Saturday, October 5, 2013

(((( သူငယ္နာမစင္၊ ပေယာဂ၀င္ေနသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား မျဖစ္ၾကေစဖုိ႔.....))))


ပေယာဂဆုိေသာ စကားကုိ လူတုိင္းၾကားဘူးၾကပါလိမ့္မည္....။
ၾကားဘူးေသာ္လည္း ပေယာဂ ဟူေသာ စကားကုိ ေက်ေက်လည္လည္ ရွင္းျပရန္မွာ အလြန္ပင္ ခက္ခဲပါသည္။ ပေယာဂကုိ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိရန္ စကားစုမ်ား ရွာေဖြရာတြင္ `` အေမွာင့္ ပေယာဂ´´ ဟူေသာ စကားလံုးကုိ ထပ္မံ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ထုိ အေမွာင့္ ကုိ ေကာက္ေၾကာင္းလုိက္ရာတြင္လည္း ``အဖ်က္အေမွာင့္´´ ဟူေသာ စကားကုိ ထပ္မံေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပေယာဂ ဟူသည္ အစိမ္းသရဲႏွင့္ မိစၧာအက်င့္ရွိသူတုိ႔မွ ကံအား၊ ဥာဏ္အား၊ ကုိယ္ခံအားႏွင့္ ကုသုိလ္တရားအားျဖင့္ နိမ့္ပါးသူမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ပူးယွက္၍ မိမိ လုိဘအတုိင္း အခြင့္အေရး ရယူျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပေယာဂ ဟူသည္ သဘာ၀ယုတၱိမတန္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာအားျဖင့္ အင္အားနည္းသူမ်ားမွတဆင့္ အခြင့္အေရးရယူျခင္းဟု မွတ္သားသင့္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ သူငယ္နာ ဟူေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးကုိလည္း လူတုိင္းၾကားဘူးၾကပါမည္။

သူငယ္နာဟူသည္ကား ရွင္းပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား သက္တန္းအလုိက္ႀကီးထြားမႈႏႈန္းလဲြမွားေနျခင္းႏွင့္ ခႏၶာေဗဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မႈ မမွန္ကန္ျခင္း ဟူေသာ အာရံုေၾကာအားနည္းမႈ ေရာဂါဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္ပါသည္

ႏုိင္ငံေရးဆုိသည္ကား.....
ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရး၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အနာဂတ္အေရးတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေရး၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ အနာဂတ္အေရးတုိ႔ကုိ စီမံ၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထုိႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ သူငယ္နာကင္းစင္ရန္လုိအပ္သလုိ.. ပေယာဂကင္းရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမား၏ ပေယာဂသည္ မိမိကုိယ္က်ဳိးႏွင့္ မိမိပါတီဟူေသာ အစဲြျဖစ္ပါသည္။

မိမိပါတီ အႏိုင္ရေရးအတြက္ကံအား၊ ဥာဏ္အား၊ ကုိယ္ခံအားႏွင့္ ကုသုိလ္တရားအားျဖင့္ နိမ့္ပါးသူမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ပူးယွက္၍ မိမိပါတီအက်ဳိးငွာ လိမ္လည္ လွည့္ဖ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ- အေျခအေနအရပ္ရပ္အရ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ျခေသၤ့ပံုမ်ားအစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပံု ရုိက္ႏွိပ္ေစေရး အဆုိတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ အဆုိပယ္ခ်ျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျပည္သူသုိ႔ အထင္မွားေစရန္ လံႈးေဆာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)

ႏုိင္ငံေရးသမား၏ သူငယ္နာဟူသည္ မိမိျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အျဖစ္ဆုိး စနစ္ဆုိးမ်ားကုိ မေမ့ႏုိင္ မေပ်ာက္ႏုိင္.... မေက်နပ္ႏုိင္ပဲ...
အဖမ္းခံခဲ့ရဘူးလွ်င္... ဖမ္းေသာရဲ။
ေထာင္က်ခဲ့ဘူးလွ်င္.... အမိန္႔ခ်ေသာ တရားသူႀကီး...။
ေထာင္က်ေနစဥ္ စည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းေသာ ေထာင္တာ၀န္ရွိသူမ်ား။
မိမိအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရန္ စီမံခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒတုိ႔ကုိ အစဥ္တစုိက္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ၄င္းတုိ႔အား တုိက္ခုိက္ရန္ ႀကံစည္ စဥ္းစားေနျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ (ဥပမာ- အေျခခံဥပေဒ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြရန္ စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ေနျခင္း....)

