Saturday, October 12, 2013

အင္ဖက္ေခါင္မုိးေအာက္က ဝုိးတဝါးအိပ္မက္မ်ား(၅)

October 12, 2013 at 8:10pm
 
အိပ္မက္ေျမသုိ႔ ခရီးအစ

၂၀၀၆ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ။
နံနက္ေစာေစာ အရုဏ္တက္ ေဝလီေဝလင္း အခ်ိန္…..
မဲေဆာက္ျမိဳ႕ပုိင္ရံုးဝင္းထဲမွာ ခရီးသည္တင္ လုိင္းကား အစီး (၂၀) ခန္႔ ဂိတ္ထုိး ရပ္နားထားသည္။ ထုိေနရာသုိ႔ အထုပ္အပုိး ကုိယ္စီႏွင့္ လူေတြတဖဲြဖဲြ ေရာက္လာ၏။ မိသားစုတစု ေရာက္လာတုိင္း ပါလာေသာ အထုပ္အပုိး မ်ားကုိ တေနရာမွာ စုပံုေနရာခ်ထားျပီး လူေတြကုိေတာ့ ရံုးေရွ႕မွာ စုရံုးေနေစသည္။ 
လူေတြ အေတာ္စံုစံု ေရာက္ရွိစုေဝးလာခ်ိန္မွာ ျမိဳ႕ပုိင္ရံုးထဲမွ ယူနီေဖာင္းဝတ္ လူတခ်ဳိ႕ စာရင္းစာရြက္မ်ားကုိင္ေဆာင္ ထြက္လာ လာျပီး မိသားစုတခုခ်င္း အိမ္ေထာင္ဦးစီးအမည္မ်ားကုိ ဖတ္ၾကားေခၚယူကာ သူ႔ေနရာနွင့္သူ အတန္းလုိက္ စီတန္း ထုိင္ေစသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သြားရမည့္ခရီးစဥ္ကုိ အၾကမ္းဖ်င္းရွင္းလင္းေျပာျပသည္။ ျပီးမွ အိမ္ေထာင္စု ဇယားႏွင့္ဆင္တူေသာ … မိသားစုဝင္ဓာတ္ပံု ႏွင့္ အမည္စာရင္းဇယားပါ စာရြက္ေလးေတြ ထုတ္ေပး၏။ ဒုကၡသည္စခန္းစခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနသည္မွာ ၇ ရက္ခန္႔ရွိေပျပီ။ စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ခရီးစဥ္ အခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ေၾကျငာထားျပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။  ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း UNHCR ရံုးတြင္ ခုိလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ယာယီမွတ္ပံုတင္စာရင္း ျဖတ္ပုိင္းပုိင္းထုတ္ေပးထားျပီးေနာက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ အပုိင္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးၾကံ႕ၾကာခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္နီးပါးရွိေပျပီ။ ထုိအေတာအတြင္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံလည္း ေျပာင္းလဲမႈရွိလာသည္။ ယခင္က ခုိလႈံခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္  UNHCR ၏ ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ရယူကာ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထုိင္ၾကရျပီး UNHCR မွ အလွည့္က် စီစဥ္ေပးေသာ နုိင္ငံအလုိက္ သံရံုးအင္တာဗ်ဴး ေျဖဆုိျပီးေနာက္ ေအာင္ျမင္ပါက သက္ဆုိင္ရာနုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ဖုိ႔ ထြက္ခြာခြင့္ ရၾကသည္။ သူတုိ႔ကုိ လံုျခံဳေရးအရ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကထုိက္သူမ်ား Persons of Concern (POC) ဟု ေခၚေဝၚသည္။


