Tuesday, May 12, 2015

ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တည္လာပုံသမုိင္းအက်ဥ္း

(မိမိတို႕၏အသက္နွင္ ့မမီခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာတို႕သည္ကား
သမိုင္းစာမ်က္နာထက္၌သာေတြ႕ရ၏.. ထို႕ေၾကာင့္ သမိုင္းသည္စိတ္ဝင္စားစရာအလြန္ေကာင္း၏) a.z
လူသားမ်ဳိးႏြယ္တုိ႔သည္ တစ္မ်ဳိးနဲ႔တစ္မ်ဳိး ေရာစပ္မိရာမွ အခ်ိန္ကာလၾကာေညာင္းလာေသာအခါဝယ္ အျခားမ်ဳိးႏြယ္စုအမည္သစ္မ်ားျဖင့္ လူမ်ဳိးအသစ္မ်ားအျဖစ္သီးျခားရပ္တည္လာၾကသည္။ထုိအထဲတြင္ ယေန႔ဗမာဟု ျဖစ္တည္ေနေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုသည္လည္း မ်ဳိးႏြယ္စုအခ်င္းခ်င္း ေဒြးေရာယွက္တင္ရာမွ
တစ္ဆင့္ ေပါက္ဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္မ်ဳိးႏြယ္စုခ်င္း မည္မ်ွပင္ ေဒြးေရာယွက္တင္ ရွိေစကာမူ ေအာက္ပါ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားမရွိပါက လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

လူမ်ဳိးတစ္ခုအျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္ရန္
၁။ကုိယ္ပုိင္ဘာသာစကား
၂။ကုိယ္ပုိင္စာေပ
၃။ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈ တုိ႔ သီးျခားရွိေနရမည္။
ထုိခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခု
ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႔လ်ွင္
ထုိလူမ်ဳိးစုသည္ သီးျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္
ရပ္တည္ရန္ မည္သုိ႔မ်ွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။
အားၾကီးျပီးအင္အားမ်ားေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုထဲတြင္
ေပ်ာ္ဝင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ ေသခ်ာေနသည္။သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်က္အလက္မ်ား
မည္မ်ွပင္ ထိန္းသိမ္းထားေစကာမူ မိမိအမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ မေစာင့္ထိန္းဘဲ ေတြ႔သမ်ွ
လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး အိမ္ေထာင္သားေမြးေနပါက
ထုိလူမ်ဳိးသည္ အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္မွာေဗဒင္ၾကည့္စရာမလုိေပ။သုိ႔အတြက္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ထာဝရ ရပ္တည္ရွင္သန္ေစလုိလ်ွင္ ထုိအခ်က္ သုံးခ်က္ကုိမျဖစ္မေနတည္ရွိထိန္းသိမ္းရမည့္အျပင္ အေရးအၾကီးဆုံးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးအႏြယ္ေစာင့္ထိန္းျခင္း(လူမ်ဳိးျခားကုိ
မယူျခင္း)ကုိ အထူးဂရုျပဳ၍ ထိန္းသိမ္းရပါမည္။
ဗမာလူမ်ဳိးစုသမုိင္းဆရာမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏
ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တည္ပုံသမုိင္းကုိ မည္သူမ်ွ
တိတိပပ မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသးေပ။ ေဒါက္တာသန္းထြန္းမွအစျပဳ၍ ယေန႔ေခတ္ေပၚ
အေပါစားသမုိင္းဆရာ ဘုန္းတင့္ေက်ာ္အဆုံးထိ
ဗမာလူမ်ဳိး၏ ျဖစ္တည္ပုံဇစ္ျမစ္ကုိ လုံးဝလုံးဝ
မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသး။ ထုိသမုိင္းဆရာကတစ္မ်ဳိး
သည္သမုိင္းဆရာကတစ္ဖုံျဖင့္ မအူမလည္အျဖစ္ျဖင့္ ဝိဝါဒကြဲျပားေနၾကသည္မွာ မ်က္မျမင္ ပုဏၰား ေျခာက္ေယာက္ပုံျပင္ကဲ႔သုိ႔
ျဖစ္ေနသည္။
ဗမာသမုိင္းဆရာတစ္ခ်ဳိ႕က ဗမာအစ
တိဗက္ကုန္းျမင့္(တရုတ္)ကဟူ၍ပင္။တစ္ခ်ဳိ႕က ဗမာအစတေကာင္းက၊တစ္ခ်ဳိ႕ကဗမာအစေက်ာက္ဆည္က၊တစ္ခ်ဳိ႕က ဗမာအစ အိႏၵိယက၊တစ္ခ်ဳိ႕က ဗမာအစပ်ဴက စသည္ျဖင့္ ဗမာရာဇဝင္ေျပာလ်ွင္
