Monday, April 15, 2013

လက္တုိ႔ၿပီး ေျပာလုိက္ခ်င္ပါရဲ ႔ ကုိကုိရယ္

KyawKyaw Soe
***** လက္တုိ႔ၿပီး ေျပာလုိက္ခ်င္ပါရဲ ႔ ကုိကုိရယ္ *****


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု ေခတ္မီတုိးတက္လာေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား ဥပေဒအကာအကြယ္ေအာက္ တြင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ ေနရသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ မႈခင္းမ်ားေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေသာ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာရဲလုပ္ငန္းစနစ္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း နည္းပညာမ်ားတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လ်င္ျမန္ စြာ ဆက္သြယ္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ေခတ္မီေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ား ျပည့္စုံမႈမရွိသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရဲ၀တ္တန္ဆာမ်ား၊ ခရီး/လုံၿခဳံေရး/ သင္တန္း/ေဆးကုသ စသည့္စရိတ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမရွိျခင္း၊ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ား၏ တင္ျပမႈကုိ လွစ္လ်ဴရႈ႕ေခ်ာင္ထုိးသည့္အျပင္ မိမိအပုိင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၏လုိအပ္ခ်က္အေပၚ အထက္သုိ႔တင္ျပမႈမရွိျခင္း၊ တပ္ဖဲြ႕မွ သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္ အညီ ခ်ေပးထုတ္ေပးေသာပစၥည္းမ်ားအား ေအာက္ေျခရဲစခန္းထိ လစဥ္ပုံမွန္ ခ်ေပးမႈမရွိဘဲ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္အသုံးျပဳေနၾကျခင္း၊ (၄)လျခားတစ္ႀကိမ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနရၿပီး စားစရိတ္/အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စရိတ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပး ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ျပၾကေသာ္လည္း ႏႈတ္ထြက္ ခြင့္မေပးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ရဲလုပ္ငန္းမ်ားကုိစိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးကာ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ပါသျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ရဲဆက္ဆံမႈမွာ အလွမ္းကြာေ၀း ေနၾကရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲတုိးတက္ လာစဥ္ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္မီ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရးအ တြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕လုပ္ငန္းသုံး ရဲအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား တင္ျပေတာင္းခံ ျခင္းမျပဳသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး လွ်ပ္စစ္မီတာေၾကး၊ တယ္လီဖုန္းေၾကး၊ ခရီးစရိတ္၊ အေထြေထြအသုံးစရိတ္ လုံေလာက္စြာခ်ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြး ေႏြးသြားတာဖတ္ဖူးပါေသာ္လည္း ေအာက္ေျခသုိ႔ အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိျခင္းမရွိ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ၾကား အလည္မွာေပ်ာက္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လည္း ေမးရမဲ့ ကိန္း၊ ဒီကိစၥေတြ စုံစမ္းစစ္ေဆးလည္း အရာမေရာက္သည့္ အျပင္ အရာရွိႀကီး မ်ားမွ မိမိ၏လိပ္စာကဒ္မ်ားကုိ အေရးယူျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ သူမ်ားကုိေပးထားျခင္း၊ ဇနီးသည္မ်ားမွလည္း ေယာက်ၤားပါ၀ါကုိ အသုံးျပဳၿပီး လက္ေအာက္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ မိမိႏွင့္မဆုိင္ဘဲ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား မလုပ္ခ်င္ေသာ္ လည္း လုပ္ေနရ၊ မလုပ္မိပါက သိတဲ့အတုိင္း ေျမာင္းထဲေရာက္ၿပီေပါ့၊ မယားထိ ဓါးၾကည့္ဆုိထားတာကုိး။ ဒီလုိေတြျဖစ္ေနေတာ့ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမွ အထင္အျမင္လဲႊမွား အတုိင္ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါ တယ္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕အား အသြင္သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲယုံမဟုတ္ဘဲ အႏွစ္သာရပါေျပာင္းလဲကာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ျပဳျပင္မွ သာလွ်င္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားမွလည္း ဥပေဒ/ နည္းပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စည္းကမ္းရွိစြာ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ပုိမုိတုိးတက္လာပါလိမ့္မယ္။ စနစ္ေဟာင္းအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ရဲတပ္ဖဲြ႔တုိးတက္ဖုိ႔မျမင္သည့္အျပင္ ရဲလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈေလွ်ာ့နည္း ကာ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဘ၀ကုိစေတးၿပီး လာဘ္ယူမႈမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနမည္ ျဖစ္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ရဲအသုံးအေဆာင္၊ တပ္ဖဲြ႔လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွသာလွ်င္ တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခုေတာ့ ဘာမွ်မရွိ၊ မိသားစု စားေရး/ေက်ာင္းစရိတ္/ေျပာင္းေရႊ႕ ခရီးစရိတ္စသည့္ မပါ၀င္ဘဲ၊ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပုံအတုိင္း ကုိယ္ပုိင္လစာမ်ားမွ သံုးစဲြေနရသည္ ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါေၾကာင္း။။။ ဒါေတြ မေျပာင္းႏုိင္သေရႊ႕
ရဲတပ္ဖဲြ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါေစလုိ႔ဆႏၵျပဳရင္း

