Thursday, October 11, 2012

ေယာဂါစာရ ဗုဒၶဒႆန (၀ိညတၱိမတၱ) ဂိုဏ္း


(လင္းထက္ေဆြ ေလ႕လာ စုစည္းတင္ျပသည္။)

 ေယာဂါစာရ (၀ိညတၱိမတၱ) ဂိုဏ္းသည္ ေအဒီ (၄) ရာစု ၀န္းက်င္တြင္ မဟာယာန-မာဓ်ာမိက ဒႆန ကို အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာ ေသာ မဟာယာန ဗုဒၶဒႆန ဂိုဏ္း တစ္ခုျဖစ္၏။ ေယာဂါစာရ (၀ိညတၱိမတၱ) ဂိုဏ္း ေပၚေပါက္လာျခင္း အားျဖင္႔ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ ဘာသာေရး ႏွင္႕ ဒႆန ဆိုင္ရာ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားသည္ အစြမ္းကုန္ ဖူးပြင္႕ ထြန္းကားျခင္း သို႕ ေရာက္ခဲ႕၏။ ေယာဂါစာရ (၀ိညတၱိမတၱ) ဂိုဏ္း သည္ မဟာယာန-မာဓ်ာမိက ဒႆန ၏ ယုတၱိေဗဒ နည္း ဆိုင္ရာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ မ်ားထက္ ေယာဂ က်င္႕စဥ္ (ပဋိပတၱိ ဓမၼ) ကို ပိုမို ေရွ႕တန္းတင္ အသားေပးခဲ႕ ေသာ မဟာယာန လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ခဲ႕၏။ လူသား ၏ ကိေလသာ အာသေ၀ါ ျဖင္႕ နစ္ျမဳပ္ညစ္ႏြမ္းေနေသာ သဘာ၀ ကို ေယာဂ က်င္႕စဥ္ (ပဋိပတၱိ ဓမၼ) အားျဖင္႕ သန္႕ရွင္း ျဖဴစင္ေသာ ဥာဏ္ပညာ စိတ္ဓါတ္သဘာ၀ ျဖစ္ေအာင္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးသည္ ေယာဂါစာရ (၀ိညတၱိမတၱ) ဂိုဏ္း ၏ ပဓါန ပန္းတိုင္ျဖစ္၏။

 ရႈေထာင္႕ တစ္ခုမွ ဆိုရလွ်င္ ေယာဂါစာရ (၀ိညတၱိမတၱ) ဂိုဏ္းသည္ သာမန္လူတို႕ ေထာက္မမွီႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ နက္ရိႈင္း လြန္းေသာ မဟာယာန-မာဓ်ာမိက ဒႆန၏ သဘာ၀သုညတာဒႆနအျမင္ (Profound View on Emptiness of the Inherent Existence/reality) ကို ကမၼ႒ာန္းဘာ၀ ႏွင္႕ စိတၱေဗဒ ရႈေထာင္႕ စရဏတၳေဗဒရႈေထာင္႕တို႕မ ွလူသားတိုင္း လက္လွမ္းမီ နားလည္ေစရန္ အက်ယ္ဖြင္႕ျပေသာ ဂိုဏ္း ျဖစ္သည္ဟုဆို ႏိုင္ပါ၏။ ေယာဂါစာရ (၀ိညတၱိမတၱ) ဂိုဏ္း ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈ ကို ေလ႕လာလိုလွ်င္ မဟာယာန-မာဓ်ာမိက ၏ သမိုင္းႏွင္႕ ဆက္စပ္ေလ႕လာၾကည္႕ရမည္ ျဖစ္၏။
 မဟာယာန-မာဓ်ာမိက ကို ထူေထာင္ခဲ႕ ေသာ အရွင္နာဂဇၨဳန သည္ ေအဒီ ၂-၃ ရာစု၀န္းက်င္တြင္ ရွင္သန္ခဲ႕ေၾကာင္း သိရၿပီး ၎သည္ ဗဟို အိႏၵိယ ေဒသ ႏွင္႕ အေရွ႕ပိုင္း ဒကၠာ အထိ လႊမ္းမိုးခဲ႕ ေသာ သာတာ၀ါဟန မင္းဆက္ ႏွင္႕ ကၽြမ္း၀င္မႈ ရွိခဲ႕၏။ ဘီစီ ၁ ရာစု မွ ေအဒီ ၃ ရာစု အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀ အတြင္း အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပ မွ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ အႀကိမ္ႀကိမ္ ကို ခံခဲ႕ရေလေသာေၾကာင္႕ အရာခပ္သိမ္း၏ မတည္ၿမဲျခင္းသေဘာ အႏွစ္သား အခိုင္အမာ မရွိမႈ သေဘာ မ်ား ကို စစ္ေဘးဒဏ္မ်ားက ျပသခဲ႕ ပါ၏။
 ေအဒီ ၄ ရာစုတြင္ ဂုတၱ (ဂုပၸတား)မင္းဆက္ (Gupta Dynasty) ေပၚထြန္း လာခဲ႕ ၿပီး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ႏွင္႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေန မ်ား ေျပာင္းလဲ ခဲ႕ၿပီးလွ်င္ ဂုတၱ (ဂုပၸတား)မင္းဆက္ စိုးစံခဲ႕ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ အတြင္း ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ သည္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ႏွင္႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနမ်ား အထြဋ္အထိပ္သို႕ ေရာက္ခဲ႕ေလ၏။ အိႏိၵယ၏ ရွိတ္စပီးယား ဟု တင္စားၾကေသာ ကဗ်ာက၀ိႀကီး ကာလီဒါသ သည္ စႏၵဂုတၱ (ခ်ႏၵရဂုပၸတား- ေအဒီ ၃၇၆-၄၁၅) ၏ ေခတ္တြင္ ေပၚထြန္းခဲ႕၏။
 ဂုတၱ (ဂုပၸတား)မင္းဆက္ ထြန္းကားခဲ႕ေသာကာလတြင္ တရုပ္ျပည္မွ တရုပ္ရဟန္းေတာ္မ်ား အိႏၵိယ သို႕ ေရာက္ရိွလာၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ပိဋကတ္စာေပမ်ား ကို တရုပ္ျပည္သို႕ေဆာင္ယူ၍ တရုပ္ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း လုပ္ငန္း ကို စတင္ခဲ႕ၾကေလသည္။ တရုပ္ရဟန္းေတာ္ ဖာယီဟန္ အိႏၵိယ သို႕ ေရာက္ရိွလာေသာကာလ မွာ ဂုတၱ (ဂုပၸတား)မင္းဆက္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ထြန္းကားခဲ႕ေသာကာလ ျဖစ္ၿပီး တရုပ္ရဟန္းေတာ္ ရႊင္က်န္ အိႏၵိယ သို႕ ေရာက္ရိွလာေသာကာလမွာ ဟာရွမင္းဆက္ (Harsa Dynasty)-ေအဒီ ၇ ရာစု ေခတ္ျဖစ္ ၿပီး ရႊင္က်န္၏ မွတ္တမ္းတြင္ အိႏၵိယတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ေန ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ႕သည္ကို ေတြ႕ရ၏။
 တရုပ္ရဟန္းေတာ္ ရႊင္က်န္ ၏ ခရီးသြား မွတ္တမ္းတြင္ ဘီဟာျပည္နယ္ရွိ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ႀကီး ၏ အေၾကာင္း အေသး စိတ္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ႕ရာ၀ယ္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ႀကီး သည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားစြာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေနထိုင္ လွ်က္ ပညာဆည္းပူးေလ႕လာရာ ဌာနႀကီး ျဖစ္ ေၾကာင္းေဖၚျပခဲ႕၏။ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ႀကီး ကား ဗုဒၶ၀ါဒဆိုင္ရာ ဒႆနေဗဒ အျပင္ ဟိႏၵဴဘာသာက်မ္းမ်ား ေလာကီပညာရပ္ဆိုင္ရာျဖစ္ေသာ ေဆးပညာ နကၡတၱေဗဒပညာတို႕ကို ပါ သင္ၾကားေပး ေသာ တကၠသိုလ္ႀကီး ျဖစ္ေလ၏။
 သမိုင္းရႈေထာင္႕ အရ ေျပာရလွ်င္ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ႀကီး သည္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ကို မီးရႈးသန္႕စင္ေပးခဲ႕ရာ ဘူမိ နက္သန္ ျဖစ္သည္႕ အျပင္ အာရွတိုက္အလယ္ပိုင္း တိဗက္ ႏွင္႕ တရုပ္ျပည္ တို႕ အထိ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ကို ျဖန္႕ျဖဴး ေပးေသာ ဌာနခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါသည္။ နာလႏၵာတကၠသိုလ္ႀကီးမွ ပညာရွင္ အမ်ားအျပားတို႕ တိဗက္ေဒသ သို႕ ၾကြေရာက္ လွ်က္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ လင္းေရာင္ျခည္ ကို ျဖန္႕ေ၀ခဲ႕ ၾကပါ၏။ ဗုဒၶဘာသာ သာမက ဟိႏၵဴဘာသာ (ေ၀ဒႏၱ ဒႆန) သည္လည္း ဂုတၱ (ဂုပၸတား) မင္းဆက္ ကာလတြင္ စတင္ ထြန္းကားခဲ႕ ေၾကာင္း သိရ သျဖင္႕ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ႏွင္႕ ဟိႏၵဴဘာသာ (ေ၀ဒႏၱ ဒႆန) တို႕ ၏ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္လြမ္းမိုးမႈ အားၿပိဳင္မႈ မ်ား၏ သဲလြန္စ ကို လည္း ဆ၀ါး ႏိုင္ပါ ၏။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ အဓိက ဒႆနဂိုဏ္းႀကီး ႏွစ္ခု အနက္မွ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ေယာဂါစာရ ဒႆနဂိုဏ္း ကို တည္ေထာင္ခဲ႕ ေသာ (အေမတူ အေဖကြဲ) ညီေနာင္ႏွစ္ဦး ျဖစ္ၾကသည္႕ အသဂၤ ႏွင္႕ ၀သုဗႏၶဳ တို႕ သည္ ဂုတၱ (ဂုပၸတား) မင္းဆက္ ကာလတြင္ ေပၚထြန္းခဲ႕ၾက၏။
 မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈသမိုင္း ကို ေျခရာေကာက္ရာ၌ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ ပိဋကတ္ က်မ္းစာ မ်ား က ေရွ႕ဆံုးမွ ေပၚေပါက္ခဲ႕ၿပီး ေနာက္ေခတ္မ်ားတြင္ အဖြင္႕ အ႒ကထာ-ဋီကာမ်ား ေရးသားစီရင္ကာ ဒႆနဂိုဏ္းမ်ား ကြဲျပားခဲ႕ၾကသည္ဟု ယူဆလွ်င္ မွားေပမည္။စင္စစ္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ား သည္ မဟာယာန ဗုဒၶဘာသာ ၏ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တစ္ေရြ႕ေရြ႕ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ ေနခဲ႕၏။ ဥပမာျပဆို ရပါလွ်င္ ေရွးအက်ဆံုးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ပညာပါရမီတာ သုတၱန္မ်ား သည္ ပင္လွ်င္ ေႏွာင္းကာလ သုတၱန္မ်ား နွင္႕ ယွဥ္ၿပိဳင္လွ်က္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ေရြ႕ေရြ႕ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေနခဲ႕ေလသည္။
 ပိဋကတ္က်မ္းစာမ်ား ႏွင္႕ အဖြင္႕ အ႒ကထာ-ဋီကာ မ်ား သွ်တၱရက်မ္းမ်ား ဘာသာက်မ္းမ်ား သည္ စင္ၿပိဳင္ ေပၚထြက္ေန ခဲ႕ဟန္ရွိေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား က ယူဆၾကပါသည္။  ဥပမာ ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း၏ ထင္ရွားေသာ ပိဋကတ္၀င္ သုတၱန္ ျဖစ္သည္႕ သံဓိနိေမာစနသုတၱန္ (Samdhinimocana Sutra) သည္ ယင္းဂိုဏ္း ၏ သွ်တၱရက်မ္း တစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ ေယာဂါစာရဘူမိသွ်တၱရ (Yogacara Bhumi Sastras) ထက္ ေနာက္က်ၿပီးမွ ေပၚထြက္လာဟန္ရွိခဲ႕ပါသည္။
 သံဓိနိေမာစနသုတၱန္ ၏ အခန္း ၅-၆-၇ တို႕ တြင္ ေယာဂါစာရ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ အျမင္မ်ား ကို ေတြ႕ရၿပီး ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ၏ တရားစက္ (ဓမၼစကၠ) လည္ျခင္းျခင္း (၃) ပါး ကို တင္ျပခဲ႕၏။ ၎ တရားစက္ (ဓမၼစကၠ) လည္ျခင္းျခင္း (၃) ပါး တို႔မွာ=
 (၁) ပထမ ဓမၼစကၠ = အရိယသစၥာေလးပါး အေျခခံတရား (သာ၀ကယာန လမ္းစဥ္)
(၂) ဒုတိယ ဓမၼစကၠ= သဗၺ ဓမၼသုညတာ တရား-ပညာပါရမိတာသုတၱန္မ်ား (ေဗာဓိသတၱယာနလမ္းစဥ္)
(၃) တတိယ ဓမၼစကၠ = သံဓိနိေမာစနသုတၱန္ လာ ေယာဂါစာရ အျမင္
 သံဓိနိေမာစနသုတၱန္ ၏ အလိုအရ ပထမ ႏွင္႕ ဒုတိယ ဓမၼစကၠ ႏွစ္ပါး သည္ တိုက္ရိုက္အနက္ယူအပ္ေသာ နိတတၳေဒသနာ မဟုတ္ပဲ ထပ္မံရွင္းလင္း ဖြင္႕ဆိုရန္လိုအပ္ေသာ ေနယ်တၳေဒသနာမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသျဖင္႕ သဗၺ ဓမၼသုညတာ တရား-ပညာပါရမိတာသုတၱန္မ်ား ကို ေဟာၾကားေသာ ဒုတိယ ဓမၼစကၠ သည္ ရွိရွိသမွ်ေသာ ရုပ္ နာမ္ သခၤတ အသခၤတ ပညတ္ တရားဟူသမွ်၏ အခ်င္းခ်င္းမွီတြယ္ဆက္စပ္ရပ္တည္ေနျခင္းသေဘာ (Interdependent Existence) ႏွင္႕ ကိုယ္ပိုင္သဘာ၀ ပကတိအႏွစ္သာရ ဆိတ္သုဥ္းမႈ သေဘာ (Emptiness of Inherent Existence) တို႕ ကို ေဖၚထုတ္ေဟာၾကားေသာ ေဒသနာျဖစ္ရာ ပညာဥာဏ္အဆင္႕နိမ္႔က်သူတို႕အေနျဖင္႕ သဗၺ ဓမၼသုညတာသေဘာ ကို အရာခပ္သိမ္း ဘိတ္စတံုးမရွိျခင္း-နတၳိသဘာ၀ အေနျဖင္႕ မွားယြင္းစြာ အနက္ေကာက္ႏိုင္ေသာ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း တို႕ ကို ေဖၚျပထား၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ သဗၺ ဓမၼသုညတာ အနက္သစ္ ကို အရွိသေဘာ-အတၳိဘာ၀ အေနျဖင္႕ ဖြင္႕ဆိုရွင္းျပေသာ ေဒသနာအေနျဖင္႕ သံဓိနိေမာစနသုတၱန္ ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႕ရၿပီးလွ်င္ သံဓိနိေမာစနသုတၱန္ သည္ ဗုဒၶဓမၼ ၏ အဆံုးစြန္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ ထပ္မံဖြင္႕ဆိုရန္မလိုအပ္ေတာ႕ေသာ ပကတိအမွန္တရား = နိတတၳေဒသနာ သာျဖစ္ ေၾကာင္း ကို လည္း ခိုင္မာစြာ ဆိုထားေလသည္။ ေယာဂါစာရ ၏ သမိုင္း ကို ေလ႕လာလွ်င္ ထိပ္ဆံုးေနရာတြင္ ရပ္ေနသူမွာ အသဂၤ ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ အသဂၤ ၏ ဘ၀ ႏွင္႕ စာေပ မ်ား ကို ဦးစြာ ေလ႕လာ သင္႕ေပ၏။
 အသဂၤ၏ ဘ၀ အတၱဳပၸတၱိ
အသဂၤ၏ ဘ၀ အတၱဳပၸတၱိသည္ ဒ႑ာရီ အေရးအသားမ်ားလႊမ္းၿခံဳေနခဲ႕ေလသည္။တိဗက္သမိုင္းပညာရွင္ တာရာနာထ ၏ အဆိုအရ အသဂၤ၏ မိခင္ သည္ ေရွးဘ၀ တစ္ခုက ပိဋကတ္သံုးပံုေဆာင္ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး ျဖစ္ခဲ႕ၿပီး အျခားရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးႏွင္႕ ပညာရည္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၀ယ္ အႏိုင္ရခဲ႕ၿပီး ရႈံးနိမ္႕ေသာ ရဟန္းကို မိန္းမဦးေႏွာက္ပိုင္ရွင္လူညံ႕ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွိမ္ၿပီး ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုခဲ႕သည္ဟူ၏။ ရႈံးနိမ္႕ေသာ ရဟန္းက အ၀ေလာကိေတသြာရ ေဗာဓိသတၱထံ ဆုေတာင္းရာ အ၀ေလာကိ ေတသြာရ က သူ၏ က်ဴးလြန္ခဲ႕ေသာ ၀စီကံအတြက္ ဘ၀မ်ားစြာ အမ်ိဳးသမီးဘ၀ ကို ရရွိၿပီး အျပစ္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ႕ေလသည္။
 အဆိုပါ (အသဂၤ၏ မိခင္ အေလာင္းအလ်ာ) ရဟန္းသည္ ဘ၀မ်ားစြာ မိန္းမသား အျဖစ္က်င္လည္ခဲ႕ၿပီးေနာက္ ေအဒီ ၄ ရာစု တြင္ ပုရုသွ်ပူရ (ယေန႕ေခတ္ ပက္ရွ၀ါ ) ၿမိဳ႕၀ယ္ ျပကသွ်ရွိလာ အမည္ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး အေနျဖင္႔ ဖြားျမင္ခဲ႕ပါ၏။ျပကသွ်ရွိလာ သည္ ျဗဟၼဏမ်ိဳးရိုးျဖစ္ေသာ္လည္း ခတၳိယႏြယ္၀င္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင္႕ လက္ထပ္ကာသားေယာက်္ား တစ္ဦး  (အသဂၤ) ကို ဖြားျမင္ ခဲ႕သည္။ ေနာက္ကာလတြင္ ျဗဟၼဏမ်ိဳးရိုးမွ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင္႕ ဒုတိယအႀကိမ္ လက္ထပ္ကာ သားေယာက်္ားေလး ႏွစ္ဦး (၀သုဗႏၶဳ ႏွင္႕ ၀ိရိႏၦိ၀ႆ ) တို႕ကို ထပ္မံ ဖြားျမင္ျပန္၏။
 အသဂၤ သည္ သူ၏ အေမတူအေဖကြဲ ညီငယ္မ်ားထက္ႀကီးၿပီး ခတၳိယမ်ိဳးရိုး၏ တာ၀န္အရ စစ္သူရဲ လုပ္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိခင္ျဖစ္သူက ရဟန္းေဘာင္ သို႕၀င္ေရာက္ရန္သာ တိုက္တြန္းခဲ႕ပါ၏။ အသဂၤ သည္ အျပာေရာင္သကၤန္း ဆင္ျမန္းေတာ္ မူၾကေသာ ေရွးေဟာင္းဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲ တစ္ခုျဖစ္ေသာ မဟိသာသက ဂိုဏ္းသို႕ ၀င္ေရာက္ကာ ရဟန္းျပဳခဲ႕ ပိဋကတ္ စာေပ ႏွင္႕ မဟာယာနသုတၱန္မ်ား ကို ေလ႕လာဆည္းပူးခဲ႕၏။ မဟိသာသက ဂိုဏ္း၏ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ နည္းစနစ္မ်ား ကို အားထုတ္ခဲ႕ ေသာ အသဂၤ သည္ သူ႕ ၏ ဆရာျဖစ္သူ ႏွင္႕ ဓမၼသိျမင္မႈ အဆင္႕တူညီလာေသာ အခါ ကုကၠဳဋပါဒ ဂုရ္ပပဗၺတ ဂုရုပဒ စေသာ ေတာေတာင္လႈိဏ္ဂူမ်ား အတြင္း ၀ယ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ နည္းစနစ္မ်ား ကို က်င္႕ႀကံ ခဲ႕ေလ၏။
 အသဂၤ သည္ တုသိတာနတ္ျပည္၌ စံေနေတာ္မူေသာ ေမေတၱယ် ေဗာဓိသတၱ ကို ဖူးေတြ႕ႏိုင္ရန္ (၁၂) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ရည္စူး က်င္႕ႀကံ ခဲ႕ ရာတြင္ဘာ၀နာလုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္မႈေၾကာင္႕ ပထမ (၃) ႏွစ္ျပည္႕ေသာ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ႕၍ ျပန္ရန္ဆံုးျဖတ္ရာ အသိုက္ေန ငွက္မ်ား အေတာင္ပံခတ္ ရုန္းၾကြပ်ံသန္းပံု ကို ေတြ႕ျမင္ရ၍ စိတ္အားျပန္တက္လာကာ မိမိ၏ ဘာ၀နာ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ အားထုတ္ခဲ႕သည္ဟု ဆို၏။ ဒုတိယ (၃) ႏွစ္ျပည္႕ေသာအခါ တြင္လည္း ဘာ၀နာ လုပ္ငန္း က ေအာင္ျမင္မႈ မရိွျပန္ေသာေၾကာင္႕ အသဂၤ မွာ စိတ္ပ်က္အားေလွ်ာ႕ကာ ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္မိျပန္၏။
ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ဂူ မ်က္ႏွာက်က္မွ တစ္စက္စက္က်ေသာ ေရ မ်ားက ေက်ာက္သားျပင္ကို ခ်ိဳင္႕၀င္ေစ သည္ကို ေတြ႕ရျပန္ေသာ္ အထပ္ထပ္အဖန္ဖန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးကို ဆင္ျခင္မိျပန္ေသာေၾကာင္႕ စိတ္အားျပန္ တက္လာကာ မိမိ၏ ဘာ၀နာ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ အားထုတ္ခဲ႕ေလသည္။
 တတိယ (၃) ႏွစ္ျပည္႕ေသာအခါ တြင္လည္း ဘာ၀နာလုပ္ငန္း က ေအာင္ျမင္မႈ မရိွျပန္ေသာေၾကာင္႕ အသဂၤ မွာ စိတ္ပ်က္ အားေလွ်ာ႕ကာ ျပန္ရန္ ဆံုးျဖတ္မိျပန္ေတာ႕သည္။ ဤတစ္ႀကိမ္တြင္မူ အဖိုးအိုတစ္ဦးသည္ သံတံုး ကို အ၀တ္စ ျဖင္႕ ပြတ္တိုက္ ၍ အပ္ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစား ေနသည္ကို ေတြ႕ရျပန္ေသာေၾကာင္႕ ယခင္နည္းအတိုင္း စိတ္အားျပန္တက္လာကာ မိမိ၏ ဘာ၀နာ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္ အားထုတ္ခဲ႕ျပန္၏။ ေနာက္ဆံုး သံုးႏွစ္ခန္႔ထပ္မံ က်င္႕ႀကံအားထုတ္ေသာ္လည္း မည္သို႕မွ်မထူးျခားေသာေၾကာင္႕ (၁၂) ႏွစ္ျပည္႕ခ်ိန္တြင္ သူ၏ ဘာ၀နာလုပ္ငန္း ကို လံုး၀ အၾကြင္းမဲ႕ လက္ေလွ်ာ႕ စြန္႕လႊတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ႕ပါသည္။
 အသဂၤ သည္ စိတ္ညစ္ညဴးစြာျဖင္႕ ေတာင္ေအာက္သို႕ ဆင္းလာခဲ႕ၿပီး အနီးရွိ အစိႏၱ ၿမိဳ႕ သို႕ ဦးတည္ထြက္ခြာလာရာ၀ယ္ လမ္းနံေဘးတြင္ အနာေပါက္ ေလာက္တစ္ဖြားဖြားက်ေနေသာ ေခြးတစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ ေလ၏။ သူသည္ ေခြး၏ ခံစားေနရရွာေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာ ကို သနားကရုဏာသက္မိေသာ္လည္း ေလာက္မ်ားကိုလဲ မေသေစလိုေသာေၾကာင္႕ အသဂၤ သည္ မိမိ ၏ အသား ကို လွီးျဖတ္၍ ေလာက္မ်ားကို ထိုအသားေပၚသို႕ ဖယ္ရွားေပးခဲ႕သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ဤသို႕ ထူးျမတ္ေသာ ဒါနဥပပါရမီ ကို ျပဳလွ်င္ျပဳခ်င္း ေခြး၏ သ႑ာန္လဲ ေပ်ာက္ကြယ္လွ်က္ ေရာင္ျခည္ေတာ္အသြယ္သြယ္ ထိန္၀င္းလွ်က္ အရိေမေတၱယ် ေဗာဓိသတၱအရွင္ အျဖစ္ေပၚေတာ္မူလာခဲ႕ေတာ႕၏။

