Thursday, May 26, 2016

ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ တရားစီရင္ေရးစနစ္


ႏိုင္ငံသားအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြက အင္န္အယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ ျဖစ္လာၾကၿပီး၊ အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လူထုသမၼတဦးထင္ေက်ာ္နဲဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြေခတ္က တရားစီရင္ေရးဆိုတာ အမိန္႔ဖတ္ျပရတဲ့ တရားသူႀကီးေတြနဲ႔ ရုပ္ရွင္ဆန္ခဲ့ပါတယ္။ မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ အမိန္႔ေတြ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေရးအရာေတြကို စီမံခန္႔ခြဲၾကရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဘ၀ကို မေရာက္ခ်င္ဘဲ ေရာက္ခဲ့ၾကရပါတယ္။
အဲဒီလို စစ္အာဏာရွင္ေတြ မတရားလုပ္ခဲ့တဲ့ အက်ဳိးဆက္ဟာ ကေန႔ထက္ထိ ရွိေနတုန္းပါ၊ တရားသူႀကီးတခ်ဳိ႕ဟာ လူလည္က်ၿပီး ေမွးစားေနတဲ့အထိ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ အျမစ္တြယ္ ရွင္သန္ေနဆဲပါ။ ``တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ခိုင္မာေအာင္ ဘယ္လိုျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မလဲ`` DVB ဒီဘိတ္မွာ ႀကိဳးစားအေျဖရွာထားပါတယ္။

ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူေတြက ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ရန္ကုန္တုိင္းတရားသူႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ထြန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းသန္းဦး၊ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးဟန္ညြန္႔ (ဥပေဒ)၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဌးဦး (စိန္ဂၽြန္း) တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေခတ္မွာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ပ်က္စီး

၁၉၆၂ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္မတိုင္မီက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ တည့္မတ္ၿပီး၊ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္မွာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ တိမ္းေစာင္းခဲ့တယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ အရင္ေခတ္က တရားေရး၀န္ႀကီးအပါအ၀င္ အရာရွိႀကီးေတြဟာ ဂုဏ္သိကၡာကို အလြန္ထိန္းသိမ္းၾကၿပီး၊ မိသားစု၀င္တဦးဦးက မဟုတ္တာလုပ္ရင္ အရွက္သိကၡာအတြက္ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသလိုက္တာမ်ဳိးအထိေတာင္ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သူက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

လက္ရွိျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တရားသူႀကီး စုစုေပါင္း ခုနစ္ေယာက္မွာ ေလးေယာက္ဟာ စစ္တပ္က လာသူေတြျဖစ္တယ္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ သူတို႔ဟာ အရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီးေတြျဖစ္တယ္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းတခုျဖစ္တဲ့ ``ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ဂုဏ္သတင္းရွိေသာ ဥပေဒပညာရွင္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ယူဆသူ`` လို႔ ဆိုေပမယ့္ ဘယ္ေနရာမွာ ထင္ရွားေနသလဲ မသိပါဘူးလို႔ ဦးသိန္းသိန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

၁၉၆၂ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကစၿပီး တရားစီရင္ေရးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ခိုင္းတဲ့အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရတယ္၊ မလုိက္နာရင္ တရားသူႀကီးကို အေရးယူတယ္လို႔ ဦးေဌးဦးက ေျပာပါတယ္။ ၁၉၆၂ က စၿပီး တရားစီရင္ေရးဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕နင္းျပားဘ၀ေရာက္ခဲ့ရတယ္လို႔ သူက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာ္မတီ (လ-အ-က) ဆိုတဲ့ ဗိုလ္မွဴးေတြ ႀကီးစိုးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးပါ အကုန္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားနဲ႔ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားတရပ္ ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ထြန္းက ျပန္ေျပာင္းေျပာျပတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္မွာ ပစၥည္းရွားပါးၿပီး ခြဲတမ္းစနစ္ျဖစ္လို႔ ဆန္ေကာင္းရင္ ဗိုလ္ႀကီးေတြက မမသြားၾကလို႔ ဗိုလ္ႀကီးမမဆန္ဆိုတာပါ ေပၚခဲ့ဖူးတယ္၊ အဲဒီကတည္းက တရားစီရင္ေရးလည္း ပ်က္ခဲ့တယ္လို႔ သူက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

၁၉၆၂ ကေန ၁၉၈၈ အထိဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပထမေခတ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၁၉၈၈ ကေန ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္အထိက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဒုတိယေခတ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြေခတ္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို က်ားကန္ဖို႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို အာဏာခိုင္ၿမဲေရးယႏၱရားအျဖစ္ သုံးၾကတယ္၊ တရားသူႀကီး၊ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိနဲ႔ ရဲအရာရွိေတြဟာ ေၾကာက္ေနၾကရၿပီး အာဏာရွိသူက ေခၚခိုင္းရင္ လုပ္ၾကရတယ္၊ အခြင့္အေရးေတာင္းဆို ဆႏၵျပၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမားနဲ႔ လယ္သမားေတြကို ေထာင္ခ်တဲ့အလုပ္ လုပ္ၾကရတယ္လို႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ဖို႔ လြယ္၊ မလြယ္

