Friday, October 4, 2013

ဗုုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၂၁ ) ပညာပါရမီ ( ဂ )

October 3, 2013 at 11:22am
ပညာရည္အဆင့္အတန္းကုုိ ပိဋကတ္စာေပမ်ားအဆုုိအရ ဤသုုိ႔သုုံးဆင့္ပုုိင္းျခားသတ္မွတ္ႏုုိင္သည္။ ၁။ သညာသိအဆင့္၊ ၂။ ဝိညာဏ္သိအဆင့္ႏွင့္ ၃။ ပညာသိအဆင့္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ မိမိတုုိ႔ကုုိရင္ငယ္ စာသင္သားဘဝတြင္သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ သုုိ႔ေသာ္ ယခုုကဲ့သုုိ႔ ခ်ဲ ႔ထြင္ကာ မခံစားတတ္၊ နားမလည္တတ္၊ မျမင္တတ္ခဲ့ေခ်။
အထက္ပါ ပညာရည္အဆင့္သုုံးဆင့္တြင္ နံပါတ္ ( ၁ ) ျဖစ္သည့္ သညာသိ အဆင့္ကုုိဦးစြာပထမတင္ျပပါမည္။ သညာဟူသည္မွတ္သားျခင္းသေဘာသက္သက္
မွ်ပင္ျဖစ္သည္။ အရာရာကုုိ သူျမင္သည့္အတုုိင္း ၾကားသည့္အတုုိင္း သင္ေပးထားသည့္အတုုိင္း မွတ္သားျခင္းမွ်ျဖစ္သည္။ မိမိတုုိ႔၏ဆုုိင္ရာပသာဒရုုပ္မ်ားျဖင့္ အာရုုံငါးပါးကုုိထိေတြ႔ကာ သိစိတ္အသီး သီးျဖင့္ လက္လွမ္းမီသေလာက္မွတ္သားရုုံသက္သက္မွ် သိျခင္းသေဘာသည္ သညာသိျဖစ္ သည္။ ေလးနက္ခုုိင္ခံ့၍ အႏွစ္အသားပါေသာ အသိမဟုုတ္ေခ်။ ေမ့ေပ်ာက္တတ္သလုုိ ေမ့ေပ်ာက္သြား ပါကလည္း ဘာမွ်မက်န္ေတာ့ေသာ အသိမွ်သာျဖစ္သည္။ ကုုိယ္ပုုိင္ဥာဏ္ကုုိအားစုုိက္၍ စူးစမ္းျခင္း ေဝဘန္သုုံးသပ္ျခင္း ေၾကာင္းက်ိဴးယုုတၱိကုုိေဝဘန္ေဆြးေႏြးျခင္းတုုိ႔ မပါဝင္ေပ။ အမွန္စင္စစ္ လူသားအပါအဝင္ သတၱဝါတုုိင္းသည္ ထုုိသညာသိအဆင့္မွစ၍သင္ၾကားခဲ့ၾကရသည္။ နားလည္ခဲ့ၾကရသည္။

  အနည္းငယ္ခ်ဲ႔ပါအ့ံ။ မိမိတုုိ႔ငယ္စဥ္ဘဝတြင္ မိခင္ထံမွဦးစြာပထမသင္ယူၾကရသည္မွာ သညာသိပညာေရးပင္ျဖစ္သည္။ဤအရာကုုိမ်က္လုုံးလုုိ႔ေခၚတယ္သားရဲ့၊ ဤအရာကုုိနားရြက္လုုိ႔ေခၚတယ္သားရဲ့၊ ဤအေရာင္ကုုိအျဖဴေရာင္လုုိ႔ေခၚတယ္၊ ဤသူကိုုုုေတာ့ ဦးၾကီး ဘၾကီး ေဒၚၾကီး ေဒၚေလးလုုိ႔ေခၚတယ္သားရဲ့ စသည္ျဖင့္မွတ္တတ္ေအာင္ မိခင္၏ စတင္သင္ၾကားေပးမႈကုုိခံယူၾကရသည္။ လက္ဦးဆရာ မည္ထုုိက္စြာ ပုုဗၺာစရိယ မိႏွင့္ဖ ဆုုိသည့္အေလ်ာက္ မိခင္ႏွင့္ဖခင္တုုိ႔၏ သင္ၾကားေပးသည့္အတုုိင္းပင္မိမိတုုိ႔မွတ္သားခဲ့ သိခဲ့ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္မ်က္လုုံးေခၚသည္၊ ဘာေၾကာင့္အျဖဴေရာင္ေခၚသည္၊ ဘာေၾကာင့္ ဦးၾကီး ေဒၚၾကီးေခၚသည္ စသည္ျဖင့္
ေၾကာင္းက်ိဴးကိုုေဝဘန္စဥ္းစားသုုံးသပ္ျခင္းမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေပ။ သူ႔အုုိးႏွင့္သူ႔ဆန္ တန္ရုုံသာ ဟုုဆုုိသည့္အတုုိင္း လူမမယ္ကေလး
အရြယ္တြင္ ဤသညာအဆင့္ပညာေရးသည္ သင့္ေတာ္သည္။ လုုိက္ဖက္သည္။ ဤသညာအဆင့္ပညာေရးသည္ မိဘ၏လက္ဦး
သင္ၾကားေရးမွစ၍ ေက်ာင္းသင္ပညာေရး မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းျပီးဆုုံးသည္အထိသင့္ေတာ္၏ဟုု မိမိဆုုိခ်င္သည္။ ( မူလတန္း
