Tuesday, October 22, 2013

★ ျမန္မာ့တန္ဖိုး၊ ျမန္မာ့ေဆာ့ဖ္ပါဝါ၏ အျခားတစ္မ်က္ႏွာ ★

(မွဴးေဇာ္)


•နိဒါန္း•
အတိတ္သမိုင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတို႕ သည္ ကမာၻလုံးခ်ီအဆင့္ မဟုတ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း အာရွေဒသတြင္း၌ ၾသဇာႀကီးမားခဲ့သည့္နည္းတူ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး တန္ဖိုး၊ ျမန္မာ့ ေဆာ့ဖ္ပါဝါ တို႕ မနည္းမေနာ ရွိခဲ့ပါ၏။အဆိုပါသမိုင္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ႏွင့္ စကားဝိုင္းတစ္ခုတြင္ ျမန္မာ့တန္ဖိုး၊ ျမန္မာ့ေဆာ့ဖ္ပါဝါ အေၾကာင္း ႏွစ္ဦးသား ေဆြးေႏြးခဲ့ဘူးသည္။ သိပၸံ နည္းက် သေဘာတရားဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရေသာ ဗုဒၶတရားေတာ္ က်င့္စဥ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ ေဆာ့ဖ္ပါဝါ ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ စာေရးသူ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္က ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္မႈ ဘာသာတရားကို အေျချပဳေသာ ေဆာ့ဖ္ပါဝါသည္ ကမာၻလုံးခ်ီအဆင့္သို႕ ထိုးေဖာက္ႏုိင္ရန္ ခဲ ယဥ္းမည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံတကာသို႕ ျဖန္႕ခ်ိေပးႏိုင္သည့္ တရားေတာ္ အေပၚ အေလးအျမတ္ ယုံၾကည္သက္ဝင္မႈ၊ နားလည္မႈ၊ သိပၸံနည္းက် ရွင္းလင္းဖြင့္ဆိုႏုိင္မႈ စသည္တို႕ အေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ေျဖသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ကာလရွည္ၾကာ ဝိပႆနာ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ခဲ့သည့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ ဗုဒၶတရားေတာ္ကို ေဆာ့ဖ္ပါဝါအျဖစ္ ျမွင့္တင္လိုေသာ္ ဘာသာဝင္မ်ားကိုယ္တိုင္ စံေတာ္ဝင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းအဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိရန္ မ်ား စြာ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ရဦးမည္ ဟု ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္က ရွင္းခဲ့သည္။

အလားတူ ဘာသာတရားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ပါဝါ အဆက္အစပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ဒကာရင္း၊ တပည့္ရင္း တစ္ဦးမွတစ္ဆင့္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အား ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ၌ ယခုလက္ရွိကာလထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ရန္ လိုအပ္မည္ ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ဘူးသည္။

•အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေဆာ့ဖ္ပါဝါ•

ကမာၻလုံးခ်ီ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈတြင္ စံနမူနာတြင္ခဲ့ေသာ အကူးအေျပာင္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ ဆူဟာတို၏ New Order ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဒီကလပ္ႏွင့္ မင္ဒဲလားတို႕၏ ေတာင္အာဖရိက စသည္ အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရစီးေၾကာင္းအသစ္ ေဆာ့ဖ္ပါဝါမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ နိဒါန္းဖြင့္လွစ္ ေသာ ကူးေျပာင္းမႈ၊ ျပင္ပအားျဖင့္ ပုံစံသြင္းေသာ ကူးေျပာင္းမႈ၊ အုပ္စိုးသူတို႕က အစျပဳေသာ ကူးေျပာင္းမႈ စသည့္ ကူးေျပာင္းမႈမ်ဳိးကြဲ(၃)ရပ္တြင္ ျမန္မာ့ေႏြဦး ဟု ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ၾကကုန္ေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းမွာ အေပၚမွ ေျပာင္းသည့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လည္း ပုံသ႑ာန္အသစ္ ကူးေျပာင္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤမည္ေသာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ အကူးအေျပာင္းသည္ ကမာၻလုံးခ်ီ ရာဇဝင္တြင္ရစ္ေတာ့မည့္ သေကၤတတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေန သလို “ျမန္မာ” ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ဒီမိုကေရစီသို႕ ခ်ီရာလမ္းကို ျမင္ေယာင္လာၾက ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ဖြံ႕ျဖဳိးေရး စံေတာ္ဝင္ အုိင္ဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာ့အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း မျဖစ္မေန ပါဝင္လာေတာ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ေႏြဦး ပုရစ္ဖူးတို႕သည္ လူမ်ဳိးေရးစစ္ပြဲမ်ား၊ လူမႈေရးပဋိပကၡမ်ား၊ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ခုခံမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသနတ္သံ၊ ဗုံးသံ၊ ဗုံးေပါက္ကြဲသံ၊ မီးလွ်ံမ်ားျဖင့္ တေဝေဝ ျဖစ္လာေန သည့္ အေနအထားမွာ မ်ားစြာ အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္လွေပသည္။ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ သီအိုရီအသစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေစႏိုင္ျပီး ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးမဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းအားျဖင့္ မတူညီေသာ၊ ျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားစြာ ရရွိေစမည္ ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကမာၻေပၚရွိ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈ အားလုံးတို႕ႏွင့္ မတူညီဘဲ ပို၍အေရာင္စုံ၊ ပိုမိုအေသြးစုံေသာ အုိင္ဒီယာကြန္ခ်ာႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟု အဆိုပါ ပညာရွင္က ဆိုသည္။

ထို႕အျပင္ မ်က္ႏွာစာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိးမ်ဳိး တည္ရွိေနသည့္ၾကားမွ ေရွ႕သို႕ တစ္လွမ္းခ်င္း ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေန ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတို႕၏ အဓိက ေပတန္မွာ ေရွ႕သို႕ မည္မွ်လွမ္းႏိုင္ သလဲ ဟူေသာ အခ်က္ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အခင္းအက်င္းသို႕ ေရာက္ရွိ သြားခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေထာင္ ေခ်ာက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ေရွ႕သို႕ ေျခလွမ္းမ်ား တက္လွမ္းေနခဲ့ သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား မွာလည္း မည္သို႕မွ် ထင္မွတ္မထားခဲ့ေသာ မ်က္ႏွာစာမ်ား ျဖစ္ေနျပီး လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ျမင္ေတြ႕ရသမွ် စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာအေကာင္းဆုံးေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနေၾကာင္း ကမာၻ ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

မွန္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား မတိုင္မီက ျမန္မာႏုိင္ငံ ယေန႕အေနအထားမ်ဳိး ေရာက္ရွိ လာလိမ့္မည္ဟု ျပည္တြင္း-ျပည္ပ မည္သူကမွ် ထင္မွတ္ မထားခဲ့သလို မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႕ႀကဳံလာရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ေက်ာ္ ၾကားထင္ရွားပုဂၢဳိလ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ဆိုရလွ်င္ လမ္းေပၚ မွာ ေခ်ာ္ထြက္ေတာ့မည္ ဟူ၍ စိုးရိမ္တႀကီး ေစာင့္ၾကည့္ၾကရသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးတြင္ ရုန္းရင္း ကန္ရင္း ျပန္လည္ထိန္းညွိရင္းျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႀကီး လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းသို႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေတာ့မည္ ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ခ်ိန္တြင္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာေသာ မိတ္သဂၤါဟမ်ားက သံသယမ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ အထင္ေသးအျမင္ေသး ၾကည့္ခဲ့ၾက သည္။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါ သံသယမ်က္လုံးမ်ား အေရာင္ေျပာင္းလဲကာ အားလုံးမင္တက္သြားေစရန္ ျမန္မာ ဟူေသာ အဆင္းရဲဆုံး ႏုိင္ငံငယ္ကေလးက လုပ္ျပခဲ့သည္။

