Monday, May 18, 2015

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၀န္းက်င္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ရန္ သမၼတထံသို႔ ဗိသုကာအသင္းအႀကံျပဳ ။


ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ျပန္လည္ စိစစ္သံုးသပ္ ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗိသုကာအသင္းက အႀကံၿပဳခ်က္ ေပးပို႔လိုက္သည္။

ေမလ ၁၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီး ဌာန႐ံုးခန္းတြင္က်င္းပသည့္ Save Shwedagon (ေရႊတိဂံုကို ကယ္တင္ၾက) ဖိုရမ္မွတစ္ဆင့္ ပညာရွင္မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေရႊတိဂံု၀န္းက်င္ရွိ အထပ္ ျမင့္ စီမံကိန္းမ်ားအားလံုး ဆက္လက္္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္မျပဳမီ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ေလ့ လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာအသင္းက ေမလ ၁၇ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏ လက္ရွိခိုင္ခံ့မႈအေျခအေန၊ သဂုၤ တၱရကုန္းေျမ၏ ယခု
လက္ရွိေျမ လႊာေျမေၾကာမ်ား ခိုင္ခံ့မႈအေျခ အေနႏွင့္ ေစတီေတာ္ႀကီးအနီး တစ္၀ိုက္ ေရစီးေရလာစနစ္ ေျမ ေအာက္ေရ အသံုးခ်ထားမႈပမာ ဏ၊ ေရဆိုး၊ မိလႅာအမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈ တို႔ကို စနစ္တက်သုေတသနျပဳ ေလ့လာရန္လုိအပ္ေၾကာင္း
အဆို ပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။
ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အျပင္ မဟာ၀ိဇယေစတီ၊ ဆံေတာ္ႀကိဳ (အလံျပ)ဘုရားတို႔ကိုလည္း
လူအမ်ား ၾကည္ညိဳဖူးေျမာ္ႏုိင္သည့္ ျမင္ကြင္းထိခိုက္ေစေသာ ေျမအ သံုးခ်မႈ၊ အေဆာက္အအံုတည္ ေဆာက္မႈတို႔ကို အဓိကစည္းကမ္း သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းရန္
လိုအပ္ ေၾကာင္း ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားက Save Shwedagon ဖိုရမ္တြင္ အ ႀကံျပဳ
ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။အဆုိပါဖိုရမ္သည္ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္အား ေရရွည္တည္တံ့ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဗိသုကာအသင္းကပထမဆံုး အႀကိမ္ျပဳလုပ္
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖို ရမ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပဗိသုကာဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္၊ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာ ရွင္၊ ေရအရင္းအျမစ္ ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္
စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးက အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ေရႊတိဂံုေစတီ၏ အနီး၀န္းက်င္တြင္ အေ၀းမွလွမ္း၍ ေစတီကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည့္
ေနရာရွစ္ခုရွိၿပီးယင္းအနီးနားတစ္၀ိုက္တြင္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုုမ်ား တည္ေဆာက္လိုက္ပါကေရႊတိဂံုေစတီ၏ ျမင္ကြင္းကြယ္ေပ်ာက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေစတီ
ေတာ္ႏွင့္အၿပိဳင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေရႊတိဂံု
ေစတီအနီးအနားရွိ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ထားသူ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အုိးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ေဒၚလႈိင္ေမာ္ဦးကေျပာသည္။
‘‘ေရႊတိဂံုဆိုတာ အေ၀းက လွမ္းၾကည့္ၿပီး အမ်ားျပည္သူဖူး ေျမာ္ႏုိင္တဲ့ေနရာျဖစ္
ရမယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ကိုယ့္အိမ္ခန္းထဲကေန ဖူးေျမာ္လို႔ရမယ့္အေျခအေန
မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး’’ဟုေဒၚ လႈိင္ေမာ္ဦးကဆိုသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေရႊတိဂံုေစတီအနီးအနား တစ္၀ိုက္ရွိ စီမံကိန္းမ်ားမစတင္မီတြင္ ေျမေအာက္
