Sunday, October 13, 2013

ျမန္မာ့အေရးမွာ တ႐ုတ္အမွားေတြလုပ္ေနဆဲ.

September 18, 2013 at 1:08pm

ေအာင္မင္းဘာသာျပန္သည္ | အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္

အစိုးရ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒကိုသာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး က်င့္သံုးေလ့ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ေအာက္ေျခႏိုင္ငံေရး အဖဲြ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးက အဆိုးျမင္မႈ မ်ားတိုးပြားလာလ်က္ရွိသည္။ လူမႈစီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ဆိုးက်ဳိးမ်ား သက္ေရာက္ေစသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား မွသည္ မိမိ အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ ကာကြယ္လိုသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျမစ္တြယ္ၿပီးျဖစ္ သည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္လာခဲ့ရ၏။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းျမန္မာႏိုင္ငံအား အုပ္စိုးေနသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမားလုပ္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပံုမရခဲ့ေပ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရကျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆန္ဆန္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္မွစ၍ တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ ၎၏ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးပြားေရးလုပ္ငန္မ်ားအေပၚ ႐ုိက္ခတ္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆန္ျပဴး ျဖစ္သြားရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ထြန္းေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ၎၏နယ္စပ္ေဒသ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ၎၏ေရရွည္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိး စီးပြားမ်ားအတြက္ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရအၾကားတြင္သာ ဆက္ဆံသည့္ မူ၀ါဒကိုသာ ဆက္လက္က်င့္သံုး လ်က္ရွိသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အတိမ္း အေစာင္းမခံသည့္သတင္းမ်ား ေရးသားထုတ္ေ၀မႈအေပၚ တင္းၾကပ္ျခင္းမ်ားအား ေျဖေလ်ာ့ျခင္းအပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ၿပီးမၾကာမီတြင္ တ႐ုတ္တို႔အေနျဖင့္ ထိုေနရာ ႏွစ္ခုတြင္ ေနာက္ေကာက္က်က်န္ ေနလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္လည္း ၁၇ ႏွစ္အၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားသည့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖဲြ႕တို႔ အၾကား တိုက္ပဲြမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ ခိုလံႈလာသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ CPI ကုမၸဏီ၏ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ သန္းတန္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအားဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾက ျငာခဲ့ျပန္သည္။

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ယခုကဲ့သို႔ ႐ုတ္တရက္ဆိုင္းငံ့လိုက္ျခင္းမွာ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏ ဒီမိုကေရစီေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို အေနာက္ႏိုင္ငံမွေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား ျပသလိုသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေဘဂ်င္းမွ အေတာ္မ်ားမ်ားက သံုးသပ္ ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ေ၀ဖန္သံုးသပ္သူ မ်ားက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အေန ျဖင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အကူအညီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မ်ားႏွင့္ သံတမံေရးရာ အေထာက္အပံ့ မ်ားအားေက်းဇူးမသိတတ္ဟု ေျပာဆိုကာျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရအေပၚစီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန သည့္ အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တို႔က ကုလလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ဗီတိုအာဏာ သံုးခဲ့ျခင္း အပါအ၀င္ျမန္မာႏိုင္ငံအား အၿမဲတေစ ကာကြယ္ေပးခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ တ႐ုတ္တို႔အား ေထာက္ခံသည့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူ မ်ားမွလည္း ျမန္မာအစိုးရမွာတ႐ုတ္ထက္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ရင္းႏွီးေရး တို႔အား ပို၍အားသန္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေစဒကတက္လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္တို႔၏ မူ၀ါဒေရးရာခ်မွတ္သူမ်ား စိုးရိမ္မကင္းအျဖစ္ဆံုးေသာ ကိစၥရပ္မွာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသား စြမ္းအင္ေကာ္ပိုေရး ရွင္းမွ ဦးေဆာင္သည့္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကီလိုမီတာ ၂၁၀၀ ရွည္သည့္ ယင္းပိုက္ လိုင္း မွာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးတြင္းမ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔အား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ခ႐ိုင္ႏွင့္ Guangxi ခ႐ုိင္မ်ားဆီသို႔ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားမရွိေသးေသာ္လည္း ျမစ္ဆံု စီမံကိန္းအား ဆိုင္းငံ့ လိုက္ျခင္းက ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေစာဒကတက္မႈ မ်ားအား အေလးေပးလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွာပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအေပၚ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာေစ ိုႏိုင္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားေဘဂ်င္းအစိုးရအတြက္ ျမင့္တက္ လာေစ သည္။ ယင္းပိုက္လိုင္းမွာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္းမွ ေရနံမ်ားအား သယ္ယူျခင္းကို အေမရိကန္တို႔က ပိတ္ဆို႔လာပါက စြမ္းအင္လံုၿခဳံေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရမည့္ အေရးႀကီးလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္မူ တ႐ုတ္တို႔သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ျပႆနာမ်ား၊ ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္း အစားေငြေၾကးမ်ား သံုးစြဲကာ ေဆး႐ံုႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားအားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔မွာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ လူမႈအေရး ကိစၥမ်ားအေပၚ တာ၀န္သိမႈရွိေၾကာင္းျပသခဲ့သည္။ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ တ႐ုတ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေအာက္ေျခ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာထက္ တည္ၿငိမ္မႈအား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ၎၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ ပိုမိုစိုးရိမ္သည္ဆိုသည့္ အျမင္သေဘာ ထားမ်ားအားပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့သည္။