ထုိသုိ႔ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိျပီးေနာက္ တတိယနုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနဆဲ အိမ္ေထာင္စု အခ်ဳိ႕ကုိ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တပ္ခ္ခရုိင္ အတြင္းရွိ နု႔ိဖုိးဒုကၡသည္စခန္းအတြင္း ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ ေစခဲ့ျပီးေနာက္မွ ထြက္ခြာေရးအစီအစဥ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကုိမုိးေသာက္ တုိ႔ နုိ႔ဖုိးးစခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခ်ိန္မွာပင္ ယခင္ေရာက္ႏွင့္ေနျပီးသူ (POC) အုပ္စုမွ အိမ္ေထာင္စု ၂၀ နီးပါး ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုပုိ႔ေဆာင္ေရးအစီအစဥ္မွာ တပ္ခ္ခရုိင္အတြင္းရွိ  ဒုကၡသည္စခန္း ၃ ခု (မယ္လ၊ အုန္းျပန္႔၊ နုိ႔ဖုိး) အနက္ အုန္းျပန္႔ ႏွင့္ နုိ႔ဖုိးစခန္းမ်ားသုိ႔ ခဲြျဖန္႔ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ ျဖစ္ေလသည္။ အိမ္ေထာင္စု တေထာင္ေက်ာ္ လူဦးေရ အားျဖင့္ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာခန္႔ကုိ ေန႔စဥ္ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနျခင္းပင္။

စခန္္းအတြင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္း အစီအစဥ္ ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၀၅ ဇူလုိင္လမွာ မဲေဆာက္ UNHCR ရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေလွ်ာက္ထားေသာ NI နံပတ္စဥ္အလုိက္ ေန႔စဥ္အသုတ္ခဲြကာ မဲေဆာက္ ျမိဳ႕ပိုင္ရံုး    ဓာတ္ပံုရုိက္ေပးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္အခါက နံနက္တုိင္းဆုိသလုိ  မဲေဆာက္ UNHCR ရံုးအၾကီးအကဲ Ms Elizabeth ဓာတ္ပံုရုိက္မည့္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရာတြင္ …  ‘ယခုကဲ့သုိ႔ ဓာတ္ပံုရုိက္ ျပီးသူတုိင္း UNHCR မွ စီစဥ္ပုိ႔ေဆာင္ေပးေသာ ဒုကၡသည္စခန္း  ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ရမည္ ျဖစ္ျပီး ယင္းသုိ႔ ေနထုိင္ျခင္းမွာ တတိယနုိင္ငံတခုခုသုိ႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းဟု မဆုိနုိင္ေၾကာင္း ၊ UNHCR တြင္ ခုိလႈံခြင့္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား စီစစ္လက္ခံရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ အစိပ္အပုိင္းတခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ။ စခန္းတြင္းေရာက္ရွိျပီးေနာက္ပုိင္း အဖဲြ႔ဝင္(၉) ဦးပါဝင္သည့္ Provincial Admitting Board (PAB) ဘုတ္အဖဲြ႔မွ မိသားစု တစုခ်င္းကုိ လူေတြ႔ေခၚယူစစ္ေဆးေမးျမန္းျပီး ေက်နပ္မႈရွိမွသာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးက်ရႈံးပါက ေနာက္ထပ္အယူခံ ဝင္နုိင္ေၾကာင္း၊ အယူခံအပယ္ခံရသူ ျဖစ္ပါက ထုိင္းနုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္မႈျဖင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း… သုိ႔အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဓာတ္ပံုရုိက္ရန္ လာေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ေသခ်ာ စဥ္းစားျပီးမွ ဓာတ္ပံုရုိက္သင့္မရုိက္သင့္ ဆံုးျဖတ္ေစခ်င္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ့ဲေလသည္။