အာဆီယံ ဥကၠဌတာဝန္ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ား၌ အမ်ားဆုံး စုံစမ္းေမးျမန္းျခင္းခံရေသာ ခရီးသြားေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အညီ ခရီးသြား မ်ား တိုးျမွင့္ဝင္ေရာက္လာမႈေၾကာင့္ ဟိုတယ္ခန္း မလုံေလာက္သည့္ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္လာခဲ့ ရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပျခင္း မရွိခဲ့ေသာ ဤႏုိင္ငံတြင္ ဆီးဂိမ္းျပဳိင္ပြဲႀကီးကို တခမ္းတနား က်င္းပေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးလက္ထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ အားျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႕မႈမ်ား တစ္စီေျဖေလွ်ာ့ေပးျပီးေနာက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ဝင္လာမစဲ တဖြဲဖြဲ အိမ္ဦးႏွင့္ ၾကမ္းျပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္အမ်ဳိးသားလုံး ညီညြတ္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္သံ တညံညံျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဦးတည္ေနၾကသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာေတာ့မည္ စသည္ စသည္ အခင္းအက်င္းမ်ားျဖင့္ မဂၤလာရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မၾကာေသးခင္ကပင္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈ၊ ဗုံးလန္႕မႈမ်ားျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ေဆာင္း လက္မည္းႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ျပန္သည္။ သံသယပ်ဳိး ပြဲေတာ္ႀကီးတစ္ရပ္ကို ဖန္ဆင္းေနသလိုလို၊ မ်က္ႏွာစုံညီ Blame Game ၏ လက္ညဳိးေပါင္းမ်ားစြာ သူျပန္ကိုယ္ျပန္ ထိုးလာေနတာ့မလိုလို အေျခအေန တစ္ရပ္ကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။ ဤသည္တို႕သည္ပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ပုံရိပ္မ်ား ၏ အျမစ္ကို ခ်ဳိးေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

•ျမန္မာ့တန္ဖိုး သမိုင္း•

ဒုတိယကမာၻစစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံစစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္ရႈံးနိမ့္၍ ဖရိုဖရဲ တပ္ဆုတ္ခြါခဲ့ၾကရသည့္ ဂ်ပန္ စစ္သည္မ်ားကို ရန္ဘက္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား အမုန္းမထားဘဲ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကကုန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေၾကာင္း ယေန႕အခ်ိန္အထိ ေရွးမီဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားက တဖြဖြ ျပန္ေျပာင္း ေျပာၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ယေန႕ေခတ္ ႏိုင္ငံတကာနယ္ပယ္တြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႕သည္ စံနမူနာယူေလာက္ ဖြယ္ရာ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့စိတ္ရင္း ျမန္မာ့ရႈခင္း ဟု ဆိုအပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႕၏ စိတ္ေနျမင့္ျမတ္မႈသည္ သမိုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ တင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တန္ဖိုးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာမွတ္တမ္းစာေပမ်ား၊ ခရီးသြားစာေပမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ရိုးသားျခင္း၊ လႈိက္လွဲပ်ဴငွာျခင္း၊ ယဥ္ေက်းျခင္း၊ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာ ရွိျခင္း၊ ဧည့္ဝတ္ ေက် ပြန္ျခင္း စသည့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ အျပည့္ ဖုံးလႊမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ကဆိုလွ်င္ ျမန္မာတို႕သည္ အိမ္တံခါး မပိတ္၊ ခိုးဝွက္ယူငင္သူမရွိ ေအးခ်မ္းလွသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ရွိခဲ့သည္ ဟူေသာ သမုိင္းတစ္ေကြ႕သည္လည္း ဒ႑ာရီလုိလို ပုံျပင္လုိလို ထင္ေယာင္ထင္မွတ္ မွားေနၾကရျပီ ျဖစ္ သည္။