ျပင္ဆင္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ မဆုိလုိပါ။
ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္ပါက ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္..။

ထုိ႔အတူ ပါတီႏုိင္ငံေရးအ၀န္းအ၀ုိင္းအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳမီ မိမိက်င္လည္ခဲ့ေသာ အခြင့္အာဏာ၊ ရာထူးစည္းစိမ္မ်ားကုိသာ တပ္မက္စြာ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ျခင္း၊ အသြင္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ ရယူရန္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

အခုတေလာ....
အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားက႑ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑တုိ႔တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ ဟူေသာ စကားရပ္ တြင္က်ယ္လာပါသည္။

အမွန္တကယ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

သုိ႔ေသာ္....
ဥပေဒျပဳေရး က႑တြင္ကား အဂတိလုိက္စားမႈ ဟူေသာ စကားရပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနပါသည္။

ဥပေဒျပဳေရး က႑ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းတြင္လည္း အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ရွိေနႏုိင္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ ရံပံုေငြ ရရွိမႈႏွင့္ သံုးစဲြမႈ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ/မရွိ စိစစ္သင့္ပါသည္။
အေျခအေနကုိ တြက္ခ်က္၍ အေရးယူေစလုိျခင္း မဟုတ္ပါ။
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိ္င္ရန္သာရည္ရြယ္ပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳေပးရေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

ထုိေနရာမွတဆင့္ မိမိ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာကုိ ကာကြယ္ရန္....
ိမိမိတုိ႔အတြက္ စည္းစိမ္ဥစၥာတုိးပြါးရန္...
ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္...
တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္....
အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀မ်ားကုိ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံႏုိင္ရန္ ဥပေဒသတ္မွတ္ေပးရေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

ထုိေနရာမ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိေနသူမ်ားသည္ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္၊ ဆင္ျခင္တံုတရားျပည့္စံုရန္လုိအပ္သည့္အျပင္ ဆႏၵကတိ၊ ေလာဘကတိ၊ ေဒါသကတိမ်ား ကင္းစင္ရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။

အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ ဗဟုသုတ၊ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုရန္လည္း လုိအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားတြင္ အသီးသီး တာ၀န္ယူေနၾကသူမ်ားအနက္ ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသာလွ်င္ မိမိ၏ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားကုိ တရား၀င္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

က်န္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ားမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားသည္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ား အတုိင္းသာ ေျပာဆုိ ေဆာင္ရြက္၍ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အမွန္တကယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား မထင္မရွား စိမ့္၀င္ေနပါက ထုိလႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ျပဌာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ တန္ဘုိးရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပဲ... တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေသာ တစိမ့္စိမ့္ ယုိစီးေနသည့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓါတ္ေငြ႔မ်ားအျဖစ္သုိ႔သာ ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္... သူငယ္နာႏွင့္ ပေယာဂကင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။

သာမန္လူမ်ား သူငယ္နာျဖစ္ေသာ္ ဗိေႏၶာ နည္းျဖင့္ကုသ၍ ရပါသည္။

သာမန္လူမ်ား ပေယာဂ၀င္ေသာ္ ပေယာဂဆရာျဖင့္ အစဲြခၽြတ္၍ ရပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား သူငယ္နာျဖစ္ေသာ္ ကုသႏုိင္မည့္ ဗိေႏၶာဆရာ မရွိပါ။

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ပေယာဂ၀င္ေသာ္ အစဲြခၽြတ္မည့္ ပေယာဂဆရာ မရွိပါ။

ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ သူငယ္နာႏွင့္ ပေယာဂမကင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အစမ္းသပ္ခံ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္းမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္...။

(ကြန္ဆူးမား)(၆-၁၀-၂၀၁၃)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...