ကတည္းက သညာအဆင့္ထက္ေက်ာ္လြန္ႏုုိင္လွ်င္လည္း ေကာင္းပါ၏ ) သုုိ႔ေသာ္ အထက္တန္းပညာေရးအဆင့္သုုိ႔ေရာက္လွ်င္ကား ဤသညာသိအဆင့္ပညာေရးစနစ္သည္ မဆီေလ်ာ္ေတာ့ေခ်။ အေၾကာင္းကား အထက္တန္းပညာေရးတြင္ ေၾကာင္းက်ိဴးေဝဘန္မႈ
မ်ား၊ ေလးနက္စြာစဥ္းစားသုုံးသပ္မႈမ်ား ပါဝင္လာရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလးနက္ေသာ ကုုိယ္ပုုိင္ေၾကာင္းက်ိဴး
ေဝဘန္စဥ္းစားမႈမ်ား ဖြင့္မေပးႏုုိင္ေသာ အထက္တန္းပညာေရးသည္ ကြ်န္ပညာေရးစနစ္တစ္ခုု သုုိ႔မဟုုတ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုု၏ အသုုံးခ်ခံပညာေရးမ်ိဴးသာျဖစ္ေပမည္။

  ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္၍ သင္ၾကားနည္းေလးမ်ိဴးကုုိတင္ျပလုုိသည္။ ၁။ Notes: မွတ္စုုေပး၍သင္ၾကားနည္း၊ ဆရာေခၚေပး တုုိင္ေပးသည့္အတုုိင္း တပည့္ကလုုိက္၍ေရးရ မွတ္ရက်က္ရ၏။ ဤအတုုိင္းေမးလွ်င္ ဤလုုိေျဖ၊ သည္ပုုံေမးလွ်င္သည္လုိေရးဟုု
ဆုုိကာ အေမမွာသည့္ဆန္တခြဲ သုုံးစိပ္နဲ႔မလဲ ဆုုိသည့္ပမာ မွာထားသည့္အတုုိင္းသာ မူေသဆုုပ္ကုုိင္လွ်က္ ကိုုယ္ပုုိင္ဥာဏ္
ထုုတ္သုုံးဘုုိ႔လဲမလုုိ၊ စဥ္းစားသုုံးသပ္ျခင္းလဲကင္းကာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခြင့္လဲမရွိေသာ ေရးဖူးဖတ္ဖူးမွတ္ဖူးရုုံသက္သက္မွ်
သင္ၾကားေရးျဖစ္သည္။ ထုုိထုုိေရးမွတ္ထားသည္ကုုိသာ ႏႈတ္တက္အာဂုုံအလြတ္က်က္မွတ္ရေလသည္။၂။ Lecture: ေဟာေျပာ
ပုုိ႔ခ်သင္ၾကားနည္း၊ ဆရာေျပာသည့္အတုုိင္းနားေထာင္မွတ္သားကာ ဆရာေျပာသမွ်သည္သာ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုုိင္ေသာ အျပီးသတ္
ရလာဒ္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ကုုိယ္ပုုိင္ဥာဏ္ကုုိ သုုံးဘုုိ႔မလုုိအပ္။ ၾကားနာဖူးရုုံသက္သက္မွ် ပညာေရးျဖစ္သည္။  ထုုိသုုိ႔ဆရာေျပာသည့္
အတုုိင္းအလြတ္က်က္မွတ္ရၾကရသည္။ ဧဝ ေမသုတံ ၾကာနာဖူးရုုံသက္သက္မွ်ပညာသင္နည္းတည္း။

  ၃။ Discussion: ဆရာႏွင့္တပည့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးသင္ၾကားနည္း၊ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုုအေပၚဝယ္ ဆရာ့အျမင္ႏွင့္တပည့္အျမင္တုုိ႔ ႏွီးေႏွာယွက္သြယ္ဖလွယ္ၾကလွ်က္ ကုုိယ္ပုုိင္ဥာဏ္မ်ားကုုိ အားစုုိက္စုုေပါင္း၍ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားစြာ အေျဖရလာဒ္ကုုိရွာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသင္ၾကားနည္းသည္ ယေန႔ကမၻာတြင္အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈအားလည္းမ်ား၍ ေခတ္စားေနေသာ
သင္ၾကားနည္းလည္းျဖစ္သည္။ ဤသင္ၾကားနည္းကုုိ အသုုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မိမိကုုိယ္မိမိယုုံၾကည္စိတ္မ်ားေမြး
