Saturday, October 12, 2013

((((( ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ေခြး )))))ေတာေခြး၊ ေခြးေလ/ ေခြးလြင့္၊ ေလ့က်င့္ထားေသာေခြး...၊ အိမ္ေမြးေခြးႏွင့္ တန္ဘုိးျမင့္ အလွေမြးေခြး စသည္ျဖင့္.... ေခြးအမ်ဳိးအစားေပါင္းမ်ားစြာရွိပါသည္။

လူႏွင့္ နီးကပ္ေသာ တိရိစၧာန္မ်ားတြင္ ေခြးသည္ အသိဥာဏ္ျမင့္မားရံုမွ်မက အရွင္သခင္အေပၚတြင္ သစၥာရွိျခင္း၊ အေစာင့္ထားျခင္း၊ အမဲလုိက္ျခင္းႏွင့္ အနံ႔ခံျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ မုိင္းရွာျခင္းမ်ားအတြက္လည္း အသံုးခ်ႏုိင္ၾကပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ မည္သည့္ေခြးမဆုိ ေခြးရူးေရာဂါအတြက္ေတာ့ အႏၱရာယ္ရွိၾကပါသည္။

ေမြးျမဴထားေသာေခြးႏွင့္ သဘာ၀အရ ရွင္သန္က်င္လည္ၾကေသာ ေခြးမ်ားသည္ အသိဥာဏ္အားျဖင့္ မတူညီၾကပါ...၊ က်င္လည္ရာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ကဲြျပား ျခားနားေနျခင္းလည္း ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။ေကာင္းမႈအားျဖင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔ သြားရာမွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိ ေခြးမ်ားအေၾကာင္းကုိ စဥ္းစားျဖစ္ပါသည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဟူသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသံုးရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေနရာသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ေကာင္းမႈအက်ဳိးငွာ သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထုိေနရာသည္ ေအးခ်မ္းရာ အရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ေမတၱာရိပ္ကေလးဟုလည္း တင္စားႏုိင္ပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရတနာသံုးပါတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားရွိပါသည္။

ထုိသံဃာေတာ္မ်ားထံမွ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတုိ႔အတြက္ အေၾကာင္းျပဳႏုိင္ပါသည္။ တရားေတာ္မ်ားကုိ နာၾကားႏုိင္ပါသည္။
သီလေဆာက္တည္ႏုိင္ပါသည္။
ဘာ၀နာတရား ပြါးမ်ားအားထုတ္ႏိုင္ပါသည္။
ေကာင္းမႈကုသုိ္လ္တုိ႔အား တဆင့္ ျပန္လည္မွ်ေ၀ႏုိင္ပါသည္။
မရွင္းလင္းေသာ တရားေတာ္မ်ားကုိလည္း ေဆြးေႏြး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။
မဂ္၊ ဖုိလ္သုိ႔ သြားရာ တံခါး၀အျဖစ္ တင္စားလုိပါသည္။
ထုိေနရာေလးသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ၾသဇာျပည့္ေသာ ေျမဆီေျမႏွစ္ သုိ႔မဟုတ္ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ ေနရာေလး ျဖစ္ပါသည္။

ထုိေနရာတြင္ အိမ္ႀကိဳအိမ္ၾကားမွ ေခြးမ်ားထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာ ေက်ာင္းေခြးမ်ား ရွိပါသည္။

ထုိေခြးမ်ားသည္ သာမန္ေခြးေလ၊ ေခြးလြင့္မ်ားထက္ သာလြန္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ပုိင္နက္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္။
အိပ္ရန္ေနရာ အသင့္ရွိပါသည္။
သံဃာေတာ္မ်ား၏ ေမတၱာျဖင့္ အခ်ိန္မွန္ စားရန္ အသင့္ရွိပါသည္။
ျပင္ပ ပေယာဂႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ကင္းရွင္းပါသည္။

ထုိေခြးမ်ားသည္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ၄င္းတုိ႔အား အစာေကၽြးေသာသူမ်ားအျဖစ္သာ သိရွိပါမည္။

ထုိ္႔ေၾကာင့္ ေခြးတုိ႔၏ သဘာ၀အတုိင္း အစာေကၽြးသူကုိ အၿမီးႏွံ႕၍ ႀကိဳဆုိတတ္ပါသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေခြးတုိ႔၏ သဘာ၀အတုိင္း ေက်ာင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားအား မိမိ၏ သခင္အျဖစ္ သေဘာထားမည္ ထင္ပါသည္။

