Monday, April 22, 2013

မိန္းမ အလိမၼာေလာကၾကီးတစ္တစ္ခုလံုးမွာေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ သူတို့သည္ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ ဆံုးမတတ္ေသာသူတို့ကို အလိုရွိၾကေပသည္။ ဤကိစၥသည္ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုး၏ မလြန္ဆန္ေကာင္းေသာသဘာ၀ဓမၼသေဘာ တရားၾကီးပင္ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာျပည္္ၾကီးတြင္ ဘုရား ၊တရား ၊ သံဃာ၊မိဘ ၊ဆရာ သမားဟူေသာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပငါးဦးတို့၏ ဦးေဆာင္ဆံုးမမွဳကို လိုက္နာက်င့္ၾကံအားထုတ္၊ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကကုန္ေသာေႀကာင့္သံသရာ...ႏွစ္ျဖာေသာ အေရးတို့တြင္ေအးေအးေဆးေဆးသက္သက္သာသာေနနိုင္ေသာ အခြင့္အေရးတို့ကို ရခဲ့ၾကသည္မွာ ဟိုးေရွးကတည္းကပင္ျဖစ္ပါသည္။
ယခုေခတ္ ၊ ယခုအခါတြင္ ပ်က္စီးျခင္း ၾကီးမားပ်က္စီး ၍လာၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဦးေဆာင္လမ္းျပသူမွာတစ္မ်ိဳးတစ္စားထဲမဟုတ္ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေကာင္းတာကိုလမ္းျပသူႏွင့္မေကာင္းတာကိုလမ္းျပသူဟူႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားပင္ျဖစ္သည္။ အဖိုး မျဖတ္နိုင္ေအာင္အလြန္ထိုက္တန္ေသာ အမ်ိဳးပ်က္စီးရသည္မွာမ်ားစြာမွဆိုး၀ါးလွပါသည္။ ေလာကၾကီးမွာ ဥပမာအားျဖင့္"အမ်ိဳး" ဟူသည္"ေက်ာင္း" "အိမ္" "တိုက္တာ" စေသာအေဆာက္အဦးတို့တြင္အမာခံျဖစ္ေသာ"တိုက္နံရံ"တို့ႏွင့္တူပါသည္။ "ဘာသာ သာသနာ၊ ပညာ" တို့သည္"အမိုး ၊ အကာ ၊ အခင္း"တို႔ႏွင့္ တူပါသည္။
အိမ္တို့တြင္အမာခံျဖစ္ေသာတိုက္နံရံတို့ပ်က္စီးခ်ိဳ႔ယြင္းခဲ့လွ်င္ အမိုးအကာအခင္းတို႔လ ဲတည္တံ့ ခိုင္ျမဲျခင္းမရွိနိုင္ပါ။ပ်က္စီးယိုယြင္းျခင္းကိုသာ ေရာက္နိုင္ပါသည္။
ေလာကၾကီးကုိေကာင္းေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ပ်က္စီးေအာင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ စီမံနိုင္ေသာသူမ်ားမွာ"မိန္းမ"မ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ ဤ အေၾကာင္းကိုစဥ္းစားရန္ (ဗလာတိ-ဗလာမိတၳိေဟ)"မိန္းမ"တို့သည္ဗလာတိ-ဗလံ" "အား"အရွိတကာ့အရွိဆံုးျဖစ္သည္။ မိုက္ရိုင္းေအာင္လဲ မိန္းမေတြသင္ေပးနိုင္သလို၊ လိမၼာယဥ္ေက်းေအာင္လည္း မိန္းမတို႔ပင္စြမ္းနိုင္ေလသည္။ အိမ္တိုင္းတြင္ မိန္းမမ်ားသာအေရးပါအရာေရာက္၍ ၾကီးမားကာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံေနၾကသည္ဆိုသည္မွာ အားလံုး အသိပါ။ သင္တို့ေနေသာ အိမ္တြင္လင္ေယာက်္ားႏွင့္ သားသမီးေတြကို ဘယ္လိုျပဳျပင္စီမံထားပါသလဲ။ လိမၼာေအာင္ျပဳျပင္ထားပါသလား။ သင္တို့စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အိမ္သားေတြမေကာင္းရင္ သင္မေကာင္းလို႔ ပါဘဲ။ အိမ္မွာတာ၀န္အရွိဆံုးဟာ သင္ပါပဲ။ သင္ျမန္ျမန္ျပဳျပင္ေပးပါ။
အမိုက္ႏွင့္အလိမၼာသည္ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုးတြင္ရွိၾကသျမဲေပတည္း။ အမိုက္ႏွင့္အလိမၼာ ခဲြျခား၍သိရာတြင္လည္း အသိႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေပၚရျပန္ေလ၏။ အသိႏွစ္မ်ိဳးမွာ အတြင္းသိႏွင့္အျပင္သိ ဟူ၍ူျဖစ္၏။ ထိုႏွစ္မ်ိဳးတြင္အတြင္းသိျဖစ္သူကား တစ္ျခားသူမဟုတ္ မိခင္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပင္ျဖစ္ပါသည္။
မိခင္ျဖစ္သူသည္ မိမိ၌ျဖစ္ေပၚလာေသာ သားသမီးကေလးမ်ားအား မေမြးဖြားခင္ ပဋိသန္ေဓတည္ေနစကတည္းကပင္ အမိုက္ကေလးေမြးမည္၊ အလိမၼာေလးေမြးမည္ဆိုတာ သူတစ္ပါးတို့မသိခင္ေရွးဦးစြာ 