ထုုတ္ေပးႏုုိင္သည္။ သတၱိႏွင့္အရည္အခ်င္းကုုိ ျပဳစုုေပးရာလည္းေရာက္သည္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ေျပာဆုုိစည္းရုုံးလုုပ္ကုုိင္
ေရးမ်ားအတြက္ အေရာင္တင္ေပးရာလည္းေရာက္သည္။ စစ္မွန္ေသာအရည္အေသြးကုုိ ျမတ္ႏုုိးစိတ္ တန္ဘိုုးထားစိတ္မ်ားလည္း
တုုိးပြါးလာေစႏုုိင္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ မိမိကုုိယ္ကုုိမိမိယုုံၾကည္စိတ္မ်ားတုုိးပြါးႏိုုင္ျခင္းေၾကာင့္ သခင္ပညာေရးလည္းျဖစ္သည္။ မွန္၏။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေပၚထြန္းခဲ့ၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား စြန္႔စားတီထြင္သူမ်ား စသူတုုိ႔သည္ မိမိကုုိယ္ကုုိမိမိယုုံၾကည္ေသာ သခင္ပညာေရးစိတ္ဓာတ္ကုုိသာအေျခခံခဲ့ၾကသည္။ နယူတန္သည္ ဆရာေျပာသည့္အတုုိင္း တေသြမတိမ္းစာက်က္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာေျမ၏ဆြဲငင္အား နိယာမကုုိေဖၚထုုတ္ႏုုိင္ခဲ့ျခင္းမဟုုတ္။ အုုိင္းစတုုိင္းသည္လည္း ႏႈိင္းရ
သီအုုိရီနိယာမကုုိ စာက်က္ျခင္းသက္သက္ျဖင့္ေဖၚထုုတ္ႏုုိင္ခဲ့သည္မဟုုတ္ေခ်။ ကုုိလံဘတ္စ္သည္လည္း သမၼာက်မ္းစာမွာပါရွိ
သည့္အတုုိင္းသာေနထုုိင္၍ မိမိကုုိယ္ကုုိမိမိယုုံၾကည္ေသာသခင္စိတ္ထားျဖင့္ စြန္႔စားသြားလာရွာေဖြမႈမျပဳခဲ့လွ်င္ ေျမာက္အေမရိကား
တုုိက္ၾကီးကုုိေတြ႔ခဲ့လိမ့္မည္မဟုုတ္ေခ်။ ( သမၼာက်မ္းစာအရ ထာဝရဘုုရားဖန္ဆင္းေသာ ကမၻာ့ေျမပုုံထဲတြင္ ေျမာက္အေမရိကားတုုိက္ၾကီးမပါဝင္ေပ ) ။ အမွန္စင္စစ္ မိမိကုုိယ္ကုုိမိမိယုုံၾကည္မႈကုုိျဖစ္ေစႏုုိင္ေသာ သခင္ပညာေရးစိတ္ဓာတ္
ေၾကာင့္သာ သီအုုိရီအသစ္မ်ားကုုိကမၻာအတြက္ေဖၚထုုတ္ေပးႏိုုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္ေျမအသစ္မ်ား ၾကယ္တာရာအသစ္မ်ား ျဂိဳဟ္အသစ္မ်ားကုုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိကာ ကမၻာသုုိ႔ခ်ျပႏုုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  အထူးသျဖင့္ ျမတ္ဗုုဒၶသည္လည္း သူတုုိ႔သက်မ်ိဴးႏြယ္၏ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကုုိးကြယ္လာခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းဟိႏၵဴဘာသာ၏ ဖန္ဆင္းရွင္အယူဝါဒေအာက္မွ ရုုန္းထြက္ကာ ကုုိယ့္ကုုိယ္ကုုိ
ယုုံၾကည္ေသာ သခင္စိတ္ျဖင့္ၾကိဴးစားအားထုုတ္ျခင္းေၾကာင့္ သဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ေတာ္ကုုိရရွိကာ ဘုုရားျဖစ္ေတာ္မူခဲ့သည္။

