Monday, April 22, 2013

သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔ျခင္း အပိုင္း (၃) နိဂံုးပိုင္း

Khin Mgoo shared Minmaha Bagan's photo.
သူခိုးတို႔၏ ဘဏ္တိုက္ကို ဖြင္႔ၾကည္႔ျခင္း

အပိုင္း (၃) နိဂံုးပိုင္း

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ႔ ျမန္မာ႔ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းစု၏ အဆိုအရ (SOE)ဟုေခၚေသာ အထူးျပဳ ႏိုင္ငံရပ္ျခားစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဖြဲ႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉ ေထာင္ေက်ာ္အက်ိဳးျမတ္ရရိွျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္သန္းေရႊထံသို႔ သံေတာ္ဦးတင္ပါသည္။ 

ျမန္မာ႔ ဦပိုင္းနွင္႔ပူတြဲေနေသာ ျမန္မာစီးပြါး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳလုပ္ငန္းအျပင္ အျခားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစုမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေလတဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လာၾကေသာ ပင္မ စီးပြါးေရး(၁၈)ခုျဖစ္သည္႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ အထည္အလိပ္ ႏွင္႔ သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ား အစားအစာႏွင္႔ အရက္ ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တိုက္အေရာင္းဆိုင္တည္ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင္႔ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သံမာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေ၀းေျပာလက္ကိုင္ဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊အလွကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ကုန္စည္ဖလွယ္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း ေနာက္ဆံုး သစ္လံုးတင္ပို႔မွဳလုပ္ငန္း မ်ားမွ ရ၇ိွေသာ ၀င္ေငြအားလံုးတို႔သည္ ဦးပိုင္ ကုမၼဏီသို႔ တိုက္ရိုက္လြဲေပးခဲ႔ၾကရသည္။In 2007, according to the Burmese Business Investment Group, SOEs earned more than US$ 9 billion in profits which summited to Myanmar General Than Shwe.
UMEHL, together with the Myanmar Economic Corporation (MEC), another military enterprise, have been involved in a majority of business activities in Burma for over twenty years in sectors ranging from gem production and garment factories to wood industries, food and beverages, supermarkets, banking, hotels and tourism, telecommunications, steel production, transportation, construction, the cement industry, automobiles, cosmetics, and trade. All of those businesses are 18 total inside Myanmar.
ထို႔အျမင္ အဓိက အင္းအားၾကီးမားသည္႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြလံုးအေငြရင္းျဖင္႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူးမ်ားအားလံုး ဦးပိုင္မွတဆင္႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရ၏၊ ထိုသို႔ ဦးပိုင္မွ ျဖတ္သန္းေဆာင္ရြက္ရေသာ အက်ိဳးတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀ေက်ာ္မ်ွမက ၁၉၉၉ မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ 
လက္ရိွ ဦးပိုင္ႏွင္႔တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းၾကီးေပါင္း ၃၈ ခုရိွျပီး ပစၥည္းကရိယာျပဳျပင္ေရးႏွင္႔ တင္ပို႔ေရး ကုမၼဏီေပါင္း ၉ ခုရိွေနသည္႔အျပင္ တႏိုင္ငံလံုး ဦးပိုင္မွ ဂုတ္ခြစီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားမွဳမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ ဘီလီယံခန္႔ရိွေၾကာင္း တိုင္း မဂၢဇင္းက သူ၏ အြန္လိုင္းစာမ်ုက္ႏွာတြင္ ေရးသားေထာက္ျပဘူးသည္။

 Moreover, many major foreign investments are channeled through UMEHL, which since 1999 has set up 50 joint ventures with foreign firms.3 UMEHL currently owns a total of 38 businesses and maintains interest in nine joint ventures with foreign companies, and 67 billion dollar in all firm investment according to Time magazine report on line.
ဇန္နာ၀ရီလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္  ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ကုမၼဏီမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည္႔အေနျဖင္႔ အခြန္ေငြ ဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းျပန္၏။ သို႔ေသာ္ ဦးပိုင္ႏွင္႔ အျခားမ်ားျပားေသာ အစုိးရႏွင္႔ ပတ္သက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာကုမၼဏီမ်ားအဖို႔ကေတာ႔ ထုိျပဌာန္းပါ ဥပေဒသည္လဲ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ရန္ ကိစၥမွ မ်က္သာေပး ကင္းလြတ္ခြင္႔ ရရိွေနခဲ႔ၾကျပန္သည္။