မိမိ ၏ ျဖစ္အင္ကို ေတြးမိေသာ အသဂၤက မ်က္ရည္မ်ားစီးယိုက်လွ်က္ အဘယ္ေၾကာင္႕ ဤသို႕ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပုန္းကြယ္ ေနရပါသနည္းဟု ေမးေသာအခါ အရိေမေတၱယ် ေဗာဓိသတၱအရွင္က မိမိ သည္ အသဂၤ ႏွင္႔ အတူတကြအၿမဲရွိေန ခဲ႕ေၾကာင္း အသဂၤ ၌ လံုေလာက္ေသာ ကရုဏာဓါတ္ႏွင္႔ ပညာစကၡဳ မရွိခဲ႕ေသးေသာေၾကာင္႕ သာ မိမိ ကို မဖူးျမင္ခဲ႕ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တို႕ကို ရွင္းျပၿပီး လိုရာဆု ကို ေတာင္းေစခဲ႕၏။ အသဂၤ က လည္း မိမိ အလိုရွိေသာ အရာမွာ ဗုဒၶဓမၼ၏ အနက္ရိႈင္းဆံုး ဥာဏ္ပညာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုပန္ေသာေၾကာင္႕ အရိေမေတၱယ် ေဗာဓိသတၱအရွင္က အသဂၤ ကို တုသိတာ နတ္ျပည္သို႕ ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ႕ကာ ပညာပါရမိတာသုတၱန္တို႕၏ အနက္ရိႈင္းဆံုး အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင္႕ဆိုခ်က္ကိုသင္ၾကား ပို႕ခ် ေပးခဲ႕ေလသည္။
 အရိေမေတၱယ် ေဗာဓိသတၱအရွင္က သင္ၾကားေပးခဲ႕ေသာ က်မ္း (၅) က်မ္း တို႕မွာ-
(၁) အဘိသမယာလကၤာရ ( ပညာပါရမိတာ သုတၱန္အဖြင္႕ ဋီကာ)
(၂) မဇၥ်ႏ ၱ၀ိဘာဂ (အစြန္းတရားမ်ား ႏွင္႕ အစြန္းလြတ္အလယ္လမ္းတရား ခြဲျခားခ်က္)
(၃) ဓမၼာဓမၼတာ၀ိဘာဂ (ဓမၼတရား မ်ား ႏွင္႕ ၎တို႕၏ ပကတိသဘာ၀ ဓမၼ-တာ ခြဲျခားခ်က္)
(၄) မဟာယာန သုတၱ လကၤာရ ( မဟာယာန သုတ္ မ်ား ကို တန္ဆာဆင္ဖြင္႕ဆိုခ်က္)
(၅) ရတနေဂါၾတ ၀ိဘာဂ (ဥတၱရ တႏၱရ) (ဗုဒၶသဘာ၀ ႏွင္ တထာဂတဂဗၻ အေၾကာင္း ရွင္းျပခ်က္)
 ေပါလ္ ၀ီလွ်ံ ၏ အျမင္  အဘိသမယာလကၤာရ ႏွင္႕ ရတနေဂါၾတ ၀ိဘာဂ (ဥတၱရ တႏၱရ) တို႕ သည္ က်မ္းျပဳသူ တစ္ဦးတည္း၏ လက္ရာ မျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္လည္ူ က်န္ေသာ က်မ္းစာမ်ားမွာ က်မ္းျပဳသူ တစ္ဦးတည္း၏ လက္ရာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။
 ေခတ္သစ္ပညာရွင္မ်ားက အသဂၤ၏ တုသိတာနတ္ျပည္သြားေသာ ဒ႑ာရီဇာတ္လမ္း ကို အယံုအၾကည္မရွိၾက ေသာေၾကာင္႕  ဤက်မ္းစာမ်ား မွာ အသဂၤ ကိုယ္တိုင္ေရးသားျပဳစုေသာ က်မ္းစာမ်ား ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ ဆရာဂုရု ျဖစ္မည္ဟုယူဆ ရေသာ ေမေတၱယ်နာထ အမည္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ပါး က ျပဳစုခဲ႕ဟန္ရွိေၾကာင္း ယူဆၾက ေလသည္။ အသဂၤ ကိုယ္တိုင္ ေရးသားျပဳစုခဲ႕သည္ဟု ေသခ်ာစြာဆိုႏိုင္ေသာ က်မ္းစာ မွာ အဘိဓမၼသမုစၥယ က်မ္းျဖစ္ ၿပီး မဟာယာန ေယာဂါစာရဂိုဏ္း၏ အဘိဓမၼာ အယူအဆမ်ား ကို တင္ျပထား၏။ ၎ က်မ္းအျပင္ မဟာယာနသဂၤဟ က်မ္း ႏွင္႕ ေယာဂါစာရဘူမိ က်မ္း မ်ားကိုလည္း အသဂၤ ကိုယ္တိုင္ ေရးသားျပဳစုခဲ႕သည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္လက္ခံၾက ပါသည္။
 အထက္ပါ က်မ္းစာမ်ားေရးသာၿပီးေနာက္ အသဂၤ သည္ ေက်ာင္းတိုက္မ်ားထူေထာင္လွ်က္ မဟာယာန ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္းကို တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ႕ရာတြင္ အသဂၤ ၏ သီလ သမာဓိ ပညာဂုဏ္ မ်ားႏွင္႔ လူသာမန္တို႕ ထက္ ထူးကဲေသာ အဘိညာဥ္ (ဥတၱရိမႏုႆဓမၼ) တို႕ေၾကာင္႕ ဂုဏ္သတင္းေကာင္းမ်ား ေက်ာ္ေဇာလာရာ ဂမၻီရပကၡ မင္းႀကီး က ကိုးကြယ္ပူေဇာ္ ခ်ီးေျမာက္ေထာက္ပံ႕ခဲ႕ပါသည္။ အသဂၤ သည္ မိမိ၏ ညီေတာ္ျဖစ္ေသာ ၀သုဗႏၶဳ ကို သဗၺတၳိ၀ါဒ-ဟီနယာန ဂိုဏ္းမွ ကၽြတ္ေစလွ်က္ မဟာယာနသာသနာ သို႕ ကူးေျပာင္းေစခဲ႕၏။ မဟာယာနသာသနာ ၏ အရွိန္အ၀ါ ထြန္းလင္း ေတာက္ပ ေအာင္ မ်ားစြာေသာ ပညာ ကရုဏာ တို႕ ျဖင္႕ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြင္ၿပီးေနာက္ ၀ယ္ အသဂၤ သည္ ပထမ သဂၤါယနာတင္ရာ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕ တြင္ ခႏၶာ၀န္ခ်ခဲ႕ရာ သူ၏ တပည္႕ သာ၀က မ်ားက ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ဓါတ္ေတာ္မ်ား ကို အထိမ္းအမွတ္ ေစတီေတာ္တစ္ဆူ တည္ထားခဲ႕ပါသည္။ အသဂၤ လြန္ၿပီးေနာက္ ေယာဂါစာရ ဒႆနကို ဆက္လက္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ႕သူမွာ အသဂၤ၏ ညီျဖစ္သူ ၀သုဗႏၶဳ ပင္ ျဖစ္ပါ၏။
 ၀သုဗႏၶဳ ၏ ဘ၀ အတၱဳပၸတၱိ
၀သုဗႏၶဳ သည္ ေနာင္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ အသဂၤကဲ႕သို႕ ခတၳိယအႏြယ္ မဟုတ္ပဲ ျဗဟၼဏ မ်ိဳးရိုးမွ ဆင္းသက္ခဲ႕သည္။ ေနာင္ေတာ္ အသဂၤ ရဟန္းေဘာင္ သို႕ တက္ေရာက္ခ်ိန္ေလာက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ႕မည္ဟု ယူဆၾက ပါသည္။ ၀သုဗႏၶဳ သည္ျဗဟၼဏ မ်ိဳးရိုးမွ ဆင္းသက္ သူျဖစ္ေသာၾကာင္႕ ငယ္စဥ္က ေ၀ဒက်မ္းမ်ား ကို ေလ႕လာဆည္းပူးခဲ႕၏။ ႀကီးျပင္း၍ အသိဥာဏ္ရင္႕က်က္လာေသာ္ ျဗဟၼဏ ဘာသာကို စြန္႕လႊတ္၍ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္အျဖစ္ကိုခံယူခဲ႕၏။ ၀သုဗႏၶဳ ရဟန္းျဖစ္ခ်ိန္ တြင္ သူ၏ အစ္ကို ျဖစ္သူ အသဂၤ မွာ နာမည္ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး အျဖစ္ ေရာက္ရွိေနၿပီး မဟာယာန ေယာဂါစာရ ဒႆနဆိုင္ရာ က်န္းဂန္အမ်ားအျပား ေရးထုတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကာလ ျဖစ္၏။
 ၀သုဗႏၶဳ သည္ ထိုေခတ္ အခါက နာမည္ေက်ာ္ နာလႏၵ တကၠသိုလ္ ႀကီး၀ယ္ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို ေလ႕လာဆည္းပူးခဲ႕သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ ေတာက္ေျပာင္ထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္ပညာ ေၾကာင္႕ အစ္ကို ျဖစ္သူ အသဂၤ ကဲ႕သို႕ ဓမၼက်င္႕စဥ္ဖက္သို႔ မတိမ္းညြတ္ပဲ ပရိယတၱိစာေပ ေလ႕လာဆည္းပူးမႈ ကို သာ ေဇာက္ခ်လုပ္ေဆာင္ခဲ႕သည္။ ၀သုဗႏၶဳ သည္ ကသၼီရ (ကက္ရွမီးယား) ေဒသ သို ခရီးထြက္ခဲ႕ၿပီး ေနာက္ ဆရာျဖစ္သူ သံဃဘျဒ ႏွင္႔ဆံုေတြ႔ခဲ႕ ၿပီးေနာက္၀ယ္ သံဃဘျဒ က ၀သုဗႏၶဳ အား ေရွးဦးဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္း (၁၈) ဂိုဏ္း ၏ ပိဋကတ္စာေပမ်ား ကို ေလ႕လာ ရန္တိုက္တြန္းခဲ႕ ၏။ တိဗက္သမိုင္းပညာရွင္ ဘုထြန္ (Bu-Ton) ၏ အလိုအရ ပိဋကတ္စာေပမ်ား ကို ေလ႕လာၿပီးလတ္ေသာ္ ၀သုဗႏၶဳ သည္ နာလႏၵတကၠသိုလ္ သို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ခဲ႕ပါ၏။
၀သုဗႏၶဳသည္ သဗၺတၳိ၀ါဒ (ေ၀ဘာသိက) ဂိုဏ္း၏ အဘိဓမၼာ ၀ိဘာသာက်မ္းမ်ား ကို ေလ႕လာဆည္းပူးၿပီးလတ္ေသာ္ ထိုက်မ္းမ်ား ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အ႒ကထာ သဗၺတၳိ၀ါဒ (ေ၀ဘာသိက) ဂိုဏ္း၏ အေနျဖင္႕ အဘိဓမၼာေကာသ က်မ္းႀကီးကို စီရင္ခဲ႕ သည္။ ထိုက်မ္းသည္ ယေန႕တိုင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာေလာက တြင္ အဘိဓမၼာသံခိပ္ က်မ္း တစ္ဆူ အျဖစ္ ထင္ရွား ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၀သုဗႏၶဳ သည္ သဗၺတၳိ၀ါဒ (ေ၀ဘာသိက) ဂိုဏ္း၏ အယူအဆ မ်ားစြာ ကို လည္း စိစစ္ေ၀ဖန္ထိုးႏွက္ခဲ႕ ေသာ လက္ရာ ျဖစ္သည္။ မိမိ ကိုယ္တိုင္ပင္ အဘိဓမၼာေကာသ က်မ္းႀကီး ၏ အဖြင္႔ ဋီကာျဖစ္ေသာ အဘိဓမၼာေကာသ ဘာသာ ကို သုတၱႏၱိကဒႆနရႈေထာင္႕မွ ရပ္တည္၍ သဗၺတၳိ၀ါဒ (ေ၀ဘာသိက) ဂိုဏ္း၏ အယူအဆမ်ားကို ေ၀ဖန္ခဲ႕သူ လည္း ျဖစ္သည္။
တိဗက္သမိုင္းပညာရွင္ တာရာနာထ က ထပ္မံျဖည္႔စြက္ေျပာဆိုခဲ႕သည္မွာ ၀သုဗႏၶဳ သည္ ပါဠိစာေပထြန္းကားရာ မဂဓ တိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီတင္းသံုးခဲ႕သည္ဟုဆိုပါသည္။ ၀သုဗႏၶဳ သည္ မဂဓတိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေနာင္ေတာ္ အသဂၤ ၏ ေယာဂစာရဘူမိ က်မ္းႀကီးကို ဖတ္ရႈၿပီး သေဘာမေပါက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ခဲ႕ရ၏။ တုသိတာနတ္ျပည္သို႕ အသဂၤ ေရာက္ရွိခဲ႕သည္ဆိုေသာ ဇာတ္လမ္း ကို ၀သုဗႏၶဳ လည္း ၾကားခဲ႕ၿပီးျဖစ္ရာ=ေအာ္ အသဂၤ က ၁၂ ႏွစ္ေတာင္ ေတာရေဆာက္တည္ၿပီးက်င္႕ေပမဲ႕ တရားထူးမရပဲ ဆင္နဲ႕ ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္ရေလာက္ ေအာင္ ႀကီးမားမ်ားျပားတဲ႕ က်မ္းစာေတြ သာ ေရးခဲ႕တာ ကိုး = ဟူ၍မွတ္ခ်က္ေပးခဲ႕သည္ဟူ၏။
 ထို အေၾကာင္း ကို အသဂၤ ၾကားေလေသာ ညီေတာ္ျဖစ္သူ ကို မဟာယာနဓမၼလမ္းစဥ္ေတာ္ေပၚသို႕ ေရာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေခၚယူရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ဆုံးျဖတ္ခဲ႕ေလ၏။ မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ လက္ေရြးစဥ္ ရဟန္းေတာ္ ႏွစ္ပါးကို ေရြးခ်ယ္ကာ မဟာယာနသုတၱန္ ႏွစ္ခု ကို သင္ေပးၿပီး ၀သုဗႏၶဳထံသို႕ ေစလႊတ္ခဲ႕သည္။ ပထမ ရဟန္းက မဟာယာနဓမၼလမ္းစဥ္ ၏ အေျခခံအယူအဆမ်ား ကို ေဖၚျပေသာ သုတၱန္ကို ၀သုဗႏၶဳ အား ရြတ္ဆိုျပရာ စိတ္၀င္စားမႈရွိေသာ္လည္း အနည္းငယ္မွ် ယိမ္းယိုင္တုန္လႈပ္မႈမရွိခဲ႕ေပ။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ဒုတိယရဟန္း က ေဗာဓိသတၱ မဂ္လမ္းစဥ္၏ အဆင္႕ (၁၀) ခု ကို ေဖၚက်ဴးေသာ ဒသဘူမိက သုတၱန္ ကို ရြတ္ဆုိျပေသာအခါမွသာ ၀သုဗႏၶဳ၏ ႏွလံုးသားကို ထိခိုက္ေၾကကြဲေစခဲ႕ေတာ႕၏။
 ေနာင္ေတာ္ အသဂၤ ၏ မဟာယာနဓမၼလမ္းစဥ္ အေပၚ ေစာ္ကားႏွိမ္ခ်ေျပာဆိုခဲ႕မိသည္မ်ားအေပၚ အျပစ္ေနာင္တရ ၍ မိမိ လွ်ာ ကို ျဖတ္ရန္ စိတ္ကူးရာ အနားမွ သီတင္းေဖာ္ရဟန္းမ်ားက ၀ိုင္းတားၾကၿပီး ထိုသို႕ မလုပ္သင္႕ေၾကာင္းႏွင္႕ အျပစ္ ေၾကြးေၾကရန္မည္သို႕လုပ္သင္႕ေၾကာင္း ကို ေနာင္ေတာ္ အသဂၤ ၏ အႀကံဥာဏ္ကို ယူသင္႕ေၾကာင္းေျပာဆို ၾကသျဖင္႕ ၀သုဗႏၶဳသည္ ေနာင္ေတာ္ အသဂၤ ထံသို႕ သြားေရာက္ခဲ႕ပါသည္။အသဂၤ က ၀သုဗႏၶဳအား မိမိ ကိုယ္ကို မညဥ္းဆဲရန္ႏွင္႕ မိမိ ၏ ပညာဥာဏ္အလင္းေရာင္ကို ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်သင္႕ေၾကာင္း ဆံုးမခဲ႕ရာ ၀သုဗႏၶဳ သည္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ၀င္ အျဖစ္ကို ကူးေျပာင္းခံယူခဲ႕သည္ဟု ဆိုပါသည္။
သူ၏ေနာင္ေတာ္ျဖစ္သူ အသဂၤ ၏ လမ္းညႊန္ျပမႈ ျဖင္႕ မဟာယာနဗုဒၶဓမၼလမ္းစဥ္ေပၚ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ အေရးပါေသာ ေယာဂါစာရဒႆန အဖြင္႕က်မ္းမ်ား ကို ျပဳစုခဲ႕ ရာတြင္ ၀ိ ံသတိကာ၀ိညတၱိမတၱာသိဒၶိ (ဂါထာ ၂၀ ပါ က်မ္း) ႏွင္႕          တိ ံသိကာ ၀ိညတၱိမတၱာ (ဂါထာ ၃၀ ပါ က်မ္း) ႏွစ္ဆူ သည္ အထူးထင္ရွားခဲ႕သည္။  ၀သုဗႏၶဳ သည္ အလြန္တရာ တိုေတာင္းက်စ္လစ္သိပ္သည္းလွေသာ ဂါထာ အနည္းငယ္မွ်ျဖင္႕ ေယာဂါစာရဒႆန ၏ အနက္ရိႈင္းဆံုး အေျခခံအက်ဆံုး ဓမၼအျမင္မ်ားကို စုစည္းေဖၚျပ ႏိုင္ခဲ႕သူ ျဖစ္ေလသည္။