  ၄။ Field: ကြင္းဆင္းေလ့လာသင္ၾကားနည္း၊ စာသင္ခန္းတြင္သခၤန္းစာမ်ားျပီးဆုုံး၍ လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းသင္ၾကားျပသျခင္းျဖစ္၏။ အထက္ပါစာသင္နည္းေလးမ်ိဴးတြင္ မိမိတုိ႔ျမန္မာႏုုိင္ငံသည္ အဘယ္နည္းမ်ားကုုိ အသုုံးျပဳေနပါသနည္း။ ေလာကီနယ္ပယ္ ဘာသာေရးနယ္ပယ္မွ မ်က္ႏွာစာအသီးသီးရွိစာသင္သားမ်ား မည္သုုိ႔ေသာနည္းျဖင့္ေျဖဆုုိေအာင္ျမင္ေနၾကသနည္း။ ေအာင္ျမင္လာသည့္စာေမးပြဲမ်ားအလိုုက္အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္မႈရွိပါသေလာ။ ဤအခ်က္မ်ားကုုိ စာဖတ္သူကုုိယ္တုုိင္ အေျဖေပးတတ္ပါသည္။ အမွန္ကုုိအမွန္အတုုိင္း ေျဖဆုုိဘုုိ႔ရန္သတၱိသာလုုိသည္။ ဆက္လက္၍ မိမိတုုိ႔ႏုုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္လွမ္းမီသမွ် ခံစားနားလည္မိသမွ်ကုုိ ဤသုုိ႔သုုံးသပ္ျပခ်င္ပါသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရွိ ပညာေရးစနစ္သည္ အုုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစား
တစ္ရပ္၏ အာဏာသက္ဆုုိးရွည္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ကြ်န္ပညာေရးသာသာမွ်သာျဖစ္သည္၊သခင္ပညာေရးအစစ္
မဟုုတ္ေခ်။ ဤအေၾကာင္းအက်ယ္ခဲ် ႔၍ ရွင္းစရာမလုုိမည္မထင္။ အေၾကာင္းမွာ မ်ိဴးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအၾကားဝယ္ စာေမးပြဲ
ေအာင္သူအေရအတြက္မ်ားလာသေလာက္ အရည္အခ်င္းျပည့္လူငယ္မ်ား ေပၚထြက္မလာျခင္းက ပညာေရးစနစ္အားနည္းေနေၾကာင္း သက္ေသခံေနေပသည္။ ထုုိ႔ျပင္ ဤကြ်န္ပညာေရးသာသာစနစ္သည္ မ်ိဴးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ တုုိးတက္ဘုုိ႔အခြင့္အလမ္း အားနဲ
ေစခဲ့သည္မွာ လက္ေတြ႔ျပယုုဂ္အမွန္ပင္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

  အဆုုိးဆုုံးအခ်က္မွာ ႏုုိင္ငံေတာ္တြင္ထာဝရအေရးအၾကီးဆုုံးျဖစ္သည့္ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကုုိ လုုံေလာက္ေအာင္မသုုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကုုိယုုိင္နဲ႔ေစခဲ့သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုုိပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ စာရိတၱမ႑ိဳင္ယုုိင္နဲ႔
လာျခင္းေၾကာင့္ ဘုုရားႏွင့္တစ္ဂုုိဏ္းတည္းထား၍ အၾကည္ညုုိအေလးစားခံခဲ့ရေသာ ဆရာဆရာမမ်ားသည္၏ ခ်စ္ျမတ္ႏုုိးဘြယ္ရာ
တန္ဘုုိးသည္လည္း က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ငယ္စဥ္ပညာသင္စဥ္ဘဝမွစ၍ ေက်ာင္းသင္ပညာေရးဘဝတြင္ စာရိတၱယုုိင္နဲ႔မႈ၏ အစြန္း
အထင္းမ်ားေပက်ံလာခဲ့ရေသာလူငယ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းပညာေရး ျပီးဆုုံးေသာအခါတြင္လည္း သူတုုိ႔၏တက္ၾကြ၍အားမာန္ပါေသာ စိတ္ဓာတ္အင္အား ဥာဏအင္အားႏွင့္စာရိတၱမ႑ိဳင္တုုိ႔ကုုိ အဂတိေရာင္စုုံလႊမ္းျခံဳထားေသာ လူမႈစနစ္ၾကီးကထပ္မံ၍ ယုုိင္နဲ႔ေစခဲ့