In January 2011, Burma’s Internal Revenue Department announced a new law targeting companies that evade taxes. However, UMEHL and several other government enterprises remain exempt from this regulation and are not required to pay taxes.
ဦးပိုင္မွ  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နာမည္ပ်က္စားရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ေခါင္းစြန္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး ဘန္လုပ္ငန္းစု သို႔ ေငြအေျမာက္မ်ား ပိုေဆာင္ထားသည္ဟုသိရသည္။ ၄င္း ေျမာက္ကိုရီးယားဘန္႔အား ျမန္မာႏွင္႔ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ လက္နက္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေငြ အလြဲေျပာင္းလုပ္ေပးကာ သဲ႔ယူေနေသာ ဘဏ္တခုအျဖစ္ သံသယမကင္းစြာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ သတ္မွတ္ထားသည္။

UMEHL has transferred money to North Korea’s Korea Kwangson Banking Corporation, blacklisted by the US Treasury Department, and identified as a prime suspect for expediting sales of arms
to Burma and other countries. 

၂၀၁၀ ကာလ၀န္က်င္းက ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မွ ရရိွေသာ ေငြလံုးေငြေတာင္ၾကီးအား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ဒံုးက်ဥ္ ပညာရွင္းမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ စီးပြါးေရးသမားမ်ား အသြင္ေဆာင္ေစျပီး ျမန္မာျပည္သို႔ ေခၚသြင္းရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ႔ေလ၏။
 By 2010, with a huge revenue bonanza from sales of natural gas to Thailand, Burma was able to pay North Korean weapons experts that came to Burma posing as
South Korean businessmen cash for missile technology.

ျမန္မာျပည္အဖို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပင္ဂူအိမ္ေျမေအာင္ လိွဳင္ေခါင္းၾကီးေပါင္း ၆၀၀ မွ ၈၀၀ အထိရိွေသာ သြယ္တန္း တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းအား ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွ ေျမာက္ကိုရီးယား အဂၤ်င္နီယာမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာ၏ ႏူကလီးယား စီမံကိန္း နည္းပညာလိုအပ္မွဳအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၅ ကုန္က်ခံက ေဆာက္လုပ္ေနခဲ႔သည္ဆိုေသာ အခ်က္လက္အား ဒီဗြီဘီ ႏွင္ ဂါးဒီးယမ္း သတင္းစာတို႔တြင အတိလင္း ေထာက္ျပေရးသားထားသည္။
 Burma is allegedly acquiring knowledge about nuclear weapons from North Korea and it has been reported that North Korean engineers assisted Burma’s military junta in building 600 to 800 underground tunnels and facilities beneath the new capital of Naypyidaw in spending with 4.5 billion dollar confirmed by DVB and the Guardian news. 
ထိုေၾကာင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလ ၃၁ ရက္ မတိုင္ခင္တြင္ အမ်ိဳးသား အသံုးစရိတ္ လ်ာထားသတ္မွတ္ေရးအား အတိလင္း ျပဌာန္းရန္ ဆိုေသာ္ျငား ပထမ ဘားဂ်က္ ညီလာခံတြင္ ပါလီမန္မွ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္အား ၀င္ေရာက္ ၾကည္႔ရွဳ႔ သိျမင္ႏိုင္ခြင္႔မရိွေၾကာင္းကို အတိလင္းေျပာဆိုထားေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္ခဲ႔သည္။In 2011 the national budget was publically disclosed for the first time in decades.45 The budget was enacted by the military before the new legislature opened its first session on January 31, giving the Parliament no oversight of expenditures.
ျမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ ရွင္းရွင္းကေလး သိျမင္ႏိုင္သည္မွာ စစ္ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္လာသူ ၅၈ ရာႏုံန္းႏွင္႔ စစ္တပ္မွ အလိုေလ်ာက္ ပါလီမန္ထဲ၀င္လာသူ ၂၈ ရာႏံုန္းတို႔ အားလံုးသည္ ၾကံခိုင္ေရးပါတီမွ ျဖစ္ေနၾကျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္အသံုးစရိတ္အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃ ဘီလယံသံုးစြဲရန္ ျပန္ဌာန္း ကာ တနုိင္ငံလံုး၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ၃၆ ရာႏံုန္းအား စစ္တပ္တခုအတြင္းမွ ယူငင္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ မည္သူမွ ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

None one can deny that Myanmar must be remembered that 25% of seats in Parliament are held directly by military personnel and a further 58% are held by the military-backed USDP party. According to the Myanmar Times, the military will receive about US$2.3 billion in the 2012 budget, a 36% increase from the 2011 fiscal year.