ေရထုတ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားက ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ခံႏုိင္ရည္၊ကုန္းေတာ္၏ခံႏိုင္ရည္တို႔ကို ဦးစြာဆန္းစစ္ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း ေျမေအာက္ေရဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္
ေဒါက္တာနီနီသိန္းကဆိုသည္။
‘‘ႏုိင္ငံတကာက ပညာရွင္ေတြနဲ႔မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပမယ္လို႔ေျပာရင္ စီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္သူအေနနဲ႔ အာမခံ ႏိုင္တယ္။ ေလာဘေတြကိုေတာ့ေလ်ာ့ေပး
ပါ။ အျမတ္ေတာ့ နည္းသြားမွာေပါ့’’ဟု ၎ကဆိုသည္။
ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားစုတြင္လည္း ေရႊတိဂံုကဲ့သို႔ အထင္ကရ ေနရာမ်ား၌ အထပ္ျမင့္
အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း၊ စိမ္းလန္းသည့္
ဧရိယာမ်ား၊ အမ်ား ျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေနရာ မ်ားအျဖစ္သာ ဖန္တီးေပးထား
ၿခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕
ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚ မို႔မို႔လြင္ကဆိုသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္
ေရးအဖဲြ႕ သည္ ရန္ကုန္ရွိေရွးေဟာင္းအ ေဆာက္အအံုမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ငန္း
မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေန သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ သည္။
‘‘ဒါေတြ အားလံုးကို ကာ ကြယ္ဖို႔ ဥပေဒေတြေတာ့ အျမန္ဆံုးလိုေနၿပီ’’ဟု၎က
ဆိုသည္။
လက္ရွိတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္အနီး၀န္းက်င္ရွိ တပ္မေတာ္ ပိုင္ေျမေနရာေလးခု
တြင္ပုဂၢလိက ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕က အထပ္ျမင့္စီမံ ကိန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္
ရွိၿပီး လတ္တေလာတြင္ ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ က တည္ေဆာက္
ၿခင္းကို ယာယီရပ္ဆုိင္းထားသည္။အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ စစ္တပ္ပိုင္ေျမမ်ားကို ပုဂၢလိကကလႊဲ ေျပာင္းရယူထားထားသည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရႊေတာင္၊ သုခ
ရတနာ၊ မာဂါလန္းမတ္၊Adven- ture Myanmar and Tour ကုမၸ ဏီတို႔ျဖစ္သည္။
ယင္းကုမၸဏီေလးခုအနက္ မာဂါလန္းမတ္ႏွင့္ သုခရတနာကု မၸဏီတို႔က အဆင့္ျမင့္
အေဆာက္ အအံုမ်ားတည္ေဆာက္မည္ဟုထုတ္ျပန္ေျပာၾကားထားၿပီး က်န္ကုမၸဏီ
ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊေတာင္ ႏွင့္ Adventure Myanmar and Tour တို႔က မည္သည့္
စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္မည္ကို ထုတ္ျပန္ေျပာ ၾကားထားျခင္းမရွိေပ။
အဆုိပါ စီမံကိန္း အားလံုး သည္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အနီး တြင္ တည္ရွိေနၿပီး ေစတီ
ေတာ္၏ အနီးတစ္၀ိုက္တြင္ တည္ေဆာက္ မည္ဆိုျခင္းအေပၚ ၿမိဳ႕ျပပညာ ရွင္မ်ားႏွင့္
အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္အႀကံျပဳ ေသာေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး
အစိုးရအဖြဲ႕က စီမံကိန္းကိုျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီကစတင္ၿပီး
ေခတၱရပ္ဆုိင္းထား ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း က ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ
မ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ထားသည္။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကလည္း Master Plan ေရး ဆြဲလ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီ
အဆိုပါစီမံ ကိန္းကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ ရ၊မရ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည္ ဟု
ၿပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားထားသည္။
သတင္း-မိုးညိဳ ၊ ထြန္းထြန္းမင္း ( ဧရာ၀တီ )

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...