တုတ္ထမ္းေျပာရမည္ဆုိသကဲ႔သုိ႔ တစ္ရြာတစ္မ်ဳိး
တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာျဖင့္အေျဖရွာမရေတာ့သည့္ပုစၧာတစ္ပုဒ္ပမာအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားလ်က္ရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည္။မည္သုိ႔ပင္ဝိဝါဒကြဲျပားေနေစကာမူ
အမွန္ကန္ဆုံးနဲ႔အတိက်ဆုံးေသာအေျဖမွာ
ယေန႔ဗမာဟုေခၚတြင္ေနေသာလူမ်ဳိးစုသည္
ပင္မလူမ်ဳိးစုသုံးစုေပါင္းစပ္ျပီးမွသာလ်ွင္
ျဖစ္တည္လာေသာ လူမ်ဳိးသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
ျမန္မာျပည္ေဒသတြင္ အေစာဆုံးေနထုိင္ခဲ႔ေသာ
ျဒာဗီဒီယန္လူမ်ဳိး
****************************************
အသားအေရာင္မွာ မီးေသြးခဲအလား
မည္းမည္းပုတ္ပုတ္၊အရပ္ျမင့္ျမင့္၊ကုိယ္ခႏၶာ
သန္မာထြားက်ဳိင္းေသာ ျဒာဗီဒီယန္လူမ်ဳိးႏြ
္စုသည္ ျမန္မာျပည္ေဒသတြင္ အေစာဆုံးေနထုိင္ခဲ႔ၾကသည္။ထုိလူမ်ဳိးမ်ားကုိ
မြန္သမုိင္းနဲ႔ရကၡဳိင္သမုိင္းမ်ားတြင္ ဘီလူး ဟု တင္စားေခၚေဝၚထားၾကသည္ကုိေတြ႔ရသည္။
သားစိမ္းငါးစိမ္းမ်ားကုိစားျပီး ဘီလူးကဲ႔သုိ႔
ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ လူထြားၾကီးမ်ား
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထုိလူမ်ဳိးမ်ားကုိ ဘီလူးဟု
ေခၚသည္ဟုသိရသည္။ထုိဘီလူး
ျဒာဗီဒီယန္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ငရကၡဳိက္ ဟုလည္း
ေခၚၾကသည္။ထုိ ဘီလူးေခၚ ငရကၡဳိက္ ေခၚ
ျဒာဗီဒီယန္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ကပၸလီဟု လည္း ေခၚၾကျပန္သည္။ထုိကပၸလီမ်ားသည္ အာရီယန္လူမ်ဳိးမ်ား ျမန္မာျပည္ေဒသ မဝင္လာခင္ကတည္းမွပင္ ေနထုိင္ခဲ႔သည္ဟုသိရသည္။
အာရီယန္လူမ်ဳိး
•••••••••••••••••••
အာရီယန္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ေဒသသုိ႔ ဒုတိယအေစာဆုံး ဝင္ေရာက္ခဲ႔သူမ်ားျဖစ္ျပီး
နဂုိရွိႏွင့္ျပီးျဖစ္သည့္ ဘီဘူးေခၚ ျဒာဗီဒီယန္
အသားမည္းမ်ားကုိ တုိက္ထုတ္ကာ ျမဳိ႕ျပ
ႏုိင္ငံမ်ားထူေထာင္ခဲ႔ၾကသည္ဟု မြန္သမုိင္း
ရခုိင္သမုိင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
အာရီယန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေခတ္စားေနေသာ ပ်ဴလူမ်ဳိးမ်ားပင္ျဖစ္ျပီး
ယဥ္ေက်းမႈ၊စာေပအတင့္အတန္း အထူးျမင့္မားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအာရီယန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္
ျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူရာ အိႏၵိယ မဇၨ်ိမေဒသ မာဂဓတုိင္းျပည္မွဝင္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံပင္မတုိင္းရင္းသားထဲမွ မြန္နဲ႔ရခုိင္မ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ကမာဂဓတုိင္းတြင္
ေနထုိင္ခဲ႔ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ထုိမွတစ္ဆင့္
နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနသည့္ ရကၡပူရျပည္(ရကၡဳိင္)နဲ႔
ဧရာဝတီျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသ(မြန္)မ်ားသုိ႔
ေရာက္ရွိခဲ႔သည္။မြန္မ်ားသည္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမွမွတစ္ဆင့္ သုဝဏၰဘူမိ
ဘက္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေရြ႔လ်ားသြားခဲ႕သည္။
အာရီယန္မ်ားျမန္မာျပည္ေဒသသုိ႔ဝင္ေရာက္ခဲ႔
ခ်ိန္မွဘီစီ၃၀၀၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ျဖစ္သည္။