ဦးသူရိန္ေဇာ္ ႏွင္႔ ဦးေမာင္တိုး ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ စစ္တပ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသူမ်ားျဖစ္၏၊ ဦးသူ၇ိန္ေဇာ္သည္ အမ်ိဳးသား စီးပြါးေရးႏွင္႔ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း၀န္ၾကီးဌာန၏ ဒု၀န္ၾကီးျဖစ္သည္႔အျပင္ ဦးသန္းေရႊလက္ထက္တေလ်ွာက္ ၄င္း၏ ေျခဖိုးေပၚတြင္ နဖူးတင္ကာ တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္ျဖစ္သည္။ ဦးေမာင္တိုးမွာ ျမန္မာ႔ ပုလဲႏွင္႔ငါးလုပ္ငန္း၏ အမွဳေဆာင္အရာရိွခ်ုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာမွ အနားာယူျပီး ယခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမာ္ဖူးေစ အခြင္႔ေစာင္႔ကာ ဆက္လက္ ကိုင္တြယ္ အကြက္ေရြ႔ေနျပန္သည္။
U Thurein Zaw of the military-backed USDP party; the Secretary U Maung Toe is also from
USDP. U Thurein Zaw was the former Deputy Minister of National Planning and Economic Development under the Than Shwe regime and U Maung Toe is the retired managing director of the Myanmar Pearl Enterprise. Now he who retired is working in Naypyi Taw.
ယခုေလာေလာလတ္လတ္မွာပင္၊ ႏွစ္သံုးဆယ္စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ ၇ခိုင္ျပည္နယ္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔အား တေန႔လ်ွင္ သန္းေပါင္း ၅၀၀မ်ွရိွေသာ က်ဴဗစ္မီတာအားထုတ္လုပ္ရန္း ေမ်ွာ္လင္႔ထားျပီး၊ ၄င္းသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ က်ဴဗစ္မီတာ ၄၀၀ အား တရုတ္ျပည္သို႔ ပိုက္လိုင္းမွတဆင္႔ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ က်ဴဗစ္မီတာ သန္း၁၀၀ ရာ ျပည္တြင္းသို႔ေပးပို႔မည္ျဖစ္၏၊ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းသို႔ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေသာ အဆိုုပါ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ သန္း၁၀၀ရာ အေျခခံျပည္သူမ်ားလက္ထဲသို႔မဟုတ္ရပဲ  ဦးေတဇပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘိန္းဘုရာ ေလာ္စစ္ဟန္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ဦးေအာင္ကို၀င္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔သာ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေလသည္။

Shwe Gas project in Arakan State is expected to produce 500 million cubic feet (mcfd) of gas per day
for 30 years. While 400 mcfd is planned for transport to China, the remaining 100 mcf is intended for domestic use. This remaining amount will be supplied to more than fifty factories owned by the
government and military cronies including arms dealer Tay Za’s Htoo Cement Factory, drug lord Lo Hsing Han’s Asia World Cement Factory, Zaw Zaw’s IGE Cement Factory, and Aung Ko Win’s Kanbawza Cement Factory.