UNHCR အၾကီးအကဲ၏ သတိေပးေျပာဆုိမႈႏွင့္ တိက်ေသခ်ာျခင္းမရွိလွေသာ တတိယနုိင္ငံ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထုိင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျဖစ္ၾကျပီး NI လက္မွတ္ ရျပီးထားသူ အေတာ္မ်ားမ်ား ဓာတ္ပံုရုိက္သည့္ေနရာမွ ေနာက္ဆုတ္ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ အေျခခ်ေနထုိင္လာျပီး လုပ္ငန္းအတည္တက် ရွိေနသူမ်ား မခ်င့္မရဲ စဥ္းစားေတြေဝ စရာျဖစ္သြား သည္။ သူတုိ႔ လက္ရွိက်င္လည္ေနေသာ ပံုမွန္အေျခအေနတခု ပ်က္ယြင္းသြားမွာကုိ စုိးရိမ္ၾကဟန္ရွိ၏။ အခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ ဓာတ္ပံုရုိက္ျပီးေနာက္ပုိင္း စခန္းအတြင္းသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခ်ိန္က်မွ ေရာက္မလာေတာ့သူေတြလည္း ရွိသည္။

လတ္တေလာ ျပည္တြင္းနုိင္ငံေရးအေျခအေန ဆုိးရြားမႈေၾကာင့္ ေရွာင္တိမ္းထြက္ေျပးလာသူမ်ား အေနျဖင့္ ေတာ့ မဲေဆာက္ျမိဳ႔မွာလည္း ေရရွည္ရပ္တည္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ ေစလုိရာေစ ေဘးကင္း လံုျခံဳမည္ယူဆရေသာ ေနရာတခုသုိ႔ သြားဖုိ႔သာ အာရံု ျပင္းျပေနၾကသည္။ က်န္သည့္ အေၾကာင္းကိစၥ မ်ားကုိ ေနာင္ခါလာေနာင္ေစ်း သေဘာထားလုိက္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းသြင္း လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခ်ိန္မွာ မူလ ခုိလႈံခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႔သာ က်န္ရွိေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္း ရသည္။

နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္တြင္ လူ (၁၂) ဦးစီ တင္ေဆာင္လာေသာ ကားျပာေလးေတြ တစီးျပီးတစီး ျမိဳ႕ပုိင္ရံုးဝင္း ထဲမွာ စတင္ထြက္ခြာလာေလသည္။ ျမိဳ႕တြင္းလမ္းအတုိင္း ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ျဖတ္လာျပီးေနာက္ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ အလြန္ ဟုိင္းေဝးလမ္းမၾကီးေပၚ ေရာက္လာ၏။ နက္ေျပာင္ ျပန္႔ျပဴးညီညာေသာ ဟုိင္းေဝးလမ္းမက်ယ္ၾကီး ျဖစ္သျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် အရွိန္ျမွင့္ ေမာင္းႏွင္ၾကသည္။ ကားလမ္း ဝဲ/ယာ လမ္းေဘး တေလွ်ာက္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ ကြင္းျပင္က်ယ္ထဲမွ စပါးခင္း၊ ေျပာင္းခင္း၊ ေျမပဲခင္း ႏွင့္ ပန္းမ်ဳိးစံု စုိက္ခင္းေတြ တရိပ္ရိပ္ ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ လယ္ကြင္းျပင္ကုိ ျဖတ္သန္းတုိက္ခတ္လာေသာ ေလနုေအး ရနံ႔က  ျမိဳ႕ျပ မြန္းက်ပ္မႈေတြကို ေျဖေလ်ာ့ေပး လုိက္သကဲ့သုိ႔ ခံစားၾကရသည္။ ကားေပၚပါလာသူေတြ၏ မ်က္ႏွာတြင္ လန္းဆန္းတက္ၾကြေသာ အရိပ္ေယာင္ အထင္းသားေပၚလြင္ေန၏။ ျပံဳးလုိ႔ ရႊင္လုိ႔ .. အခ်င္းခ်င္း စကားေတြ ေဖာင္ဖဲြ႔ကာ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးေနၾကသည္။