၀သုဗႏၶဳ ေရးသားျပဳစုခဲ႕ေသာက်မ္းမ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ က်မ္းစာမ်ားမွာ
(၁) မဟာယာနသဂၤဟ အ႒အထာ
(၂) ဒသဘူမိက-ဘာသာ
(၃) စတုသာတကသွ်တၱရ
(၄) အမိတာယု သုေတၱာပေဒသ
(၅) မဟာယာန သတဓမၼာ ပကာသမုခ သွ်တၱရ
(၆) သုဒၶ၀ါသဘူမိ သွ်တၱရ
(၇) ၀ိညတၱိမတၱာ သွ်တၱရ
(၈) ကမၼသိဒၶိ ပကာရဏ
(၉) ၀ါဒ ၀ိဓိ (ယုတၱိေဗဒက်မ္း)
 သခ်ၤဒႆန ကို ျငင္းဆိုရန္အတြက္ ပရမတၳသတၱတိ အမည္ရွိေသာ က်မ္းကို ၀သုဗႏၶဳ က ျပဳစုခဲ႕ၿပီး ဤက်မ္း၏ သကၠဋ မူရင္းမွာေပ်ာက္ဆံုးခဲ႕ၿပီျဖစ္  တရုပ္ဘာသာျပန္မူ ပဲ က်န္ရစ္ခဲ႕ ေၾကာင္း သိရပါသည္။
 ၀သုဗႏၶဳ လြန္ၿပီးေနာက္ တြင္ ေႏွာင္းကာလ ေယာဂါစာရဒႆန ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား ကို အုပ္စုႀကီး (၃) စု အျဖစ္ေတြ႕ ရ၏။ ၎တို႕ မွာ==
 (၁) ထိရမတိ ႏွင္႕ ဓမၼပါလ တို႕ ထူေထာင္ခဲ႕ ၾကေသာ ေယာဂါစာရ အဘိဓမၼာ ဆိုင္ရာ က်မ္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေယာဂါစာရ သည္ တကၠိကနာမ္၀ါဒ တစ္ခု အသြင္သို႕ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ႕သည္။
 (၂) ဒိႏၷာဂ ႏွင္႕ ဓမၼကိတၱိတို႕ ၏ သုတၱႏၱိက ေယာဂါစာရ အျမင္ ကို အေျခခံေသာ ဗုဒၶယုတၱိေဗဒပညာ (Buddhist Logic) ထြန္းကား လာခဲ႕ သည္။ ဒႆနစနစ္မ်ား ႏွင္႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ေခ်ပမႈမ်ား ေခတ္စားခဲ႕ ၏။
 (၃) သႏၱရကၡိတ ႏွင္႕ ကမလာသီလ တို႕ ၏ ေယာဂါစာရ ႏွင္႕ မာဓ်ာမိက အယူအဆ မ်ား ကို မဟာသမူဟသစ္ အျဖစ္ ေပါင္းစည္း ေပးေသာ ဗုဒၶဓမၼ သစ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ႕ ၿပီး တိဗက္ ဗုဒၶဘာသာ အေပၚ မ်ားစြာ လြမ္းမိုးခဲ႕ ေလဟည္။
 ေယာဂါစာရ ဟူေသာ အမည္ ႏွင္႕ ပညာရွင္မ်ားအျမင္
ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ကို စိတၱမတၱ ၀ိညတၱိမတၱ ၀ိညာဏ၀ါဒ စသျဖင္႔ အမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚဆိုၾကသည္ ကို ေတြ႕ရ၏။
ေခတ္သစ္ဗုဒၶစာေပပညာရွင္မ်ားသည္ ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ကို နာဂဇၨဳန၏ မာဓ်မိကဂိုဏ္း ကို ဆန္႕က်င္ရပ္တည္ခဲ႕ေသာ မဟာယာနဂိုဏ္း အျဖစ္ရႈျမင္ၾကေလသည္။ ေဒါက္တာ အက္ဒ၀ပ္ကြန္ဇီ ၏ အျမင္တြင္ ယင္း ဂိုဏ္း ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင္႕တစ္ခု အဆက္မျပတ္ ျငင္းခုံေခ်တင္ခဲ႕ၾကေၾကာင္း ႏွင္႕တစ္ဂိုဏ္း၏ ဓမၼက်မ္းစာ ကို တစ္ဂိုဏ္း က အသိအမွတ္မျပဳလက္မခံေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ႕၏။[1]

ဂ်ပန္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာသုေတသီ ဂန္ဂ်င္ နာဂါအို ကမူ ကြန္ဇီ ႏွင္႔ဆန္႕က်င္လွ်က္ ယင္း ဂိုဏ္း ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခုႏွင္႕တစ္ခု အေလွ်ာ္အကန္ အသင္႔အျမတ္ျဖစ္ခဲ႕ေၾကာင္းဆိုခဲ႕  မာဓ်မိက ကို နားလည္သေဘာေပါက္မွ ေယာဂါစာရ ကို အမွန္နားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆခဲ႕၏။[2]

စိတၱမတၱ (က်ိတၱမာၾတ ) ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ သည္ ေလာကသံုးပါး သည္ စိတ္ သက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူသည္႕အျမင္ကိုညႊန္းေနၿပီး ၀ိညတၱိမတၱ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ သည္ ေလာကသံုးပါး သည္ ၀ိညတ္ (သိမႈပညတ္) သက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ခံယူသည္႕အျမင္ကိုညႊန္းေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ စိတၱမတၱ (က်ိတၱမာၾတ ) ၀ိညတၱိမတၱ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ မ်ားကို ေရွးဦး ေယာဂါစာရစာေပမ်ားတြင္ အလြန္းနည္းပါးစြာ အသံုးျပဳခဲ႕သည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ အသဂၤေရးေသာ အလြန္ရွည္လွ်ားသည္႔ ေယာဂါစာရဘူမိက်မ္းႀကီးတြင္ ဤ ေ၀ါဟာရမ်ား ကို မေတြ႕ရေပ။ လင္းဘတ္ စမစ္ေဟာင္ဆန္ ၏ အျမင္အရဆိုလွ်င္ ေယာဂါစာရဂိုဏ္း၏ ေရွးဦးပိုင္းက်မ္းစာမ်ားတြင္ ေနာက္ပိုင္းေခတ္က်မ္းမ်ား၌ လိႈင္လိႈင္အသံုးျပဳေသာ ၀ိညတၱိမတၱ စိတၱမတၱ စသည္႕ ေ၀ါဟာရစကားလံုးမ်ား ကို မေတြ႕ရသေလာက္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ရေသာ တစ္ေနရာမွာ လည္း ေယာဂါစာရ အယူအဆအေနျဖင္႕မဟုတ္ပဲ ဆန္႕က်င္ဖက္ ပရ၀ါဒီတစ္ဦး၏ အဆို အေနႏွင္႕ ေဖၚျပထား ျပင္ပေလာက မရွိပဲ စိတ္-၀ိညတ္ သက္သက္ပဲ ရွိမရွိ ျပႆနာ မဟုတ္ပဲ စိတ္ အျပင္ အျခားေသာ ေ၀ဒနာ သခၤါရ စေသာ ေစတသိကတရားမ်ား လည္း လိုအပ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးခ်က္သာျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ ရေလသည္။[3] သို႕ေသာ္လည္း သံဓိနိေမာစနသုတၱန္ ႏွင္ မဟာယာနသဂၤဟ က်မ္းမ်ားတြင္ ဤေ၀ါဟာရမ်ား ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ၎ ေ၀ါဟာရမ်ားမွာ ေလာက၏ ပကတိအရွိတရား ကို ညႊန္ျပခဲ႕ျခင္း မဟုတ္ပဲ ကမၼဌာန္းဘာ၀နာလုပ္ငန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင္႔သာ ေဖၚျပခဲ႕ ေၾကာင္း ေတြ႕ရ၏။[4]

အဆိုပါ သုတၱန္တြင္ သမာဓိ၀င္စားေနစဥ္အခိုက္ ေတြ႕ျမင္ရေသာ အာရုံ၀တၱဳမ်ားသည္ စိတ္မွ တစ္ျခားစီျဖစ္သေလာ စိတ္ႏွင္႔ထပ္တူပင္ျဖစ္သေလာဟု ေမေတၱယ်ေဗာဓိသတၱ က ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ကို ေမးျမန္းရာတြင္ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶက ၎ အာရုံ၀တၱဳမ်ားသည္ စိတ္ႏွင္႔ထပ္တူပင္ျဖစ္သည္ (သို႕မဟုတ္) စိတ္၏သိမႈ ၀ိညတ္အသြင္အျပင္မ်ား သက္သက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားေတာ္မူခဲ႕ေလသည္။

အသဂၤ ႏွင္ ၀သုဗႏၶဳတို႕ လြန္ၿပီး ႏွစ္ ၂၀၀ ခန္႕ အၾကာတြင္ ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္းမွ ဂိုဏ္းကြဲ စီးေၾကာင္း ႏွစ္ခု ကြဲထြက္လာခဲ႕ေလသည္။ ဓမၼပါလဦးေဆာင္ေသာ ဂိုဏ္း ကို ၀ိညာဏ၀ါဒ ဟူေသာ အမည္ျဖင္႕ ေခၚေ၀ၚခဲ႕ေပသည္။ ယင္း ဂိုဏ္းသည္ ျပင္ပ ဗဟိဒၶ ေလာက ကို စိတ္၏ အသြင္ သ႑ာန္ အျဖစ္သာလက္ခံခဲ႕ သည္႕ အျပင္ မူလ ပကတိအရွိတရား =ပရမတၳတရား စစ္စစ္ မွာ လည္း စိတၱ (၀ါ) ၀ိညာဏဓါတု သာျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံခဲ႕ေသာေၾကာင္႕ ၀ိညာဏ၀ါဒ အမည္တြင္ခဲ႕ရေလသည္။ ေယာဂါစာရ ဟူေသာ မူလ အမည္သည္ ၀ိညာဏ၀ါဒ စသည္တို႕ႏွင္႕ မပတ္သက္ပဲ ေယာဂ (ဓမၼက်င္႕စဥ္) ကို အားထုတ္ ရန္ ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္သာ ရွိခဲ႕ ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။

ဥပမာ- ေအဒီ (၂) ရာစု က ဗုဒၶစာဆိုေတာ္ႀကီး အႆေဃာသ ၏ စာေပမ်ား၌ ေယာဂါစာရ ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို သံုးခဲ႕ ေသာ္လည္း ဒႆန၀ါဒ တစ္ရပ္ကို မရည္ညႊန္းပဲ ဓမၼအက်င္႕ ကို အားထုတ္ရန္ သံုးခဲ႕ျခင္း ျဖစ္၏။ မာဓ်မိကဂိုဏ္း၏ ေနမင္းႀကီးတစ္ဆူျဖစ္ေသာ နာဂဇၨဳန၏ အေႏၱ၀ါသိက သာ၀က အရိယေဒ၀ ၏ က်မ္း အမည္မွာလည္း “ေဗာဓိသတၱ ေယာဂါစာရ သွ်တၱရ စတုသတက ကာရိကာ ” ကို ေထာက္လွ်က္ ေယာဂါစာရ ဟူေသာ အသံုးသည္ ပဋိပတၱိ အက်င္႕ ဟူေသာ အနက္ထက္ မပိုေၾကာင္းထင္ရွား ေနပါသည္။

အမ္-ေဒးဗစ္ အက္ကဲလ္ ၏ အလိုအရ မာဓ်မိက ႏွင္႕ ေယာဂါစာရ တို႕ သည္႕ ေသာ႕ခ်က္က်ေသာ ဗုဒၶဒမၼ ဆိုင္ရာ ၀ိဘာဂမ်ား ႏွင္႕ပတ္သက္၍ ကြဲျပားျခားနားစြာ အနက္ဖြင္႔ဆိုၾကေၾကာင္း ကို ဆိုထားသည္။[5]

အယ္လဗင္ဂ်ဳန္းစ္ အလိုအရဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဒႆန ကို ရွိမႈေဗဒအျမင္ (၃) မ်ိဳး ပိုင္ျခားထားပါသည္။ ယင္းတို႕မွာ=
(၁) ဓမၼတရား အားလံုး အရွိသေဘာ ျဖစ္ေသာ အျမင္ (ေ၀ဘာသိက ႏွင႔္ သုတၱႏၱိက)
(၂) ဓမၼတရားအားလံုး မရွိသေဘာ (သုညတ) ျဖစ္ေသာ အျမင္ (မာဓ်မိက)
(၃) အခ်ိဳ႕ ဓမၼတရားမ်ား အရွိသေဘာ ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ဓမၼတရားမ်ား မရွိသေဘာ (သုညတ) ျဖစ္ေသာ အျမင္ (ေယာဂါစာရ)[6]
ထို႕ေၾကာင္႕ ေယာဂါစာရ ဒႆန ကို ဗုဒၶဒႆနသမိုင္း၏ အဆင္႕အျမင္႕ဆံုး ပြင္႕ကားတိုးတက္မႈ အျဖစ္ ယူဆခဲ႕၏။

အိႏၵိယဗုဒၶဘာသာပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္႕ တီ အာရ္ ဗီ မူရ္တိ (T .R. V. Murti) လည္း ေယာဂါစာရ အဒြယ- ၀ိညာဏ၀ါဒ သည္ မာဓ်မိက ဒႆန ကို အျပဳသေဘာ ေျခခံမ်ား ျဖင္႕ ဆန္းစစ္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္၏။[7]

အလားတူစြာပင္ ေက အင္န္ ခ်ာတာဂ်ီ ႏွင္႕ သီအိုဒို ခ်ာဗက္စကီ တို႕က နာဂဇၨဳန ၏ ပညတၱိသက္သက္အျမင္ သုညတ၀ါဒ အျမင္တို႕ သည္  နတၳိက၀ါဒ ဥေစၦဒ၀ါဒဆန္လြန္း ေနၿပီး အိႏၵိယဗုဒၶဘာသာ၏ ေနာက္ဆံုး သမူဟေပါင္းစည္းမႈ သည္ အသဂၤ ႏွင္ ၀သုဗႏၶဳ ညီေနာင္ႏွစ္ဦး၏ အဒြယ- ၀ိညာဏ၀ါဒ ပင္ျဖစ္၏။ ဟူ၍ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႕ ၾကပါ၏။[8]

ေဒါက္တာဆူဇူကီး ၏ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္မွာမူ ဗုဒၶစာေပပညာရွင္အမ်ားစုသည္ မာဓ်မိကဒႆန ႏွင္႔ ေယာဂါစာရ ဒႆန ႏွစ္ခု ကို တစ္သီးတစ္ျခားရပ္တည္ေသာ အခ်င္းခ်င္း ျပတ္သားစြာ ဆန္႕က်င္ေနေသာ အယူအျမင္ ႏွစ္ရပ္ အျဖစ္ ရႈျမင္ၾက မာဓ်မိကဒႆန က ေလာက၏ ရွိသမွ် အရာအားလံုးကို အတြင္းအႏွစ္သားဆိတ္သုဥ္းေသာ သုညတာ အျဖစ္ ျမင္သလို ေယာဂါစာရ ဒႆန က ေလာက၏ ရွိသမွ် အရာအားလံုးကို အေျခခံ ပကတိ မူလ စိတၱ ၏ ေဖၚေဆာင္မႈမ်ား အျဖစ္ယူဆ ယင္းပညာရွင္မ်ား သည္ သုညတာ သေဘာ ႏွင္႕ အေျခခံ ပကတိ မူလ စိတၱ သေဘာ တို႕ ကို အခ်င္းခ်င္း ျပတ္သားစြာ ဆန္႕က်င္ေနေသာ အယူအျမင္ ႏွစ္ရပ္ အျဖစ္ ရႈျမင္ၾက သည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းအရ မွန္ကန္ေသာ အျမင္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ ဟု ဆိုခဲ႕ေလသည္။[9]

ဒိုင္ယာနာ ေပါလ္ ၏ အလိုအရ ေယာဂါစာရ ဒႆန သည္ မဟာယာန (မာဓ်မိက) ဒႆန ၏ ပင္မေက်ာရိုး ျဖစ္ေသာ သုညတာ ဓမၼ ကို ပုဂၢလလူသား၏ အတၱဘ၀ ရႈေထာင္႕ စိတ္ပညာရႈေထာင္႕ တို႕ မွ အနက္သစ္ ဖြင္႕ဆိုရန္ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း ၀ိၿဂိဳဟ္ ျပဳပါသည္။[10]

ထို႕ အတူပင္ အသဂၤ ႏွင္႕ ၀သုဗႏၶဳ တို႕၏ ေယာဂါစာရ ဒႆနဆိုင္ရာ တိုးတက္ ထုတ္ေဖၚမႈမ်ား သည္ ၎တို႕ ေရွ႕မွ ေပၚေပါက္ခဲ႕ၾက ေသာ မာဓ်မိက ဒႆန ပညာရွင္မ်ား ကို တိုက္ရိုက္ မဆန္႕က်င္ခဲ႕ပဲ ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ရစ္ခ်တ္ ကင္း မွ ယူဆခဲ႕ ျပန္သည္။[11]

ေပါလ္ ဂရစ္ဖစ္သ္ ၏ ေလ႕လာခ်က္အရ ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း၏ တိုးတက္ပြင္႕ကားမႈ အဆင္႕ (၄) ခုရွိ သည္ဟုဆို၏။