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္၊ ျမန္မာႏိုင္သားတိုင္းသည္ တႏွစ္လ်ွင္ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၇ ေဒၚလာႏွင္႔ညီမ်ွေသာ ေဆး၀ါးကုသခံပိုင္ခြင႔္ ကုန္က်စရိတ္ေလးကိုသာခံစားၾကရျပီး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈ ရာႏံုန္းသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးစြဲေသာ က်န္းမာေရးစရိတ္အနည္းဆံုးသံုးစြဲသည္႔ ကမာၻထဲတြင္ အရွားပါးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနေတာ႔သည္။
 As a conclusion, Myanmar has a record of committing just $7 per year per person to health care, a mere 1.8 percent of the total budget and one of the lowest health spending rates in the world, according to a 2009 UN report.
သို႔ေသာ္ ထိုကဲ႔သို႔ တိုင္းျပည္လူထုအတြက္ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးလွေသာ အသံုးစရိတ္ျပဌာန္းထားမွဳအား အျခားေသာ ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ေျပာဆိုသံကိုလည္းၾကားၾကေပလိမ္႔မည္း 
စစ္ အသံုးစရိတ္အား ဘယ္သူတဦးတေယာက္မ်ွ ထိေတြ႔ဆန္းစစ္ႏိုင္စရာမရိွေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ နာမည္မေဖၚလိုသူ ပါလီမန္အမတ္ ငေၾကာက္တဦးက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ေျပားေၾကာင္းလဲ သတင္းက တင္ျပထားဘူးသည္။ 
လက္ရိွ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားလက္နက္ကိုက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားအား ေလေၾကာင္း ကုန္းေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ေနသည္႔အျပင္ လူ႔အခြင္႔ေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳမ်ားအား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းအား ႏိုင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ 
Despite the low spending another parliamentarian said few complaints will be heard.
"The military expenses are untouchable. We will not complain about how much they will use," a lower-house scared MP of Aung San Suu Kyi's National League for Democracy party told AFP on condition of anonymity.
The army is currently fighting ethnic rebels in northern Kachin, where it is accused of using air strikes and carrying out human rights abuses by international.

ကုလသမဂၢ၏ ခ်စားလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာကို ဆန္႔က်င္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။


UN Convention Against Corruption
Anti-corruption standards are also relevant to revenue transparency, as
transparency itself is aimed at stemming government corruption and
misuse of funds. In addition to the anti-corruption principle directed
towards businesses in the UNGC, states adhere to international anticorruption
standards through the UN Convention Against Corruption.
The Convention contains rules for, among others, the implementation
of state anti-corruption policies and regulating the conduct of public
officials, including those who manage public funds.


စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာျပည္မွ လက္ရိွ အေၾကာင္းရာမ်ားအား အတိက် ခိုင္လံုစြာ ဆက္လက္တင္ျပပါအံုးမည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ႔ ျမန္မာ႔ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ရင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းစု၏ အဆိုအရ (SOE)ဟုေခၚေသာ အထူးျပဳ ႏိုင္ငံရပ္ျခားစီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဖြဲ႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၉ ေထာင္ေက်ာ္အက်ိဳးျမတ္ရရိွျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္သန္းေရႊထံသို႔ သံေတာ္ဦးတင္ပါသည္။


ျမန္မာ႔ ဦပိုင္းနွင္႔ပူတြဲေနေသာ ျမန္မာစီးပြါး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳလုပ္ငန္းအျပင္ အျခားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစုမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေလတဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လာၾကေသာ ပင္မ စီးပြါးေရး(၁၈)ခုျဖစ္သည္႔ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္း၊ အထည္အလိပ္ ႏွင္႔ သစ္အေခ်ာထည္လုပ္ငန္းမ်ား အစားအစာႏွင္႔ အရက္ ယမကာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္တိုက္အေရာင္းဆိုင္တည္ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင္႔ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ သံမာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေ၀းေျပာလက္ကိုင္ဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊အလွကုန္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ကုန္စည္ဖလွယ္ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္း ေနာက္ဆံုး သစ္လံုးတင္ပို႔မွဳလုပ္ငန္း မ်ားမွ ရ၇ိွေသာ ၀င္ေငြအားလံုးတို႔သည္ ဦးပိုင္ ကုမၼဏီသို႔ တိုက္ရိုက္လြဲေပးခဲ႔ၾကရသည္။In 2007, according to the Burmese Business Investment Group, SOEs earned more than US$ 9 billion in profits which summited to Myanmar General Than Shwe.
UMEHL, together with the Myanmar Economic Corporation (MEC), another military enterprise, have been involved in a majority of business activities in Burma for over twenty years in sectors ranging from gem production and garment factories to wood industries, food and beverages, supermarkets, banking, hotels and tourism, telecommunications, steel production, transportation, construction, the cement industry, automobiles, cosmetics, and trade. All of those businesses are 18 total inside Myanmar.
ထို႔အျမင္ အဓိက အင္းအားၾကီးမားသည္႔ ႏိုင္ငံတကာမွ ေငြလံုးအေငြရင္းျဖင္႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူးမ်ားအားလံုး ဦးပိုင္မွတဆင္႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရ၏၊ ထိုသို႔ ဦးပိုင္မွ ျဖတ္သန္းေဆာင္ရြက္ရေသာ အက်ိဳးတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၅၀ေက်ာ္မ်ွမက ၁၉၉၉ မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။
လက္ရိွ ဦးပိုင္ႏွင္႔တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းၾကီးေပါင္း ၃၈ ခုရိွျပီး ပစၥည္းကရိယာျပဳျပင္ေရးႏွင္႔ တင္ပို႔ေရး ကုမၼဏီေပါင္း ၉ ခုရိွေနသည္႔အျပင္ တႏိုင္ငံလံုး ဦးပိုင္မွ ဂုတ္ခြစီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားမွဳမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇ ဘီလီယံခန္႔ရိွေၾကာင္း တိုင္း မဂၢဇင္းက သူ၏ အြန္လိုင္းစာမ်ုက္ႏွာတြင္ ေရးသားေထာက္ျပဘူးသည္။