မိမိပုိင္နက္သဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္း၀င္းႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ညအခ်ိန္ မသကၤာဘြယ္ရာ အရိပ္မ်ား ေတြ႔ပါက စူးစူး၀ါး၀ါး အသံေပး ထုိးေဟာင္တတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဟာင္ျခင္းသည္လည္း သခင့္ စည္းစိမ္ကုိ ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖစ္ဟန္တူပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္း၀င္းအနီးသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ ေခြးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ အျခား ေခြးမ်ားကုိလည္း အုပ္စုျဖင့္ အေသအေၾက ၀ုိင္း၀န္းတုိက္ခုိက္တတ္ၾကပါသည္။

မိတ္ေဆြဖဲြ႔ခြင့္ႏွင့္ အတူေနထုိင္ခြင့္မေပးပါ။

ထုိေခြးမ်ားသည္ ေက်ာင္းအတြင္း အလွဴအတန္းမ်ားရွိလွ်င္ အစားအေသာက္ေကာင္းမ်ားကုိ ေခြးဘုရားပဲြေတြ႔သည္ဟူေသာ စကားအတုိင္း ဗုိက္အင့္ေအာင္ စားၾကရပါသည္။

ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဘုရားရွိခုိး၊ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သျခင္းႏွင့္ အမွ်ေ၀ျခင္းတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေၾကးစည္ တီးခတ္လွ်င္ တစ္ေကာင္မက်န္ ဆဲြဆဲြငင္ငင္ လုိက္ပါ၍ အူ ပါမည္။

ထုိသုိ႔ အူျခင္းသည္ကုိ အခ်ဳိ႕ကလည္း ေခြးမ်ား သာဓုေခၚသည္ဟု အတင္းအဓမၼ ထင္ရာေျပာဆုိၾကသူမ်ားလည္း ရွိတတ္ပါေသးသည္။

ထုိေခြးမ်ားသည္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွာပင္ ရာသီခ်ိန္မ်ားတြင္ ေအးေအးလူလူ မိတ္လုိက္ႏုိင္ၾကပါသည္။

မိတ္လုိက္ရာမွ အခ်င္းခ်င္း ဗုိလ္လုပဲြမ်ားကုိလည္း လြတ္လပ္စြာ အက်ိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ၾကပါသည္။

ကုသုိလ္အဖုိ႔ငွာ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားသာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေလာက္ေသာ တုတ္မ်ား၊ ခဲမ်ားျဖင့္ ရုိက္ႏွက္ ပစ္ေပါက္သူမ်ား မရွိပါ။

ထုိ႔ေနာက္ ထုိေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွာပင္ ေအးခ်မ္းစြာ သားေပါက္ႏုိင္ၾကပါေသးသည္။

သံဃာေတာ္မ်ား၊ ကုိရင္ေလးမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားသည္လည္း ထုိသုိ႔ သားေပါက္လာေသာ ေခြးေလးမ်ားကုိလည္း ယခင္အတုိင္းပင္ ဆြမ္းက်န္ေလးမ်ား ေကၽြးေမြး၍ ဆက္လက္ေစာင့္ေရွာက္ထားၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္ စဥ္းစားျဖစ္ပါသည္...။
အိမ္ေမြး တန္ဘုိးျမင့္ အလွေခြးမ်ား မဟုတ္ေသာ္လည္း ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းရေသာ ေခြးမ်ားသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းလြန္းေလသည္ဟု.....။

သုိ႔ေသာ္ ထုိေက်ာင္းေခြးမ်ားသည္ ေက်ာင္း၀တြင္ လည္းေကာင္....၊
ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း....၊
စႀကၤန္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း....၊
ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၏ အနီး၀န္းက်င္တြင္လည္းေကာင္း....
မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ မစင္စြန္႔တတ္ၾကပါသည္။

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ ေက်ာင္းေခြးမ်ားသည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေမြးဖြားရွင္သန္ႀကီးျပင္းၾကသည္ မွန္ေသာ္လည္း ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိလည္းေကာင္း၊
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္၏ တန္ဘုိးကုိ လည္းေကာင္း၊
လူသားတုိ႔၏ အထြဋ္အျမတ္ထားရာ... ေကာင္းမႈျပဳရာအရပ္ ျဖစ္သည္ကုိလည္းေကာင္း အလ်ဥ္း မသိၾကပါ....။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိေက်ာင္းေခြးမ်ားသည္ ``အ ဟိသ္´´ တိရိစၧာန္ျဖစ္ေသာ အသိဥာဏ္မဲ့ေသာ ေခြးမ်ား ျဖစ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

(ကြန္ဆူးမား)(၁၀-၁၀-၂၀၁၃)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...