ကပင္ ၾကိဳတင္၍သိနိုင္၏။ ထို့ေၾကာင့္မိခင္ျဖစ္သူကို(အတြင္းသိ) လဟုေခၚရသည္။ အျခားေသာအေဖလုပ္သူႏွင့္ မ်ိဳးေဆြသားခ်င္း ၊ေပါင္းသင္းဆက္ႏြယ္ အသြယ္သြယ္ေသာ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို့သည္ ၾကီးရင့္ေသာ အရြယ္အိုသို႕ေရာက္လာမွ မိုက္သည္၊ လိမၼာသည္တို့့ကို ခဲြျခား သိျမင္ေျပာဆိုနိုင္ေသာေၾကာင့္ (အျပင္ သိ) ေတြေခၚဆိုၾကရသည္။

မိမၼမိုက္စစ္တမ္း ...
(၁) သူတပါးအသက္ကို ညွင္းဆဲသတ္ေလ့ရွိျခင္း။
(၂)သူတပါး၏ ပစၥည္းဥစၥာကို ၊မေတာ္ေလာဘ ခိုးယူေလ့ရွိျခင္း။
(၃)တပါးလင္ေယာက်္ားတို့ကို ရႊင္ပ်ၾကည္သာစြာ ဧည့္ခံစကားေျပာေလ့ရွိျခင္း။
(၄)မိမိလင္မွ တပါးတျခားေယာက်္ားႏွင့္ေပ်ာ္ပါးက်ဴးလြန္ေလ့ရွိျခင္း။
(၅) လိမ္လည္၍္ေျပာၾကားေလ့ရွိျခင္း။
(၆) ေလာင္းကစားအမွဳတို့ကို ျပဳလုပ္လိုက္စားျခင္း။
(၇) ပြဲလမ္း၊ သဘင္၊ အေပ်ာ္အရႊင္ အားၾကီးေလ့ရွိျခင္း။
(၈)မိဘသားခ်င္းတို့အေပၚမွာ အရိုေသကင္းမဲ့၍ နိုင္ထက္မွဳေလ့ရွိျခင္း။
(၉) လင္ေယာက်္ားအေပၚမွာနိုင္လိုေသာစိတ္ရွိျခင္း။
(၁၀) လင္ဘက္ကိုမသဒၵါ ၊ မိမိ ေဆြမ်ိဳးကိုသာၾကည့္ရွဳေထာက္ပံ့ျခင္း။
(၁၁) လင္၏အလိုမလိုက္လဘဲ လင္ေယာက်္ားစိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ညွဥ္းဆဲေလ့ရွိျခင္း။
(၁၂) လင္ရွာေပးေသာပစၥည္းတို့ကို မတရားျဖဳန္းပစ္ျခင္း။
(၁၃) တပါးေသာအိမ္ကိုသြားလာလည္ပတ္ျခင္း။
(၁၄) မိမိအျပစ္ကိုဖံုးကြယ္ျပီး သူတစ္ပါးတို႔အျပစ္ကိုသာ ေျပာဆိုေလ့ရွိျခင္း။
(၁၅) က်ယ္ေလာင္ေသာအသံျဖင့္ ေျပာဆိုရယ္ေမာေလ့ရွိျခင္း။
(၁၆) ရတနာသံုးပါးႏွင့္စပ္ေသာ တရားစကားကိုမၾကားနိုင္ဘဲ ကာမဂုဏ္ႏွင့္စပ္ေသာစကားကိုသာ ေျပာျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း၊ သာယာေလ့ရွိျခင္း။
(၁၇) အကုသိုလ္အမွဳတို့ကို ရဲတင္းစြာျပဳ၀ံ့သေလာက္၊ ကုသိုလ္မွဳတို့ကို ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လွဳပ္၊ ေနာက္ဆုတ္ျခင္း။
ဤ အခ်က္မ်ားကို မေရွာင္ၾကဥ္ဘဲ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းျပီး ေနၾကပါမွဳေလာကသံသရာ ႏွစ္ျဖာစလံုး ဆံုးရွံဳးႏွစ္မြမ္းရပါမည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္တို့ကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး မိန္းမ အလိမၼာေလးမ်ားေအာင္ၾကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါသည္။
အမ်ိဳး ဘာသာ ၊ သာသနာ ႏွင့္ပညာတိုးပြား၊အက်ိဳးမ်ားေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ဤ ေဆာင္းပါးေလးကိုေရးသားတင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သိေစ၊ တတ္ေစ၊ လိမၼာၾကေစလိုေသာ ဆႏၵအမွန္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။မိန္းခေလးတစ္ေယက္လိမၼာလွ်င္ အိမ္သာ၏။ရြာသာ၏။ ျမိဳ႕သာ၏။ တိုင္းျပည္သာယာပါ၏။ ေဆာင္းပါးေလးကိုဖတ္မိၾကေသာမိန္းခေလးတိုင္း အလိမၼာေလးေတြအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနိုင္က်ပါေစလို့ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလွ်က္......................

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သာယာ၀တီဆရာေတာ္ႀကီးဧ။္ ၾသ၀ါဒေမတၱာစာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္တင္ျပထားပါသည္..................

ခိုင္ေလး ကိုယ္တိုင္ေရးသားထားတဲ႔ မိမၼာအလိမၼာ ဆိုတဲ႔ ေဆာင္းပါးေလးကို ဖတ္မိေသာ မိန္းကေလးတိုင္း မိမၼအလိမၼာေလးေတြ ျဖစ္ၾက ပါေစရွင္.............

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...