 'နတ္သိၾကားမ်ား'ဟု ယူဆဖြယ္ရာျဖစ္ သည့္ ပီဘိတီထြင္သူ ေက်းဇူးရွင္ လူ စြမ္းေကာင္း ပညာရွင္အေပါင္းတို႔၏ ေက်းဇူးအဆက္ဆက္ျဖင့္ 'လွ်ပ္စစ္ စြမ္း အင္'ကို ထုတ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ ႀကီးမွာ အဆမတန္ ျမန္ဆန္တိုးတက္ခဲ့ ကာ ထြန္းကားမႈအေပါင္းမွာ အံ့မခန္း ..အံ့မခန္းသာ ျဖစ္ခဲ့ပါေပေတာ့၏။ ေခတ္မီေလာက ဓာတ္စက္မႈ သိပၸံ နည္းပညာရပ္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္မွာ တစ္ ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္လာခဲ့ေပရာ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံ ေတြမွာ အႏွီ 'လွ်ပ္စစ္'လိုအပ္ခ်က္ အတြက္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ရာရာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈနည္း အျဖာျဖာကို ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ေနၾကရပါေပေတာ့၏။ ကမၻာေပၚမွာ ေရွးယခင္ကတည္း က အသံုးအမ်ားဆံုးေသာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္မႈမွာ'ေရအား'မွ ျဖစ္ပါ၏။ ေရတံ ခြန္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ားမွေန၍ လွ်ပ္စစ္ကိုထုတ္ယူပါ၏။ ျမစ္ေခ်ာင္း မ်ားကို ပိတ္၍ လူလုပ္ဆည္မ်ားမွ တစ္ ဆင့္လွ်ပ္စစ္ကို ထုတ္ယူပါ၏။ ပင္လယ္ ဒီေရအတက္အက်မွေန၍ လွ်ပ္စစ္ကို ထုတ္ယူပါ၏။ အခ်ိဳ႕က ေက်ာက္မီးေသြးမွေန၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ထုတ္ယူပါ၏။ အခ်ိဳ႕ မွာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွေန၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ထုတ္ယူပါ၏။ အခ်ိဳ႕ ေသာသူတို႔မွာ လူႏွင့္ တိရစၧာန္တို႔၏ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွေန၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္း အင္ကို ထုတ္ယူသံုးစြဲပါ၏။ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ မ်ားမွာ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ား ျဖင့္ အႏွီလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကို ထုတ္ယူသံုးစြဲပါ၏။ အ ခ်ိဳ႕တို႔ကား ေနေရာင္ျခည္ ကိုအသံုးခ်ကာ ဆိုလာျပား မ်ားမွေန၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကို ထိထိမိမိ ထုတ္ယူၾကကာ ႏိုင္ငံေန ျပည္သူလူထု အတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ရယူေပး ေနၾကတာ ေတြ႕ရပါေပ၏။ ယခုအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းျပည္ မ်ားမွာ လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ မီးဖိုေခ်ာင္ ထြက္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္အစို၊ အေျခာက္ မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ကာ အပူစြမ္း အင္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲေနတာ ေတြ႕ၾကရပါ၏။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ယေန႔ ကမၻာရြာျပားႀကီးအတြက္ လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္မွာ ႏွစ္စဥ္ တိုး ၍ ႏွစ္စဥ္တက္လာေနေပရာ မည္ သည့္ ေနရာက ရရ၊ မည္သည့္ ပစၥည္း ျဖင့္ ပင္ထုတ္ထုတ္ အဓိက လုိရင္းမွာ 'လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား' ရရွိဖို႔သာ ျဖစ္ပါေပ ေတာ့၏။ ဒီကေန႔ထုတ္ အစိုးရမင္းမ်ား၏ ေပၚလစီ သတင္းစာမွာ ျမင္ေတြ႕လိုက္ရ သည္ကား အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ဇမၺဴ ဒီပါ လက္ယာေတာင္ကြၽန္း ၾသဘာ နိမိတ္ထြန္းခဲ့ရာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဟာဒီ ေရႊျမန္မာျပည္မွာလည္း 'ေလအားလွ်ပ္ စစ္' ထုတ္လုပ္ေတာ့မည္ဟု သိရေပရာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မီဂါဝပ္'ေထာင္ခ်ီ'၍ ထုတ္ယူရရွိမည္ဟု ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ၾကားသိရပါေပ၏။ 'ေလ'စြမ္းအင္မွ 'လွ်ပ္စစ္'ထုတ္လုပ္ ျခင္းကိစၥမွာ ဓာတ္အားပမာဏ အ ေျမာက္အျမားကို ထြက္ရွိမွာျဖစ္ေသာ္ ျငားလည္း လက္ဦးမဆြ အစပထမ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ပမာဏမွာ မ်ားျပားလွ ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရပါေပ၏။ ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရွိရွိသမွ် လြင္ ျပင္ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေတာင္တန္း ပင္လယ္ကမ္း ေျခေနရာ ေဒသအႏွံ႔အျပား အေထြေထြ တို႔မွာ အစဥ္အၿမဲ ထာဝရ တိုက္ခတ္ ေဆာ့ကစားေနၿမဲ 'ေလစြမ္းအား' ေတြ ရွိေနမွာကား ေသခ်ာလွပါေပ၏။ ဤေန ရာဌာနေပါင္းမွ မီဂါဝပ္ေထာင္ေသာင္း သိန္းသန္းမကထြက္ခ်လာမည့္ 'လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား' အတိုးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ ေရွးဦးစြာ စက္႐ံုအေဆာက္အအံု ဘာ ညာသာရကာေတြေတာ့ တိုင္းကို တိုင္း ရမည္မွာ အမွန္ျဖစ္ပါ၏။ ထာဝစဥ္ ရာသက္ပန္အခမဲ့ အ လကားရသည့္ 'ေလ'မွ အလကားျဖစ္ ေနသည့္ 'ေလ'မွ ျပည္သူေတြအတြက္ 'လွ်ပ္စစ္' အေျမာက္အျမားအစဥ္အၿမဲ ရရွိေနမွာ လံုးဝကို ေသခ်ာေနသည့္ အ တြက္ ေရွးဦးမျဖစ္မေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မည့္ လက္တို႔ကို မတြန္႔ေစလိုပါ။ အကယ္၍... အကယ္၍ပါ.. အကယ္၍မ်ားေပါ့ခင္ဗ်ာ.. ဆိုခဲ့ပါ ေလအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုေတြ ဘာေတြ အေျမာက္အျမားတည္ေဆာက္ ျမႇဳပ္ႏွံ ၿပီးသြားကာမွ ႏိုင္ငံေဒသအႏွံ႕အျပားမွာ 'ေလစြမ္းအား'ေတြ က်ဆင္းသြားခဲ့ေလ သည္ရွိေလေသာ္ ဘာမွ ပူေတာ္မမူၾက ပါနဲ႔ခင္ဗ်ာ...'ေလႀကီး' သည့္ ဝန္ႀကီး မ်ား၊ 'ေလေပါ'သည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား 'ေလ မ်ား'သည့္ဝန္ႀကီးမ်ားကို စု႐ံုးေပါင္းစည္း ေစ ကာ ေလအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္႐ံုႀကီး ေတြအနီးမွာ တန္းစီေစ၍ ဟိုဟိုသည္ သည္ ေလလံုးႀကီးႀကီးထြားထြား ဧရာမ စကားလံုးမ်ားစြာ မ်ားစြာကို စိတ္ႀကိဳက္ မနားမရပ္ တရစပ္ ေရွ႕မၾကည့္ ေနာက္ မၾကည့္ ထင္တိုင္းႀကဲ ေျပာဆိုေစခိုင္းခဲ့ သည္ရွိေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေလအားလွ်ပ္ စစ္စက္႐ံုႀကီးမ်ားမွာ အစဥ္ထာဝရ ကုန္ ၾကမ္းမျပတ္ ပံုမွန္လည္ပတ္သြားပါလိမ့္ မည္ျဖစ္ၿပီး သကာလ 'ေလအားလွ်ပ္စစ္' မီဂါဝပ္ သိန္းသန္းမီလ်ံဘီလ်ံမက ရရွိ မွာ မလြဲပါဟူလိုေပါ့ခင္ဗ်ာ။

ဆာေသာ္ဒိုး

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...