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ မယိမ္းယိုင္ဖို႔ဆုိတာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ပါလို႔ ဦးဟန္ညြန္႔က ေျပာပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ခိုင္မာဖို႔ တရားသူႀကီးတေယာက္တည္း လုပ္မရဘဲ ဥပေဒအရာရွိ၊ ရဲအရာရွိ၊ အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိ၊ တရားလို တရားခံ သက္ေသအျဖစ္ ရွိေနတဲ့ ျပည္သူေတြအပါအ၀င္ အားလုံးပါ၀င္ၿပီး တာ၀န္ေက်ပြန္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ေတြက ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးလိုက္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြကို လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္ေရးရဖို႔ တပ္ဆင္ေပးရမယ္၊ ဒါမွာသာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္မယ္လို႔ ဦးသိန္းသိန္းဦးက ေထာက္ျပပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို က်ားကန္ေပးၿပီး ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြကို ေထာင္ခ်မယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ဳိး၊ ငါ့အတြက္နဲ႔ ငါ့အဘအတြက္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ဳိးကေန လူထုကို အေျခခံတဲ့ လူထုကို ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆုိတဲ့ စိတ္မ်ဳိး သြင္းေပးႏိုင္မွ တရားသူႀကီးေတြဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မယ္လို႔ သူက အႀကံျပဳပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိႏိုင္ေပယ့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ရွိတာကို ယုံၾကည္ပါတယ္လို႔ ဦးေဌးဦးက ေျပာပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ တရားသူႀကီးေတြဟာ အဓိကလို႔ ေျပာေနေပမယ့္ တရားရုံးေတြမွာ ဥပေဒဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းေတြ မရွိဘူး၊ တရားသူႀကီးေတြဟာ ဟိုေမးဒီေမးနဲ႔ အမိန္႔ေတြ ခ်ေနၾကရတယ္၊ တရားသူႀကီးျဖစ္ေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိရမွာျဖစ္ၿပီး တရားမွ်တမႈကို အေျခခံလို႔ ျပည္သူအားလုံးကို တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္မယ္ဆိုတဲ့စိတ္မ်ဳိး ထားၾကရမယ္လို႔ သူက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးအာဏာဟာ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ခြင့္ရတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ တရားေရး၀န္ထမ္းေတြ သိၾကရမယ္လို႔ ရုပ္သံကေန ပါ၀င္ေဆြးေႏြးတဲဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္းနဲ႔ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ဖို႔ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို ေပါင္းစပ္ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ကိုင္ထားတာကို ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္၊ တရားစီရင္ေရးကို တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရားရုံးေတြနဲ႔ တရားသူႀကီးေတြကို ျမွင့္တင္ဖို႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးကို လႊတ္ေတာ္ကို တာ၀န္ခံမယ့္ တရားေရး၀န္ႀကီးက လုပ္ေဆာင္ရမယ္၊ ထိေရာက္တဲ့ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာေတြကိုလည္း မလြဲမေသြ လုပ္ရလိမ့္မယ္လို႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။

တရားသူႀကီးေတြမွာလည္း ေတာ္တည့္မွန္ကန္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြရွိသလို ေၾကာက္တတ္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြရွိတယ္၊ ေခါင္းကိုေသနတ္နဲ႔ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ေတာင္သူမႀကီး ေဒၚခင္၀င္းအမႈမွာ ရဲခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ကို အမႈဖြင့္ဖို႔ ရဲက မဖြင့္ေပးလို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ စာခၽြန္ေတာ္ေလွ်ာက္ဖို႔ က်မ္းက်ိန္လႊာလိုအပ္တာမွာ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း ဘယ္တရားရုံးက တရားသူႀကီးမွ က်မ္းက်ိန္လႊာ လုပ္မေပးဘူး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသုံးစြဲမယ္ဆိုတာကို ဟန္ျပေလးေတာင္ မလုပ္ၾကဘူးလို႔ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တည့္မတ္ႏိုင္မလား