ျပန္သည္။  ဤသုုိ႔ျဖင့္ လူမႈေလာကအတြင္းဝယ္ အလႊာအထပ္ထပ္ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ အျမီးက်က္အျမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစားသည္သာမက မက်က္လည္းစား က်က္လည္းစား ဘယ္သူေသေသ ငေတမာျပီးေရာဆုုိသည့္ ငိုု႔ဘငါ့ဘုုိ႔
စိတ္ထားမ်ားျဖင့္ အတၱကုုိပုုံၾကီးခ်ဲ ႔မိတၱဴပြါး၍ ရုုိးသားမႈမ်ားကင္းေပ်ာက္ကာအခ်င္းခ်င္းယုုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေသာအေျခအေနသုုိ႔
ေရာက္ရွိေနေပျပီ။ ဤသည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တုုိ႔မွာ ပညာေရးနယ္ပယ္မွအစျပဳ၍ ေန႔စဥ္လက္ေတြ႔ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာျဖစ္စဥ္အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

   ဤအေျခအေနဆုုိးတုုိ႔မွလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႏုုိင္ငံသားတုုိင္းတာဝန္ကုုိယ္စီရွိသျဖင့္ သညာသိပညာေရးမွလြန္ေျမာက္ေသာ
အဆင့္ကုုိတက္ညီလက္ညီတက္လွမ္းသင့္ေပျပီ။ ယခုုမိမိေနေသာဖင္လန္ႏုုိင္ငံတြင္ က်ဴရွင္ယူေသာကေလးဟူသည္တစ္ေယာက္
တစ္ေလမွ်ပင္မရွိ၊ ရွိဘုု႔ိမဆုုိထားႏွင့္၊ က်ဴရွင္ယူရသည္ကုုိၾကားဖူးေသာေက်ာင္းသားပင္မရွိေခ်။ မိမိကျမန္မာႏုုိင္ငံ၏ က်ဴရွင္
အေၾကာင္းေျပာျပေသာအခါ သူတုုိ႔သည္ အ့ံၾသေသာမ်က္လုုံးမ်ားျဖင့္ ဝုုိင္း၍ၾကည့္ၾကသည္။ မိမိေျပာျပေသာအေၾကာင္းအရာသည္ သူတုုိ႔အတြက္ ထူးဆန္းေသာအေၾကာင္းအရာျဖစ္ေနသည္။  ထုုိ႔ျပင္ အိမ္တြင္စာက်က္ေသာေက်ာင္းသားဟူ၍ မရွိသေလာက္ပင္
ျဖစ္သည္။ အိမ္စာကုုိလုုပ္ရသည္မွာလည္း နာရီဝက္ထက္မပုုိၾကေပ။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ဆုုိလွ်င္ တစ္နာရီထက္
ပုုိေသာ အိမ္စာမရွိေပ။ ေက်ာင္းတြင္သာ တည္ျငိမ္ေသာပညာေရးျပ႒ာန္းစာမ်ားကုုိ မွန္ကန္ေသာနည္းစနစ္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုုိမျဖဳန္းဘဲ တန္ဘုုိးရွိေအာင္အသုုံးျပဳၾကရသည္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံကဲ့သုုိ႔ မနက္မုုိးလင္းမွ ညမုုိးခ်ဳပ္သည္အထိ အခ်ိန္ကုုိပင္ပန္းၾကီးစြာခါးစည္း၍
မရင္းႏွီးရ။ ေငြေၾကးလဲအပုုိမကုုန္၊ လူလဲမပင္ပန္း၊ လန္းဆန္းသက္သာလွေသာ ပညာေရးျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ပညာရည္အဆင့္
အတန္းသည္ ကမၻာ့အဆင့္မီျဖစ္သည္။

  ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္တြင္ ႏုုိင္ငံတကာမွအစုုိးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အျခားေသာကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ၁၀၀ ေက်ာ္တုုိ႔၏ေလ့လာစူးစမ္းမႈအရ ဖင္လန္ႏုုိင္ငံသည္ ဖြံ႔ျဖိဴးျပီးႏုုိင္ငံမ်ားတြင္ ပညာရည္အျမင့္ဆုုံးအဆင့္ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိမွတ္တမ္းတင္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ဤသုုိ႔ျမင့္မားေသာရလာဒ္ကုုိရရွိျခင္းသည္ သညာသိပညာေရးစနစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ Notes and Lecture သင္ၾကားနည္းတုုိ႔ကုုိ အေလးမေပး မ႑ိဳင္မျပဳဂရုုမထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိတုုိ႔ႏုုိင္ငံ၏ သညာသိပညာေရးစနစ္ႏွင့္မတည္ျငိမ္ေသာပညာေရး