ေလာကနီတိ၊ လူမႈနီတိမ်ားျဖင့္ လိမၼာေရးျခားရွိေအာင္ သြန္သင္ဆုံးမခဲ့ၾကကုန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းမ်ားသည္လည္း တိုးတက္ထြန္းကားလာေသာ နည္းပညာ၊ လူေနမႈနစ္တို႕ေအာက္တြင္ အခ်ဳိ႕ ေပ်ာက္ကြယ္၊ အခ်ဳိ႕လြင့္ျပယ္ၾကကုန္ေလျပီ။ တစ္ေခတ္တစ္ခါက လြမ္းေမာဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ သဘင္၊ သုခုမတို႕၏ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသို႕ ဆြဲေဆာင္မႈ၊ ထိန္းေက်ာင္းမႈတို႕သည္ ေဟာလိဝုဒ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ယဥ္ေက်းမႈတို႕အၾကား တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုလု ျဖစ္ေနေပျပီ။ ျမန္မာ့လူ႕ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ လမ္းထြင္ေပးရန္ တာဝန္ ရွိေသာ စာေပ(စာနယ္ဇင္း၊ သတင္းစာ)၊ ရုပ္ရွင္၊ သဘင္၊ ဂီတရပ္ဝန္းတို႕သည္လည္း မိမိတို႕၏ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မွာပင္ ရုန္းကန္ေနၾကရဆဲ ျဖစ္သည္။ ေဟာလိဝုဒ္ ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ ၾကသည့္ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္မွာ အျပစ္ရွိသူ တရားခံတစ္ဦးဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဖမ္းဆီးရာ၌ “မင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းလိုက္ျပီ၊ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ေျဖဆိုလိုက ေျဖဆိုႏိုင္သည္၊ မေျဖဘဲ ေနလိုက မေျဖဘဲ ေနႏိုင္သည္၊ ေရွ႕ေန ငွားလိုလွ်င္ ငွားႏုိင္သည္၊ မငွားႏုိင္က အစိုးရက ငွားေပးမည္” စသည္ျဖင့္ ပုံေသေျပာ ၾကားေလ့ ရွိေသာ ဇာတ္ဝင္ခန္း ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားသည္ ယင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးကို ကိုယ္စားျပဳေနသလို အဆိုပါလူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ညႊန္းဆိုေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေနဝင္းေမာင္ ညႊန္းဆိုခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စုၾကည္၏ ျမန္မာ့ဝတ္စား ဆင္ ယင္မႈ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းသည္ အရပ္ရပ္အျပည္ျပည္ ထိုးေဖာက္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ျပည္ တြင္း၌ အရွိန္ေႏွးေနဆဲ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့တန္ဖိုးတစ္ရပ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚမလာေသးသည္မွာလည္း စိတ္ မေကာင္းဖြယ္ရာ ဆုံးရႈံးမႈတစ္ရပ္ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ မ်က္ေစ့ေအး ဘဝင္ေအးေစသည္ ဟု ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား မၾကာခဏ ညႊန္းဆိုၾကေသာ ျမန္မာ့ဝတ္စားဆင္ယင္မႈသည္ ပရိုမိုးရွင္း ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ သေဘာမ်ဳိး ေတြ႕ရွိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေမရိကန္သံရုံးတြင္ ကာလရွည္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြား ခဲ့ျပီး ယခုတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးလွေသာ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးက အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဘာင္းဘီ၊ ကုတ္၊ နကၠတိုင္၊ ရွဴးတို႕ႏွင့္ အေနာက္ဆန္လာၾကခ်ိန္တြင္ ပုဆိုးႏွင့္ ထဘီတို႕ တြင္က်ယ္စြာ ဝတ္ဆင္ေနၾကဆဲ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၁ ရာစု၏ ရွားရွားပါးပါး က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အာရွ အေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ဘူးသည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဖြားဖက္ေတာ္ ဟု ကင္ပြန္းတင္အပ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးလွ်ံတို႕သည္ကား ျမန္မာ့တန္ဖိုး အဆိုးမ်က္ႏွာသဖြယ္ ယခုတိုင္ မပ်က္မကြက္ ႀကီးစိုး မင္းမူေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေၾကာင္း ဂူဂဲလ္ ေခါက္လိုက္သည္ႏွင့္ ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆုံးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ဟူသည့္ ကမၺည္းမွတ္တမ္းက အထင္အရွား ထင္ဟတ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤစစ္မီးလွ်ံ ဤအမုန္းတရား ဤရယ္ဒီ ကယ္အစြန္းမ်ားကို မိမိတို႕ေခတ္ အရိုင္းခံကာ ဆက္လက္ေမြးျမဴထားမည္ ဟု ဆိုခဲ့ပါလွ်င္ သန္း(၆၀)၏ ကံၾကမၼာဟုသာ အျပစ္ဖို႕ရေခ်ေတာ့မည္။