(၁) ပထမ အဆင္႕ ကို အႀကိဳ ေယာဂါစာရ Pre-Systematic ဟုေခၚ သံဓိနိေမာစနသုတ္ ၏ သင္ၾကားခ်က္မ်ား
(၂) ဒုတိယ အဆင္႕ကို ေရွးဦး ေယာဂါစာရ Early Systematic ဟုေခၚ (ေယာဂါစာရဘူမိ-မဟာယာနသုတၱလကၤာရ-
မဇၨ်ႏ ၱ၀ိဘာဂ စေသာ က်မ္းမ်ား ေခတ္)
(၃) တတိယ အဆင္႕ကို ဂႏၳ၀င္ေယာဂါစာရ Classical Yogacara ဟုေခၚ (အသဂၤ၏ မဟာယာနသဂၤဟ အဘိဓမၼသမုစၥယ ႏွင္႕ ၀သုဗႏၶဳ၏ ၀ိ ံသတိကာ -တိ ံသိကာ- ႀတိသဘာ၀နိေဒၵသ စေသာ က်မ္းမ်ား ေခတ္)
(၄) စတုတၱ ႏွင႔္ ေနာက္ဆံုး အဆင္႕ ကို အ႒ကထာဋီကာ က်မ္းမ်ားေခတ္ ဟုေခၚ (ဓမၼပါလ ထိရမတိ အႆဘာ၀ စသည္တို႕၏ ေယာဂါစာရ အ႒ကထာဋီကာ က်မ္းမ်ား)[12]
အလန္ စပြန္းဘာ႕ခ္ ၏ အလိုအရ ေရွးဦး ေယာဂါစာရ ဒႆနပညာရွင္မ်ား သည္ ႀတိသ-ဘာ၀ အယူအဆ ကို ေဖၚထုတ္တင္ျပျခင္းအားျဖင္႔ အစဥ္အလာ မာဓ်မိကဒႆန၏ သစၥာ ႏွစ္ပါး အျမင္ ကို ထပ္ဆင္႕တိုးခ်ဲ႕ခဲ႕သည္႔အျပင္ သစၥာ ႏွစ္ပါး အျမင္၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုပင္ ေက်ာ္လြန္၍ ရွိမႈေဗဒ အသိအျမင္မ်ား ကို ေဖၚျပခဲ႕ၾကေၾကာင္း တင္ျပခဲ႕ ပါသည္။ [13]

မဟာယာနဗုဒၶဘာသာအစ ေယာဂါစာရ က
ေယာဂါစာရ ကို ေလ႕လာလိုပါလွ်င္ မာဓ်ာမိက ဒႆန ႏွင္႕ ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ေယာဂါစာရ အယူအဆ မ်ား မွ စတင္ ေလ႕လာသင္႕ေပသည္။ ေယာဂါစာရသည္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ အယူအျမင္မ်ား ျဖစ္သည္႔ ေဗာဓိသတၱ ဗုဒၶ သဘာ၀ ဗုဒၶ၏ ကာယသံုးပါး အာလယ၀ိညာဏ္ စေသာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာ ကို အေျခခံ အုတ္ျမစ္ မ်ားအျဖစ္ ေဖၚထုတ္ခဲ႕သည္႕ အျပင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ လည္း ေပၚဦးသစ္စ ဘာသာေရးလႈပ္ရွားမႈ အသစ္ ျဖစ္ခဲ႕ေသာ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ေရွးဦးေယာဂါစာရဂိုဏ္း၏ ဒႆနပညာရွင္မ်ား သည္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ကို ကာကြယ္ခုခံေခ်ပခဲ႕ၾကဟန္တူေလသည္။

အသဂၤ ၏ မယာယာနသုတၱလကၤာရ ႏွင္႕ မဟာယာနသဂၤဟ စေသာ က်မ္းမ်ား ၀ယ္ အျခားေသာ ေခတ္ၿပိဳင္ (ဟီနယာန) ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းကြဲ မ်ား ႏွင္႕ အေျခအတင္ ျငင္းခုန္ေျပာဆိုေရးသားခဲ႕၏။ ယင္းက်မ္း၏ ပထမဆံုးေသာ အခန္း အမည္ ကပင္ မဟာယာနသိဒၶိ အဓိကာရ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ မဟာယာန၏ ပကတိ အေရးပါမႈကို ေရးသားခုခံ ခဲ႕ ဟန္ရွိသည္ကို ေထာက္လွ်က္ မဟာယာနလႈပ္ရွားမႈ သည္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဟီနယာန ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းမ်ား ႏွင္႕ သူတင္ကိုယ္တင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ ရုန္းကန္ေနရေသာ ကာလျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါ၏။ မယာယာနသုတၱလကၤာရ က်မ္း တြင္ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ ႀကီးျမတ္မႈ ကို ေဖၚျပေသာ ယာနာႏုတၱရ (အျမတ္ဆံုးေသာလမ္း) အမည္ရွိေသာ အခန္း ႏွင္႕ အဆံုးသတ္ထား သည္ ကို ေတြ႕ရ၏။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ စစ္မွန္မႈ ကို ကာကြယ္တင္ျပေသာ အားျဖင္႔ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ အသစ္ ဖန္တီးတီထြင္မႈ တစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း ကို အသဂၤ က အက်ယ္တ၀င္႕ ေရးသားရွင္းလင္းခဲ႕၏။

သူ႕ အလို အရ ဆိုရပါလွ်င္==
Ø  မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ သာ၀ကယာန (ဟီနယာန) ႏွင္႕ တစ္ခ်ိန္တည္းပင္ စတင္ခဲ႕ေၾကာင္း ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ကိုယ္တိုင္ႏုတ္ျမြက္ေဟာၾကားခဲ႕ေသာ ဗုဒၶ၀စန ျဖစ္၏။
Ø  မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ အျမင္မ်ား သည္ အျခားေသာ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား ျဖစ္သည္႕ တကၠိက တိတၳိက ပရိဗုိဇ္ တို႕ ၏ အျမင္မ်ား ႏွင္မတူညီ ကြဲျပားျခားနားေနၿပီး  ၎တို႕ က်က္စားရာ နယ္ပယ္၏အပ (အေဂါစာရ ) ျဖစ္ေသာ ဓမၼတရားျဖစ္၏။
Ø  မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္ ဗုဒၶ၀စန ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ား ႏွင္႕ျပည္႔စံုေန၏။
Ø  ဗုဒၶ၀စန သည္ ဓမၼ ႏွင္႕ ၀ိနယ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ ကိုယ္ပိုင္ ဓမၼ ႏွင္႔ ၀ိနယ လည္းရွိ ေသာေၾကာင္႕ ဗုဒၶ၀စန ျဖစ္ေပ၏။
Ø  ဗုဒၶ၀စန သည္ ဓမၼနိယာမ ႏွင္႕ အညီ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သလို မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ တရားေတာ္မ်ားသည္လည္း ဓမၼနိယာမ ႏွင္႕ အညီ ျဖစ္၏။
Ø  ဟီနယာန တရား အျမင္အရ သုညတာဓမၼ သည္ ဗုဒၶတရားမဟုတ္ေၾကာင္းတင္ျပတတ္ၾကေသာ္လည္း အသဂၤ ႏွင္႔  ၀သုဗႏၶဳ တို႕ က ဆိုသည္မွာ သုညတာဓမၼ သည္ ေရွးဦးဗုဒၶ သုတၱန္မ်ား တြင္ ကြယ္၀ွက္ေသာ အနက္ အေနႏွင္႔ ပါ၀င္ေနေသာ မူလတရားအျမင္ သာ ျဖစ္၏။
Ø  မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ ၏ တန္ဖိုးကို ညႊန္းဆိုရလွ်င္  ေရာဂါေပ်ာက္ေစေသာ ေဆး၀ါးသည္ ခါးသက္ေယာင္ရွိေသာ္လည္း စားၾကည္႔လွ်င္ခ်ိဳသကဲ႕ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ မဏိေဇာတရတနာ သည္ အသိဥာဏ္မဲ႕ေသာသူ အတြက္ တန္ဖိုးမရွိသကဲ႕သို႕ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရတနာတန္ဖိုးျဖတ္ႏိုင္သူတို႕ အတြက္ အတုမရွိေသာ တန္ဖိုးကို ေဆာင္ယူေနသကဲ႕သို႕  မဟာယာနဗုဒၶဘာသာ သည္လည္း ဓမၼအနက္ ကို အကုန္အစင္ ျမင္သူတို႕ တန္ဖိုးထားရာ ဓမၼ ျဖစ္ပါ၏။

သစၥာ (၂) ပါး ႏွင္႕ သဘာ၀ (၃) ပါး အျမင္
ဗုဒၶ၀ါဒ အစဥ္အလာမ်ားစြာ တြင္ ဓမၼ ကို ဖြင္႕ဆို ရွင္းျပရာ၌  သမၼဳတိသစၥာ ႏွင္ ပရမတၳသစၥာ (၂) ပါး ကို အသံုးျပဳ ေလသည္။ သစၥာ (၂) ပါး အယူ အဆ သည္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္လက္ ထက္ ခဲ႕ ေပၚေပါက္ခဲ႕ ျခင္း မရွိ ပဲ ေႏွာင္းကာလ အဘိဓမၼာစာေပမ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္ မွ ထင္ရွားလာေသာ အယူအဆျဖစ္၏။ ေရွးဦးသုတၱန္မ်ား တြင္ တိုက္ရိုက္အနက္ ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ နိတတၳ ေဒသနာ ႏွင္ ထပ္ဆင္႕ ဖြင္႔ဆိုရွင္းျပရန္လိုအပ္ေသာ ေနယ်တၳေဒသနာ ဟူ၍ ခြဲျခား မႈ ရွိ ခဲ႕သည္ ကို အေျခခံ၍ သစၥာ (၂) ပါး အယူ အဆ ေပၚေပါက္လာ ဟန္ရွိေပသည္။

ဗုဒၶ၀ါဒ အဘိဓမၼာစာေပမ်ား ေပၚေပါက္လာခ်ိန္ တြင္ သတၱ၀ါ၏ ျဖစ္တည္မႈ ကို ခႏၶာ အာယတန ဓါတု သစၥာ အေသးစိတ္ ပိုင္းျခား ေ၀ဖန္ၾက၏။ ထိုသို႕ ေ၀ဖန္ရာမွ ထြက္ ေပၚလာေသာ ခႏၶာ အာယတန ဓါတု သစၥာ တရားမ်ား သည္ ပကတိ အမွန္ရွိေသာ အရွိတရားမ်ား အျဖစ္ယူဆေသာေၾကာင္႕ ပရမတၳသစၥာ မ်ား ဟု သတ္မွတ္ၿပီး ယင္းတို႕ ၏ ကိုယ္ပိုင္ပကတိ သဘာ၀ သည္ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ (အ-၀ိပရိတ) ဟု ယူဆၾက၏။ ဥပမာ ပထ၀ီ ဓါတ္သည္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ပကတိ သဘာ၀ အားျဖင္႕ ခက္မာျခင္း သေဘာ ရွိၿပီး ဤ ကိုယ္ပိုင္ပကတိသဘာ၀ သည္ ပထ၀ီ အတြက္ မည္သည္႕အခါ မွ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲျခင္း မရွိႏိုင္ ဟု ယူဆၾက၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ ပရမတၳတရားမ်ား ၏ ကိုယ္ပိုင္ပကတိ သဘာ၀တို႕ သည္ ကာလမေရြး ေဒသမေရြး ပုဂၢိဳလ္မေရြး အၿမဲမွန္ကန္ မေဖာက္ျပန္ ေသာ ေၾကာင္႕ ၎တို႕ ကို ပရမတၳသစၥာ မ်ား ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုပရမတၱတရားမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္း၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစုအေ၀းမ်ား ကို မူ စိစစ္ၾကည္႕လွ်င္ အမွန္တကယ္ မတည္ရွိေသာ ပညတ္သက္သက္ မ်ားသာ ျဖစ္ေသာၾကာင္႕ သမၼဳတိသစၥာ မ်ား ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္၏။

ေရွ႕ အခန္း၌ တင္ျပခဲ႕ၿပီး သလို နာဂဇၨဳန၏ မာဓ်မိကဒႆန အျမင္ သည္ ေခတ္ၿပိဳင္ ဗုဒၶ၀ါဒ အဘိဓမၼာစာေပမ်ား ၏ ခႏၶာ အာယတန ဓါတု သစၥာ တရားမ်ား သည္ ပကတိ အမွန္ရွိေသာ အရွိတရားမ်ား အျဖစ္ယူဆေသာ ပရမတ္အရွိ အယူအဆ ကို တစ္စစီေၾကြလြင္႕ပ်က္သုဥ္းေအာင္ ထိုးႏွက္ခဲ႕ သည္ကို ေတြ႕ခဲ႕ ၾကၿပီး ျဖစ္ေပမည္။ နာဂဇၨဳန၏ မာဓ်မိကဒႆန အျမင္ တြင္ ပရမတၳသစၥာ ဟူ သည္ ဓမၼတရားတို႕ ၏ အတြင္း အႏွစ္သား သဘာ၀ -မိမိ ကိုယ္ပိုင္ ပကတိသဘာ၀ဆိတ္သုဥ္းျခင္း (သုညတာ သဘာ၀ ) သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤ သုညတာ သဘာ၀ မွလြဲ၍ က်န္ အရာအားလံုး ကို အခ်င္းခ်င္း ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္ႏြယ္မွီတြယ္ လွ်က္ ပညတ္သေဘာအရသာ ျဖစ္ပြား တည္ရွိခြင္႕ရေသာ သမၼဳတိသစၥာ မ်ား အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ႕၏။

ထို႕ေၾကာင္႕ သစၥာႏွစ္ပါး ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ သဗၺတၳိ၀ါဒ (ေ၀ဘာသိက ဂိုဏ္း) သုတၱႏၱိက ဂိုဏ္း ႏွင္႕ မာဓ်မိကဂိုဏ္း တို႕ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အျမင္ ကြဲျပားေနပံု ကို သိႏိုင္ပါ၏။

ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းအမည္
သမၼဳတိ သစၥာ နယ္ပယ္
ပရမတၳသစၥာ နယ္ပယ္
ေ၀ဘာသိက ဂိုဏ္း
အစုအေ၀း သေဘာ ပညတ္တရားမ်ား
ပကတိရွိေသာ ရုပ္နာမ္ဓမၼတရားမ်ား
သုတၱႏၱိကဂိုဏ္း
ေယဘုယ်သေဘာ ပညတ္ တရားမ်ား
၀ိေသသသေဘာ အျဖစ္ တရား မ်ား
မာဓ်မိက ဂိုဏ္း
ပညတ္ႏွင္႕ မွီတြယ္ဆက္ႏြယ္ေသာ တရားမ်ား
သုညတာ သေဘာ

သဗၺတၳိ၀ါဒ (ေ၀ဘာသိက ဂိုဏ္း) အလိုအရ လူ တိရစၦာန္ အိမ္ လွည္း စေသာ အစုအေ၀း သေဘာ ပညတ္တရားမ်ား သည္ သမၼဳတိ သစၥာ နယ္ပယ္ ၌ သာ မွန္ကန္ေသာ အရွိတရား မ်ား ျဖစ္၏။ ကာလ (၃) ပါးစလံုးတြင္ မေဖါက္မျပန္ အၿမဲတည္ရွိ ေသာ (၀ါ) ပကတိရွိေသာ ရုပ္နာမ္ဓမၼတရားမ်ား သည္သာ ပရမတၳသစၥာ နယ္ပယ္ တြင္ အဟုတ္အမွန္ရွိေသာ အရွိတရား စစ္စစ္ မ်ား ျဖစ္ ၾက၏။

သုတၱႏၱိကဂိုဏ္း ၏ အျမင္ က မူ သိမႈ နယ္ပယ္ ကို အေျခခံ လွ်က္ သစၥာ နယ္ပယ္ ကို ခြဲျခားခဲ႕၏။ သုတၱႏၱိကဂိုဏ္း အျမင္ အရ ဆို လွ်င္ သဗၺတၳိ၀ါဒ က တရားကိုယ္ ေကာက္ယူျပေသာ ပညတ္ ပရမတ္ တရား ဟူသမွ်တို႕ သည္ ေယဘုယ်အမည္ နာမပညတ္ (Universals) မ်ား သာ ျဖစ္ ေသာေၾကာင္႕ ၎တို႕ သည္ သမၼဳတိ သစၥာ နယ္ပယ္ ၌ သာ မွန္ကန္ေသာ အရွိတရား မ်ား ျဖစ္၏။

မာဓ်မိက ဂိုဏ္း ၏ အျမင္ ကမ အထက္ပါ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္း ႏွစ္ခုလံုး၏ အျမင္ ႏွင္႕ မတူပါ။ ပရမတၳသစၥာ ဟူ သည္ ဓမၼတရားတို႕ ၏ အတြင္း အႏွစ္သား သဘာ၀ -မိမိ ကိုယ္ပိုင္ ပကတိသဘာ၀ဆိတ္သုဥ္းျခင္း (သုညတာ သဘာ၀ ) သာ ျဖစ္ေလသည္။ ဤ သုညတာ သဘာ၀ မွလြဲ၍ က်န္ အရာ အားလံုး ကို အခ်င္းခ်င္း ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏြယ္မွီတြယ္ လွ်က္ ပညတ္သေဘာအရသာ ျဖစ္ပြား တည္ရွိခြင္႕ရေသာ သမၼဳတိသစၥာ မ်ား အျဖစ္ ရႈျမင္ခဲ႕၏။ သိစိတ္ျဖင္႕ သိအပ္ေသာ ရွိရွိသမွ် ပညတ္တရား ပရမတ္တရား အစုစုတို႕ သည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္သတၱိအားျဖင္႕ တစ္သီးတစ္ျခားရပ္တည္ႏိုင္မႈ တည္း ဟူေသာ သဘာ၀သတၱိမွ ကင္းဆိတ္သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၎တို႕ သည္ သမၼဳတိ သစၥာ နယ္ပယ္ ၌ သာ မွန္ကန္ေသာ အရွိတရား မ်ား ျဖစ္၏။ ဤသို႕ အရာခပ္သိမ္း၏ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ဂုဏ္သတၱိအားျဖင္႕ တစ္သီးတစ္ျခားရပ္တည္ ႏိုင္မႈတည္း ဟူေသာ သဘာ၀သတၱိမွ ကင္းဆိတ္သည္႕ သုညတာသဘာ၀ သည္သာ လွ်င္ ပရမတၳသစၥာ ဟု ေခၚဆိုရန္ထိုက္ေသာ သေဘာ ျဖစ္ေၾကာင္း မာဓ်မိက ဂိုဏ္း က ခံ ယူပါ၏။

ဤ သစၥာ(၂) ပါး နယ္ပယ္ ကို အေျခခံ လွ်က္ ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ကလည္း သဘာ၀ (၃) ပါး အယူအဆ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚထုတ္ခဲ႕ေၾကာင္း ေတြ႕ ရ၏။

(၁) သဘာ၀ (၃) ပါး အနက္ ပထမ သဘာ၀ ကို ပရိကပၸိတသဘာ၀ (Parikalpita Svabhava) ဟု ေခၚ၏။ သံဓိနိေမာစနသုတၱန္၏ အလို အရ ပရိကပၸိတသဘာ၀ ဟူသည္ အမည္နာမ ပညတ္ သက္သက္ မွ် ရွိေနေသာ အသြင္အရွိမ်ား ကို ရည္ညႊန္း၏။ ဘာသာစကား ၏ ရည္ညႊန္းရာ သေကၤတမ်ား အမည္နာမ မ်ား ေယဘုယ်စိတ္ကူး ၀ိဘာဂမ်ား အားလံုးသည္ ပရိကပၸိတသဘာ၀ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႕ သည္ အၿမံဳမ၏သား ကဲ႕သို႕၎ ယံုခ်ိဳလိပ္ေမႊး ပုဇြန္ေသြး ကဲ႕သို႕၎ ေခၚေ၀ၚစရာ အမည္နာမ အသံ သေကၤတ သာ ရွိၿပီး အမွန္တကယ္ ရည္ညႊန္းခံ၀တၱဳမရွိ ေသာ သဘာ၀ ျဖစ္ ပါ၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ ယင္း သဘာ၀တို႕ ကို အမွတ္သညာျပဳေသာ သိညတ္သက္သက္ အရွိတရား (၀ိညတၱိမတၱ) ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါ၏။

