Tuesday, March 15, 2016

“မရွိလည္းျဖစ္တယ္”


NLD ကတင္ေျမွာက္တဲ့ ဒုုတိယသမၼတေလာင္းေတြက အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိလိုု႔ တုုိင္းျပည္ကိုု တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေအာင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္ပါ့မလားဆုုိၿပီး ေတာ့ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေျပာဆိုုေနၾက တာကိုု ျမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း မသိလိုု႔ နားမလည္လိုု႔ ရုုိးရိုုးသားသား ေျပာ ဆိုုၾကတာပါ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ သိသိႀကီးနဲ႔ အ ျပစ္မရွိ အျပစ္ရွာၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုုကိုု ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ၀ါဒျဖန္႔ေျပာဆုုိ ေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္တမ္းက ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံကိုု အုုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူဟာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိဖိုု႔ထက္ စိတ္ေနသေဘာထား ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ၿပီးေတာ့ ပညာရွိဖိုု႔၊ သတိရွိဖိုု႔၊ ကရုုဏာရွိဖိုု႔၊ ကိုုယ္ က်င့္တရားေကာင္းမြန္ဖိုု႔ပဲ လိုုတာပါ။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိေပမယ့္လည္း စိတ္ေန သေဘာထား ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ၿပီးေတာ့ ပညာရွိရင္ သတိရွိရင္ ကရုုဏာရွိရင္ ကိုုယ္က်င့္ တရားေကာင္းရင္ တုုိင္းျပည္ကိုု တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေအာင္ အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္ပါ တယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီးက ‘ပညာျပည့္၀၊ ႏွလံုုးလွ ေသာ္၊ ကိစၥႀကီးငယ္၊ ေဆာက္သဖြယ္လ ွ်င္၊ က်ဥ္းက်ယ္ထြင္းေဖာက္၊ ျဖတ္ေတာက္လိုု ရာ၊ ၿပီးႏုုိင္စြာ၏။ ပညာမသံုုး၊ ႏွလံုုးမေပ်ာင္း၊ လက္ရံုုးေကာင္းကား၊ တစ္ေၾကာင္းမ ွ်သာ၊ စူးပမာသုုိ႔၊ လိုုရာကိစၥ၊ မ်ားမက်တည့္။’လိုု႔ စပ္ဆုုိေတာ္မူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ေဆာက္က သစ္သားမ်ားကိုု လိုုရာပံုုစံကိုုရရွိေအာင္ ထြင္းေဖာက္ျဖတ္ေတာက္ႏုုိင္သလိုု စိတ္ေနသေဘာထား ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ ပညာရွိမ်ားဟာလည္း အေရးကိစၥႀကီးငယ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳလာတဲ့အခါမွာ လိုုအပ္သလိုု ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုုိင္စြမ္းရွိ ၾကပါတယ္။ စိတ္ေနသေဘာထားလည္းေျဖာင့္မတ္ျခင္းမရွိ၊ ပညာလည္းမရွိတဲ့သူမ်ားဟာ အေရးကိစၥႀကီးငယ္မ်ား ႀကံဳေတြ႔လာတဲ့အခါမွာ တစ္ေၾကာင္းတည္းသာ ထြင္းေဖာက္ႏုုိင္ စြမ္းရွိတဲ့စူးလိုုမ်ိဳး လိုုရာကိစၥကိုု လိုုအပ္သလိုု ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာက္ရြက္ႏုုိင္ စြမ္းမရွိၾကဘူးလိုု႔ ဆိုုလိုုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ မဃေဒ၀လကၤာသစ္က်မ္းမွာ ‘ပညာရွိသူ၊ လူတိုု႔ေရာက္ရာ၊ တုုိင္းျပည္ရြာကား၊ မ်ားစြာအုုိင္ထံုုး၊ ကန္လံုုးေမာက္လ ွ်မ္း၊ ဗူးခရမ္းႏွင့္၊ ပဲႏွမ္းညႊန္႔ရွင္၊ ေကာက္ပင္ျမက္သစ္၊ ပြားေၾကာင္းျဖစ္သား၊ ခုုႏွစ္ခုုႏွစ္လီ၊ ရက္ညီသြန္ၿဖိဳး၊ ရြာသည့္မုုိးသုုိ႔၊ လူမ်ိဳးတကာ၊ ရခ်မ္း သာ၏’လိုု႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီးက စပ္ဆိုုထားေတာ္မူပါတယ္။
ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုုိင္မ်ား ျပည့္လ ွ်ံသြားေအာင္ ခုုႏွစ္ရက္ခုုႏွစ္လီရြာသြန္းလိုုက္တဲ့ မုုိးႀကီး ဟာ ဗူး ခရမ္း ပဲ ႏွမ္း ေကာက္စပါးပင္မ်ားကိုု ရွင္သန္ႀကီးထြားႏုုိင္ေစပါတယ္။ ထိုု႔အတူပါ ပဲ ပညာရွိတုုိ႔ေရာက္အရပ္ တုုိင္ျပည္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားဟာလည္း ထိုုပညာရွိကိုုအမွီျပဳၿပီးေတာ့ ႀကီး ပြားခ်မ္းသာရာရမယ္ဆိုုတာ ေသခ်ာပါတယ္လိုု႔ ဆုုိလိုုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္လံုုးလံုုး အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိေပမယ့္ စိတ္ေနသေဘာထား ျဖဴစင္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းလည္းမရွိ၊ ပညာလည္းမရွိ၊ သတိလည္းမရွိ၊ ကရုုဏာလည္းမရွိ၊ ကိုုယ္က်င့္တရားလည္း ေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိၾကတဲ့သူေတြ တုုိင္းျပည္ကုုိ တက္အုုပ္ခ်ဳပ္သြား လိုု႔ မိမိတုုိ႔တုုိင္းျပည္ဟာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုုးစာရင္း၀င္ ႏုုိင္ငံျဖစ္သြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေသနတ္သံတဒိုုင္းဒိုုင္း အေျမာက္ဆံ ဗံုုးဆံေတြ တ၀ုုန္း၀ုုန္းေအာက္မွာ ျပည္သူလူ ထုုဟာ ေျပာျပလိုု မဆံုုးႏုုိင္ေလာက္တဲ့ ဆင္းရဲဒုုကၡအတိ ေရာက္ခဲ့ၾကရပါေသးတယ္။ ျပည္ ပႏုုိင္ငံအသီးသီးကိုု ထြက္ၿပီးေတာ့ အလုုပ္လုုပ္ၾကတဲ့သူေတြလည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံသားဆုုိၿပီး ေတာ့ အႏွိမ္ခံရ အႏုုိင္က်င့္ခံရနဲ႔ ေျပာမယံုု ႀကံဳဖူးမွသိမယ့္ ဆင္းရဲဒုုကၡမ်ိဳးစံုုကိုု ႀကံဳေတြ႔ခံ စားၾကရပါတယ္။ ကိုုယ့္သမီးရင္းကိုု မျဖစ္စေလာက္ေငြကေလးနဲ႔ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ ျပည့္ တန္ဆာအျဖစ္ ေငြ၀ယ္မယားအျဖစ္ တရုုတ္ႏုုိင္ငံသားမ်ားကိုု ေရာင္းခ်စားေသာက္ၾကရတဲ့ ဘ၀ကိုု ေရာက္ရွိသြားၾကပါတယ္။
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး ပညာမရွိတဲ့ ကရုုဏာမရွိတဲ့ ကိုုယ္က်င့္တရားမေကာင္းတဲ့ အဂတိလိုုက္စားတဲ့ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနစဥ္ကာလက ျပည္သူလူထုုႀကီး ေတြ႔ႀကံဳခံ စားခဲ့ၾကရတဲ့ ဆင္းရဲဒုုကၡေတြကိုု မဟာျဗေဟၼ လ ွ်ာကုုေဋနဲ႔ ကပ္ကမၻာေပါင္းမ်ားစြာ ထုုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားေနရင္ေတာင္မွ ကုုန္ဆံုုးႏုုိင္ဖြယ္ရာမရွိပါဘူး။ ေျပာျပတဲ့ျဗဟၼာပဲ အေမာဆိုု႔ ေသသြားမွာပါ။ အေၾကာင္းအရာက ကုုန္ဆံုုးမွာမဟုုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီးက ‘ပညာသမ္ပဇဥ္၊ ဥာဏ္မ ယွဥ္ပဲ၊ ဥယ်ာဥ္သည္မုုိက္၊ စရိုုက္မေကာင္း၊ ေမ်ာက္အေပါင္းတုုိ႔၊ ေရေလာင္းခုုိင္းမွား၊ က်ိဳး ပ်က္ျပား၏၊ တရားအျမစ္၊ စစ္ေသာတဖူ၊ အရင္းယူက၊ ခိုုင္းသူအမုုိက္၊ ကဲ့ရဲ႕ထုုိက္၏’လိုု႔ မဃေဒ၀လကၤာသစ္က်မ္းမွာ စပ္ဆုုိေတာ္မူခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေရးအရာကိစၥမ်ားကိုု လုုပ္ကုုိင္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ပညာဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး စဥ္းစားေ၀ ဖန္ ျပဳလုုပ္ရမယ္။ ဒီလုုိမွမဟုုတ္ရင္ ပညာမရွိတဲ့ဥယ်ာဥ္မွဴးလူမုုိက္က ေမ်ာက္ေတြကိုု သစ္ ပင္ေရေလာင္းခုုိင္းမိလိုု႔ ဥယ်ာဥ္တစ္ခုုလံုုး ပ်က္စီးသြားရသလိုုမ်ိဳး အက်ိဳးစီးပြားပ်က္ျပားရ တတ္တယ္။ ဥယ်ာဥ္ႀကီးပ်က္စီးရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကိုု ရွာေဖြၾကည့္ရင္ ေမ်ာက္မ်ား ကိုု ေရေလာင္းခုုိင္းတဲ့ ဥယ်ာဥ္မွဴးလူမုုိက္သာ အဓိကတရားခံျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ ရႈတ္ခ်မယ္ဆုုိရင္ ဥယ်ာဥ္မႈဳးလူမိုုက္ကိုုသာ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်သင့္တယ္လိုု႔ ဆိုုလိုုျခင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။
ဒါ့အျပင္ ‘သမၼာမဲ့ျငား၊ တရားက်င့္၀တ္၊ မင္းတုုိ႔ခၽြတ္က၊ ငတ္မြတ္ေရစာ၊ ေရာဂါလက္နက္ ၊ သံုုးခ်က္ေဘးႀကီး၊ ဖိစီးျပည္ရြာ၊ ေရာက္တတ္စြာ၏။ အခါအခါ၊ အရာအရာ၌၊ ပညာ ေရွးရွိ၊ သမာဓိႏွင့္၊ သတိထိန္းေက်ာင္း၊ မွန္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္၊ မေစာင္းမေစြရစ္ေစႏွင့္’လုုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီးက မဃေဒ၀လကၤာသစ္က်မ္းမွာ သီကံုုး ေရးသားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံကိုု စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲက ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈလည္း မရွိ၊ တရားက်င့္၀တ္လည္း ပ်က္ယြင္းေနၿပီဆုုိရင္ သူအုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ႏိုုင္ငံဟာ အငတ္ေဘး က်ေရာက္ျခင္း၊ ေရာဂါေဘးဆိုုးမ်ားျဖစ္ပြားကူးစက္ျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္၍ ဗံုုးအေျမာက္ေသ နတ္မွန္ၿပီး ေသဆံုုးရျခင္းဆုုိတဲ့ ကပ္ေဘးဆုုိးႀကီးေတြ က်ေရာက္ပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံကိုု စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ႏုုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဟာ ထိုုကဲ့သုုိ႔ေသာ ေဘးဆုုိးႀကီးမ်ားမ က်ေရာက္ေအာင္ အစစအရာရာ ပညာ သမာဓိ သတိတရားတုုိ႔ကုုိ လက္ကိုုင္ထားၿပီး ေတာ့ ဓမၼလမ္းေၾကာင္းေပၚမွ တိမ္ေစာင္းေခ်ာ္က်မသြားေစရန္ မိမိကိုုယ္ကိုု ထိန္းေက်ာင္း ေနရမယ္လိုု႔ ဆုုိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဘးဆုုိးႀကီးမ်ားမက်ေရာက္ရေအာင္ တုုိင္းျပည္အုုပ္ ခ်ဳပ္တဲ့သူမွာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိရမယ္လိုု႔ ဆရာေတာ္ႀကီးကမေျပာခဲ့ပါဘူး။ ပညာ ရွိရမယ္လိုု႔သာ ေျပာဆုုိမွာထားခဲ့ပါတယ္။
