Monday, August 8, 2016

အတိတ္က ျပဳခ့ဲေသာ ( ၃ ဘဝ ) ဝဋ္ေႄကြး အေႄကာင္းသိေကာင္းစ႐ာမ်ား

ဓမၼရတနာ

အတိတ္ဘဝက ျပဳခ့ဲေသာကံ ၊ လက္႐ွိဘဝမွာ ျပဳလုပ္႐မယ့္ ကုသိုလ္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ကုသိုလ္မ်ားအေႄကာင္းေ႐းသားထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဘာသာျပန္ထားသည့္အတြက္ အမွားမ်ားပါခ့ဲသည္ ႐ွိေသာ္
ႄကိုတင္ ေတာင္းပန္ပါ႐ေစ။

** လင္န့ဲမယား႐ယ္လို့ လက္႐ွိဘဝမွာ ျဖစ္လာခ့ဲမယ္ဆို႐င္ျဖင့္
အတိတ္ဘဝကျပဳခ့ဲေသာ မိမိကုသိုလ္ကံေႄကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ အကုသိုလ္ကံေႄကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း အတူတူ မျပဳမူခ့ဲလ်ွင္ အိမ္တစ္အိမ္ထဲတြင္ မိသားစုအျဖစ္သို့ ေ႐ာက္႐ွိနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