ပရိကပၸိတသဘာ၀ အဆင္႔တြင္ အရွိတရား သည္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္ခု ဒိြတၱဘာ၀ (Duality/Dualism) အသြင္ျဖင္႕ ေပၚလြင္လာ၏။ အဓိက အက်ဆံုး ဒိြတၱဘာ၀ အတြဲ မွာ သိသူ ႏွင္႕ အသိခံ (Knower and Known) ဆုပ္ကိုင္သူ ႏွင္႕ ဆုပ္ကိုင္ခံ (Grasper and Grasped) အတြင္းအဇၨ်တၱ ႏွင္အျပင္ဗဟိဒၶ ဟူေသာ အတြဲ ျဖစ္၏။ ဤ တရား မ်ား သည္ တစ္ခု ႏွင္႕ တစ္ခု လံုး၀ သီးျခားကင္းလြတ္ ရပ္တည္ေနေသာ အရွိတရား မ်ား အျဖစ္ ပရိကပၸိတသဘာ၀ အဆင္႔တြင္ သိရ၏။ ပရိကပၸိတသဘာ၀ သည္ ပုထုဇဥ္ သတၱ၀ါတို႕ ေန႕စဥ္ ရွင္သန္ရုန္းကန္ေနရေသာ ေလာက ၏ သရုပ္သကန္လည္း ျဖစ္၏။ သစၥာဓမၼ ကို ယထာဘူတ အရွိအတိုင္း မသိ ပဲ စိတ္ကူးပံုရိပ္ (ပရိကပၸ) မ်ား က ခ်ယ္မႈန္း လွည္႕စား သည္႕ အတိုင္း ျမင္ေတြ႕ ေနရေသာ အတုအေယာင္ပံုရိပ္ေလာက (ပဋိဗိမၺ ဓမၼ)  လည္း ျဖစ္ပါ၏။ ဂရိဒႆနပညာရွင္ႀကီး ပေလတို ၏ အသြင္ေလာက ေ၀ဒႏၱ ဒႆန ၏ မာယာေလာက ႏွင္႕ သေဘာခ်င္းတူ၏။

(၂) ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ၏ အျမင္အရ ဒုတိယသဘာ၀ ကို ပရတႏၱရ သဘာ၀ ( Paratantra Svabhava) ဟု ေခၚ၏။ ပရတႏၱရ ဟူ ေသာ ေ၀ါဟာရ သည္ ျပင္ပ အေၾကာင္းအေထာက္အပံ႕တရား ကို မွီစြဲ ျဖစ္ပြား ရေသာ သဘာ၀ ဟူေသာ အနက္ ကို ေဆာင္ ေသာ ေၾကာင္႕ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သည္ ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ၏ အျမင္အရ ပကတိရွိေနေသာ ယထာဘူတ ဓမၼတရား ျဖစ္ေလသည္။ ႀကိဳး ကို ေျမြ ဟု အျမင္ေမွာက္မွားမႈ ျဖစ္ရာ၌ ေျမြဟူေသာ အျမင္မွား သည္ ႀကိဳးတည္းသူေသာ ပကတိအရွိ တရားတစ္ခု ကို တည္မွီ ေနသကဲ႕ သို႕ ပရိကပၸိတသဘာ၀ သည္ ပရတႏၱရသဘာ၀ ကို တည္မွီလွ်က္သာ ျဖစ္ပြား ခြင္႕ ရ ေလ၏။ ထို႕ ေၾကာင္႕ ေယာဂါစာရ အလို အရ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သည္ စင္စစ္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ ၏ အမည္ သာ ျဖစ္ ေလသည္။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ ျဖစ္စဥ္ ကို မွီတည္ အေျခခံျပဳလွ်က္ အသြင္ေလာက အရွိတရား မ်ား ကို ပညတ္ စြဲလန္း ရ သကဲ႕ သို႕ ပရတႏၱရသဘာ၀ ကို မွီတည္ အေျခခံျပဳလွ်က္ သိသူ ႏွင္႕ အသိခံ (Knower and Known) ဆုပ္ကိုင္သူ ႏွင္႕ ဆုပ္ကိုင္ခံ (Grasper and Grasped) အတြင္းအဇၨ်တၱ ႏွင္အျပင္ဗဟိဒၶ ဟူေသာ ပရိကပၸိတ ေလာက ၏ ဒြိစံု တရားမ်ား လည္း (အမွန္စင္စစ္ မရွိပါပဲလွ်က္) ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ကာ ေပၚလြင္ထင္ရွား လာ ၾက ရေပ၏။  (Lamotte 1935: 6: 5) (v. 2; Vasubandhu 1932–3).

ရူပကအလကၤာ ပံုရိပ္လႊာ ျဖင္႔ ပမာျပဳတင္စား ရလွ်င္ ပရတႏၱရသဘာ၀ သည္ တစ္သြင္သြင္စီးဆင္း ေနေသာ ျမစ္နဒီ တစ္ခု ႏွင္႕ အလားသ႑ာန္တူ၏။ ျမစ္ ၌ ပါ၀င္ေနေသာ ေရစက္ေရေပါက္ တို႕ သည္ မိမိ ကိုယ္ပိုင္သေဘာ မရွိပဲ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မီွတြယ္စပ္ယွက္ေပါင္းစည္း ကာ စီးဆင္း ေနရ ျခင္း ျဖစ္၏။ အတြင္းအႏွစ္သား အတၱသဘာ၀ ဆိတ္သုဥ္းေသာ သုညတ သဘာ၀မ်ား သာ ျဖစ္ပါ၏။ ျမစ္ေရျပင္ ေပၚ ကို ေလျပင္းတိုက္ေသာ အခါ လိွဳင္းလံုးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ရ သလို တစ္သြင္သြင္စီးဆင္း ေနေသာ ပရတႏၱရသဘာ၀ ေပၚတြင္ အ၀ိဇၨာ-ေမာဟ ၏ ေလျပင္းတိုက္ေသာ အခါ ပရိကပၸိတေလာက ၏ ဆုပ္ကိုင္သူ ႏွင္႕ ဆုပ္ကိုင္ခံ သိသူ ႏွင္႕ အသိခံ စေသာ ဒြိစံု တရားတည္း ဟူေသာ လိွဳင္းလံုးမ်ား လည္း ျဖစ္ေပၚလာ ရ ေလ၏။

တစ္သြင္သြင္စီးဆင္း ေနေသာ ပရတႏၱရသဘာ၀ သည္ ဘာသာစကား ၏ သေကၤတစံနစ္မ်ား ေ၀ါဟာရပညတ္မ်ား ႏွင္႕ ဆင္ျခင္သိ ယုတၱိေဗဒအသိ မ်ား မွ လြန္ေျမာက္ ေနေသာ နယ္ပယ္ ျဖစ္၏။ ဘာသာစကား ၏ သေကၤတစံနစ္မ်ား ေ၀ါဟာရပညတ္မ်ား ဟူ သည္ စီးဆင္းေျပာင္းလဲေန ေသာ ယထာဘူတ ဓမၼ ကို ပံုဖ်က္လွ်က္ အမွား ကို သိေစ၏။ အမွန္တကယ္ မရွိေသာ ပညတ္သက္သက္ အရာမ်ား ကို အရွိေယာင္ ထင္မွားေစတတ္၏။ ဆုပ္ကိုင္သူ ႏွင္႕ ဆုပ္ကိုင္ခံ သိသူ ႏွင္႕ အသိခံ စေသာ ဒြိစံု တရားမ်ား အေနျဖင္႕ ပိုင္းျခားမရေသာ ပရတႏၱရသဘာ၀ ကို ဘာသာစကား ႏွင္႕ ပညတ္စနစ္မ်ား က ဒြိစံု တရားမ်ား အေနျဖင္႕ အမွားျမင္ ေစလွ်က္ အျမင္ေမွာက္မွား ပရိကပၸိတေလာက ႀကီး ကို ထူေထာင္ ဖန္ဆင္းထားျခင္း သာ ျဖစ္ပါ၏။ ပရိကပၸိတေလာက ႀကီး သည္ အဖန္ဆင္းခံ ျဖစ္လွ်င္ ပရတႏၱရသဘာ၀ သည္ ဖန္ဆင္းေသာ ဓမၼတရားစု ျဖစ္ေပမည္။

ဤေနရာတြင္ ေယာဂစာရ ၏ သုညတ အျမင္ သည္ မာဓ်မိက ၏ သုညတ အျမင္ ႏွင္႕ ကြဲျပားျခားနားစြာ ရပ္တည္ေန သည္ ကို ေတြ႕ ရ၏။ မာဓ်မိက အျမင္၌ သမၼဳတိတရား အသြင္သ႑ာန္ မွန္သမွ် သည္ ေၾကာင္းက်ိဳးမွီစြဲဆက္စပ္ျဖစ္ပြား ရေသာ ပဋိစၥသမုပၸါဒ ျဖစ္စဥ္ ကို အေျခခံ ရေသာေၾကာင္႕ ၎ သမၼဳတိတရား အသြင္သ႑ာန္ တို႕ သည္ သုညတ တရားမ်ား ျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ ျဖစ္စဥ္ တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ရုပ္နာမ္ဓမၼသခၤါရတရားမ်ား သည္လည္း အဟုတ္အမွန္ရွိေသာ ပကတိတရားမ်ား မဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မီွတြယ္စပ္ယွက္ေပါင္းစည္းေနရေသာ အရွိေယာင္ သုညတ တရားမ်ား သာ ျဖစ္၏။ ထို႕ ေၾကာင္႕ မာဓ်မိက အျမင္ ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ လွ်င္ ေလာက၌ ပကတိအရွိ တရားစစ္စစ္ (Inherent Existence/Absolute Reality) ဟူ၍ မရွိပဲ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မွီခိုေနေသာ သုညတ ဓမၼမ်ား သာ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႕ ၏ အတည္ခံ အေျခခံ ရာ အမာခံအႏွစ္သာရတရား လံုး၀မရွိ ေၾကာင္း ယတိျပတ္ျငင္းဆို ထားေသာ အျမင္ ျဖစ္ေလသည္။

ေယာဂစာရ ၏ အျမင္တြင္ အေျခခံအမာခံအႏွစ္သာရတရား လံုး၀မရွိ ေၾကာင္း အၾကြင္းမဲ႕ ယတိျပတ္ျငင္းဆို ထားေသာ မာဓ်မိကဂိုဏ္း၏ အျမင္ သည္ အစြန္းေရာက္ နတၳိက၀ါဒ အျမင္ (Nihilist View) ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္သည္။ အသြင္ေလာက ကို လက္ခံလွ်င္ အသြင္ေလာက တည္မွီရာ အစစ္အမွန္တရား တည္ရွိမႈ ကို လည္း လက္ခံရမည္ ဟု ဆို သည္။ တစ္နည္းအားျဖင္႕ သုည သဘာ၀ ကို လက္ခံလွ်င္ ၎၏ ဆန္႕က်င္ဖက္ ျဖစ္ေသာ အ-သုည သဘာ၀ (၀ါ) ပကတိအစစ္အမွန္တရား ၏ အရွိသေဘာ ကိုလည္း လက္ခံရမည္ ဟု ဆို သည္။ ပကတိအစစ္အမွန္တရား ၏ အရွိသေဘာ ကို လက္မခံ လွ်င္ အမွန္တကယ္မရွိေသာ အရွိေယာင္ ေလာကအတု ၏ ျဖစ္ေပၚတည္ရွိပံု ကို ယုတၱိရွိရွိ ရွင္းျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း က အခိုင္အမာ ခံယူ ခဲ႕ သည္ ကို ေတြ႕ ရပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင္႕ ေယာဂါစာရ သည္ အရာရာကို အရွိသေဘာ အျဖစ္ လက္ခံ ေသာ သဗၺတၳိ၀ါဒ ဂိုဏ္း ၏ အစြန္း (အတၳိ အစြန္း) ႏွင္႕ အရာရာ ကို မရွိသေဘာ-သုညသေဘာ အျဖစ္ လက္ခံေသာ မာဓ်ာမိကဂိုဏ္း ၏ အစြန္း (နတၳိ အစြန္း) တို႕ ကို ကြင္းေရွာင္ပယ္ရွား လွ်က္ ပရိကပၸိတသဘာကို မရွိတရား အျဖစ္ ပရတႏၱရ သဘာ၀ကို အရွိတရား အျဖစ္ ရႈျမင္ခံယူေသာ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ (မဇၥ်ိမပဋိပဒါ) ကို ေဖၚထုတ္ခဲ႕ သည္ဟု ဆိုၾကပါ၏။ (MahAyAnasaTgraha 2: 25; Asaóga 1938).


(၃) ေယာဂါစာရ ၏ တတိယ ႏွင္႕ ေနာက္ဆံုး သဘာ၀ မွာ ပရိနိပၹႏၷသဘာ၀ (Parinispanna Svabhava) ျဖစ္သည္။ ပရိနိပၹႏၷ ဟူသည္ ထက္၀န္းက်င္ ေကာင္းျမတ္သန္႕စင္ၿပီးျပည္စံုျခင္း ဟူေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိ၏။ သံဓိနိေမာစနသုတၱန္၏ အလိုအရ ပရိနိပၹႏၷသဘာ၀ သည္ ပရတႏၱရ သဘာ၀ မွ တစ္သီးတစ္ျခား မဟုတ္မူ ပဲ ပရတႏၱရ သဘာ၀ ၏ ပရိကပၸတရား မ်ား မေရာယွက္ပဲ ပကတိသန္႕စင္ေနေသာ မူလနဂို သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ ဘူတ တထတာ ဟူ၍လည္း ေခၚႏိုင္၏။ (Lamotte1935: 6: 6).တစ္နည္းဆိုရေလေသာ္ ဒုတိယသဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ပရတႏၱရ သဘာ၀ အတြင္း၌ ပထမသဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ပရိကပၸတရားမ်ား ပကတိ ကင္းပဆိတ္သုဥ္း ေနျခင္း (၀ါ) ပရိကပၸတရားမ်ား ကင္းစင္လွ်က္ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သူ႕ အတိုင္းတိုင္း ျဖစ္ေနျခင္း သေဘာမွ် သည္ ပရိနိပၹႏၷသဘာ၀ (ထက္၀န္းက်င္ ေကာင္းျမတ္သန္႕စင္ ၿပီးျပည္စံုျခင္း သဘာ၀) ျဖစ္ေလသည္။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ႕ေသာ ႀကိဳး ႏွင္႕ ေျမြ ထင္ေယာင္မွား မႈ ဥပမာ ျဖင္႕ ခ်ိန္ထိုးၾကည္႔ပါက (၁) ႀကိဳးကို ေျမြ ဟု ထင္ေယာင္ မွတ္မွားမႈ သေဘာ သည္ ပထမသဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ပရိကပၸိတ သဘာ၀ ျဖစ္၏ (၂) အတုအေယာင္ ေျမြ သ႑ာန္ ၏ တည္ရာ မွီရာ ႀကိဳးသည္ ဒုတိယ သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ပရတႏၱရ သဘာ၀ ျဖစ္၏ (၃) ႀကိဳး ၏ ႀကိဳး သက္သက္ ျဖစ္ေနျခင္း (၀ါ) အတုအေယာင္ ေျမြ သေဘာ ကင္းဆိတ္ ေနျခင္း သည္ တတိယ သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ပရိနိပၹႏၷ သဘာ၀ ျဖစ္ ၏။ ဤ သဘာ၀ သံုးပါး သည္ အကယ္စင္စစ္ အားျဖင္႕ တစ္သီးတစ္ျခား စီ ရွိ ေနေသာ သဘာ၀ မ်ား မဟုတ္ ပဲ အရွိတရား ကို ရႈ ျမင္ပံု (၃) မ်ိဳး ဟု ဆို ႏိုင္၏။ ၎ တို႕ အနက္  ဒုတိယ သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သည္ အေျခခံ ျဖစ္ၿပီး ပထမသဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ပရိကပၸိတ သဘာ၀ ႏွင္႕ တတိယ သဘာ၀ ျဖစ္ေသာ ပရိနိပၹႏၷ သဘာ၀ တို႕ သည္ ပရတႏၱရ သဘာ၀ အေပၚ ျမင္ပံုျမင္နည္း ႏွစ္မ်ိဳး သာျဖစ္ပါ၏။

ပကတိ ရွိေနေသာ ပရတႏၱရ သဘာ၀ ကို အ၀ိဇၨာ ေမာဟ ျဖင္႕ ေမွာက္ေမွာက္မွားမွား ျမင္ ေသာ အခါ အရွိတရား သည္ ပရိကပၸိတ သဘာ၀ အေနျဖင္႕ ေပၚလြင္လာ ၏။ ပုထုဇဥ္သတၱ၀ါ တို႕ က်က္စား ရွင္သန္ ရုန္းကန္ အားၿပိဳင္ ေနရေသာ သံသရာ ေလာက ႀကီး အသြင္ ေပၚလာေလ၏။ ယင္း ပရတႏၱရ သဘာ၀ ကို ပင္ ဓမၼက်င္႕စဥ္၏ အဆံုးပန္းတိုင္ အျဖစ္ မ်က္ေမွာက္ျပဳ အပ္ေသာ ေဗာဓိဥာဏ္ပညာ စကၡဳ အားျဖင္႕ ၾကည္႕ေသာ အခါ အတုအေယာင္ ပရိကပၸိတ သဘာ၀ အရွိတရား မ်ား (၀ါ) သိသူ အသိခံ တည္းဟူေသာ ဒြိစံုတရား မ်ား ဆိတ္သုဥ္းလွ်က္ ရွိေနေသာ သုညတာဓမၼ ကို သာ ေတြ႕ရေသာေၾကာင္႕ အရွိတရား သည္ ပရိနိပၹႏၷ သဘာ၀ အေနျဖင္႕ ေပၚလြင္လာ ၏။

ပကတိ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ စီးဆင္း ေနေသာ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သက္သက္ ကို ပရိကပၸိတ သဘာ၀ ၏ ညစ္ညဴး လွည္႕စားမႈ မ်ား မပါ၀င္ပဲ အတိုင္းတိုင္း ထိေတြ႕သိျမင္ရျခင္း စေဘာ လည္း ျဖစ္၏။ ဤ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သက္သက္၌ အတၱ ႏွင္႕ အတၱနိယ အတြင္း ႏွင္႕ အျပင္ အနီး ႏွင္႕ အေ၀း အတိတ္ ႏွင္႕ အနာဂတ္ သိသူ ႏွင္႕ အသိခံ သံသရာ ႏွင္႕ နိဗၺာန္ စေသာ ဆန္႕က်င္ပကၡတရားမ်ား ကို လံုး၀ မေတြ႕ ရေတာ႕ သျဖင္႕ အဒြယတာ = ႏွစ္ခုမျပာတစ္သားတည္းျဖစ္ျခင္း (Non-Duality) သို ဆိုက္ေရာက္ ကိန္း၀ပ္ ေနျခင္း ဟူ၍လည္း ေခၚဆို ႏိုင္ပါ၏။(MahAyAnasaTgraha 2: 4; Asaóga 1938).

ထို႕ေၾကာင္႕ ပရိနိပၹႏၷသဘာ၀ ရွိ သုညတာ သေဘာ ကို ျငင္းဆိုမႈ ရႈေထာင္႕ (Negative point of view)  ႏွင္႕ လက္ခံမႈရႈေထာင္႕  (Positive point of view) ႏွစ္ရပ္စလံုးမွ တစ္ၿပိဳက္ နက္ သိႏိုင္၏။ အမွန္စင္စစ္ မရွိေသာ အတု အေယာင္ ပရိကပၸတရား မ်ား မရွိ ျခင္း သည္ ျငင္းဆိုမႈ ရႈေထာင္႕ မွ ျမင္ျခင္း ျဖစ္၏။ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သက္သက္ အမွန္တကယ္ ရွိေနျခင္း သည္ မည္သို႕မွ် မျငင္းဆိုႏိုင္ေသာ အရွိတရား ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕  လက္ခံမႈရႈေထာင္႕ မွ ၾကည္႕လွ်င္ အေျခခံ အရွိတရား (Substratum Reality) ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေလသည္။ (Willis 1979: 163; Thurman 1984: 214).  

