Tuesday, April 30, 2013

For sale: Burmese virgins ျမန္မာျပည္၏ ပန္းေတာ္ဦး ေရာင္းရန္ရိွသည္


ဂိုလ္ရွယ္ေလး

၁၉၈၈ ေသြးေျမက် စစ္အာဏာသိမ္းမွဳၾကီး၏ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္က ဥပေဒမဲ႔အေျခေနတခုလံုးဆီသို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ႔ရျပီး၊ အနာဂတ္ေရွ႔ခရီးအလားလာက ေၾကာက္ခမန္းလိလိတုန္လွဳပ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္၏။ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားအဖို႔မွာ အေထြေထြ ခ်ြတ္ျခံဳက်ေအာင္ဖန္တီးေပးျပီး လူတဦးျခင္း၏ အသက္ရွင္ေန ထိုင္ေရး စီးပြားျဖစ္တည္မွဳဘ၀ ဘံုးဘံုးလဲကာ လွဲေနေလွေအာက္ ျမင္းေစာင္းမက်န္ ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင္႔တို႔အား ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည္႔ ဥပေဒအား အလံုးစံု ပိတ္ပင္ အေမွာင္ခ်ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေလ၏။

In the aftermath of the second military bloody coup in 1988 the lawless situation deteriorated further. The authorities continue to enjoy absolute impunity for all violations of political and economic rights and rule of law is denied throughout the country resulting in the collapse of individual economic life and leading to general poverty.

စစ္အစိုးရဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္ ျမန္မာ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ သူတို႔ကို သူတို႔ မဟာ စစ္ဘုရင္ၾကီးမ်ားသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ၾကျပီး ထိုေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္၇ိွေသာ ရြာသူၾကီးမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေပၚ သူတို႔ အလိုရိွသလို အေမွာက္အလွန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေနခဲ႔ၾက၏။
Under the military government, Burmese Army commanders act as warlords in rural areas where they order the village headmen and local authorities as they wish.

ျမန္မာ စစ္အစိုးရမွ “ကိုဖန္ကန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ဟုအမည္ရေသာ ယူအန္ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အဖြဲ႔စည္းမ်ားျဖစ္သည္႔ အေရးပါေသာ အဖြဲ႔ ကုလသမဂၢ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီစဥ္ အဖြဲ႔ ( ယူအန္ဒီပီ)၏ သေဘာတူခ်က္ကို မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္လုပ္ထားပံုမွာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က သေဘာတူထားေသာ ကုလသမဂၢ၏ “ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ အခြင္းေရး” ဆိုသည႔္ေၾကျငာစာတမ္းမွာ မထီမဲ႔ျမင္ျပဳျခင္းခံေနရသည္

While the military regime ignores the Copenhagen agreement, some UN agencies, mainly the United Nations Development Programme (UNDP), disregard the 1986 UN Declaration on the Right to Development.

ေၾကးလက္ေဒသမ်ား၏ ေန႔တဓူ၀ ၀င္ေငြရွာပံုမွာ ေတာက္တိုမယ္ရေလးမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ခ်ဲထီ ႏွင္႔ အျခားေသာ လက္ျဖစ္ အ၀တ္ထည္ မ်ားအပါ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံပင္တ႔ိုျဖစ္၏။ သို႔တိုင္ေအာင္ ၾကီးမာေသာ အလုပ္လက္မဲ႔ အမ်ိဳးသမီးဦးေရမွာ မ်ားျပားလြန္းသည္မို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ ႏွင္႔ အျခားေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရားမ၀င္သြားေရာက္ ခိုပုန္းအလုပ္မ်ိဳးစံုလုပ္ကိုင္ရာမွ အခ်ိဳ႔ အမ်ိဳးသမီးတို႔မွာ လိင္မွဳ ဆက္ဆံေဖ်ာ္ေျဖေရးေနရာသို႔ ေရာက္ရိွခ႔ဲၾကေလ၏။ ျမန္မာ႔ ယဥ္ေက်းမွဳ အစဥ္လာအရ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖ ဆက္ဆံျခင္း လုပ္ငန္းသည္ အလြန္ပင္ ခြင္႔ျပဳလက္ခံႏိုင္မွဳမရိွေစကာမူ စီးပြါးေရးမေျပလည္မွဳ အေျခေနဆိုးႏွင္႔ အလုပ္လက္မဲ႔ျပသနာမ်ားအျပင္ လုပ္အားခ အလြန္နည္းပါးေသာ ေၾကာင္းရာႏွင္႔ လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားျခားနားမွဳတို႔က ၄င္းတို႔ ဘ၀ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနထိုင္ေရး အရ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းသို႔ ၀င္ရျခင္း ျဖစ္ရေလ၏။