ခရီးစတင္ခ်ိန္မွ ၄၅ မိနစ္ေလာက္ ၾကာေသာအခါ  မဲေဆာက္ျမိဳ႔ ေတာင္ဘက္ ဖုတ္ဖရာ့ျမိဳ႕ကေလး အလြန္ ၄၈ ကီလုိမီတာ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ သုိ႔ ေရာက္ေလသည္။ ထုိေနရာမွာပင္ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္ခရီး အဆံုးသတ္၏။ ေရွ႕ဆက္ရမည့္ ခရီးတေလွ်ာက္ အေကြ႔အေကာက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္း ေတာင္ပတ္ လမ္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ ေတာင္ေပၚလမ္းျဖစ္ေသာ္ လည္း လမ္းမ်က္ႏွာျပင္က်ယ္၍ ေခ်ာေမြ႔ေျပျပစ္ေသာ ေၾကာင့္  အတက္/အဆင္း ကားႏွစ္စီး ေကာင္းစြာ ေရွာင္တိမ္းေမာင္းႏွင္နုိင္ေသာ အေနအထားရွိသည္။ အျမဲသြားလာေနေသာ ယာဥ္ေမာင္းသမားေတြ  မုိ႔လား မေျပာတတ္။ အတက္အဆင္း ေကြ႔မ်ား၌ ပင္လွ်င္ သေဘာေလာက္သာ အရွိန္ေလွ်ာ့ျပီး ကၽြမ္းက်င္စြာ ေကြ႔ပတ္ေမာင္းႏွင္ၾကသည္။ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ လမ္းေကြ႔ ေရာက္တုိင္း ခရီးသည္ေတြ ေရွ႕ေနာက္၊ ဘယ္ညာ ယိမ္းထုိးလႈပ္ယမ္း သြားျပီး ဘုရားတၾကသည္။ မုိးတြင္းအခါ အခ်ိဳ႕ေနရာ ေတာင္နံရံမ်ားမွ ေျမျပိဳက်တာမ်ဳိးေတာ့ ၾကံဳရတတ္သည္။

ေတာင္တက္လမ္းကုိ အေတာ္ခရီးေပါက္လာသည့္အခါ ေစာေစာက ျပံဳးေပ်ာ္ရယ္ေမာေျပာဆုိသံေတြ တစစ တုိးတိတ္ျငိမ္သက္လာျပီး ကားေပၚပါလာသူတခ်ဳိ႕  မ်က္ႏွာအေရာင္ေျပာင္းစျပဳလာသည္။ ပါးစပ္ကုိ သဘက္၊ လက္ကုိင္ပုဝါ မ်ားျဖင့္ အသာအုပ္ကာ သမ္းေဝၾက၏။ ထုိင္ခံုတန္း ႏွစ္ခုၾကား အလယ္ေၾကာကုိ မ်က္စပစ္သူက ပစ္ေလျပီ။ ခရီးတေလွ်ာက္ေတာင္ပတ္လမ္း လုိလုိသာျဖစ္ျပီး တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ လမ္းေဘးေခ်ာက္ကမ္းပါး ေအာက္ အနိမ့္ပုိင္းေျမေနရာႏွင့္ တဘက္ေတာင္ေစာင္းေနရာေတြကုိ ေမးတင္စုိက္ပ်ဳိးထားေသာ ေတာင္ယာ စုိက္ခင္း စိမ္းစိမ္းေလးေတြ ျမင္ေနရသည္။ ရာသီသီးႏွံျဖစ္ေသာ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုန္႔ညွင္းထုပ္၊ ေျပာင္းခင္းေတြ မ်ားသည္။

နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ခရီးတေထာက္နားရာ အုန္းျပန္႔ ဒုကၡသည္စခန္းအနီး ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ ကားေပၚ ပါလာသူအမ်ားစု ေခါင္းမေထာင္ နုိင္ေအာင္ မူးေဝေနၾကေပျပီ။ ထုိေနရာမွာပင္ ေန႔လည္စာအတြက္ ထမင္းထုပ္ စီစဥ္ေပးပါသည္။ ကားေပၚကဆင္း အနီးအနားတဝုိက္ အေညာင္းေျပလမ္းေလွ်ာက္ရင္း ကားမူးသည့္ဒဏ္ကုိ သက္သာေျပေလ်ာ့ေအာင္ လုပ္ရသည္။ အုန္းျပန္႔စခန္းမွာ ကားလမ္းေဘး ေတာင္ကုန္းေလးေတြ တည္ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။ အနီးနားမွာ ေမွ်ာ့လူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ေသာ ရြာတရြာရွိသည္။ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ နားေနျပီးေနာက္ ခရီးဆက္ခဲ့ၾကရျပန္သည္္။ အုန္းျပန္႔စခန္းမွ ထြက္လာျပီး ေျမနိမ့္လြင္ျပင္ပုိင္း ေက်းရြာတခ်ဳိ႕ကုိသာ ေတြ႔ရ၍ လူမေနေသာ ေတာလမ္းခရီးကမ်ားသည္။ ေတာင္အျမင့္ပုိင္း ျမဴေတြအံု႔ဆုိင္းေနသည့္ ေနရာသုိ႔ေရာက္သည့္ အခါ ခ်မ္းစိမ့္စိမ့္ခံစားရ၏။ ဝန္းက်င္တဝုိက္ရွိ ေတာင္တန္းအသြယ္သြယ္ကုိ အေပၚစီးမွ ျမင္ေနရသည္။ ကားေပၚတြင္ ထူထူေထာင္ေထာင္ေနနုိင္သူဆုိ ကုိမုိးေသာက္အပါအဝင္ ၃ ဦးေလာက္သာ ရွိ၏။ မဲေဆာက္မွ ေတာင္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္လာေနသည့္ ခရီးျဖစ္သည့္အတြက္ ကားလမ္းညာဘက္ျခမ္း အေဝးတေနရာသုိ႔ ေငးေမွ်ာ္ကာ ျမန္မာ့ေရေျမႏွင့္နယ္နိမိတ္ျခားမည့္ေနရာကုိ မွန္းဆၾကည့္လုိက္သည္။ လူေတြက ဘယ္လုိပဲ ပုိင္းျခားကာဆီးသတ္မွတ္ထားေပမဲ့ သဘာဝတရားကေတာ့ တဆက္တစပ္တည္းပင္။

ေန႔လည္ မြန္းတည့္ခါနီးအခ်ိန္မွာ ေျမျပန္႔လြင္ျပင္လမ္းပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျပီး အေတာ္အတန္ ေခတ္မီေသာ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္ျခံဝင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ေတာင္ေပၚျမိဳ႕ေလးတျမဳိ႕ျဖစ္ေသာ အုန္းဖန္ ျမိဳ႕အဝင္ျဖစ္ေပ၏။ အုန္းဖန္ျမိဳ႕အထြက္နား စစ္တပ္ဂိတ္တခုမွာ ခရီးတေထာက္နားရျပန္သည္။ ညေနစာ အတြက္ ထမင္းထုပ္ တခါထပ္ရ၏။ ကားမူးဒဏ္ေၾကာင့္ လူအမ်ားစုမွာ နံနက္စာကုိပင္ မစားနုိင္ၾကေသး။ ထုိင္းစကားနားလည္သူ တဦးက ယာဥ္ေမာင္းကုိ ေမးၾကည့္ရာ ခရီးဆံုးေရာက္ရန္ ကီလုိမီတာ ၆၀ ခန္႔ လုိေသး ေၾကာင္း သိလုိက္ရသည္။ ခရီးစဥ္ အစအဆံုး ကီလုိမီတာ ၂၅၀ ခန္႔ရွိသည္ဆုိ၏။ ေျမညီလမ္းေၾကာဆုိလွ်င္  ဤခရီးတာေလာက္ကုိ အခ်ိန္သည္မွ်ၾကာေအာင္ သြားရမည္မဟုတ္။