စစ္အာဏာရွင္ေတြကို ရြံ၊ မုန္း၊ ေၾကာက္ရတဲ့ ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္) ကို ရထားလို႔ လူေတြဟာ တက္ၾကြေနၾကတယ္လို႔ ဦးေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ရာထူးတုိးေရးျဖစ္တယ္၊ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြလာရင္ ၀န္ထမ္းေတြ စိတ္ဓာတ္က်တယ္၊ ၀န္ထမ္းကို ေကာင္းေကာင္းခုိင္းခ်င္ရင္ ျပည့္စုံေအာင္ ထားေပးဖို႔ လိုတယ္၊ လာဘ္ေငြမ်ားမ်ားရရင္ ဂုဏ္ရွိတယ္လို႔ ထင္ေနၾကတယ္၊ စနစ္ကို ျပန္တည့္ႏိုင္ရင္ေတာ့ တရားသူႀကီးေတြ မတ္လာၾကမယ္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ဖို႔ တရားသူႀကီးေတြရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒရွိရမယ္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က က်င့္သုံးမယ့္ ဥပေဒေတြကလည္း တရားမွ်တရမယ္၊ ရဲအရာရွိေတြ၊ ဥပေဒအရာရွိေတြနဲ႔ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္ေတြကလည္း ေျဖာင့္မတ္ၿပီး ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရမယ္၊ တရားသူႀကီးကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ သစၥာရွိရမယ္၊ မုန္းလို႔ ဒါမွမဟုတ္ လာဘ္ရလို႔ သစၥာမဲ့ရင္ေတာ့ စြပ္စြဲျပစ္တင္ အေရးယူၿပီး ထိန္းေက်ာင္းရမယ္လို႔ ဦးေဌးဦးက ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးရဲ႕ ေလးစားၾကည္ညိဳမႈကို ရထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေနာက္မွာ အားလုံးက လိုက္နာၾကမယ္ဆိုရင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ တည့္မတ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ သူက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ ရဲ႕ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး (၁၃၇၈) မိန္႔ခြန္းမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေမတၱာ၊ သစၥာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္၊ ေမတၱာၿခဳံလို႔ လုံႏိုင္ပါေစ၊ သစၥာေဆာင္၍ ေအာင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးခဲ့တယ္၊ ဒီေတာ့ မူေရာလူေရာေကာင္းၿပီး တရားလို၊ တရားခံ၊ သက္ေသ၊ အစိုးရေရွ႕ေန၊ အက်ဥ္းဦးစီး၊ တရားသူႀကီး စသျဖင့္ အားလုံးဟာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေမတၱာထားႏိုင္မယ္၊ သစၥာေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္မွ်တတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ရႏုိင္ပါတယ္လို႔ ဦးဟန္ညြန္႔က ေျပာပါတယ္။

ေမတၱာ၊ သစၥာ၊ ေစတနာအျပင္ တရားသူႀကီးေတြဟာ သတၱိရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္၊ ကိုယ္မွန္ရင္ သတိၱမရွိစရာ မရွိပါဘူးလို႔ ဦးေက်ာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မွန္ေနတဲ့အတြက္ သတၱိရွိတယ္၊ တရားသူႀကီးေတြလည္း မွန္ေနရင္ သတၱိရွိလာလိမ့္မယ္၊ တရားစီရင္ေရးမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ သစၥာရွိဖို႔နဲ႔ သတၱိရွိဖို႔ အေရးႀကီးတယ္၊ ဒါဆုိရင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ ျပည့္စုံေကာင္းမြန္သြားလိမ့္မယ္လို႔ သူက အႀကံျပဳပါတယ္။

မဟုတ္တာလုပ္တာကိုေတြ႕ရင္ (ႀကဳံရရင္) ႏိုင္ငံသားေတြအားလုံး မခံၾကပါနဲ႔လို႔ ဦးေဌးဦးက ေျပာပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေျပာမိရင္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ အခ်ဳပ္ထဲေထာင္ထဲ ေရာက္မယ္၊ အခုေတာ့ မတရားတာကို ေတြ႕ရင္ႀကဳံရင္ ေျပာဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္၊ အခြင့္အေရးရွိတယ္၊ အဲဒီလိုေျပာမွလည္း မဟုတ္တာကို မလုပ္ရဲေတာ့မွာပါ၊ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္လို႔ သူက ျဖည့္စြက္ပါတယ္။

သတၱိေကာင္းတဲ့ တရားသူႀကီးေတြ ရွိပါတယ္လို႔ ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာပါတယ္။ ပ်က္စီးေနတဲ့ တရားသူႀကီးေတြဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိေနတဲ့ တရားသူႀကီးစုစုေပါင္းရဲ႕ သုံးပုံတပုံေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ပါ၀င္တဲ့ တရားရုံးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ တရားရုံးေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္၊ စနစ္ေျပာင္းဖို႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရဲရဲရင့္ရင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမယ္၊ အစိုးရကလည္း အားေပးရမယ္၊ ဒါဆုိရင္ ျပည္သူသာအမိ ျပည္သူသာအဖ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မယ္လို႔ သူက ရွင္းျပပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...