Income in rural areas is earned by selling consumer goods and chai (illegal lottery tickets), trading, dress-making, mat-knotting, plant growing and rice harvesting. However there are large numbers of unemployed women, many of whom enter Thailand, China and other Asia region, illegally to find work in the fishing, construction and sex industries. Selling sex is culturally unacceptable in Burma, but due to deteriorating economic conditions, low wages and unemployment, women from different communities and classes have become sex workers in order to survive.

ျမန္မာ အစိုးရမွ ဆင္ႏြဲလာေသာ စစ္မက္ျဖစ္ပြါးေနသည္ေဒသအတြင္းမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔မွာေတာ႔ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း(ေပၚတာ)၊ အက်ဥ္းရံုး ကြပ္ျမက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အက်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳမရိွပဲ အတင္းၾကပ္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း ႏွင္႔ အတင္းအဓမၼ ဘလက္ကာယ မုဒိန္းက်င္ျခင္းတို႔ ရင္ဆိုင္ရန္ မ၀ံ႔သာေသာေၾကာင္႔ ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာ အိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ ေျပး၀င္ခိုလံွဳလာခဲ႔ၾကရ၏။ သို႔ေၾကာင္႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖို႔ ကလိမ္က်ေသာ လူလိမ္ လူလည္မ်ား (အထူးသျဖင္႔ အျခား မိန္းမလည္ လူကုန္ကူးသူမ်ားက) ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လစာေကာင္းေသာ အလုပ္မ်ား ရရိွမည္ဟု အယံုသြင္း ေခၚေဆာင္လွည္႔ျဖားျခင္း ခံရၾကေလ၏။ ထိုေနာက္ အတင္းအၾကပ္ပင္ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ လိင္မွဳဆက္ဆံေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းအတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းျခင္း ခံၾကရကာ အဆံုးတြင္ ၄င္းတို႔အတြက္ ခုခံအားက်ဆင္းေစေသာ ရာဂါပိုး ေအအိုင္ဒီအစ္ ေ၀ဒနာသာ ကူးစက္ရရိွခံစားရေသာ နိဂံုးမ်ားျဖင္႔ အေျဖ ရလဒ္ ျဖစ္ေစခဲ႔ရသည္။

Many women in the war conflict zone waged by Myanmar government have also fled their homes and illegally migrated to Thailand in the face of rape, arbitrary arrest, summary execution and forced labour. Women are deceived by (often female) traffickers into believing that they will have a good job in Thailand, but are then forced into prostitution, resulting in the massive spread of HIV/AIDS.

လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း (ျပည္႔တန္ဆာ)၏ မူရင္းေရေသာက္ျမစ္သည္ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အညီမ်ွခံစားပိုင္ခြင႔္ရိွေသာ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာအခြင္႔ေရးမ်ား လစ္ဟင္း ပိတ္ဆို႔ခံရမွဳႏွင္႔ မိသားစု ဆင္းရဲႏုံျခာ မေျပလည္မွဳတို႔ တိုက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနျပီး၊ ၄င္းအခ်င္းရာမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ေသာ စစ္အစိုးရမွ (စီအီဒီ ေအ ဒဗလ်ဴ) ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆန္႔က်င္သည္႔အေျခေနမ်ားအားလံုး ကုကြယ္အေထာက္ပံေပးေဆာင္ရြက္ေရး ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား တဖက္လွည္႔ မ်က္ႏွာလုပ္ကာ လက္မွေရးထို ျပထားခဲ႔ေသးသည္။
The root cause of prostitution is family poverty directly related to a lack of equal economic rights for women and is perpetuated by the military regime - the same regime which ratified by tricking to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