အုန္းဖန္မွ ထြက္လာျပီးေနာက္ ေတာင္ေပၚလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း လမ္းေၾကာခပ္ေျပေျပျဖစ္လာသည္။ ေရတံခြန္ သစ္ေတာရံုးအနီးအေရာက္မွာ နာမည္ၾကီး ေရတံခြန္တခုသုိ႔သြားေသာ လမ္းခဲြအမွတ္အသားတခု ေတြ႔ရသည္။ လမ္းမေပၚသုိ႔ သစ္ပင္မ်ား ဝါးရံုမ်ား အုပ္မုိးေနျပီး လမ္းပ်က္စီးမႈ မ်ားလာသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ  ကတၱရာ အခင္းမရွိေတာ့သေလာက္ ပ်က္စီးသြားကာ ရႊံ႕ဗြက္ထူလပ်စ္ က်င္းေတြခ်ဳိင့္ေတြေၾကာင့္ ခရီးမတြင္ ျဖစ္ရ၏။ တခ်က္တခ်က္ နယ္စပ္ဘက္မွာ ႏြားအျပည့္တင္ေမာင္းလာေသာ ဆယ္ဘီးကားမ်ားႏွင့္ ဆံုေတြ႔သည့္အခါ ရႊံ႕စက္ေတြ လြင့္စင္ထြက္္လာသည္။ ထုိလမ္းမွာ ျမန္မာႏွင့္ နယ္စပ္အထိေပါက္ေသာ္လည္း ေရွ႕တြင္ ျမိဳ႕ျပ အဆက္စပ္မရွိေတာ့သျဖင့္ လမ္းျပဳျပင္မႈ အားနည္းေလသလား မသိ။ ေက်းရြာေတြကုိေတာ့ ခပ္စိပ္စိပ္ေတြ႔လာ ရ၏။ ေက်းရြာတုိင္းလုိလုိ ရြာလမ္းကုိ ကြန္ဂရစ္ခင္ထားၾကသည္။ သူတုိ႔ဆီက ေက်းရြာစီမံကိန္းကုိ အားက် အတုယူစရာေကာင္း၏။ ေက်းရြာတရြာတည္မည္ဆိုလွ်င္ ေရႏွင့္မီးရရွိေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေန႔လည္ ၂ နာရီေလာက္ရွိေတာ့ သစ္သားျခမ္းေပၚတြင္  Ban Nu Poe (နုဖုိးရြာ) ဟု ေရးသားထားေသာ ဆုိင္းဘုတ္ အလြန္ လံုျခံဳေရးဂိတ္တခုကုိ ျဖတ္သန္းအျပီး ေတာင္ေျခတေနရာမွာ ေခါင္မုိးခ်င္းထိမတတ္  ျပြတ္သိပ္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာတဲအိမ္မ်ားရွိရာ  လူေနရပ္ရပ္ဝန္းတခု ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ေပၚလာသည္။ အေဆာက္အဦ အားလံုးကုိ အင္ဖက္မုိးထား၏။ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္းမွာပင္ ကုိမုိးေသာက္တုိ႔ စီးနင္းလုိက္ပါ လာေသာ ကားျပာေလးလည္း ေခါင္မုိးရွည္ရွည္ အေဆာက္အဦးေတြအနီးရွိ  ရြက္ဖ်င္မုိးထားေသာ မ႑ပ္ တခုေရွ႕တြင္ အျခားကားမ်ားနည္းတူ ရပ္နားလုိက္သည္။ မ႑ပ္ထဲတြင္ ေနထုိင္ေရးစီစဥ္ေနရာခ်ေပးမည့္ စခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ား အသင့္ေရာက္ရွိေနျပီး…  လာေရာက္ၾကိဳဆုိသူမိတ္ေဆြအခ်ဳိ႕ကုိလည္း  ေတြ႔လုိက္ရ သည္။  အိပ္မက္ေျမကုိ ဆုိက္ဆုိက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္ရွိေျခခ်မိျပီတည္း…။

(ဆက္လက္ေရးသားပါမည္)

ေဝေမာ္
၁၃-၁၀-၂၀၁၃

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...