ကမၻာဦးကာလတုုန္းက လူေတြကိုု စတင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့သူကလည္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အ ႀကံဳမရွိတဲ့ သူတစ္ေယာက္သာျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာဦးကာလတုုန္းက လူသားေတြကိုု အုုပ္ ခ်ဳပ္တဲ့သူဆုုိတာ မရွိေသးပါဘူး။ ေနာင္အခါမွာ ကမၻာဦးလူသားေတြ ခိုုးဆိုုးလုုယက္ လိမ္ လည္သတ္ျဖတ္ သူတစ္ပါးသားမယားဖ်က္ဆီးတာေတြ လုုပ္ၾကေတာ့မွ တထိတ္ထိတ္တ လန္႔လန္႔နဲ႔ ေနထိုုင္ၾကရတာကိုု မႏွစ္သက္ၾကတဲ့ လူအေပါင္းတုုိ႔က လူထုုအစည္းအေ၀း ႀကီးတစ္ခုု ျပဳလုုပ္ၾကပါတယ္။ လူထုုအစည္းအေ၀းႀကီးမွာ ဒုုစရုုိက္မႈေတြကင္းစင္ၿပီး တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ လူ႔ေလာကျဖစ္ေအာင္ တရားနဲ႔အညီ ငါတုုိ႔ကိုု စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေပးႏုုိင္မယ့္သူ တစ္ေယာက္ကိုု အုုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကရမယ္လုုိ႔ ေဆြးေႏြးတုုိင္ပင္ဆံုုး ျဖတ္ၾကပါတယ္။
ထိုုကဲ့သုုိ႔ တုုိင္ပင္ေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္ၾကၿပီးေတာ့ တရားနဲ႔အညီ စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္မယ့္သူ ရွာ ေဖြၾကတဲ့အခါမွာ ‘မႏုု’အမည္ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကိုု ေတြ႔ရွိလိုုက္ၾကပါတယ္။ မႏုုဟာ လူ အေပါင္းကိုု တရားသျဖင့္ စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ လူ႔ေလာကကိုု တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးႏုုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လိုု႔ လူထုုက နားလည္လက္ ခံၾကတာေၾကာင့္ လူထုုကေန မႏုုကုုိ စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ တင္ေျမွာက္လိုုက္ၾကပါတယ္။ မႏုုကုုိ လူထုုကေန စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေပးခအျဖစ္ မိမိတုုိ႔ရရွိၾကတဲ့ သေလးစပါးထဲကေန ဆယ္ ပံုုတစ္ပံုုကိုု ေပးအပ္ၾကပါတယ္။
မႏုုကိုု အခြန္အတုုတ္ ေပးဆက္ပူေဇာ္ရာ တရားသျဖင့္စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ လူထုုက ကန္႔ ကြက္သူမရွိ တညီတညြတ္ထဲ သေဘာတူေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကလိုု႔ မႏုုဟာ ‘မဟာသမၼ တ’ဆုုိတဲ့ အမည္ဂုုဏ္ပုုဒ္တစ္ခုုကိုုလည္း ထပ္မံရရွိပါတယ္။ ဘုုရင္ျဖစ္လိုု႔ ရုုိေသသမႈနဲ႔ ေပးဆက္ပူေဇာ္တယ္လိုု႔ သံုုးႏံႈးရတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ လခေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုုရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သမၼတပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း လခစားသာျဖစ္ပါ တယ္။
မႏုုကိုု လူထုုက စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္သူ မဟာသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကတာက မႏုု မွာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳ ရွိေနလုုိ႔ မဟုုတ္ပါဘူး။ မႏုုမွာ လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကိုု တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေအာင္ စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတယ္လိုု႔ ယံုုၾကည္ၾကလိုု႔ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုုကယံုုၾကည္လိုု႔ စီရင္အုုပ္ခ်ဳပ္သူသမၼတအျဖစ္ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးပါရက္နဲ႔ လက္တစ္ဆုုပ္စာလူတစ္စုုက သေဘာမတူလုုိ႔ သမၼတမျဖစ္ ႏုုိင္တာ ကမၻာမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံပဲရွိမယ္ထင္ပါတယ္။