သား/သမီး ႄကေတာ့ “ အေႄကြး ” ေပါ့။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းနွင့္ အေႄကြးေတာင္းျခင္း ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးကြဲျပားသြားလိမ့္မယ္။ ဝဋ္ေႄကြးမ႐ွိခ့ဲလ်ွင္ အေဖ ၊ အေမ နွင့္ သား/သမီး ဆိုျပီး ေပၚလာမွာ မဟုတ္ပါဘူးး။
* ဒါ့ေႄကာင့္မို့လို့ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ေတြ အတူတကြ ျပဳလာႄကတ့ဲ လင္မယားေတြႄကေတာ့ ေနန့ဲလ ေ႐ႊန့ဲျမ လို့ ဆိုသလို
သက္ဆံုးတိုင္ ေ႐ႊလက္တြဲသြားႄကသလို ၊ အကုသိုလ္ေတြ အတူတကြျပဳလုပ္လာခ့ဲႄကတ့ဲ အတြဲေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း အိမ္ပူ ၊ ႐န္ျဖစ္ ၊ စိတ္ဆင္း႐ဲျပီး ေသကြဲမကြဲေတာင္ ႐ွင္ကြဲ ကြဲေန႐တ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးန့ဲ ႄကံဳ႐တတ္တယ္လို့ ေျပာထားပါတယ္။
* အေႄကြးလာေတာင္းတ့ဲ သား/သမီး ႄကျပန္ေတာ့လည္း ဘယ္ေန႐ာမွ အသံုးမႄကဘူးးးမိဘစိတ္ဆင္း႐ဲေအာင္ အျမဲလုပ္ေနတ့ဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။
အေႄကြးလာဆပ္တ့ဲ သား/သမီးႄကေတာ့ မိဘဝတၱ႐ားကို နားလည္ျပီး မ်က္နွာပ်က္႐မဲ့အျဖစ္မ်ိဳးေတြကို ေ႐ွာင္က်ဥ္ေလ့႐ွိတယ္။
လူ႐ယ္လို့ ေမြးဖြားလာျပီဆို ေတြ ့ဆံု ၊ လမ္းခြဲ ၊ ေပ်ွာ္႐ႊင္မႈ ၊ ေဝဒနာ ခံစား႐မႈ ၊ စိတ္ဆင္း႐ဲျခင္း ၊ ခြင့္လႊတ္ေပးျခင္း ၊ အျငိဳေတးထားျခင္း ၊ ခ်စ္ျခင္း ၊ မုန္းျခင္း စတ့ဲအခ်က္ေတြက ကိုယ္ျပဳခ့ဲတ့ဲ အတိတ္က ကံေႄကာင့္ လက္႐ွိဘဝမွာ ကိုယ့္ဆီျပန္လာမ့ဲ တန္ျပန္ ဝဋ္ေႄကြးဆို႐င္လည္း မမွားေပနိုင္ဘူးေလ။
၁. ေက်းဇူးလာဆပ္ေသာ သား/သမီးမ်ား
အတိတ္ဘဝက ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ အတူတကြျပဳလုပ္လာခ့ဲႄကေသာ သူမ်ားသည္ လက္႐ွိဘဝတြင္
အေဖ ၊ အေမ နွင့္ သား/ သမီးမ်ား အျဖစ္သို့ ေ႐ာက္႐ွိႄက႐မည္ဟု ဆိုထားသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုသူတို့ကို “ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သူမ်ား ” ဟု ေခၚႄကသည္။ မိဘစကားကို အစဥ္အျမဲ နားေထာင္ျပီး သိတတ္ေသာသူ၊ လိမၼာေ႐းျခား႐ွိျပီး မိဘမ်ား စိတ္ေသာကေ႐ာက္႐မည့္ အျဖစ္မ်ားမွ ေ႐ွာင္႐ွားနိုင္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။
၂. ကလ့ဲစားလာေခ်ေသာ သား/သမီးမ်ား
အတိတ္ကံက ျပဳခ့ဲေသာ အကုသိုလ္အက်ိဳးဆက္ေႄကာင့္ လက္႐ွိဘဝမွာ မိသားစုအျဖစ္ ေ႐ာက္ႄက႐သည္ဟုလည္း ဆိုထားျပန္သည္။ ထိုသူတို့ အ႐ြယ္ေ႐ာက္လာႄကေသာအခါ မိသားစု စည္းစိမ္မ်ားကို သံုးျဖဳန္းျခင္း ၊ စိတ္ဆင္း႐ဲေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားနွင့္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုျပိဳကြဲသြားသည္အထိ ျဖစ္တတ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အဲ့လိုလူမ်ိဳးကို “ ေက်းဇူးကန္းေသာ သူ ” ဟု ေခၚတြင္ေစသည္။ သူတို့ေလးေတြန့ဲ ဝဋ္ေႄကြးေတြ ထပ္မျပဳလုပ္မိေစ႐န္ ေ႐ွာင္က်ဥ္ႄကပါ။ သူစိမ္းလူေတြျဖစ္ခ့ဲလ်ွင္ ကာကြယ္နိုင္ေကာင္း ကာကြယ္နိုင္လိမ့္မည္။ ခုဟာက အိမ္က ကိုယ့္သား/သမီးမ်ားျဖစ္ေသာေႄကာင့္ အခက္႐ေပမည္။ ထို့ေႄကာင့္ လူတို့သည္ မည္သူမဆို ကိုယ့္ကိုခ်စ္ႄကသည္။ ေသ႐မွာကိုလည္း ေႄကာက္ေသာေႄကာင့္ ဘယ္နည္းန့ဲမွ အကုသိုလ္ေတြ မလုပ္မိႄကဖို့ႏွင့္ သူတစ္ပါးအသက္ကို မသတ္မိေစ႐န္ ဆင္ျခင္နိုင္ႄကပါေစ။
၃. အေႄကြးလာေတာင္းေသာ သား/ သမီးမ်ား