Moreover, many major foreign investments are channeled through UMEHL, which since 1999 has set up 50 joint ventures with foreign firms.3 UMEHL currently owns a total of 38 businesses and maintains interest in nine joint ventures with foreign companies, and 67 billion dollar in all firm investment according to Time magazine report on line.
ဇန္နာ၀ရီလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ကုမၼဏီမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည္႔အေနျဖင္႔ အခြန္ေငြ ဥပေဒအသစ္ ျပဌာန္းျပန္၏။ သို႔ေသာ္ ဦးပိုင္ႏွင္႔ အျခားမ်ားျပားေသာ အစုိးရႏွင္႔ ပတ္သက္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာကုမၼဏီမ်ားအဖို႔ကေတာ႔ ထုိျပဌာန္းပါ ဥပေဒသည္လဲ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ရန္ ကိစၥမွ မ်က္သာေပး ကင္းလြတ္ခြင္႔ ရရိွေနခဲ႔ၾကျပန္သည္။

In January 2011, Burma’s Internal Revenue Department announced a new law targeting companies that evade taxes. However, UMEHL and several other government enterprises remain exempt from this regulation and are not required to pay taxes.
ဦးပိုင္မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ နာမည္ပ်က္စားရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ေခါင္းစြန္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး ဘန္လုပ္ငန္းစု သို႔ ေငြအေျမာက္မ်ား ပိုေဆာင္ထားသည္ဟုသိရသည္။ ၄င္း ေျမာက္ကိုရီးယားဘန္႔အား ျမန္မာႏွင္႔ အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ လက္နက္တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေငြ အလြဲေျပာင္းလုပ္ေပးကာ သဲ႔ယူေနေသာ ဘဏ္တခုအျဖစ္ သံသယမကင္းစြာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ သတ္မွတ္ထားသည္။

UMEHL has transferred money to North Korea’s Korea Kwangson Banking Corporation, blacklisted by the US Treasury Department, and identified as a prime suspect for expediting sales of arms
to Burma and other countries.

၂၀၁၀ ကာလ၀န္က်င္းက ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မွ ရရိွေသာ ေငြလံုးေငြေတာင္ၾကီးအား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ဒံုးက်ဥ္ ပညာရွင္းမ်ားကို ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ စီးပြါးေရးသမားမ်ား အသြင္ေဆာင္ေစျပီး ျမန္မာျပည္သို႔ ေခၚသြင္းရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ႔ေလ၏။
By 2010, with a huge revenue bonanza from sales of natural gas to Thailand, Burma was able to pay North Korean weapons experts that came to Burma posing as
South Korean businessmen cash for missile technology.