စကၤာပူႏုုိင္ငံကိုု တတိယကမၻာကေန ပထမကမၻာစာရင္း၀င္ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုု ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တဲ့ ကမၻာေက်ာ္ လက္ေတြ႔ႏုုိင္ငံေရးပညာရွင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ စကၤာပူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီ ကြမ္ယုုကလည္း ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံကိုု တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုုပ္ေပးႏုုိင္ တာ ပညာရွင္ေတြသာျဖစ္တယ္လုုိ႔ တဖြဖြေျပာခဲ့ပါတယ္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့ သူ ႏုုိင္ငံကိုုအုုပ္ခ်ဳပ္မွသာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မယ္လိုု႔ လီကြမ္ယုုက ေျပာဆုုိခဲ့ တယ္လိုု႔ မၾကားသိရဖူးပါဘူး။ စကၤာပူႏုုိင္ငံ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီးေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေနရ ျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကလည္း ကိုုယ္က်င့္တရားေကာင္းၿပီး အဂတိလိုုက္စားျခင္း မရွိတဲ့ ပညာရွင္ေတြက စီမံခန္႔ခြဲအုုပ္ခ်ဳပ္ေနလိုု႔သာျဖစ္တယ္ဆုုိတာကုုိ ႏုုိင္ငံေရးစာေပနဲ႔ နီး စပ္တဲ့သူတုုိင္း အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။
စကၤာပူႏုုိင္ငံကိုု တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ လီကြမ္ယုုဟာ စကၤာပူႏုုိင္ငံကိုု စတင္တည္ေထာင္ခါစ အခ်ိန္တုုန္းက အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိတဲ့ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံုမရွိေပမယ့္ စိတ္ေနသေဘာထား ေျဖာင့္မတ္မႈရွိပါတယ္။ ပညာရွိပါတယ္။ သတိရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုုအေပၚကိုု ကရုုဏာထားရွိပါတယ္။ အဂတိ လိုုက္စားျခင္းလည္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္လည္း စကၤာပူႏုုိင္ငံကိုု တတိယကမၻာကေန ပထ မကမၻာစာရင္း၀င္တဲ့ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ႏုုိင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ႏုုိင္ငံေတာ္ကိုုအုုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူဟာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳရွိဖိုု႔ထက္ ပညာျပည့္၀ ႏွလံုုးလွတဲ့သူ ျဖစ္လုုိ႔ပဲ လိုုပါတယ္။ ကိုုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ၿပီး အဂတိမလိုုက္စားတဲ့သူ ျဖစ္ဖိုု႔ပဲလိုုပါ တယ္။ စိတ္ေနသေဘာထား တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ၿပီးေတာ့ သတိရွိတဲ့သူျဖစ္ဖိုု႔ပဲလိုုပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမရွိဘူးဆုုိၿပီးေတာ့ စိုုးရိမ္ပူပန္ေနဖြယ္ရာ မလိုု ပါဘူး။ (မုုိးသုု-မႏၱေလး)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...