ထပ္မံ အတည္ျပဳတင္ျပရေသာ္၊ ျပည္နယ္တိုင္းဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ ျမန္မာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းႏွင္႔ ျပည္႔တန္စာ လုပ္ငန္းခြင္တို႔တြင္ တိုက္၇ိုက္ ပတ္သက္ေနေလသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာပင္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမွဳ လုပ္ငန္းသည္ တရားမ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းတခုအျဖစ္ရိွေနေသာ္ျငား ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားအား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင္ြအတြက္ လာဒ္ထိုးထားရျပီး အခ်ိဳ႔အာဏာပိုင္မ်ားမွာ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပည္႔တန္စာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳးက်အစုရွယ္ယာမ်ား ပါ၀င္ထည္႔သြင္းလုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အေျခေန ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္ႏွင္႔ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အရာ၇ိွမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္ အပို၀င္ေငြလုပ္ငန္းအျဖင္႔ ျပည္႔တန္ဆာ လုပ္ငန္းအား ကမကထျပဳကာ လုပ္ကိုင္ေနၾကေလ၏။

Additionally, state authorities and Burmese Army commanders are also involved in the sex trade and prostitution. Since the brothel business is illegal in Burma, brothel owners must pay bribes to authorities and army commanders for permission to operate or involve them as shareholders. In some cases, the authorities or army commanders also operate brothels for extra income.


ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ားက သတိမျပဳမိေသာ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖမွဳေရာင္း၀ယ္ေရးမွာ အမွန္တကယ္ ထိုင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားမဟုတ္ၾကပဲ ျမန္မာ ၊ ကမ္ေဘာဒီးယား လာအို အစရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေန၏။ ဆိုရပါေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေဒသတြင္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မ်ားစြာ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ ေတြ႔ရိွရသည္႔အျပင္ ၄င္း၏ ျပည္တြင္းေဒသတေလ်ာက္တြင္လဲ နာဂစ္မုန္တိုင္းၾကီး၏ တိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီးျခင္း ေဘးဒဏ္အား ခံစားရျပီးေနာက္ ထိုးအေျခေနဆိုးမွ ျမိဳ႔ေတာ္ ရန္ကုန္အပါ၀င္ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရး လုပ္ငန္းမ်ား အၾကီးက်ယ္တဟုန္ထိုးျမင္႔တက္သြားေလသည္။

Most sex tourists in Thailand are unaware they may actually not be with a Thai woman at all... in fact, it's highly likely the woman may be from Myanmar (or Cambodia, Laos...). Burmese women can be found working in many countries in the Asia region, including domestically and it's reported that Nagis catastrophic typhoon has led to a huge increase of commercial sex workers in the capital Yangon.

ထိုင္းႏိုငံအတြင္းမွ ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္းသည္ အေျခေန ပံုစံတမ်ိဳးသို႔ အလွည္႔ေျပာင္းျဖစ္ေနေလျပီ၊ အေၾကာင္းမွာ ျပည္႔တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိုင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိယ္တိုင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ မွဳအား ကန္႔ကြက္ျခင္း အသိပညာေပးျခင္းႏွင္႔ လူမွဳေရးအသင္းဖြဲ႔တို႔၏ ေဆာ္ၾသေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားေၾကာင္႔ ႏွစ္စဥ္ ၄င္းလုပ္ငန္းတြင္းသို႔ ထိုင္း သမီးပ်ိဳမ်ား ပါ၀င္လာမွဳ ေလ်ာ႔က်လာသည္။

Prostitution in Thailand is changing its face. Because of persistent
campaigning by the government as well as non-governmental organisations
(NGOs), each year fewer Thai girls enter the sex business.