ျမန္မာျပည္အဖို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပင္ဂူအိမ္ေျမေအာင္ လိွဳင္ေခါင္းၾကီးေပါင္း ၆၀၀ မွ ၈၀၀ အထိရိွေသာ သြယ္တန္း တည္ေဆာက္မွဳ လုပ္ငန္းအား ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္မွ ေျမာက္ကိုရီးယား အဂၤ်င္နီယာမ်ားျဖင္႔ ျမန္မာ၏ ႏူကလီးယား စီမံကိန္း နည္းပညာလိုအပ္မွဳအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄.၅ ကုန္က်ခံက ေဆာက္လုပ္ေနခဲ႔သည္ဆိုေသာ အခ်က္လက္အား ဒီဗြီဘီ ႏွင္ ဂါးဒီးယမ္း သတင္းစာတို႔တြင အတိလင္း ေထာက္ျပေရးသားထားသည္။
Burma is allegedly acquiring knowledge about nuclear weapons from North Korea and it has been reported that North Korean engineers assisted Burma’s military junta in building 600 to 800 underground tunnels and facilities beneath the new capital of Naypyidaw in spending with 4.5 billion dollar confirmed by DVB and the Guardian news.
ထိုေၾကာင္႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလ ၃၁ ရက္ မတိုင္ခင္တြင္ အမ်ိဳးသား အသံုးစရိတ္ လ်ာထားသတ္မွတ္ေရးအား အတိလင္း ျပဌာန္းရန္ ဆိုေသာ္ျငား ပထမ ဘားဂ်က္ ညီလာခံတြင္ ပါလီမန္မွ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္အား ၀င္ေရာက္ ၾကည္႔ရွဳ႔ သိျမင္ႏိုင္ခြင္႔မရိွေၾကာင္းကို အတိလင္းေျပာဆိုထားေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္ခဲ႔သည္။In 2011 the national budget was publically disclosed for the first time in decades.45 The budget was enacted by the military before the new legislature opened its first session on January 31, giving the Parliament no oversight of expenditures.
ျမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ ရွင္းရွင္းကေလး သိျမင္ႏိုင္သည္မွာ စစ္ယူနီေဖါင္းခ်ြတ္လာသူ ၅၈ ရာႏုံန္းႏွင္႔ စစ္တပ္မွ အလိုေလ်ာက္ ပါလီမန္ထဲ၀င္လာသူ ၂၈ ရာႏံုန္းတို႔ အားလံုးသည္ ၾကံခိုင္ေရးပါတီမွ ျဖစ္ေနၾကျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္အသံုးစရိတ္အား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၃ ဘီလယံသံုးစြဲရန္ ျပန္ဌာန္း ကာ တနုိင္ငံလံုး၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ၃၆ ရာႏံုန္းအား စစ္တပ္တခုအတြင္းမွ ယူငင္ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ မည္သူမွ ျငင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

None one can deny that Myanmar must be remembered that 25% of seats in Parliament are held directly by military personnel and a further 58% are held by the military-backed USDP party. According to the Myanmar Times, the military will receive about US$2.3 billion in the 2012 budget, a 36% increase from the 2011 fiscal year.

ဦးသူရိန္ေဇာ္ ႏွင္႔ ဦးေမာင္တိုး ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ စစ္တပ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသူမ်ားျဖစ္၏၊ ဦးသူ၇ိန္ေဇာ္သည္ အမ်ိဳးသား စီးပြါးေရးႏွင္႔ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္း၀န္ၾကီးဌာန၏ ဒု၀န္ၾကီးျဖစ္သည္႔အျပင္ ဦးသန္းေရႊလက္ထက္တေလ်ွာက္ ၄င္း၏ ေျခဖိုးေပၚတြင္ နဖူးတင္ကာ တာ၀န္ထမ္းရြက္ခဲ႔သည္ျဖစ္သည္။ ဦးေမာင္တိုးမွာ ျမန္မာ႔ ပုလဲႏွင္႔ငါးလုပ္ငန္း၏ အမွဳေဆာင္အရာရိွခ်ုပ္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာမွ အနားာယူျပီး ယခု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမာ္ဖူးေစ အခြင္႔ေစာင္႔ကာ ဆက္လက္ ကိုင္တြယ္ အကြက္ေရြ႔ေနျပန္သည္။
U Thurein Zaw of the military-backed USDP party; the Secretary U Maung Toe is also from
USDP. U Thurein Zaw was the former Deputy Minister of National Planning and Economic Development under the Than Shwe regime and U Maung Toe is the retired managing director of the Myanmar Pearl Enterprise. Now he who retired is working in Naypyi Taw.
ယခုေလာေလာလတ္လတ္မွာပင္၊ ႏွစ္သံုးဆယ္စာခ်ဳပ္ျဖင္႔ ၇ခိုင္ျပည္နယ္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔အား တေန႔လ်ွင္ သန္းေပါင္း ၅၀၀မ်ွရိွေသာ က်ဴဗစ္မီတာအားထုတ္လုပ္ရန္း ေမ်ွာ္လင္႔ထားျပီး၊ ၄င္းသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ က်ဴဗစ္မီတာ ၄၀၀ အား တရုတ္ျပည္သို႔ ပိုက္လိုင္းမွတဆင္႔ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ က်ဴဗစ္မီတာ သန္း၁၀၀ ရာ ျပည္တြင္းသို႔ေပးပို႔မည္ျဖစ္၏၊ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းသို႔ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ေသာ အဆိုုပါ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ သန္း၁၀၀ရာ အေျခခံျပည္သူမ်ားလက္ထဲသို႔မဟုတ္ရပဲ ဦးေတဇပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘိန္းဘုရာ ေလာ္စစ္ဟန္၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဇာ္ေဇာ္ ပိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔ ဦးေအာင္ကို၀င္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔သာ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ေလသည္။