ဥပမာ ထပ္ဆင္႕ခိုင္းႏိႈင္းေဖၚျပရေသာ္ ကႏၱာရ ခရီးသြားတစ္ဦးသည္ တံလွ်ပ္ (ေရ အတု ) ကို ျမင္၍ ေရ အစစ္ ဟု အထင္မွား ရာ ၌ ေရ အစစ္ ဟု အထင္မွား မႈ သည္ ပရိကပၸိတ ျဖစ္၏ အထင္မွားမႈ ၏ အေျခခံ တံလွ်ပ္ (ေရ အတု ) သည္ ပရတႏၱရ ျဖစ္၏ တံလွ်ပ္သဘာ၀ တြင္ ေရအစစ္ မတည္ရွိျခင္း သေဘာ သည္ ပရိနိပၹႏၷ ျဖစ္၏။ ဤ ေနရာ တြင္ ေယာဂါစာရ ဒႆန သည္ မာဓ်မိက ႏွင္႕ ပညာပါရမိတာသုတၱန္မ်ား ၏ သုညတာ အျမင္ ကို ရႈေထာင္႕သစ္မွ လင္းျပခဲ႕ သည္ ဟု သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သက္သက္ သည္ အေျခခံ အရွိတရား (Substratum Reality) အျဖစ္ အသတ္ မွတ္ခံ ခဲ႕ ရေသာ ေၾကာင္႕ မာဓ်မိက ၏ သုညတာဓမၼ သေဘာ သည္သာ အဆံုးစြန္ေသာ သေဘာတရား ဟူေသာ အျမင္ႏွင္႕ စိုးစဥ္းမွ် ကြဲလြဲ ေနေၾကာင္း ကို လည္း ေတြ႕ရွိရပါ၏။

ထို႕ေၾကာင္႕ ေယာဂါစာရအျမင္တြင္ သုညတာ အျမင္ ကို ရႈေထာင္႕သစ္မွ ဖြင္႕ဆိုမႈ ကို ေဖၚျပခဲ႕ၿပီးေသာ သဘာ၀(၃)ပါး ႏွင္႕ စပ္ဟပ္၍ လည္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

(၁) အစစ္အမွန္မရွိေသာ ၀ိညတ္သက္သက္ေလာက ၏ ပရိကပၸိတသဘာ၀ တြင္ ကိုယ္ပိုင္အႏွစ္သာရ လကၡဏာ ဟူသမွ် ဆိတ္သုဥ္းေနေသာေၾကာင္႕ ၎ သည္ လကၡဏာ-နိႆဘာ၀ ျဖစ္သည္။
(၂) အစစ္အမွန္ရွိေသာ္လဲ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္မွီစြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ပရတႏၱရသဘာ၀ တြင္ မိမိကိုယ္ပိုင္စြမ္းအားျဖင္႕ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္မႈ သေဘာ ဆိတ္သုဥ္းေနေသာေၾကာင္႕ ၎ သည္ ဥပတၱိ-နိႆဘာ၀ ျဖစ္သည္။
(၃) ပရတႏၱရသဘာ၀ တြင္ ပရိကပၸိတသဘာ၀ တရားမ်ား နဂိုမူလသေဘာ ကင္းဆိတ္ေနသည္႕ ပရိနိပၹႏၷသဘာ၀ တြင္ မူ အဆံုးစြန္ အရွိသေဘာဓမၼမ်ား အၾကြင္းမဲ႕ ဆိတ္သုဥ္းေနေသာေၾကာင္႕ ၎ သည္ ပရမတၳ-နိႆဘာ၀ ျဖစ္ေလသည္။


၀ိညာဏ ဓါတ္ (၈) ပါး (သို႕မဟုတ္) စိတ္၏ အလႊာအထပ္ (၃) ပါး
အထက္တြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ႕ ၿပီးေသာ သဘာ၀ (၃) ပါး အျမင္ ကို မာဓ်မိက ၏ သစၥာ (၂) ပါး အျမင္ ႏွင္႕ ခ်ိန္ထိုးဆ၀ါး ၾကည္႔ပါလွ်င္ ေယာဂါစာရဒႆန အျမင္ သည္ အဆံုးစြန္ေသာ ပကတိအရွိတရား အလႊာတစ္ရပ္ ကို လက္ခံထားသည္ မွာ အထင္ အရွား ျဖစ္၏။ သို႕ေသာ္လည္း ေယာဂါစာရ သည္ မာဓ်မိက ကဲ႕သို႕ ပင္ ပညာပါရမိတာသုတၱန္မ်ား မွ ဆင္းသက္ လာ သည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၎ အရွိတရား ကို ျဗဟၼဏ တို႕ ႏွင္႕ အညတိတၳိယ တို႕ ကဲ႕ သို႕ မေျပာင္းမေရြ႕ ထာ၀ရ တည္ၿမဲခိုင္မာေသာ အတၱဘာ၀ အရွိတရားအေနႏွင္႕ မယူဆခဲ႕ ေပ။ ေယာဂါစာရ က လက္ခံထားေသာ အဆံုးစြန္ေသာ ပကတိအရွိတရား အလႊာတစ္ရပ္ သည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲ ေရြ႕လွ်ားစီးဆင္းေနေသာ ပရတႏၱရ သဘာ၀ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကို လည္း အထက္တြင္ ရွင္းလင္းေဖၚျပခဲ႕ ၿပီး ျဖစ္၏။ ဤသို႕ဆိုလွ်င္ ပရတႏၱရသဘာ၀ကို အေသအခ်ာ ေစ႕ငုေလ႕လာဆန္းစစ္ ရန္ လိုအပ္ပါ၏။ အစဥ္ေျပာင္းလဲ ေရြ႕လွ်ားစီးဆင္းေနေသာ ပရတႏၱရ သဘာ၀ ဟူသည္ ဓမၼက်င္႕စဥ္ အားျဖင္႕ သာ အသိ ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင္႕ နာမ္တရား (စိတၱ) ျဖစ္မည္မွာ မလြဲ ဧကန္ပင္ ျဖစ္၏။

ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ၏ ဒႆန အျမင္ ကို စိတ္သက္သက္ အရွိ ၀ါဒ (စိတၱမတၱ ၀ါဒ) ဟု အမ်ား က အသိအမွတ္ျပဳ ၾက၏။ တိဗက္ လူမ်ိဳး လာမာ ကုန္ေခ်ာ႕ ဂ်စ္ေမ ၀မ္ပို က ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ၏ ဒႆန အျမင္ ကို ေၾကာင္းက်ိဳးမွီတြယ္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ျဖင္႔ စီးဆင္းေရႊ႕လွ်ား ေနေသာ သိစိတ္ နွင္႕ နာမ္ခႏၶာ မ်ား ၏ အရွိ သေဘာ ကို လက္ ခံ ၿပီး ဗဟိဒၶ ရုပ္ေလာက ၏ သီးျခား အရွိသေဘာ ကို ျငင္းပယ္ေသာ ဒႆန အျမင္ တစ္ခု အျဖစ္ ပံုေဖာ္ထား ၏။ (Sopa and Hopkins 1976: 107).

တိဗက္ လာမာ မိဖန္ (Mi pham (1846–1914) ကလည္း ဒြိစံု ဆန္႕က်င္ပကၡ တရားမ်ား မွ ကင္းဆိတ္ေနေသာ အဒြယစိတၱ (Non-Dual Mind) သည္သာလွ်င္ အစစ္အမွန္ ပရမတၳတရား အျဖစ္ လက္ခံ ထားေသာ အျမင္ ကို ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ၏ ဒႆန အျမင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေရးသား ထား၏။(Guenther 1972: 113).

ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္း ၏ ဒႆန အျမင္ ကို ထူေထာင္ခဲ႕ သူ ဟု သတ္မွတ္ျခင္း ခံရေသာ ေမေတၱယ်နာထ ၏ မဇၥ်ႏၱ၀ိဘာဂ က်မ္း၏ အဖြင္႕ဂါထာ တြင္ “ အဘူတပရိကပၸ (Abhuta-parikalpa) ဟု ပညတ္ေသာ အရွိေယာင္တရား သည္ ( အရွိ ေယာင္ အေနအားျဖင္႕ ) ရွိ၏။ ယင္း အရွိေယာင္တရား ၌ ဒြိစံု ဆန္႕က်င္ပကၡ တရားမ်ား သည္ အမွန္စင္စစ္ အားျဖင္႕ မရွိ။ ယင္း အရွိေယာင္တရား ၌ ဒြိစံု ဆန္႕က်င္ပကၡ တရားမ်ား ကင္းဆိတ္ျခင္း (သုညတာ) သေဘာသက္သက္ သည္ သာ ရွိ၏။” ဟု ေရးသား ထား သည္ ကို ၾကည္႕ ပါက မရွိျခင္း=သုညတ ၏ တည္မွီ ရာ အျဖစ္ အဒြယစိတၱ ပကတိရွိ ေနေၾကာင္း အထင္အရွား ေဖာ္ျပထား သည္ ကို ေတြ႕ ရ၏။[14]

၀သုဗႏၶဳ ၏ အလို အရ လည္း ေယာဂါစာရ ဒႆန အျမင္၌ ဆိတ္သုဥ္းမႈ (သုညတာ) ဟု ဆို ရာတြင္ လံုး၀ ဘိတ္စတံုး မရွိ နတၱိေဘာ သက္သက္ ကို ဆို လို သည္ မဟုတ္ပဲ တစ္စံုတခု တြင္ အၾကင္ တစ္စံု တစ္ရာ ၏ မရွိ ျခင္း ကို သာ ဆို လို သည္ဟု ဆို ပါသည္။ ဥပမာ-အိုး ထဲ၌ ေရ မရွိ ဟု ဆိုရာ၀ယ္ အိုး ၏ အရွိတရား ကို မူ ျငင္းဆို၍ မရေခ်။ အိုး ၏ အရွိသေဘာ ကို မွီ ၍သာလွ်င္ အိုး ထဲ၌ ေရ မရွိ ဟု ဆိုႏိုင္ခြင္႕ ရွိသလို ပရတႏၱရသဘာ၀ ထဲ တြင္ ပရိကပၸိတသဘာ၀ မရွိ ဟု ဆို ရာ ၌ ပရတႏၱရသဘာ၀ သက္သက္ ၏ အရွိသေဘာ ကို မူ လက္ခံ ၿပီး ေျပာ ဆို မွ အဓိပၸါယ္ရွိ ႏိုင္ေပမည္။ ဤသို႕လွ်င္ ေယာဂါစာရ ၏ သုညတာ သည္ မာဓ်မိက တို႕၏ သုညတာ ႏွင္႕ အေကာက္အယူ ကြဲ ျပား၏။ မာဓ်ာမိက အတြက္ သုညတာ ဟူသည္ ပကတိအရွိသေဘာ ဟူသမွ်ကို ျငင္းပယ္ေသာ သုညတာ ျဖစ္သည္။ ေယာဂါစာရ အျမင္ တြင္ မူ သုညတာ သည္ ပရတႏၱရသဘာ၀ အရွိတရား ၌ ဒြယသေဘာ မ်ား ဒြိစံု သေဘာမ်ား ကို သာ ျငင္းဆိုၿပီး ပရတႏၱရ သဘာ၀ ၏ အရွိ သေဘာ ကို မူ မျငင္း ပဲ လက္ခံထားေသာ အျမင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင္႕ ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္းသည္ ပရတႏၱရသဘာ၀ ၏ ရွိမႈေဗဒ ကို အေျခခံလွ်က္ စိတၱ ၏ က်ယ္၀န္းေသာ ျဖန္႕က်က္ ျပန္႕ကားမႈ မ်ား ကို အဘိဓမၼာစံနစ္ တည္ေဆာက္၍ ရွင္းလင္းျပ ရန္ ႀကိဳးစား ခဲက သည္ ကို ေတြ႕ ရပါ၏။ ေလာက သည္ ပညတ္အသြင္အားျဖင္႕ သာ ရွိေနေသာ အတုအေယာင္ (ပဋိဗိမၺ) စိတ္ကူးအားျဖင္႕ တည္ေဆာက္မႈ (စိတၱ ပရိကပၸ) သာ ျဖစ္ၿပီး ေလာက ၏ ေထာက္တည္ရာ သည္ ပရတႏၱရသဘာ၀ ျဖစ္ေသာ တစ္သြင္သြင္စီး ေနသည္ စိတၱ၏ အလွ်ဥ္ ပင္ ျဖစ္ေလရာ စိတၱ ၏ သဘာ၀ သည္ ေယာဂါစာရ ဒႆ အတြက္ ဗဟိုခ်က္မ တြင္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ လာ ခဲ႕ ပါသည္။

ေယာဂါစာရ ဂိုဏ္းသည္ စိတ္၀ိညာဏ္ ၏ အလႊာ ကို (၃) ဆင္႕ ခြဲ ျခား၍ တင္ျပခဲ႕ သည္။

(၁) ပထမ အလႊာ သည္ အနက္ရိႈင္းဆံုး အလႊာ ျဖစ္ ၿပီး စိတ္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး ရပ္တည္ေပါက္ဖြား ရာ ေရခံေျမခံ သဖြယ္ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္ ေသာ ေၾကာင္႕ အာလယ၀ိညာဏ္ (Alaya-Vijnana/ Repository Consciousness) ဟု အမည္ ေပးသည္။ ၎ အေျခခံ စိတ္သဘာ၀ ႏွင္ပတ္သက္၍ သိမွတ္ဖြယ္ရ အခ်က္ မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။

Ø  အာလယ၀ိညာဏ္သည္ ဟိႏၶဴျဗဟၼဏ၀ါဒ ၏ ျဗဟၼာန္-အာတၼာန္ ကဲ႕သို႕ အမ်ားဆိုင္ ဘံု အရွိတရား မဟုတ္ပဲ သတၱ၀ါတစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ သီးျခား စီ တည္ရွိ၏။ ကိုယ္႕ အာလယ၀ိညာဏ္ ႏွင္႕ ကိုယ္ ရွင္သန္ေနသည္ ဟု ဆို ႏိုင္ပါ၏။

Ø  အာလယ၀ိညာဏ္သည္ ပကတိမူလ နဂိုသဘာ၀ အားျဖင္႕ အညစ္အေၾကးကင္းစင္ေသာ ၿပိဳးျပက္ေတာက္ပ သန္႕ရွင္းေသာ သိမႈသေဘာ သက္သက္ ျဖစ္၏။ သို႕ေသာ္လည္း သတၱ၀ါတို႕ ျပဳလုပ္သမွ် ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈ ကံ ေစတနာ သတၱိတို႕ သည္ ေပ်ာက္ပ်က္မသြားပဲ ကံဗီဇမ်ိဳးေစ႕ မ်ား အေနျဖင္႕ အာလယ၀ိညာဏ္ ၌ ကိန္းေအာင္းကပ္ၿငိ ေနၾကေလသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အာလယ၀ိညာဏ္သည္ သဗၺဗီဇက (အလံုးစံုေသာ ကမၼမ်ိဳးေစ႕မ်ား ကိန္ေအာင္းရာ) ဟုလည္း အမည္ရသည္။

Ø  အာလယ၀ိညာဏ္သည္ ဆိုင္ရာ သတၱ၀ါ ၏ ကံဗီဇမ်ိဳးေစ႕ အားေလွ်ာ္စြာ ဂတိလားရာ ႏွင္ ဘံုဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္ မ်ားကို ဖန္ဆင္းေပး ၏။ ေယာဂါစာရ အဘိဓမၼာ အျမင္ အရ ကံဗီဇမ်ိဳးေစ႕ မတူညီေသာ သတၱ၀ါမ်ား သည္ မိမိ တို႕ ဘံုဘ၀ အေလွ်ာက္ ျခားနားေသာ အာရုံသိျမင္မႈမ်ား ကို ရရွိခံစားၾကရေလ၏။ ဥပမာ လူသားတို႕ အျမင္ တြင္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ သည္ ေရ ျဖင္႕ အတိၿပီး ၏။ ထို ျမစ္ ကိုပင္ နတ္ေဒ၀တာ တို႕ က အၿမိဳက္သုဒၶာ အျဖစ္လည္းေကာင္း ေပတ (ၿပိတၱာ) တို႕ က ျပည္ပုပ္ေသြးပုပ္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း ငရဲသားတို႕ က ေခ်ာ္ရည္ပူမီးလွ်ံမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း အသီးသီး သိျမင္ခံစားၾကရ ေလသည္မွာ ကံဗီဇမ်ိဳးေစ႕ မ်ား ၏ ဖန္ဆင္းခ်က္ ျဖစ္၏။ ထိုဖန္ဆင္းခ်က္မ်ား ကို ပဋိဗိမၺ (ပံုရိပ္တု ေလာက) ဟုလည္း ဆို ပါ၏။ အာလယ၀ိညာဏ္ သည္ သတၱ၀ါတို႕ သိျမင္ခံစားေသာ စၾက၀ဠာ ပံုရိပ္ေယာင္ ကို ဖန္ဆင္းသူျဖစ္၏။[15]

Ø  သတၱ၀ါျပဳေသာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ကံတရားတို႕ က အာလယ၀ိညာဏ္ အေပၚ ရနံ႕စြဲေစ (Perfuming) ၿပီးလွ်င္ စြဲထင္ေနေသာ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ကံတရားတို႕၏ ကံမ်ိဳးေစ႕ ကမၼဗီဇတို႕ အလိုအရ သတၱ၀ါသည္ ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ အက်ိဳးေပးေသာ ကံ၀ိပါက္မ်ား ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင္႕ ကံမ်ိဳးေစ႕ အေမြခံသူ သတၱ၀ါ၏ ဘ၀၀ယ္ ခ်မ္းသာသုခ ႏွင္႕ ဆင္းရဲဒုကၡ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားလာရ၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ အာလယ၀ိညာဏ္ အယူအဆ သည္ သတၱ၀ါ၏ ခ်မ္းသာသုခ ႏွင္႕ ဆင္းရဲဒုကၡ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား သည္ ျပင္ပဗဟိဒၶ အေၾကာင္းတရား မ်ားေၾကာင္႕ ျဖစ္ ရျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ား က သံုးသပ္ၾက၏။ (see Griffiths 1992: 119–20)

Ø  ဤသို႕အားျဖင္႕ အာလယ၀ိညာဏ္ ၏ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲ မႈ ကို တူရူ ႏွစ္ရပ္ အျဖစ္ ေတြ႕ ရ၏။ ပထမတူရူမွာ အျပင္ မွ အတြင္းသို႕ ေျပာင္းလဲ ေသာ တူရူျဖစ္၏။ သတၱ၀ါတို႕ ကိေလသာ အရပ္ရပ္လႊမ္းမိုးခံရသည္ျဖစ္၍ ျပဳသမွ်ေသာ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ကမၼဗီဇမ်ိဳးေစ႕မ်ား ကို အေၾကာင္းတရားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသိုမွီးျခင္း ျဖစ္၏။ ေဟတု ပရိဏာမ ဟု ေခၚ၏။ ဒုတိယ တူရူမွာ ကမၼဗီဇမ်ိဳးေစ႕မ်ား မွ ဆိုင္ရာ အက်ိဳးေပးတရားမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပၚထြန္းလာျခင္း ျဖစ္၏။ ဖလ ပရိဏာမ ဟု ေခၚ၏။

Ø  အာလယ၀ိညာဏ္သည္ ကမၼဗီဇမ်ိဳးေစ႕မ်ား ကို သိုမွီးရာ ျဖစ္သည္႕ အျပင္ အထံု (၀ါသနာ) တို႕၏ ကိန္း၀ပ္တည္ရွိ ရာလည္း ျဖစ္ေပ၏။ ၀ါသနာ မွာ (၂) မ်ိဳးရွိ၏။ ပထမ ၀ါသနာ မ်ိဳး မွာ ပိုအေျခခံက်ၿပီး သတၱ၀ါ၏ ခႏၶာအစဥ္ ကို ထိန္းကြပ္ထား ၏။ ကံအက်ိဳးေပးမႈမ်ား၏ အေျခခံ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ ၀ိပါက-၀ါသနာ ဟု ေခၚ၏။ သတၱ၀ါ တစ္ေကာင္ မရဏျဖင္႕ ေသဆံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလွ်က္ ခႏၶာ ေၾကြပ်က္ေလေသာ ၎ ၀ိပါက-၀ါသနာ စြမ္းအင္ က ဘ၀သစ္၏ အာလယ၀ိညာဏ္ ကို အသစ္ဖန္တီး စီးဆင္းေစ၏။ ဘ၀မ်ားစြာ ကို သီကံုးထားေသာ ႀကိဳး သဖြယ္ ျဖစ္၏။ဒုတိယ ၀ါသနာ မ်ိဳးမွာ ပစၥဳပၸန္ဘ၀၏ ပ၀တၳိတရား ေဘာင္အတြင္း သိျမင္ခံစားရေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ကို ျဖစ္ေစ၏။ ကံ အက်ိဳးဆက္တရားမ်ား ယိုစီးထြက္ေပၚေစေသာ သတၱိရွိ ေသာေၾကာင္႕ နိႆႏၵ-၀ါသနာ ဟု ေခၚ၏။ ၀ိပါက-၀ါသနာ က ဘ၀ေရစီး၏ အေျခခံ ျဖစ္လွ်င္ နိႆႏၵ-၀ါသနာ က ပစၥဳပၸန္ဘ၀၏ ေထြရာေလးပါး အေကာင္းအဆိုး အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆို ႏိုင္ပါ၏။