မူဝါဒကုုိ အျမန္ပင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏုုိင္ပါေစဟုုလည္းဆုုေတာင္းမိသည္။ ထုုိ႔ျပင္ မဂၤလသုုတ္ပရိတ္ေတာ္တြင္ ဗာဟုုႆစၥဥၥ သိပၺဥၥ ... ဧတံမဂၤလ မုုတၱမံဟူ၍ ဘုုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဗာဟုုႆစၥဟူသည္ အေထြေထြဗဟုသုုတမ်ားကုုိသိျမင္နားလည္ျခင္း
ျဖစ္သည္။ စာေပဗဟုုသုုတမ်ား ႏုုိင္ငံေရးဗဟုုသုုတမ်ား၊ ဘာသာေရးဗဟုုသုုတမ်ား လူမႈေရးဗဟုုသုုတမ်ားစသည္ျဖင့္ အၾကားအျမင္နွင့္အသိအျမင္မ်ားျပားျခင္းသည္ ဗာဟုုႆစၥမဂၤလာျဖစ္သည္။ သိပၺဟူသည္ သိပၺံအတတ္ကုုိသာဆုုိလုုိသည္မဟုုတ္၊ဤေနရာ၌ သိပၺဟူသည္ ဝိဇၹာသိပၺံဘာသာရပ္မ်ားသာမက သက္ဆုုိင္ရာဘာသာစကားမ်ား နည္းပညာမ်ားစသည့္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ
ေပၚေပါက္လာေသာ အတတ္ပညာရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိဆုုိခဲ့ျပီးေသာ အေထြေထြဗဟုုသုုတရွိျခင္းသိျခင္းဟူေသာဗာဟုုႆစၥႏွင့္ ဝိဇၹာသိပၺံပညာရပ္မ်ားကုုိတတ္ေျမာက္နားလည္ျခင္းသည္ ၾကီးပြါးေၾကာင္းမဂၤလာျဖစ္၏ဟုု ဘုုရားရွင္မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည္။

   အမွန္စင္စစ္ ဘုုရားရွင္သည္ ေလာကီအေရးတြင္သာမက ေလာကုုတၱရာအေရးအထိအၾကံအဖန္ကင္း၍တုုိးတက္ေသာပညာေရးကုုိ အေလးေပး၍မိန္႔ၾကားခဲ့ပါေသာ္လည္း ယေန႔မိမိတုုိ႔ျမန္မာဗုုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ ပကတိျဖစ္ရပ္မ်ားကုုိၾကည့္လွ်င္ ဗုုဒၶ၏တရားေတာ္
ႏွင့္ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္လန္ခ်င္တုုိင္းလန္ေနသည္ကုုိသာ ( အမ်ားစုု ) ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ရွက္ဖြယ္ရွိစြ။ အထူးသျဖင့္ ပုုိ၍ဝမ္းနဲဘြယ္ရာေကာင္းသည္မွာ အထက္တန္းႏွင့္အျမင့္တန္းပညာေရးဘြဲ႔မ်ားကုုိ နည္းမ်ိဴးစုုံသုုံး၍ ေငြေၾကးျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ
တြင္ အေရာင္းအဝယ္တြင္က်ယ္စြာလုုပ္ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထုုိသုုိ႔ေသာပညာေရးသည္ ဘုုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ဗာဟုုႆစၥဥၥ သိပၺဥၥ မဂၤလာမျဖစ္ႏုုိင္ေတာ့ေခ်။ မျဖစ္လွွ်င္ ေတာက္ေျပာင္ေသာထက္ျမက္ေသာ ပညာေရးဟူသည္ အဘယ္မွာ
ရွိခ်ိမ့္မည္နည္း။ ထုုိသုုိ႔ ဘြဲ႔တုု ဂုုဏ္တုုမ်ားကုုိသာရွာေဖြခဲ့သည့္ အစစ္အမွန္ပညာရည္မရွိေသာသူသည္ ထုုိဘြဲ႔တုု ဂုုဏ္တုုမ်ားျဖင့္