တံု႔ျပန္ရန္ ေႏွးေကြးျခင္း

ဤအေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ ဒီမိုကေရစီပိုဆန္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ဆီသို႔ ကူးေျပာင္းေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏မူ၀ါဒမွာ ၎၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္လာရသနည္း။

ပထမဆံုးအခ်က္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာျပည္အေပၚရွိ ၎၏ အခန္းက႑ႏွင့္လႊမ္းမိုးမႈအား ေလ်ာ့တြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကား မူ၀ါဒေရးရာအရ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းကလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒိြဟျဖစ္ေစသည့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏အေရးအား ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳဟူေသာ တ႐ုတ္တို႔ ၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမွာလည္း အသံုးမ၀င္ေတာ့သည့္အျပင္ အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရွိကာလ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မွာလည္း ႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈမရွိသည္မွာ သိသာလွသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ယခင္စစ္အစိုးရအား ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီ တ႐ုတ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာလည္း တစ္စတစ္စျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္ရွိေနေသးေသာေစ်းကြက္မ်ားအားအျခားႏိုင္ငံမ်ား မွ အလ်င္အျမန္၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ တ႐ုတ္တို႔၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း က်ဆင္းသြားရသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ လႊမ္းမိုးမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားႏွင့္ ဆက္ဆံႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒဏ္ခတ္အေရးယူ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဒသတြင္းတြင္လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏မ်ားေျမာင္လွသည့္ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ယူနန္ျပည္နယ္မွ ဥပေဒ အလဲြ သံုးစားျပဳသူမ်ားေၾကာင့္ ကေမာက္ကမျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းမွာယူနန္ျပည္နယ္မွ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားမွာ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မူ၀ါဒအေပၚလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားအေပၚအားျပဳသည့္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ဦးစားေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒေရးရာခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားမွလည္း
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရတို႔၏ အေရးႀကီးေသာ အဖဲြ႕၀င္ မ်ားႏွင့္ နီးကပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးအား ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္းလ်က္ရွိသည္။ ယင္းရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ဆိုင္းငံ့ထား သည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား ျပန္လည္ စတင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီမံႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ တင္းက်ပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းမ်ားေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္သည့္ NORINCO မွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ မံုရြာ ေၾကးနီမိုင္းအား လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မွာ ေၾကးနီႏွင့္ လက္နက္လဲ လွယ္ရန္ သေဘာတူျခင္းေလာဟု သံသယျဖစ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ေၾကးနီ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေစာဒက တက္မႈ မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခံရၿပီး စီမံခ်က္မွာလည္း ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

CPI ႏွင့္ Asia World အဖဲြ႕တို႔၏ ျမစ္ဆံုစီမံခ်က္အေပၚတြင္လည္း သံသယရွိျခင္းမ်ားလည္း ျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။ Asia World မွာ မၾကာေသးခင္ကေသဆံုးသြားသည့္ မူးယစ္ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေလာ္စစ္ဟန္၏ ဆက္ႏြယ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သားျဖစ္သူစတီဖင္ေလာမွ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းကုမၸဏီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလ်က္ရွိ သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဆိုင္းငံ့ထားေသာ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းမွာ ကန္႔သတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ေရႊတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆို လ်က္ရွိသည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေဒသခံမ်ား မွေစာဒက တက္မႈမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ေဒသခံ ရပ္ရြာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အက်ဳိးအျမတ္အနည္းငယ္သာရွိသည့္ သထၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ သစ္ခုတ္ျခင္းမ်ား အေပၚ အေျခခံထားသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္ နယ္အတြင္းရွိ အႀကီးစားစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လည္း ပါ၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းအစားထိုး သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးေရး စီမံခ်က္မ်ားမွေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ဟူေသာ စြပ္စဲြမႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ကမၻာတစ္လႊားရွိ တက္ႂကြလႈပ္ရွားပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖဲြ႕ (Transparency Institute) အဆိုအရ ထိုစီမံခ်က္မ်ားမွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားအား ကန္႔သတ္ရန္ အတြက္ျဖစ္ၿပီး၊ေဒသခံတို႔၏ ေျမမ်ားအား ဆံုးရံႈးေစခဲ့သည္သာအဖတ္တင္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုစီမံခ်က္မ်ားအတြက္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ အစိုးရေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအားအသံုးျပဳကာ အတိုးနည္း ေခ်းေငြမ်ား ခ်ေပးၿပီး စီးပြားျဖစ္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ားအား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းစီမံခ်က္မ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္တစ္စံုတစ္ရာပင္ မရရွိဟု TNI အဆို အရသိရသည္။