ကုိကုိရဲ ႔ ညီမ ႏွင့္ပြင့္သဇင္ေက်ာ္ (ရန္ကုန္)
KyawKyaw Soe

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု ေခတ္မီတုိးတက္လာေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား ဥပေဒအကာအကြယ္ေအာက္တြင္ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္
ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးေဆာင္ရြက္ ေနရသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ မႈခင္းမ်ားေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေသာ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာရဲလုပ္ငန္းစနစ္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရး ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ္လည္း နည္းပညာမ်ားတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကင္းလွည့္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လ်င္ျမန္ စြာ ဆက္သြယ္အသုံးျပဳႏုိင္မည့္ ေခတ္မီေမာ္ေတာ္ယာဥ္/ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ား ျပည့္စုံမႈမရွိသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရဲ၀တ္တန္ဆာမ်ား၊ ခရီး/လုံၿခဳံေရး/ သင္တန္း/ေဆးကုသ စသည့္စရိတ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမရွိျခင္း၊ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ား၏ တင္ျပမႈကုိ လွစ္လ်ဴရႈ႕ေခ်ာင္ထုိးသည့္အျပင္ မိမိအပုိင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၏လုိအပ္ခ်က္အေပၚ အထက္သုိ႔တင္ျပမႈမရွိျခင္း၊ တပ္ဖဲြ႕မွ သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္ အညီ ခ်ေပးထုတ္ေပးေသာပစၥည္းမ်ားအား ေအာက္ေျခရဲစခန္းထိ လစဥ္ပုံမွန္ ခ်ေပးမႈမရွိဘဲ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္အသုံးျပဳေနၾကျခင္း၊ (၄)လျခားတစ္ႀကိမ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနရၿပီး စားစရိတ္/အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စရိတ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပး ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ျပၾကေသာ္လည္း ႏႈတ္ထြက္ ခြင့္မေပးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ရဲလုပ္ငန္းမ်ားကုိစိတ္၀င္စားမႈနည္းပါးကာ အခ်ိန္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈျဖစ္ပါသျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္ရဲဆက္ဆံမႈမွာ အလွမ္းကြာေ၀း ေနၾကရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲတုိးတက္ လာစဥ္ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္မီ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရးအ တြက္ ရဲတပ္ဖဲြ႕လုပ္ငန္းသုံး ရဲအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား တင္ျပေတာင္းခံ ျခင္းမျပဳသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရၿပီး လွ်ပ္စစ္မီတာေၾကး၊ တယ္လီဖုန္းေၾကး၊ ခရီးစရိတ္၊ အေထြေထြအသုံးစရိတ္ လုံေလာက္စြာခ်ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြး ေႏြးသြားတာဖတ္ဖူးပါေသာ္လည္း ေအာက္ေျခသုိ႔ အမွန္တကယ္ေရာက္ရွိျခင္းမရွိ အထက္ႏွင့္ ေအာက္ၾကား အလည္မွာေပ်ာက္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လည္း ေမးရမဲ့ ကိန္း၊ ဒီကိစၥေတြ စုံစမ္းစစ္ေဆးလည္း အရာမေရာက္သည့္ အျပင္ အရာရွိႀကီး မ်ားမွ မိမိ၏လိပ္စာကဒ္မ်ားကုိ အေရးယူျခင္းမွ ကင္းေ၀းေစရန္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာ သူမ်ားကုိေပးထားျခင္း၊ ဇနီးသည္မ်ားမွလည္း ေယာက်ၤားပါ၀ါကုိ အသုံးျပဳၿပီး လက္ေအာက္တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ မိမိႏွင့္မဆုိင္ဘဲ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား မလုပ္ခ်င္ေသာ္ လည္း လုပ္ေနရ၊ မလုပ္မိပါက သိတဲ့အတုိင္း ေျမာင္းထဲေရာက္ၿပီေပါ့၊ မယားထိ ဓါးၾကည့္ဆုိထားတာကုိး။ ဒီလုိေတြျဖစ္ေနေတာ့ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမွ အထင္အျမင္လဲႊမွား အတုိင္ခံရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါ တယ္။ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕အား အသြင္သ႑ာန္ ေျပာင္းလဲယုံမဟုတ္ဘဲ အႏွစ္သာရပါေျပာင္းလဲကာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ ျပဳျပင္မွ သာလွ်င္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားမွလည္း ဥပေဒ/ နည္းပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စည္းကမ္းရွိစြာ ကုိင္တြယ္အသုံးျပဳေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ ပုိမုိတုိးတက္လာပါလိမ့္မယ္။ စနစ္ေဟာင္းအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္ေနမည္ဆုိလွ်င္ ရဲတပ္ဖဲြ႔တုိးတက္ဖုိ႔မျမင္သည့္အျပင္ ရဲလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ပါ၀င္စားမႈေလွ်ာ့နည္း ကာ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဘ၀ကုိစေတးၿပီး လာဘ္ယူမႈမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနမည္ ျဖစ္ရာ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ ရဲအသုံးအေဆာင္၊ တပ္ဖဲြ႔လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွသာလွ်င္ တုိးတက္လာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အခုေတာ့ ဘာမွ်မရွိ၊ မိသားစု စားေရး/ေက်ာင္းစရိတ္/ေျပာင္းေရႊ႕ ခရီးစရိတ္စသည့္ မပါ၀င္ဘဲ၊ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈမ်ားကုိ ေအာက္ပုံအတုိင္း ကုိယ္ပုိင္လစာမ်ားမွ သံုးစဲြေနရသည္ ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါေၾကာင္း။။။ ဒါေတြ မေျပာင္းႏုိင္သေရႊ႕
ရဲတပ္ဖဲြ႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါေစလုိ႔ဆႏၵျပဳရင္း

ကုိကုိရဲ ႔ ညီမ ႏွင့္ပြင့္သဇင္ေက်ာ္ (ရန္ကုန္)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...