လူမႈေလာကမ်က္ႏွာစာအသီးသီးဝယ္ အတုုမ်ားကုုိအေရာင္ျပကာ လမ္းစဥ္တုုျဖင့္ သက္ဆုုိင္ရာတုုိ႔ကုုိ အတုျဖစ္ေစေတာ့မည္။ ထုုိသုုိ႔ေသာကိစၥမ်ားပေပ်ာက္ရန္မွာ လူထုုအမ်ားစုုၾကီးက ဗာဟုုႆစၥဥၥ သိပၺဥၥ မဂၤလာတုုိ႔ႏွင့္ညီေအာင္ ၾကိဴးစားထားဘုုိ႔ သိထားဘုုိ႔လုုိအပ္လွသည္။ သုုိ႔မွသာလုုပ္စားကုုိင္စားအတုုအေယာင္မ်ားနည္းပါးႏုုိင္ေပမည္။

  ပညာရည္မဲ့လွ်င္ပညာကုုိအေျခခံေသာႏွလုုံးရည္လည္းမရွိႏုုိင္ေတာ့ေခ်။ ပညာရည္ႏွင့္ႏွလုုံးရည္မဲ့ေသာသူတုုိ႔သည္ ကုုိယ္က်င့္စြမ္းရည္လည္းရွိႏုုိင္ေတာ့မည္မဟုုတ္ေခ်။ ထုုိသုုိ႔ ပညာရည္မ်ား ႏွလုုံးရည္မ်ားႏွင့္ကုုိယ္က်င့္စြမ္းရည္မ်ားကင္းမဲ့ေသာ
သူသည္ အဘယ္သုုိ႔လွ်င္ႏုုိငံ့သားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာႏုုိင္ပါေတာ့မည္နည္း။ အမ်ိဴးဘာသာ သာသနာဂုုဏ္ကုုိမည္သုုိ႔ေဆာင္ၾကပါ
မည္နည္း။ အကယ္၍ေခါင္းေဆာင္လုုပ္ၾကမည္ဆုုိလွ်င္ မည္သုုိ႔ေသာပညာရည္ ႏွလုုံးရည္ႏွင့္ကုုိယ္က်င့္စြမ္းရည္တုုိ႔ျဖင့္ ဦးေဆာင္ၾကမည္နည္း။ အမွန္စင္စစ္ ပညာရည္ႏွလုုံးရည္ႏွင့္ကုုိယ္က်င့္စြမ္းရည္ကင္းမဲ့ေသာေခါင္းေဆာင္သည္ ျမတ္ဗုုဒၶ၏
လမ္းစဥ္မွေသြဖည္ေသာ လက္ရုုံးရည္ႏွင့္မတရားေသာနည္းလမ္းမ်ားကုုိသာ အားကုုိးေပေတာ့မည္။ အသုုံးျပဳေပေတာ့မည္။  ပညာရည္ႏွလုုံးရည္ႏွင့္ကုုိယ္က်င့္စြမ္းရည္ထက္ အဓမၼလက္ရုုံးရည္ကုုိသာစြဲကုုိင္က်င့္သုုံးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္အမိျမန္မာျပည္တြင္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားလည္း ျပည္သူအမ်ားမစားရမသုုံးရဘဲကုန္လုုျပီ။ brain drain ဟူေသာ ဦးေႏွာက္ယုုိစိမ့္မႈမွ်သာမက brain pain ဟူေသာ ဦးေႏွာက္ထိခုုိက္မႈအထိ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားခံစားၾကရသည္။ ထုုိ brain pain မွ heart pain ျဖစ္သည္အထိ ခံစားေနၾကရသည္မွာလည္း ယေန႔လက္ေတြ႔ျဖစ္သည္။  ထုုိ႔ျပင္ အမိႏုုိင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ပုုိင္း သမုုိင္းကုုိအနည္းငယ္
ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္လည္း အုုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားတစ္ရပ္၏ ပညာရည္ႏွလုုံးရည္ႏွင့္ကုုိယ္က်င့္ရည္မဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ား ဒုုကၡေတြပင္လယ္ေဝခဲ့ၾကဖူးျပီ။ ေသာကမ်က္ရည္ေတြေခ်င္းစီးခဲ့ၾကဖူးျပီ။ ၾကိတ္မႏုုိင္ခဲမရသည့္ ေဒါမနႆေဝဒနာအခုုိးအေငြ႔မ်ား ေကာင္းကင္တလႊားဖုုံးလႊမ္းခဲ့ၾကဖူးျပီ။ အထူးသျဖင့္ မိမိလက္ေတြ႔သိျမင္ျပီးၾကံဳေတြ႔ရသည့္ နဝတ နအဖ စစ္အုုပ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုုံးသည္ လက္ရုုံးရည္တစ္ခုုတည္းသက္သက္ကုုိသာ အသုုံးျပဳ၍ ျပည္သူ