အတိတ္ဘဝတြင္ မိဘမ်ားက ေပး႐န္ က်န္ခ့ဲေသာေႄကာင့္ လက္႐ွိဘဝတြင္ သား / သမီး က လာေ႐ာက္ေတာင္း႐မ္းျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ေႄကြးမဟုတ္ဘဲ ေငြေႄကးဟုလည္း ဆိုထားျပန္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကိုယ္သူ့အေပၚ ေပးဆပ္႐မည့္ အေႄကြးနွင့္ သက္ဆိုင္သြားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္ေပး႐မည့္ အေႄကြးက နည္းလ်ွင္ ကိုယ့္ဆီမွာ တစ္နွစ္ နွစ္နွစ္ေလာက္သာ ေနျပီး ေသဆံုးသြားႄကသည္။ ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ဘဲ သူ့ကို ခ်စ္သည္ေသာ္ငွားလည္း သူ ကိုယ္နွင့္ေနမည္ မဟုတ္။ သူ ႐ ႐န္အေႄကြးကုန္လ်ွင္ ကိုယ့္ဆီက ထြက္ခြာသြားလိမ့္မည္။ အေႄကြးမ်ား႐င္ေတာ့ ကိုယ့္ဆီမွာ သူ ႄကီးျပင္းလာတ့ဲအထိ တကၠသိုလ္ေ႐ာက္သည္အထိ ေက်ြးေမြးေစာင့္ေ႐ွာက္႐လိမ့္မည္။ ျပီး႐င္ ကိုယ့္ကို ထားျပီး ထြက္ခြာသြားလိမ့္မည္။ ကိုယ့္ကို ျပဳစုဖို့ ေမြးလာသည္ မဟုတ္။ ကိုယ္ေပး႐မယ့္ အေႄကြးေတြ ျပန္လာေတာင္းျခင္းျဖစ္သည္။
၄. အေႄကြးလာဆပ္ေသာ သား/သမီးမ်ား
တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုသူတို့သည္ အတိတ္ဘဝက ျပဳခ့ဲေသာ ဝဋ္ေႄကြးေႄကာင့္ သား/သမီးအျဖစ္သို့ လာေ႐ာက္ေႄကြးဆပ္႐ျခင္းျဖစ္၏။ ဝဋ္ေႄကြးအနည္းအမ်ား ကြာျခားသြားမည္။ ေပးဆပ္႐မည့္ အေႄကြးမ်ားလ်ွင္ မိဘနွစ္ပါးကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္႐မည္။ နည္းလ်ွင္ နည္းသလို သူ့သဘာဝနည္းလမ္းအတိုင္း ျမင္ေတြ ့ႄက႐ေပလိမ့္မည္။
ထိုလူစားမ်ိဳးသည္ ေကြ်းသာ ေကြ်းေန႐သည္။ စိတ္႐င္းက မပါ။ ဘဝဝဋ္ေႄကြးေႄကာင့္သာ လာဆပ္႐ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးလာဆပ္ေသာသူနွင့္လည္း ကြာျခားသြားသည္။ ထိုသူသည္ စိတ္ေ႐ာကိုယ္ပါ မိဘဝတၱ႐ား သိတတ္ျပီး ေက်းဇူးလာဆပ္ေသာသူ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
* အေပၚက အခ်က္ေတြကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ျဖင့္ သံသ႐ာလည္ေနႄကသည္။ မိသားစု ေဆြမ်ိဳးအတိုင္းအဝိုင္းမ်ားသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ ေဘးအိမ္မ်ားကလည္း ေ႐ွးဘဝေ႐စက္ေႄကာင့္ ျပန္လည္ဆံုႄကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာထားသည္။ ေစ်းသြားလို့ လမ္းမွာ ေတြ ့ခ့ဲတ့ဲ လူစိမ္းတစ္ဦးကို ကိုယ္ကအစ ျပံဳးျပလို့ ထိုသူလည္း ကိုယ့္ကို ျပန္လည္ျပံဳးျပႏူတ္ဆက္ခ့ဲလ်ွင္ျဖင့္ အတိတ္ေ႐စက္က ေကာင္းမႈအက်ိဳးဆက္ေႄကာင့္ ျပန္လည္ဆံုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ အကယ္လို့ သူစိမ္းတစ္ဦးကို ႄကည့္မ႐ခ့ဲသည္႐ွိေသာ္ ထိုသူနွင့္ ကိုယ္သည္ အတိတ္ဘဝက မေကာင္းမႈျပဳခ့ဲေသာေႄကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ဤအက်ိဳးဆက္ေတြ႐့ဲအေႄကာင္းကို သင္တို့ က်မတို့ နားလည္သေဘာေပါက္ခ့ဲလ်ွင္ ေ႐ွ့ဆက္ျပီး ကုသိုလ္မ်ားကို အဘယ္သို့ ျပဳလုပ္ ျဖတ္သန္းႄကမည္လို့ ယူဆထားပါသနည္း??
အျဖဴထည္ျဖင့္ ေကာင္းမႈျပဳလုပ္ပါမည္ေလာ??
သို့မဟုတ္ ညစ္ညမ္းေသာ အကုသိုလ္အလုပ္မ်ား ဆက္လုပ္ပါမည္ေလာ??
ခ်င့္ခ်ိန္ႄကည့္႐ူနိုင္ပါသည္။
ကိုယ္ျပဳခ့ဲေသာ အတိတ္ဘဝက ဝဋ္ေႄကြးကို မသိခ့ဲေသာ္လည္း လက္႐ွိဘဝတြင္ ျပဳျပင္နိုင္ေသးသည္။ နည္းလမ္းမ်ားလည္း ႐ွိေနေသးသည္။ ကိုယ္ခ်စ္ေသာ သား/သမီး ေဆြမ်ိဳးအတိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ဘုန္းႄကီးေက်ာင္းသို့ သြားျခင္း၊ တ႐ားဓမၼအားထုတ္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ျပဳခ့ဲေသာ အတိတ္က ကံကို အနည္းအက်ဥ္းေလ်ွာ့ခ်ေပးနိုင္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့
“ မေကာင္းမႈကို ေကာင္းမႈနွင့္ ေခ်ပျခင္း ” လို့ ေျပာလို့ ႐သည္။
ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အဆိုးထဲမွ အေကာင္း လို့ဘဲ ယူဆႄက႐ေတာ့မွာေပါ့။
ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
အမွားပါလ်ွင္ ခြင့္လႊတ္ႄကပါ႐န္...
‪#‎ကိကိ‬ ( ဘာသာျပန္ )
credit - original

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...