Wednesday, August 17, 2016

If Clause နွင္႔ အက်ဳံး၀င္ေသာ ပုံစံခြဲမ်ားကိုေလ႔လာျခင္း (၂)

Win Naing Oo to အဂၤလိပ္စာစိတ္၀င္စားသူမ်ား

..............................................................
(7) UNLESS : မျပဳေသာ္/လွ်င္ ၊ မျဖစ္ေသာ္/လွ်င္
.
Unless is followed by an affirmative verb to express "if ... not"
Unless ကို If.. not အစားသုံးနိုင္ပါတယ္ ၊ Unless ေနာက္မွာ အျငင္းၾကိယာမလိုက္ရပါဘူး ၊
not ရဲ႕ သေဘာ အက်ဳံး၀င္ျပီးျဖစ္ျခင္း un- ပါျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ အျငင္းအဓိပၸါယ္ပါျပီးျဖစ္ပါတယ္ ၊ အျငင္းဓိပၸါယ္အတိုင္းပဲ ေျပာခ်င္လွ်င္ Not ထပ္ေပါင္းဖို႔ မလိုပါဘူး ။


.
(7.1) I CAN'T stand up UNLESS you help me.
( = I can't stand up if you don't help me.)
ခင္ဗ်ား မကူညီလွ်င္ က်ေနာ္မတ္တပ္ မရပ္နိုင္ပါဘူး ။
(ကူညီလွ်င္ ရပ္နိုင္မယ္ ..ဆိုတာနဲ႔အတူတူပါပဲ ၊ ဒီမွာ အျငင္း၀ါက်ပိုင္းနွစ္ခု can’t ..unless ထပ္ထားျပီး double negative ကေန positive ကို ျပန္ေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္ ၊ Unless you help me, ဆိုတဲ႔ clause တစ္ပိုင္းထဲဆိုလွ်င္ negative သေဘာအတိုင္းပဲ ရွိပါတယ္ ။ ဆိုခ်င္တာက Unless you DON’T help me, လို႔ မေရးသင္႔ဘူး ဆိုတာကို သတိျပဳေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္)
.
(7.2) UNLESS he was very ill, he would be at work.
( =If he wasn't very ill, he would be at work.)
သူအလြန္ေနမေကာင္း မျဖစ္ခဲ႔ေသာ္ အလုပ္မွာပဲ ရွိေနလိ္မ္႔မယ္
.
~ အဂၤလိပ္၀ါက်ေတြမွာ အမ်ားအားျဖင္႔ ..
Main verb ေတြက ျပဳလုပ္ေၾကာင္းကို ျပပါတယ္
V-be အပါအ၀င္ Linking verb ေတြက ျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ ရွိေၾကာင္း(တည္ရွိေၾကာင္း) ကိုျပပါတယ္။
ပထမ၀ါက်မွာ stand, help စသည္တို႔က လုပ္ေၾကာင္းျပေနပါတယ္ ..
ဒုတိယ၀ါက်မွာ was ill ျဖစ္ေၾကာင္းျပေနပါတယ္ ၊ be at work တည္ရွိေၾကာင္းျပေနပါတယ္..
.
အဲဒါေၾကာင္႔မို႔ အထက္မွာ unless ကို အဓိပၸါယ္ေပးေတာ႔ ျပဳ နဲ႔ ျဖစ္ ႏွစ္မ်ိဳးပါေအာင္ ေပးခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္ ။
....................................................
(8) BUT FOR : မပါခဲ႔လွ်င္
.
This expression means "without". It is used in second and third conditionals and is usually followed by a noun phrase:
But for ကေတာ႔ without ကဲ႔သုိ႔ အဓိပၸါယ္ရွိျပီး if pattern 2,3 တို႔မွာသုံးေလ႔ရွိျပီး သူ႔ေနာက္မွာ noun phrase အျမဲလိုက္ရပါတယ္ ။
.
(8.1) BUT FOR your help, I would have been in big trouble.
( =Without your help... / If you hadn't helped me...)
ခင္ဗ်ားရဲ႕ အကူအညီ မပါခဲ႔လွ်င္ က်ေနာ္ ဒုကၡ အၾကီးအက်ယ္ၾကဳံေတြ႔ေနခဲ႔မွာပဲ
(ဒုကၡက တကယ္မၾကဳံခဲ႔ရပါဘူး ၊ စိတ္ကူးနဲ႔ ေတြးၾကည္႔တာ)
.............................................
(9) IF IN DOUBT : သံသယရွိလွ်င္
.
We can make the if-clause shorter by omitting the subject and the verb be:
Subject နဲ႔ verb ကိုျမွဳပ္ထားျပီး If clause ကို အတိုခ်ဳပ္လို႔ရပါတယ္ ..
.
(9.1) IF (you are) IN DOUBT, consult a dictionary.
သံသယရွိလွ်င္ အဘိဓါန္နဲ႔ ညွိနွိင္းပါ ( အဘိဓါန္မွာၾကည္႔ျပီး စစ္ေဆးပါ)
...............................................
(10) IF POSSIBLE : ျဖစ္နိုင္လွ်င္, IF NECESSARY : လိုအပ္လွ်င္