ျပည္သားမ်ားကုုိ အနုုိင္က်င့္ဗုုိလ္က်ခဲ့သည္။ ပညာရည္ ႏွလုုံးရည္ႏွင့္ကုုိယ္က်င္စြမ္းရည္ဟူေသာစကားလုုံးႏွင့္အေၾကာင္းအရာတုုိ႔မွာ သူတုုိ႔အတြက္ အလြန္ခါးသီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ျဖစ္ေပမည္။ မွန္၏။ ႏွလုုံးရည္မဲ့ေသာသူသည္ အဘယ္မွာလွ်င္ ကရုုဏာရွိႏုုိင္ေတာ့မည္နည္း။

  ယေန႔ကမၻာသည္လက္ရုုံးရည္အားကုုိးကာ အၾကမ္းဖက္၍ သူရဲေကာင္းလုုပ္ေသာဝါဒခ်ဳပ္ျငိမ္းေပျပီ။ ပိဋကစာေပတြင္ လက္ရုုံးအားကုုိးကာ အလြန္ၾကမ္းတန္းခက္ထန္ရက္စက္ခဲ့ဖူးေသာ စ႑ာေသာကမည္ေသာမင္းသည္ ျမတ္ဗုုဒၶ၏စစ္မွန္ေသာ
ဓမၼမ်ားကုုိသင္ၾကားနားလည္ျပီးေသာအခါ သိရီဓမၼာေသာကဘုုရင္အျဖစ္သုုိ႔ေရာက္၍ ပညာရည္ႏွလုုံးရည္ႏွင့္ကုုိယ္က်င့္ရည္တုုိ႔ျဖင့္
ႏုုိင္ငံကုုိအုုပ္ခ်ဳပ္၍ က်ယ္ျပန္႔စြာသာသနာျပဳႏုုိင္ခဲ့သည္။ ထုုိ႔ျပင္ သိရီဓမၼာေသာကမင္းသည္ ႏုုိင္ငံေရး သာသနာေရး လူမႈေရး ပညာေရး တိရစ ၦာန္အေရး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးတုုိ႔ကုုိ ကမၻာဝယ္ပထမဆုုံးဘက္စုုံဖြ႔ံျဖိဴးတုုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္ခဲ့
သည္။ ထုုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကုုိ အေသာကေက်ာက္စာဘာသာျပန္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏုုိင္သည္။ ထုုိ႔ျပင္ ေခတ္ကာလႏွင့္
ေလွ်ာ္ညီေသာ ေလာကီပညာရပ္မ်ားအျပင္ ေသာတာပတၱိမဂ္ဖုုိလ္ပညာကုုိသိျမင္ပုုိင္ဆုုိင္ထားေသာ ဗိမၺိသာရဘုုရင္သည္လည္း ႏွလုုံးရည္ပညာရည္ႏွင့္ကုုိယ္က်င့္ရည္တုုိ႔ျဖင့္ပင္ တုုိင္းျပည္ကုုိအုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ထုုိမင္းမ်ားလက္ထက္တြင္ တုုိင္းျပည္သာယာဝေျပာ၍ ေအးခ်မ္းခဲ့သည္။ သာသနာေတာ္လည္းထြန္းေတာက္ခဲ့သည္။ ထုုိ႔ျပင္ မဃေဒဝလကၤာတြင္ မာန္လည္ဆရာေတာ္ဘုုရားၾကီးက " ပညာျပည့္ဝ ႏွလုုံးလွေသာ္ ကိစၥၾကီးငယ္ ေဆာက္သဖြယ္လွ်င္ ၾကီးက်ယ္ထြင္းေဖါက္ ျဖတ္ေတာက္လုုိရာ ျပီးႏုုိင္စြာ၏ " ဟုုစပ္ဆုုိေတာ္မူခဲ့သည္။ လုုိရင္းတုုိရွင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာလကၤာပင္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ပညာရည္အဆင့္သုုံးမ်ိဴးတြင္ ဤသုုိ႔မွတ္သားရုုံသက္သက္မွ်သာျဖစ္ေသာ သညာသိပညာေရးသည္ ခုုိင္မာမႈလည္းမရွိ၊ ျမင့္မားတုုိးတက္ေသာ အေျခအေနသုုိ႔လည္းမေရာက္ေစတတ္၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈဟူသည္ ေဝလာေဝးျဖစ္ကာ ေမ့ေပ်ာက္သြားပါက ဘယ္အရာကုုိမွ်မသိရွာေတာ့ေသာ လူႏုုံလူအသဖြယ္ သနားဖြယ္ရာသာျဖစ္ေသာ ပညာေရးျဖစ္သည္။ ( ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္ )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...