Wednesday, October 31, 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး - မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) အဖြဲ႔အစည္းတည္ေထာင္ျခင္း (၂၄)ႏွစ္ေျမာက္


by Nyo Htet on Wednesday, October 31, 2012 at 9:56am 

(၁) ၁၉၈၈ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးက ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)သည္ 

- တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္စံု ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး
- ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ရရွိေရး
- ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
- ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းေရး
ဟူေသာ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ေလးရပ္ကို အခိုင္အမာ ကိုင္စြဲလ်က္ ၂၄ ႏွစ္ တိုင္တိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။


(၂) ဤ ၂၄ ႏွစ္တာ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးၾကမ္းအတြင္း မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)မွ က်ဆံုး ရဲေဘာ္ ၆၂၇ ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ရဲေဘာ္ ၃၉၉ ဦး ေပးဆပ္ခဲ့မႈအား အေလးအနက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားမွ ယေန႔တိုင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္အတူ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာစြာျဖင့္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္လ်က္ရွိသည့္ မကဒတ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ရဲေဘာ္မ်ား အားလံုးကို ဦးညြတ္အေလးျပဳ လိုက္ပါသည္။

(၃) ယေန႔ကာလသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသစ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေနသည္ဟု ရႈျမင္သည္။ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးထဲပါ၀င္ေနျခင္း၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ လူထုၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ယခင္ထက္ ပိုမိုနီးကပ္စြာ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္လာျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္က ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရမ်ားအား တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို လာေနသည့္ ကာလျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထု၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အပါအ၀င္ အေျခခံ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ရပိုင္ခြင့္ မ်ား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ အင္အားစုအားလံုး အတူတကြ အလံုးစံု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မေရာက္ရွိ ေသးေပ။ သတိရွိရွိျဖင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားၾကားမွ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံေနရသည့္ ကာလဟု မွတ္ယူသည္။

(၄) တဆက္တည္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဴပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ေက်ာရိုးေပၚမွ ေပၚထြက္လာသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာေနျခင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းမ်ားကို အျပဳသေဘာအေနျဖင့္ ၾကိဳဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာခြင့္မရွိသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္၏ သမိုင္း သင္ခန္းစာကို မိမိတို႕အားလံုး ေကာင္းစြာထုတ္ယူၾကရန္ လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္

(က) ယေန႔ကာလျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို အျမန္ဆံုး ရပ္စဲသြားရန္အတြက္ လက္ရွိ အစိုးရ အေနျဖင့္ တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာေဆာင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံ မႈရွိရွိျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊

(ခ) တရားမွ်တမႈ (Justice)၊ တန္းတူရည္တူမႈရွိ (Equality)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ (Political Rights) တို႔ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုး ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရး၊

(ဂ) ထိုမွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံ သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရး အပါအဝင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ ေပၚထြန္းေရး တို႔အတြက္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု အေလးအနက္ယံုၾကည္သည္။
သို႔မွသာ ရည္ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဆိုသည့္ ရလဒ္ ေကာင္းမ်ားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

(၅) ဤပကတိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေအာက္တြင္ မိမိတို႔ မကဒတ (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္) အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာမႈမ်ား ရွိေနသလို တဖက္ တြင္လည္း ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္အတူ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ တတိုင္းျပည္လံုး လကၡဏာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားတြင္ အခိုင္အမာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုက်ေရာက္သည့္ ၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ မကဒတ (ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္) ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္းေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု မုခ်ေအာင္ရမည္။
ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (မကဒတ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္)
ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...