တိဗက္ဘားမန္းတုိ(တရုတ္အႏြယ္)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ျမန္မာျပည္ေဒသသုိ႔ ေနာက္အက်ဆုံးဝင္ေရာက္ခဲ႔သည့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမွာ
တိဗက္ဘားမန္းတုိအုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။
ဝင္ေရာက္ခဲ႔ေသာ ရာစုႏွစ္မွာ ေအဒီ ၁၀ ရာစုတြင္ျဖစ္ျပီး နဂုိရွ္ိႏွင့္ျပီးသား အာရီယန္မ်ား(ပ်ဴ)၏ ျမဳိ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ကာ ေအဒီ ၁၁ ရာစုတြင္ ပုဂံထီးနန္းကုိ
တည္ေထာင္ခဲ႔ၾကသည္။တိဗက္ဘားမန္းတုိ
မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားေသာအာရီယန္(ပ်ဴ)
မြန္၊ရကၡဳိင္တုိ႔ထံမွတစ္ဆင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ကူးခ်ကာ အာရီယန္တုိ႔၏ ထီးနန္းကုိ သိမ္းပုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကသည္။ထုိ ေအဒီ ၁၀ရာစုတြင္ပင္ရကၡိဳင္တုိ႔၏ ေဝသာလီျပည္အား ဖ်က္ဆီး၍ထီးနန္းစုိးစံအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ၾကသည္။
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ အာရီယန္မ်ားသည္ တိဗက္ဘားမန္းတုိ အုပ္စုတြင္
ေသြးေရာရင္းတျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ႔သည္။
ယေန႔ဗမာဟုေခၚဆုိေနေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုသည္
အထက္ပါျဒာဗီဒီယန္၊အာရီယန္၊တိဗက္ဘားမန္းတုိတုိ႔ ေရာစပ္ရာမွ ျဖစ္တည္လာေသာလူမ်ဳိးႏြယ္စု အသစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗမာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေအဒီ ၁၁ရာစုေနာက္ပုိင္းမွသာ ေပၚေပါက္လာခဲ႔ေသာ
ေနာက္ေပါက္ေခတ္ေပၚလူမ်ဳိးစုတစ္စုသာျဖစ္သည္။ဗမာတုိ႔သည္ အာရီယန္(ပ်ဴ) ရကၡဳိင္ မြန္ တုိ႔ေနာက္ ယဥ္ေက်းမႈ၊စာေပ အစစအရာေနာက္ေကာက္က်ခဲ႔သည္ကုိ
အာရီယန္ မြန္ ရကၡဳိင္တုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား
ဖုံးလႊမ္းေနေသာ ဗမာ့ေကာ္ပီယဥ္ေက်းမႈမ်ားက
သက္ေသတည္လ်က္ရွိသည္မဟုတ္ပါေလာ။
အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ေသာ္-
ဗမာလူမ်ဳိးဟူသည္မွာ ျဒာဗီဒီယန္၊အာရီယန္(ပ်ဴ)
တိဗက္ဘားမန္းတုိ၊ရကၡဳိင္နဲ႔ မြန္ တုိ႔နဲ႔ ေပါင္းစပ္ျပီးမွ ျဖစ္တည္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ျဒာဗီဒီယန္ေသြးနဲ႔အျဖဴအုပ္စု(အာရီယန္၊တိဗက္)ပါေသာေၾကာင့္ဗမာလူမ်ဳိး၏ အသားအေရာင္မွာ
မျဖဴမမည္းေသာ အသားလတ္ လူမ်ဳိးအျဖစ္ကုိ
ရရွိခဲ႔သည္။ျဒာဗီဒီယန္ေသြးမ်ားေသာ ဗမာမ်ား၏
အသားအေရာင္မွာ ဘဂၤလီကဲ႔သုိ႔မည္းနက္ေန၍ တိဗက္နဲ႔အာရီယန္ေသြးမ်ားေသာ ဗမာမ်ားမွာ
အျဖဴေရာင္သန္းေသာ အသားအရည္ရွိသည္။
အညာေဒသရွိ ဗမာမ်ားမွာ ဘဂၤလီကဲ႔သုိ႔
ျဒာဗီဒီယန္ေသြးမ်ားေသာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္
အမ်ားအားျဖင့္ မည္းေမွာင္ေသာ အေရာင္အဆင္းရွိသည္။
ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္တည္ပုံအား ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္
ခ်ျပလုိက္သည္။
ျဒာဗီဒီယန္+အာရီယန္+တိဗက္ဘားမန္းတုိ=ဗမာ
နန္းမူရာစုိး
ဗမာလူမ်ဳိးစုဆင္းသက္လာပုံအား
အပတ္တကုတ္ ေလ့လာဆည္းပူးတင္ျပည္သည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္နဲ႔ ကုိလုိနီေခတ္မွ
ေရွးေခတ္ဗမာ့ပုံမ်ားအား ပူတြဲတင္ျပထားသည္။
(''ဇာမထီ အာဇာနီမ်ိဳး''စာမ်က္နာမွ ကူးယူေဖၚျပပါ၏)

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...