ေဘဂ်င္းအစိုးရအေနျဖင့္ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း အစဥ္သျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ၎တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုမူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ နည္းေနသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမွာ ၁၈ လအၾကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူ ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ပဲြမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ဖဲြ႕တို႔အၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပဲြ မ်ားက သက္ေသျပလ်က္ရွိသည္။

ဆိုးရြားေသာ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ေနာက္ကြယ္မွ အေျခအေနမ်ားအား အေသအခ်ာ နားလည္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသာအဖဲြ႕မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ေဒသခံအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဗဟုိအစိုးရႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္မႈရွိသည့္ စစ္တပ္ကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ သာ ဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအား ပိုမိုသေဘာေတြ႕လ်က္ရွိသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳမႈ နည္းပါးသည့္ ခဲြထြက္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ အစဥ္သျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီလတြင္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕အားလက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ တ႐ုတ္နယ္ထဲသို႔ လက္နက္ႀကီးမ်ားအနည္းငယ္ က်ေရာက္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ေဘဂ်င္းအစိုးရအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းသည္ဟု ခံစားရေစခဲ့ၿပီး နယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား ပါ၀င္ေသာသတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားအား ရန္ကုန္သို႔ေပးပို႔ခဲ့သည္ ဟု စြပ္စဲြေျပာဆိုမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ၏ ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ကခ်င္သူပုန္မ်ားႏွင့္အစိုးရ၏ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြအား ျပန္လည္စတင္ရန္ထူးထူးျခားျခား ႀကိဳးပမ္းခဲ့ သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္ မတ္လမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေရႊလီၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ႏွစ္ရပ္တြင္ တ႐ုတ္တို႔၏ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္မွာ အလြန္ အကၽြံ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ႏွစ္ဖက္စလံုးမွယူဆခဲ့ၾကသည္ဟု အဆိုပါေတြ႕ဆံုမႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ေမလတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ေဆြးေႏြးပဲြတြင္လည္း တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေနာက္က် ခဲ့သည့္ အတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြပ်က္လုနီးနီး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ယင္းျပႆနာ အား အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည္အား နားလည္ခဲ့သည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎ကိုယ္တိုင္ စိတ္ပါ၀င္ စားမႈအနည္းငယ္သာရွိသည့္ ၀င္ေရာက္ ဖ်န္ေျဖေရးႀကိဳးပမ္းမႈအား ၎ကိုယ္တိုင္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပံုရသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္အခ်ိန္အတြင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုး အား မွားယြင္းေသာ အရိပ္လကၡဏာမ်ားကိုသာ ျပသခဲ့သည္။ ယင္းတို႔မွာ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အက်ဳိး စီးပြားမ်ားျဖစ္ေသာျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ တည္ၿငိမ္မႈအားျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ သယံဇာတေပါႂကြယ္၀သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မ်ားအား ဖယ္ရွားေရးတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာအကူအညီေပးရန္ စိတ္၀င္စားမႈအနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဆိုသည္ကို ျပသလ်က္ ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးေရးဗဟိုျပဳ အစုအဖဲြ႕မ်ား အၾကားရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားေန သည့္ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနမႈအားမႏွစ္ၿမိဳသည္မ်ားအပါအ၀င္ ထိလြယ္ရွလြယ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ အေရး ႀကီးကိစၥရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္တို႔၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားအား စမ္းသပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေဘဂ်င္း အစိုးရမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္မ်ားမွာ ၎၏ေရရွည္အက်ဳိး စီးပြားအေပၚ ကာကြယ္ျခင္းထက္ ပိုမိုပ်က္စီးျခင္း ဆီသို႔သာ ဦးတည္လ်က္ရွိသည္။ ။

Asia Times အြန္လုိင္း၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေဖာ္ျပေသာ Bernt Berger ရဲ႕ China still has it wrong in Myanmar ေဆာင္းပါးကုိ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။

Mizzima - News in Burmese မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...