Ø  အာလယ၀ိညာဏ္သည္ ဆိုင္ရာ သတၱ၀ါ ၏ ဘ၀ သံသရာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အမွ်င္အဆက္သြယ္တန္းလွ်က္ ျပတ္ေတာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္ မရွိပဲ အစဥ္အၿမဲ စီးဆင္းလိုက္ပါလာ၏။ သတၱ၀ါတို႕ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ႏွင္႕ မိန္းေမာ ေနစဥ္တြင္လည္း အာလယ၀ိညာဏ္ ရွိေန၏။ အသညသတ္ နာမ္မဲ႕ ဘံုတြင္ ကပ္ေရာက္ ေနေသာ ကာလတြင္ လည္း အာလယ၀ိညာဏ္ ရွိေန၏။ နိေရာဓ သမာပတ္ ၀င္စားေနစဥ္ ကာလတြင္လည္း အာလယ၀ိညာဏ္ ရွိေန၏။ အာလယ၀ိညာဏ္ သည္ အဟုန္ျပင္းေသာ ျမစ္ေရယဥ္ပမာ တစ္သြင္သြင္ စီးဆင္းေနၿပီး သတၱ၀ါတစ္ဦး ခ်င္းစီႏွင္႕သာသီးသန္႕ သက္ဆိုင္ေလသည္။ အားလံုး ႏွင္႕ ဘံုဆိုင္ ၀ိညာဏ္မ်ိဳး မဟုတ္ေပ။[16]

Ø  အာလယ၀ိညာဏ္သည္ စိတၱ၏ အနက္ရိႈင္းဆံုး အသြင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ သိမႈ ရွိသည္သာတည္း။ သုိ႕ေသာ္ လည္း ၀ီထိစိတ္မ်ား တြင္ ျဖစ္ေသာ သိမႈ ကဲ႕သို႕ သိစိတ္ ႏွင္႕ အသိခံ အရာတို႕ ျပတ္ျပတ္သားသား  ပိုင္းပိုင္းျခားျခားမရွိေပ။ အာလယ၀ိညာဏ္သည္ မိမိ၏ အသိခံအာရုံ ႏွင္႕ တစ္သားတည္း တစ္ဆက္တည္း တစ္ျဖတ္တည္း ေပါင္းေန ဘိသကဲ႕သို႕တည္ေနဟန္ရွိသည္ဟု သာ ဆို ရန္ရွိေပ၏။ အာလယ၀ိညာဏ္၏ အာရုံမွာ လည္း ပကတိ ဓမၼဒိ႒ာန္ သေဘာသက္သက္ သာျဖစ္ၿပီး တိုင္းတာပိုင္းျခားမႈမ်ား အလွ်င္းကင္းေသာ ဂုဏ္သတၱိမဲ႕အာရုံမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္႕ အပရိစ ၦႏၷာဘာဇန ဓမၼ ဟု သာ ေခၚႏိုင္၏။ သိစိတ္ ႏွင္႕ အသိခံ အရာ ပိုင္းပိုင္းျခားျခားမရွိေသာ္လည္း အာလယ၀ိညာဏ္သည္ မိမိ၏ အာရုံ အပရိစ ၦႏၷာဘာဇန ဓမၼ သေဘာ ႏွင္႕လည္း အစစ္အမွန္ ပကတိ တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေနသည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင္႕ သိစိတ္ ႏွင္႕ အသိခံ ဒြယသဘာ၀ က မ်ိဳးေစ႕အေနႏွင္႕ ရွိေနခဲ႕ၿပီး ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုရေပမည္။

Ø  အာလယ၀ိညာဏ္သည္ သတၱ၀ါ၏ ေကာင္းဆိုးႏွစ္တန္ေလာကဓမ္ တရားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ဖန္တီးေနေသာ မူလအေျခခံ တရား ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွးေဟာင္း ဥပနိသွ်ဒ္က်မ္းမ်ား၏ အာတၼာန္ (Atman) ႏွင္႕ လံုး၀မတူေပ။ အဓိက ကြဲလြဲခ်က္မ်ားမွာ ==

(၁) အာတၼာန္ ၏ ပကတိအေျခခံလကၡဏာ မွာ တည္ၿမဲျခင္း နိစၥသေဘာ ျဖစ္ၿပီး အာလယ၀ိညာဏ္၏  ပကတိအေျခခံလကၡဏာ မွာ မတည္ၿမဲျခင္း အနိစၥသေဘာ ေျပာင္းလဲျခင္း ပရိဏာမသေဘာ ျဖစ္၏။
(၂) အာတၼာန္ ၏ သဘာ၀ သည္ သက္ေသျပဳအသိသက္သက္ (Bare witnessing) ျဖစ္ေသာ္လည္း အာလယ၀ိညာဏ္ ၏ သဘာ၀ မွာ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ဖန္တီးမႈ သေဘာ ျဖစ္၏။
(၃) အာတၼာန္ သည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈမ်ားကို လြန္ေနေသာ အဆံုးစြန္ေသာ အစစ္အမွန္တရား ျဖစ္ေသာ္လည္း အာလယ၀ိညာဏ္သည္ ကား ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈမ်ားကို မွီတြယ္ဆက္ႏြယ္ ျဖစ္ပြားေနရေသာ သခၤါရတရား သာ ျဖစ္္၏။

Ø  ဓမၼက်င္႕စဥ္ အား ျဖင္႕ ပကတိ သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္သြားေသာ အာလယ၀ိညာဏ္ ကိုမူ အာလယ၀ိညာဏ္ ဟုမေခၚေတာ႕ပဲ စင္ၾကယ္ေသာ ၀ိညာဏ္ (အမလ ၀ိညာဏ္) ေထာက္တည္ရာမဲ႕ ၀ိညာဏ္ (အပၸ႒ီတိ ၀ိညာဏ္) ဟု ေခၚဆို ၿပီး ၎ သည္ ေလာကုတၱရာ အစစ္ ျဖစ္ေလသည္။ အာလယ၀ိညာဏ္ သည္ ပရတႏၱရ သဘာ၀ ႏွင္႕ အတူတူပဲ ျဖစ္ၿပီး ပရတႏၱရ သဘာ၀ သည္သာ ပကတိရွိေနေသာ အဒြယ-စိတၱဘာ၀ ျဖစ္၏။[17]

(၂) စိတၱ၏ ဒုတိယအလႊာ ကို သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ (Sankilistha Vijnana) ဟု ေယာဂါစာရ ဒႆန က အမည္ေပးထား၏ အာလယ၀ိညာဏ္ သည္ မိမိ ၏ ပကတိ သဘာ၀ ကို အမွန္အတိုင္း မသိေသာေၾကာင္႕ (အ၀ိဇၨာ မ်ိဳးေစ႕ မ်ား က ဖံုးလႊမ္းကာဆီး ထားေသာေၾကာင္႕ ) မိမိ ကိုယ္ကို ပကတိအရွိ အတၱ အေန အျဖစ္ မွားယြင္းသံုးသပ္ မိေလေသာ အခါ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ အသြင္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ သည္ အတၱေမာဟ (အတၱအေမွာင္ဖံုးျခင္း) အတၱဒိ႒ိ (အတၱအရွိအယူ) အတၱမာန (မိမိဟူေသာ ေထာင္လႊားျခင္း) အတၱေပမ (မိမိကိုယ္ကို စြဲလန္းျခင္း) စေသာ တရားတို႕ ၏ေရေသာက္ျမစ္လည္းျဖစ္၏။

သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ သည္ စင္စစ္ မူလ အ-၀ိဇၨာတရား ၏ အမည္ ျဖစ္၏။ အာလယ၀ိညာဏ္ သည္ မိမိ ၏ ပကတိ သဘာ၀ ကို အမွန္အတိုင္း မသိေသာ အ၀ိဇၨာတရားေၾကာင္႕ မိမိ ကိုယ္ကိုလည္း ပကတိအရွိ အတၱသဘာ၀ အျဖစ္ ျမင္၏။ မိမိ မွ အပ အာရုံတရား ကို လည္း အတၱပိုင္ဆိုင္ ဆုပ္ကိုင္ ရာ အတၱနိယ တရား အျဖစ္ ျမင္၏။ ေယာဂါစာရ ဒႆနတြင္ အတၱ-အတၱနိယ ကို ဂါ-ဟ-ဂါဟက (ဆုပ္ကိုင္သူ ႏွင္႕ ဆုပ္ကိုင္ခံတရားမ်ား) အျဖစ္ယူဆပါ၏။ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ သည္ ေယာဂါစာရ ဒႆနတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑ တြင္ပါ၀င္ေန၏။ သံသရာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုး ၏ လက္သည္ တရားခံ မွာ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ ျဖစ္သလို သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ ဟူသည္မွာလည္း သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ ၏ အၾကြင္းမဲ႕ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈ ပင္ ျဖစ္၏။ စင္စစ္ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ သည္ အာလယ၀ိညာဏ္ မွ တစ္သီးတစ္ျခား တည္ေနေသာ အရွိဓမၼမဟုတ္ ပဲ အာလယ၀ိညာဏ၏ အတြင္းအဇၥ်တၱ မၿငိမ္သက္မႈ ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မွာ ႏွစ္ရပ္ရွိ၏။ ပထမ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မွာ စိတ္၏ သိမွတ္ခံစားတုန္႕ျပန္မႈဟူသမွ် ကို ကိေလသာတရားမ်ား ျဖင္႕ အေရာင္ဆိုးရန္ျဖစ္၏။ အစစ္အမွန္မရွိေသာ အတၱ ႏွင္႕ အတၱပိုင္ဆိုင္ ဆုပ္ကိုင္ ရာ အတၱနိယ တရား မ်ား အျဖစ္ ဒြိစံု ျဖစ္ေအာင္ ခြဲျခား ေပးေန သလို ဆုပ္ကိုင္သူ ႏွင္႕ ဆုပ္ကိုင္ခံတရားမ်ား အျဖစ္လဲ ေပၚလြင္ေစ ပါ၏။ ဤသို႕ အားျဖင္႕ သတၱ၀ါ တို႕ သိေနေသာ ေလာက အသီးသီး သည္ ေပၚလြင္လာေပ၏။

ဤသို႕ အတြင္း အျပင္ သိသူ အသိခံ ဒြိစံု ျဖစ္ေသာ အတုအေယာင္ ပရိကပၸိတ ေလာက ႀကီးေပၚလြင္လာေစ ရန္ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ သည္ အာလယ၀ိညာဏ္ အျဖစ္သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ အတိတ္ကံ မ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ) မ်ား ကို အသံုးခ်၏။ အတိတ္ကံ မ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ) ကြာျခား သေလာက္ ဆိုင္ရာ သတၱ၀ါတို႕ သိရ ျမင္ရ ရွင္သန္ရေသာ ေလာက အသီးသီး သည္ ေပၚလြင္လာေပ၏။ ဥပမာ ဆို ရလွ်င္ လူသား တို႕ က မိမိတို႕ ၏ အတိတ္ကံ မ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ) အရ ျမစ္ႀကီးတစ္စင္း ၌ ေရမ်ား စီးဆင္း ေနသည္ ဟု ေတြ႕ျမင္၏။ အဆိုပါျမစ္ကို နတ္ေဒ၀တာ တို႕ က ၎တို႕ အတိတ္ကံ မ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ) အရ အၿမိဳက္သုဒၶါရည္မ်ား အျဖစ္၎ ၿပိတၱာ တို႕ က ျပည္ပုပ္ေသြးပုပ္ရည္မ်ား အျဖစ္၎ ငရဲသတၱ၀ါတို႕ က ေခ်ာ္ရည္ပူ မီးက်ီမ်ား အျဖစ္၎ အသီးသီး ေတြ႕ ျမင္ၾကရမည္ျဖစ္၏။ ထိုထို သတၱ၀ါ အသီးသီး တို႕ သည္ မိမိတို႕ သိရ ျမင္ရ ရွင္သန္ရေသာ ေလာက တို႕ သည္ အာလယ၀ိညာဏ္ အျဖစ္သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ အတိတ္ကံ မ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ) မ်ား ကို ကုန္ၾကမ္းသဖြယ္ျပဳ၍ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ က လွည္႕စားဖန္ဆင္းထားသည္ ကို မသိေလပဲ အဟုတ္ရွိ အမွန္ရွိ ေလာကမ်ား အျဖစ္ စြဲ လန္း၍ ေနျပန္ေလသည္။

သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ ၏ ဒုတိယ လုပ္ငန္းတာ၀န္ မွာ သတၱ၀ါတို႕ သည္ မိမိတို႕ ၏ မသိမႈျဖင္႕ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ က လွည္႕စားဖန္ဆင္းထား ေသာ ေလာက အေပၚ တပ္မက္ျခင္း ရယူသိမ္းပိုက္လိုျခင္း စြဲလန္းျခင္း စူးနစ္ကၽြံ၀င္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လွ်က္ ေကာင္းမႈ (ကုသိုလ္တရား) ႏွင္႕ မေကာင္းမႈ (အကုသုိလ္တရား) မ်ား ကို ကမၼပထ ေျမာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေစျခင္း ျဖစ္၏။ ထိုသို႕ ျပဳမိေသာ ကမၼတရားမ်ား အေပၚ စြဲလန္းသိမ္းပိုက္လိုေသာ ေဇာ ေစတနာတို႕ အားျဖင္႕ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ သည္ ပစၥဳပၸန္ ကံမ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ)မ်ား ကို ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ အာလယ၀ိညာဏ္ အျဖစ္ သိမ္းဆည္း ထားျပန္၏။ ထိုထို ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ ပစၥဳပၸန္ ကံမ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ)မ်ား သည္လည္း အနာဂတ္ ကာလ တြင္ ဆိုင္ရာ ေလာက အေတြ႕ အႀကံဳမ်ား အျဖစ္ အက်ိဳးေပးေပလိမ္႕မည္ ျဖစ္၏။

ဤသို႕လွ်င္ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ သည္ အတိတ္ ကံမ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ)မ်ား အရ ပစၥဳပၸန္ေလာက ၏ အာရုံခံစားမႈမ်ား ကို ဖန္ဆင္းတည္ေဆာက္ ေနသလို ထို အာရုံခံစားမႈမ်ား ကို အမွန္သဘာ၀ အတိုင္း မျမင္ေသာေၾကာင္႕ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိေလသာ ႏွင္႕ ပစၥဳပၸန္ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ မ်ား ကို ပစၥဳပၸန္ ကံမ်ိဳးေစ႕ (ကမၼဗီဇ)မ်ား အျဖစ္ သိုမွီးျခင္း ကိုလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေနေလ၏။စင္စစ္ ေဗာဓိမ႑ိဳင္တြင္ တဏွာေယာက်ာ္း လက္သမား (ဂဟ ကာရက) ဟူ၍ ဘုရားရွင္ က်ဴးရင္႕ သည္ မွာ ဤ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ ပင္ျဖစ္ပါ၏။ ၎ ကို သိျမင္ပယ္သတ္ႏိုင္ျခင္း သည္သာ ဘ၀သံသရာ ကို အရင္းအျမစ္မွ သုတ္သင္ရွင္းလင္းႏိုင္သည္ မည္ပါ၏။

(၃) စိတၱ၏ တတိယအလႊာ မွာ မူ ျမင္သိစိတ္ ၾကားသိစိတ္ နံသိစတ္ အရသာသိစိတ္ ေတြ႕ထိသိစိတ္ ႏွင္႕ ေတြးသိစိတ္ မ်ား ျဖစ္ေသာ ၀ိညာဏ (၆) ပါးျဖစ္၏။ နက္ရိႈင္းေသာ အာလယစိတၱ ၏ တုန္ခါမႈ စီးေၾကာင္းမ်ားအျဖစ္ ျဖာထြက္လာေသာ ေၾကာင္႕ ပရ၀ီထိ၀ိညာဏ ဟူ၍လည္းေခၚေလ၏။ သတၱ၀ါ ၏ အာရုံသိေလာက တစ္ခုလံုး သည္ ပရ၀ီထိ၀ိညာဏ တို႕ ၏ နယ္ပယ္ပင္ ျဖစ္၏။

ဤေနရာတြင္ ေယာဂါစာရဂိုဏ္း၏ ဒႆနအျမင္သည္ ေရွးဦးဗုဒၶ၀ါဒ အဘိဓမၼာဂိုဏ္း မ်ား ၏ အျမင္မ်ား ႏွင္႕ လံုး၀ျခားနား ေနသည္ကို ေတြ႕ ရေလသည္။ သဗၺတၳိ၀ါဒ ဂိုဏ္း ၏ အျမင္တြင္ ၀ိညာဏ (၆) ပါး ျဖစ္ေပၚလာပံုမွာ အတြင္းဒြါရမ်ား ျဖစ္ေသာ မ်က္စိ နား ႏွာ လွ်ာ ကိုယ္ စိတ္ (မေနာ) တို႕ ႏွင္႕ အျပင္အာရုံမ်ား ျဖစ္ေသာ အဆင္း အသံ အနံ႕ အရသာ အထိေတြ႕ ႏွင္႕ ဓမၼာရုံ မ်ား တိုက္ခတ္မိရာ မွ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး သိစိတ္ သည္ မိမိ ၏ ဗဟိဒၶ ရွိ အာရုံ ကို ပကတိ အတိုင္း သိရွိျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ သိစိတ္ ႏွင္႕ ဒြါရမ်ား ရွိသလို ျပင္ပ အာရုံေလာကႀကီးလည္း ပကတိ တည္ရွိေနသည္ဟု သဗၺတၳိ၀ါဒ ဂိုဏ္း ၏ အျမင္ က ဆိုသည္။ ယင္း အျမင္ ကို ေယာဂါစာရဂိုဏ္း၏ ဒႆနအျမင္ က လက္မခံေပ။ ေယာဂါစာရဂိုဏ္း၏ ဒႆနအျမင္ တြင္ ျပင္ပ ဗဟိဒၶေလာကႀကီးသည္ သီးျခားပကတိ ရွိေနသည္မဟုတ္ေပ။ အထက္တြင္ ဆိုခဲ႕သည္႕ အတိုင္း အာလယ၀ိညာဏ္ အတြင္း ၌ ကိန္း၀ပ္တည္ရွိေနေသာ ကံမ်ိဳးေစ႕ မ်ား က သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ ေၾကာင္႕ ဖူးပြင္႕ေပါက္ဖြား လာရာတြင္ သိမႈခဏတိုင္း အတြင္းဒြါရမ်ား ႏွင္႕ အတြင္းဒြါရမ်ားအေန ျဖင္႕ အစံုအစံု ေပၚေပါက္ ေနျခင္း ျဖစ္၏။