•နိဂုံး•

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈျဖစ္သည့္ ရယ္ဒီကယ္ေထာင္ေခ်ာက္ကို ဆရာတင္ေမာင္သန္း (သင့္ဘဝ) က အတု-အစစ္ ျပႆနာဟု သရုပ္ခြဲျပခဲ့သည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္၊ သတိျပဳဖြယ္ ျဖစ္ ေနေလသည္။

လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကပင္ အတု-အစစ္ ျငင္းခုန္ကာ ေတာင္းယူေသာ လြတ္လပ္ေရးထက္ တိုက္ယူေသာ လြတ္လပ္ေရးက စစ္သည္ ဟု ဆိုကာ တိုက္ၾက ခိုက္ၾက ေသၾက ေၾကခဲ့ၾကသည္။ (ယခု ေသာ္ တုသလား၊ စစ္သလား မည္သူကမွ် ဂရုမစိုက္ၾကေတာ့။)

ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္ၾကမည္ ဟု ဆိုစဥ္ကလည္း အတု-အစစ္ ျငင္းခုန္ၾကကာ ကြဲၾက ျပဲၾက တိုက္ၾက ခိုက္ၾက ျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။ ယခုေသာ္ ဆိုရွယ္လစ္ အသံ ဆုံးဆုံးျမဳပ္ခဲ့ေလျပီ။ မည္သူကမွ် ဂရုမစိုက္ၾကေတာ့။

ယခုလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဟု ဆိုၾကခ်ိန္တြင္လည္း အတု-အစစ္ ျငင္းခုန္ေန ၾကသည္။ သူ႕ဟာက စစ္သည္၊ ငါ့ဟာမွ စစ္သည္ သေဘာထားကြဲလြဲ “ခ်သမုိင္းသစ္” ေရးရန္ ျပင္ဆင္ကုန္ ၾကေလ၏။ ျပည္သူမ်ားမွာ မည္သည့္ေနရာ “တု”၍ မည္သည့္ေနရာ “စစ္” ေနသည္ ေရေရရာရာ နား မလည္။ (ေနာင္ေသာအခါ ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ားက ဤသို႕ အတု-အစစ္ ျငင္းခုန္ကာ ကြဲၾက၊ ျပဲၾကကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာက္ခ်က္ ျပဳၾကပါလိမ့္မည္။)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း အတု-အစစ္ တိုက္ပြဲက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ အသက္ႏွင့္ရင္း၍ ေတာင္းဆိုမည့္ သူမ်ား ရွိသလို အသက္ႏွင့္ရင္း၍ ကာကြယ္ၾကမည့္ သူမ်ား လည္း ရွိေနၾကသည္ ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ ဒီမိုကေရစီတုျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီစစ္ျခင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ရယ္ဒီ ကယ္စိတ္ဓါတ္ခံမ်ားျဖင့္ အားျဖည့္လိုက္ၾကေသာအခါ ေႏွာင္းလူတို႕ စံထားရမည့္ “ခ် ရာဇဝင္”တစ္ရပ္ ျဖစ္ ေပၚလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ (ေနာင္ေသာအခါ ေနာက္မ်ဳိးဆက္မ်ားက ဤသို႕ ဒီမိုကေရစီ အတု-အစစ္ ျငင္းခုန္ကာ ကြဲၾက ျပဲၾကသည္ကို စိတ္ပ်က္စရာ ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ျပဳၾကပါလိမ့္မည္။)

ဆိုခဲ့ပါ လြတ္လပ္ေရး မရရွိခင္ကတည္းကပင္ အျမဳေတအျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ၾကကုန္ေသာ အတု-အစစ္ အကြဲအျပဲႏွင့္ ရယ္ဒီကယ္ရွင္းတမ္းသည္ပင္ ျမန္မာ့တန္ဖိုး၏ အျခားတစ္မ်က္ႏွာပင္ ျဖစ္ေနေလမည္လား ဟု ေတြးဆဖြယ္ရာပင္။
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[The Voice Weekly, Vol.9/No.41]


Hmuu Zaw facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...