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္ တေျဖးေျဖးျမင္႔မားလာေသာ လိင္ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံျခားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အစားထိုး သြတ္သြင္းေသာ နည္းစနစ္အား လူကုန္ကူးသူမ်ားမွတဆင္႔ သဲသြင္းေစခဲ႔သည္မွာ ထိုင္းအမ်ိဳးသားမ်ားအဖို႔ အသစ္ဆန္း လူမ်ိဳးကြဲမ်ားအား ျမည္းစမ္းလိုေသာ ဆႏၵႏွင္႔ ေစ်းႏုံန္းသက္သာျပီး အမ်ားျပား ေရြးခ်ယ္ေပ်ာ္ပါးႏိုင္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ေလ၏၊ ႏိုင္ငံတကာ လိင္မွဳဆိုင္ရာ လူကုန္ကူးမွဳ တာဆီးတိုက္ဖ်က္ေရးသည္ က်မတို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းအိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းသို႔ပင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းအား လိင္မွဳဆိုင္ရာ ေစာင္ၾကည္႔စာတန္းျပဳစုေနေသာ ေဒါက္တာ ခရစ္တယာက ဘန္ေကာက္ပို႔သတင္းစာတြင္ အတိလင္းေရးသားတင္ျပ အၾကံေပးခဲ႔ဘူးသည္။

To meet the steadily high demand, foreign girls, therefore, are recruited instead. This technique is becoming more popular among racketeers because of a
plentiful supply, a cheaper price, and Thai men's desire to try "something different".

"International trafficking of sex workers needs to encroach the borders and reaching into the home of our neighbors," said Dr Kritaya.

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရမွဳမွ လြတ္လာျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္မွဳႏွင္႔ စီးပြါးေရး ဆိုင္ရာ အသက္ရွဴမ၀ျဖစ္ေနရေသာ အၾကပ္တဲတို႔ေၾကာင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္းရိွ လိင္ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာျပည္မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မ်ွတေသာ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ အခြင္႔လမ္းႏွင္႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တရားမ်ွတမွဳတို႔အား ၄င္းတို႔ခံစားၾကရမည္ဟု အားတက္သေရာ အၾကီးအက်ယ္ေမ်ွာ္လင္႔ေနခဲ႔ၾကသည္။ သို႔ေသာ္” က်မတို႔အေနျဖင္႔ အေျခခံလူတန္းစားဘ၀မ်ားအတြက္ ဘာတခုမွ မယ္မယ္ရရ အေျပာင္းလဲအား မေတြ႔ေသးပဲ အေပၚယံ မိတ္ကပ္လိမ္းထားေသာ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ိဳးေလာက္သာ ရိွေနေသးပါတယ္” ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္႔တန္ဆာ
လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရေသာ မႏု မွ ေျပာဆိုပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
After Aung San Suu Kyi was freed from her arrest, most of sex workers in Thailand because of economic crisis and political suppression on woman in their homeland eagerly expect to go back to their homes and to stand on equal political and economic rights. “We do not see transparent change for grass roots and it is changing on the surface as a cosmetic change”, said Ma Nu who is still working in a brothel house in Thailand.


ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

တင္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင္႔ လက္ေတြ ျဖတ္သန္းေနရသူ အမ်ိဳးသမီးတို႔မွ ဖြင္႔ဟ ၀န္ခံခ်က္မ်ား အျဖစ္ပ်က္မ်ားအား ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားေသာ ခိုင္လံုသည့္ သက္ေသ အေထာက္ထားမ်ားျဖစ္ပါသည္။

(တရုတ္နယ္စပ္မွ အေၾကြပန္းမ်ားအေၾကာင္း စြန္႔စား၇ိုက္ကူးထားေသာ ဓါတ္ပံုအေထာက္ထားမ်ားႏွင္႔ တိက်စြာ မၾကာခင္ တင္ျပပါဦးမည္) ၾကိဳက္သေလာက္ရွယ္ႏိုင္ပါသည္။ စာေရးသူအားခရက္တစ္ေပးေစလိုပါသည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...