ေယာဂါစာရဂိုဏ္း က ဤျဖစ္စဥ္ ကို အိပ္မက္ ႏွင္႕ ရူပကတင္စားျပ ေလသည္။ အိပ္မက္ မက္သူသည္ မိမိ အိပ္မက္တြင္း ၀ယ္ ျပင္ပ အာရုံလႈံ႕ေဆာ္မႈ မပါပဲ ႏွင္႕ ေတာေတာင္ေရေျမကို လဲ ျမင္ေတြ႕ ရသလို နန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ကိုလဲ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ သည္။ အိပ္မက္ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင္႕ အိပ္မက္လူသား သည္ စင္စစ္ အိပ္မက္သူ၏ စိတ္တြင္း ၌ ကိန္းေအာင္းေနေသာ အမွတ္ သညာ ႏွင္႕ ခံသားမႈမ်ား၏ ရုပ္လံုးမ်ားသာ ျဖစ္သကဲ႕ သို႕ သတၱ၀ါတို႕ သိျမင္ေနေသာ အာရုံ ၆ ပါး ေလာက သည္လည္း စင္စစ္ သိစိတ္၏ ျပင္ပတြင္ ရွိေနေသာ ဗဟိဒၶတရားမ်ား မဟုတ္ေပ။ ျပင္ပဗဟိဒၶေလာက ဟူ၍ မရွိေသာ ေၾကာင္႕ အတြင္း အဇၥ်တၱဟူ၍လည္း မရွိႏိုင္ေပ။ သိသူ (သိစိတ္) ႏွင္႕ အသိခံ (ျပင္ပေလာက) ဟူသည္မွာ အာလယ ၀ိညာဏ္ ႏွင္႕ သံကိလိ႒ ၀ိညာဏ္ တို႕ က အေယာင္ေဆာင္ ျပသေသာ အတုအေယာင္ (ပဋိဗိမၺ) ေလာက သို႔မဟုတ္ ကံလႊမ္းမိုးခ်က္ခံ ရသည္႕ စိတ္အေတြးက ဖန္ေဆာင္ေသာ ပရိကပၸိတ သဘာ၀ သက္သက္ အေနျဖင္႕သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေယာဂါစာရဂိုဏ္း က ဆိုပါသည္။

ပိုမို ရွင္းလင္းေအာင္ အမ်ားသိလြယ္ျမင္လြယ္ေသာ ဥပမာ ျဖင္႕ ျပပါဦးမည္။ ရုပ္ရွင္ဖလင္ ႀကိဳးေခြ ကို ျပစက္မွ မီးျဖင္႕ထိုး၍ ပိတ္ကားအျဖဴေပၚထင္ေစေသာ အခါ အရုပ္သ႑ာန္မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚလာရပံုႏွင္႕ ဥပမာ စပ္ဟပ္ၾကည္႔ပါ။ ဤ ဥပမာ တြင္ ရုပ္ရွင္ျပစက္မွ ထြက္လာေသာမီးေရာင္ သည္ မူလ သန္႕စင္ေသာ အာလယ၀ိညာဏ္ ႏွင္႔ အလားတူ၏။ ထို မီး အလင္းဓါတ္သည္ ဖလင္ေကာ္ျပား ေပၚမွ ေထြေထြရာရာ ရုပ္ပံုမ်ား ကို ျဖတ္သြားေသာ္ အခါ၀ယ္ မူလ အလင္းစစ္ ကဲ႕ သို႕ မသန္႕စင္ႏိုင္ေတာ႕ ၿပီ။ ဤေနရာတြင္ ဖလင္ေကာ္ျပား ကို သံကိလိ႒၀ိညာဏ္ ကဲ႕သို႕ မွတ္ယူႏိုင္၏။ ရုပ္ရွင္ဖလင္ ႀကိဳးေခြ ကို ျပစက္မွ မီးျဖင္႕ထိုး၍ ပိတ္ကားအျဖဴေပၚထင္ေစေသာအခါ ေပၚေပါက္လာေသာ အရုပ္သ႑ာန္မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ကိုမူ ၀ိညာဏ (၆) ပါး ႏွင္႕ ယင္းတို႕ ၏ တြဲဖက္ အာရုံ (၆) ပါး ေလာက ကဲ႕သို႕ မွတ္ယူႏိုင္၏။

ေရွးေဟာင္း ေယာဂါစာရ ဆိုင္ရာ စာေပမ်ား တြင္လည္း ဤ ၀ိညာဏ (၃) ပါး ၏ ဆက္သြယ္မႈ ကို ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၏ လိႈင္းလံုးမ်ား ႏွင္႕ ဥပမာ ေဆာင္ေလ႕ရွိ၏။ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၏ မူလ သဘာ၀ သည္ တည္ၾကည္ၿငိမ္သက္ေသာ သဘာ၀ ျဖစ္၏။ ပကတိ တည္ၿငိမ္ေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၏ သေဘာသည္ အာလယ၀ိညာဏ္ ႏွင္႔ အလားတူ၏။ ေလျပင္းမုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္ေလေသာအခါ ပကတိ တည္ၿငိမ္ေသာ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၏ သေဘာသည္ ေဖါက္ျပန္ ေရြ႕ေလ်ာ ကာ မတည္မၿငိမ္ပဲ လိႈင္းတံပိုးမ်ား ထၾကြလႈပ္ရွား လာၾကဘိသကဲ႕သို႕ သံကိလိ႒၀ိညာဏ္ တည္းဟူေသာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္ေလေသာအခါ ပကတိ တည္ၿငိမ္ေသာ အာလယ၀ိညာဏ္ သည္ ေျခာက္စံုေသာ သိစိတ္ ႏွင္႕ အသိခံ လိႈင္းတံပိုးမ်ား အျဖစ္ သို႕ ေျပာင္းလဲ ထၾကြလႈပ္ရွား လာၾကေလသည္။

ဆိုခဲ႕ၿပီးေသာ အာလယ၀ိညာဏ္ သံကိလိ႒၀ိညာဏ္ ႏွင္ ပရ၀ီထိ၀ိညာဏ္ မ်ား ကို ေရွးဦးဗုဒၶ၀ါဒ မွ ကိေလသာ-ကမၼ-၀ိပါက ၀ဋ္မ်ား လည္ပတ္ပံုႏွင္႔ လည္း ထပ္တူျပဳေလ႕လာ ႏိုင္ပါ၏။ အာလယ၀ိညာဏ္ သံကိလိ႒၀ိညာဏ္ တို႕ သည္ ကိေလသာ၀ဋ္ သဖြယ္ျဖစ္၏။ ယင္းတို႕ လႈပ္ရွားသက္၀င္မႈေၾကာင္႕ ျဖစ္ေပၚေနရေသာ ပရ၀ီထိ၀ိညာဏ္ မ်ား သည္ ရႈေထာင္႕တစ္ခုက ၾကည္႕ လွ်င္ အက်ိဳးဆက္တရားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ၀ိပါက၀ဋ္ ဟုဆိုႏိုင္ၿပီး ေနာက္ရႈေထာင္႕တစ္ခုက ၾကည္႕လွ်င္ ကမၼမ်ိဳးေစ႕အသစ္မ်ား ကို ဖန္တီးေနေသာေၾကာင္႕ ကမၼ၀ဋ္ ဟုလည္းေခၚႏိုင္ပါ၏။

ေယာဂါစာရ ဒႆန သည္ နာမ္၀ါဒ မဟုတ္
ေလာက သံသရာဟူသည္ ဤ ၀ိညာဏ အလႊာ (၃) ပါး တြင္ ကိေလသာ-ကမၼ-၀ိပါက ၀ဋ္မ်ား တရစပ္ ဖန္ဆင္းလည္ပတ္ ေနေသာ ျဖစ္စဥ္သာ ျဖစ္၏။ သတၱ၀ါ အသီးသီး တို႕ ၏ သုခ ဒုကၡ ခံစားရာ ေထြေထြရာရာ ဘုံဘ၀ ႒ာန တို႕ သည္ လည္း ဂႏၶဗၺနတ္တို႕ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ အတုအေယာင္ မာယာေလာက မ်ားကဲ႕ သို႕ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္ အရိပ္အေယာင္ သက္သက္ ၀ိညတ္သက္သက္ မ်ားသာ ျဖစ္ၾကပါ၏။ ထို႕ေၾကာင္႕ ေယာဂါစာရ ဒႆန ကို ၀ိညတၱိမတၱ၀ါဒ ဟု ေခၚဆိုျခင္း သည္ သင္႕ေလွ်ာ္၏။ ေလာကသံုးပါး ႏွင္႔ အနႏၱ သတၱ၀ါ တို႕ သည္ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္ အရိပ္အေယာင္ သက္သက္ ၀ိညတ္သက္သက္ မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္၏။

ေယာဂါစာရ ဒႆန ၏ အဘိဓမၼာ တြင္ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္ အရိပ္အေယာင္ သက္သက္ ေလာက ကို ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အေျခခံယူနစ္ ဓမၼတရား မ်ား ကို အမ်ိဳးအစားေပါင္း (၁၀၀) အထိ အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ မႈ မ်ား ျပဳခဲ႕ ၏။ အက်ဥ္းအား ျဖင္႕ ေရတြက္ ေဖၚျပရလွ်င္ ေအာက္ ပါအတိုင္း ျဖစ္၏။

·         ၀ိညာဏဓါတ္ (၈)ပါး (စကၡဳ-ေသာတ-ဃာန-ဇိ၀ွာ-ကာယ-မန-သံကိလိ႒-အာလယ၀ိညာဏ္ စသည္…..)
·         သာမည ေစတသိက္ (၅) ပါး ( ဖႆ-မနသိကာရ-ေ၀ဒနာ-သညာ-သခၤါရ ေစတနာ)
·         ၀ိေသသ ေစတသိက္ (၅) ပါး ( ဆႏၵ-အဓိေမာကၡ-မွတ္ဥာဏ္-သမာဓိ-ပညာ)
·         ကုသိုလ ္ေစတသိက ္(၁၁) ပါး    (သဒၶါ-ဟီရိ-ၾသတပၸ-အေလာဘ-အေဒါသ-အေမာဟ-၀ီရိယ-ဓီတိ-ဥေပကၡာ-အဟိ ံသာ စသည္…..)
·         အကုသိုလ္ေစတသိက္ (၆) ပါး (ေလာဘ-ေဒါသ-ေမာဟ-မာန-၀ိစိကိစၦာ-မိစၦာဒိ႒ိ)
·         အရံ အကုသိုလ္ေစတသိက္ (၂၀) (ေကာဓ-ဣႆာ-မစၦရိယ-မာယာ-သာေထယ်-မုသာ-ဟိ ံသာ-မာန-အဟီရိက- အေနာတပၸ-ဥဒၵစၥ-ထိန-မိဒၶ-သံသယ-မဒၵ-ကုကၠစၥ-အမနသိကာရ စသည္…)
·         အေနကႏၱ ေစတသိက္ (၄) ပါး (ေနာင္တ-ငိုက္ၿမီးျခင္း-ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း-စူးစမ္းျခင္း)
·         ရူပ (၁၁) ပါး (မ်က္စိ နား ႏွာေခါင္း ကိုယ္ လွ်ာ အဆင္း အသံ အနံ႕ အထိေတြ႕ အရသာ စိတ္ဖန္ရုပ္သြင္)
·         စိတၱ၀ိပၸယုတၱ တရား (၂၄) ပါး (ပညတ္တရားစုမ်ား)
·         အသခၤတ ဓမၼ (၆) ပါး (အာကာသ- ပဋိသခၤါနိေရာဓ-အပဋိသခၤါနိေရာဓ-သဘာ၀နိေရာဓ-နိ၀ိကပၸနိေရာဓ-တထတာ)

အထက္ေဖၚျပပါ ဓမၼတရား တို႕ သည္ အသဂၤ၏ အဘိဓမၼသမုစၥယ က်မ္းႀကီး ၏ အလို ျဖစ္ၿပီး ၎တို႕ အားလံုး သည္ ပရိကပၸတိ-ပရတႏၱရ-ပရိနိပၹနၷ သဘာ၀ (၃) ပါး အတြင္း တြင္ အက်ဳံး၀င္ ေနေသာ တရားစု မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။
ထို႕အျပင္ ေယာဂါစာရ ဒႆန ကို စိတၱမတၱ၀ါဒ ဟု ေခၚဆိုျခင္းသည္ ၎ ကို နာမ္၀ါဒ ျဖစ္သည္ဟု မထင္မွတ္သင္႕ေပ။ နာမ္၀ါဒ ၏ သေဘာ မွာ မူလနာမ္စြမ္းအင္တရားႀကီးတစ္ခုသည္ မေျပာင္းမလဲ အၿမဲတည္ေနၿပီး ၎မွ မိမိ ကိုယ္ပိုင္စြမ္းအင္ သတၱိအားျဖင္႕ ေလာကသံုးပါး ႏွင္႔ အနႏၱ သတၱ၀ါ တို႕ ကို ဖန္ဆင္းခဲ႕သည္ ဟူေသာ အျမင္မ်ိဳး ျဖစ္၏။ ေလာကရွိ ထာ၀ရဘုရားရွိ၀ါဒ (Theism) မ်ား အားလံုးသည္ အဆိုပါ နာမ္၀ါဒ မ်ိဳး ျဖစ္ၾက၏။ ဘာကေလ ေဟဂယ္ ဘရက္ဒေလ စေသာ အေနာက္တိုင္း ဒႆနပညာရွင္မ်ား ၏ တကၠိကနာမ္၀ါဒ (Metaphysical Idealism) မ်ား သည္လည္း အဆိုပါ နာမ္၀ါဒ မ်ိဳး ျဖစ္ၾက၏။ တကၠိကနာမ္၀ါဒ ဟူသည္ သႆတ၀ါဒ တစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ဗုဒၶ၀ါဒ အေျခခံေသာ ေယာဂါစာရ ဒႆန အေနျဖင္႕ လက္ခံ ႏိုင္ေသာ အျမင္မဟုတ္ေပ။ ေလာကမာယာ သည္ စိတ္ ပန္းခ်ီ စိတ္ပန္းပု စိတ္ဂီတ သာ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သိမႈေဗဒအျမင္ျဖင္႕သာ ခ်ဥ္းကပ္ျပျခင္း ျဖစ္၏။

ေယာဂါစာရဒႆန အျမင္တြင္ စိတၱ ၏ သရုပ္သကန္ ကို အလြန္ေ၀ေ၀ဆာဆာ ခ်ဲ႕ထြင္ရွင္းျပ ထားၿပီး စိတၱ သည္ အၿမဲ ေျပာင္းလဲစီးဆင္းလႈပ္ရွားေနေသာ အစဥ္ (Dynamic Process) အျဖစ္သာ ျမင္ေလသည္။ ထို စိတၱ ၏ အႏွစ္သာရ မွာ လည္း ပကတိအရွိတရားသေဘာမ်ား ဆိတ္သုဥ္းျခင္း ဟူေသာ ပရမတၳ-နိႆဘာ၀ (သို႕) ပရိနိပၹႏၷ သဘာ၀ (သို႕) သုညတာ သာ ျဖစ္ေလသည္။ ေယာဂါစာရ၏ အျမင္၍ ယင္း သုညတာသဘာ၀ သည္ သာလွ်င္ အဆံုးစြန္ေသာအရွိတရား (Absolute Reality) ျဖစ္ၿပီး သုညတာ ကို ပကတိ သူ႕သဘာ၀ အတိုင္းသူ ရွိေနေသာ အတိုင္းတိုင္းသေဘာ (တထတာ) ဟူ၍လည္း ေခၚဆို ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ႕၏။ ဓမၼတရားဟူသမွ်တို႕ ၏ ျဖစ္ၿမဲနိယာမ သေဘာသဖြယ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ဓမၼတာ ဟူ၍လည္း ေခၚဆို ႏိုင္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ႕၏။

ဤ အယူအဆမ်ား သည္ ေႏွာင္းကာလ တြင္ တထဂတ-ဂဗၻ သုတၱန္မ်ား အျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ႕ ၿပီး ပီျပင္ထင္ရွားေသာ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဆိုင္ ရာ အယူအဆမ်ား အျဖစ္သို႕ ပြင္႕ကားတိုးတက္ခဲ႕ ၏။ (တထဂတ-ဂဗၻ သုတၱန္မ်ား အေၾကာင္း ကို “ ဗုဒၶ-သဘာ၀ (Buddha Nature) ႏွင္႕ ဗုဒၶ၏ ကာယ(၃)ပါး အေၾကာင္း” အခန္းတြင္ ဆက္လက္ တင္ျပ ပါမည္။) တထတာ ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳသိျမင္ႏိုင္ရန္ မွာ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ-ေယာဂက်င္႕စဥ္ အားထုတ္ျခင္းမွ အပ မရွိ ေၾကာင္း အသဂၤ၏ ေယာဂါစာရဘူမိ က်မ္း ႀကီးက လည္း ညႊန္ျပ ေနပါ၏။ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာဆိုင္ ရာ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ-ေယာဂက်င္႕စဥ္ အားထုတ္ျခင္း ႏွင္႕ ေဗာဓိသတၱ မဂ္ က်င္႕စဥ္ ၏ တက္စဥ္မ်ား ကို ေရွ႕တြင္ ေရးသားေဖၚျပလတၱံေသာ “ေဗာဓိသတၱဘူမိ (၁၀) ပါး ႏွင္႕ မဂ္လမ္း က်င္႕စဥ္” အခန္းတြင္ ပိုမို ရွင္းလင္းစြာ အေသးစိတ္ ေရးသား ေဖၚျပ သြားမည္ ျဖစ္ ပါသည္။              ။


[1] Conze, Edward. Thirty Years of Buddhist Studies. 1934-1972. San Francisco: Wheelwright Press, 1980, p. 102.
[2] Nagao, Gadjin. Madhyamika and Yogacara: A Study of Mahayana Philosophies. Albany: State University of New York Press, 1991
[3] Sclunithausen, Lambert. "On the Problem of the Relation of Spiritual Practice and Philosophical Theory in Buddhism," in German Scholars on India. Contributions to Indian Studies, vol. 2. Bombay: Nachiketa Publications, 1976, p.238.
[4] See John Powers' edition and translation of the Samdhininnocana in Wisdom of Buddha: The Samdhininnocana Mahayana Sutta: Essential Questions and Direct Answers for Realizing  Enlightenment. Berkeley: Dharma Publishing, 1994.) For the use of the terms cittamiitra and vijiiaptimiitra in the Mahayanasamgaha. see, for example, 2:7. {See Etienne Lamotte's edition and translation of the Mahayanasamuaha in La Somrne du Grand V Blicule d'Asail&a(Mahayanasamgaha). 2 vols. Louvain: Universite de Louvain, 1973.)
[5] Eckel, Malcolm David. "Bhavaviveka's Critique of Yogacara Philosophy in Chapter XXV of the Puijfiapradip3." in Miscellanea Buddhica. Indiske Studier 5. Christian Lindtner, ed. Copenhagen: 1985, p. 25.)
[6] Jones, Elvin W. "Buddhist Theories of Existents: The Systems of Two Truths"
in Mahayana Buddhist Meditation: Themy and Practice. Minoru Kiyota, ed.
Honolulu: The University Press of Hawaii, 1978, p. 19
[7] Murti, T.R.V. The Central Philosophy of Buddhism. Boston: Unwin
Paperbacks, 1980,p. 104.)
[8] Chatterjee, K.N. Vasubandhu's Vijfiaptimitratisiddhi with Sthiramati's Commentary. Varanasi: Kishor Vidya Niketan, 1980, p. xxxvi  Stcherbatsky, Theodor. The Madhy3nta-vibhaIi2a: Discourse onDiscrimination Between Middle and Extremes. Leningrad: BibliothecaBuddhica vol. 30, 1936, p.
[9] Suzuki. Daisetz Teitaro. "The Lankavatara Sutra as a Mahayana Text. In Especial Relation to the Teaching of Zen Buddhism." EB 4 (1928) p. 255.
[10] Paul, Diana Y. Philosophy of Mind in Sixth-CenturY China: Paramartha's 'Evolution of Consciousness.' Stanford: Stanford University Press, 1984, p. 5
[11] King, Richard. "Early Yogacara and its Relationship with the Madhyamaka School." PEW 44:4 (1994) 659-683
[12] Griffiths (1986) pp. 77-79.
[13] Sponberg, Alan. "The Trisvabhdva Doctrine in India and China: A Study of Three Exegetical Models." Ryukoku Dai&aIru Bukkyo BUDka Kenk;yujo Kiyo XXI (1983)  p. 97.
[14] (see Maitreyanatha 1937 and See Urban and Griffiths 1994: 15 and Sthiramati 1937: 10).
[15] TriTZikA v. 5,see Vasubandhu 1984; cf. SaTdhinirmocana 5: 5, see Lamotte 1935; Waldron 2003: 97–101, 138)
[16] on MadhyAntavibhAga 1: 3, see Maitreyanatha 1937; cf. MahAyAnasaTgraha 1: 61, see Maitreyanatha 1970)
[17] "With the non-apprehension of duality, the appearance of duality collapses, and with this collapse, the actual nature is realized as the non-existence of duality." — Trisvabhavanirdesa, verse 33.
-- 

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...