Shwe Gas project in Arakan State is expected to produce 500 million cubic feet (mcfd) of gas per day
for 30 years. While 400 mcfd is planned for transport to China, the remaining 100 mcf is intended for domestic use. This remaining amount will be supplied to more than fifty factories owned by the
government and military cronies including arms dealer Tay Za’s Htoo Cement Factory, drug lord Lo Hsing Han’s Asia World Cement Factory, Zaw Zaw’s IGE Cement Factory, and Aung Ko Win’s Kanbawza Cement Factory.

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္၊ ျမန္မာႏိုင္သားတိုင္းသည္ တႏွစ္လ်ွင္ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၇ ေဒၚလာႏွင္႔ညီမ်ွေသာ ေဆး၀ါးကုသခံပိုင္ခြင႔္ ကုန္က်စရိတ္ေလးကိုသာခံစားၾကရျပီး၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁.၈ ရာႏံုန္းသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ သံုးစြဲေသာ က်န္းမာေရးစရိတ္အနည္းဆံုးသံုးစြဲသည္႔ ကမာၻထဲတြင္ အရွားပါးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေနေတာ႔သည္။
As a conclusion, Myanmar has a record of committing just $7 per year per person to health care, a mere 1.8 percent of the total budget and one of the lowest health spending rates in the world, according to a 2009 UN report.
သို႔ေသာ္ ထိုကဲ႔သို႔ တိုင္းျပည္လူထုအတြက္ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးလွေသာ အသံုးစရိတ္ျပဌာန္းထားမွဳအား အျခားေသာ ပါလီမန္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ေျပာဆိုသံကိုလည္းၾကားၾကေပလိမ္႔မည္း
စစ္ အသံုးစရိတ္အား ဘယ္သူတဦးတေယာက္မ်ွ ထိေတြ႔ဆန္းစစ္ႏိုင္စရာမရိွေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ နာမည္မေဖၚလိုသူ ပါလီမန္အမတ္ ငေၾကာက္တဦးက ေအအက္ဖ္ပီသို႔ေျပားေၾကာင္းလဲ သတင္းက တင္ျပထားဘူးသည္။
လက္ရိွ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားလက္နက္ကိုက္အဖြဲ႔စည္းမ်ားအား ေလေၾကာင္း ကုန္းေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ေနသည္႔အျပင္ လူ႔အခြင္႔ေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳမ်ားအား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းအား ႏိုင္ငံတကာမွ စြပ္စြဲထားေၾကာင္းသိရပါသည္။
Despite the low spending another parliamentarian said few complaints will be heard.
"The military expenses are untouchable. We will not complain about how much they will use," a lower-house scared MP of Aung San Suu Kyi's National League for Democracy party told AFP on condition of anonymity.
The army is currently fighting ethnic rebels in northern Kachin, where it is accused of using air strikes and carrying out human rights abuses by international.

ကုလသမဂၢ၏ ခ်စားလုပ္ကိုင္ျခင္းဆိုင္ရာကို ဆန္႔က်င္ျခင္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ေလ႔လာႏိုင္ပါသည္။


UN Convention Against Corruption
Anti-corruption standards are also relevant to revenue transparency, as
transparency itself is aimed at stemming government corruption and
misuse of funds. In addition to the anti-corruption principle directed
towards businesses in the UNGC, states adhere to international anticorruption
standards through the UN Convention Against Corruption.
The Convention contains rules for, among others, the implementation
of state anti-corruption policies and regulating the conduct of public
officials, including those who manage public funds.


စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

ဆက္လက္ျပီး ျမန္မာျပည္မွ လက္ရိွ အေၾကာင္းရာမ်ားအား အတိက် ခိုင္လံုစြာ ဆက္လက္တင္ျပပါအံုးမည္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...