In certain idiomatic expressions, the subject and be are normally omitted:
အခ်ိဳ႕ေသာ အသုံးအနွုန္းမ်ားမွာေတာ႔ ပုံမွန္အားျဖင္႔ Sub နဲ႔ V-be ကို ျမွဳပ္ထားေလ႔ရွိပါတယ္
.
(10-1) IF NECESSARY, you can call Jake at home.
လိုအပ္လွ်င္ Jake ကို အိမ္ထိေခၚလို႔ရပါတယ္
.
(10-2) I'd like a seat by the window IF POSSIBLE.
ျဖစ္နိုင္လွ်င္ ျပတင္းေပါက္ေဘးကပ္လွ်က္က ထိုင္ခုံေနရာကို လိုခ်င္ပါတယ္
.
(ျမွဳပ္ထားတဲ႔ပုံစံက သုံးေနက်ပုံစံျဖစ္တယ္ ၊ grammar form ကို ျမင္ေအာင္ၾကည္႔လွ်င္ ျဖည္႔ျပီးျမင္ရပါမယ္)
...........................................................................
(11) IF SO : အဲလို ျဖစ္လွ်င္ လုပ္လွ်င္ .. IF NOT : အဲလိုမျဖစ္လွ်င္ ၊ မဟုတ္လွ်င္
.
If so and if not can stand for an if-clause which is understood from the context:
If so နဲ႔ If not ဟာ စာေၾကာင္း (ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာ) ကေန သူတို႔ဘာကို ရည္ညႊန္းသလဲဆိုတာ အလြယ္တကူ နားလည္နိုင္လွ်င္ If clause တစ္ခုလုံးကို ကုိယ္စားျပဳေဖၚျပနိုင္ပါတယ္
.
(11-1) Are you coming? IF SO, I'll wait.
ခင္ဗ်ား လာေတာ႔မွာလား ၊ အဲလိုျဖစ္လွ်င္ (လာမယ္ဆိုလွ်င္) က်ေနာ္ ေစာင္႔ပါမယ္
.
(11-2) I hope Peter gets here soon. IF NOT, we'll have to start without him.
ပီတာက ဒီကို မၾကာခင္ေရာက္လာလိမ္႔မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္ ၊ အဲလိုမျဖစ္လွ်င္ (ေရာက္မလာလွ်င္) က်ေနာ္တို႔က သူမပါဘဲနဲ႔ စတင္ရပါလိမ္႔မယ္
.
တကယ္လို႔ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖဟာ yes/no နွစ္ခုပဲ ျဖစ္နိုင္ျပီး အဲဒီ အေျဖကို ျပန္ညႊန္းေျပာဆိုလိုလွ်င္ေတာ႔ If yes, If no တို႔ကို သုံးလို႔ရပါတယ္ ။ အမ်ားအားျဖင္႔ ျဖည္႔သြင္းရတဲ႔ပုံစံေတြမွာ ေမးခြန္းနဲ႔ ကိုက္ညီလွ်င္ ဘာဆက္လုပ္ပါ ၊ မကိုက္ညီလွ်င္ ဘာဆက္လုပ္ပါ ..စသည္ျဖင္႔ ညႊန္ၾကားတတ္ပါတယ္ ..
..
(11.3) Do you enjoy learning English in our group?
IF YES, please tell us about your experience.
IF NO, you can give some advice to us about what to do.
က်ေနာ္တို႔ Group မွာ အဂၤလိပ္စာေလ႔လာရတာ ၾကည္နူးေပ်ာ္ရႊင္ပါရဲ႕လား
ဟုတ္ကဲ႔..ဆိုလွ်င္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေတြ႔အၾကဳံေလးေတြ က်ေနာ္တို႔ကို ေျပာျပပါ
ဟင္႔အင္း .. ဆိုလွ်င္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ကို အၾကံညာဏ္တခ်ိဳ႕ ေပးနိုင္ပါတယ္ ..စသည္ျဖင္႔
.
If yes, If no ေနရာမွာ If so, If not တို႔ကို သုံးလွ်င္လည္း ရပါတယ္ ၊ သုိ႔ေသာ္ အျပန္အလွန္အားျဖင္႔
If so, If not ေနရာမွာ If yes, If no တို႔ကိုသုံးလို႔မရပါဘူး ။ If so, If not တို႔ဟာ ေရွ႕က clause မွာေဖၚျပတဲ႔ အေၾကာင္းအရာအတိုင္းျဖစ္လွ်င္ ဆိုတဲ႔သေဘာကိုညႊန္းျပီး if yes, if no ကေတာ႔ အေျဖ yes, no ကိုပဲ ျပန္ညႊန္းျပီး ေျပာတာျဖစ္လို႔ပါ ။
............................................................
(12) IN CASE : လိုရမည္ရ ၊ လိုေသာ္ရွိမလိုေသာ္ရွိ
.
An in case-clause gives a reason while an if-clause describes a condition:
အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးဖို႔အတြက္ if ေနရာမွာ in case ကိုသုံးျပီး ေျပာဆိုနိုင္ပါတယ္ ။ if နဲ႔ in case ကြဲျပားပုံေလးကိုပါ တစ္ခါတည္း ရွင္းေပးလိုက္တယ္ ။
.
(12-1) I'll buy a sandwich IN CASE I get hungry.
က်ေနာ္ဆာလိုဆာျငား လိုရမယ္ရ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႔ ၀ယ္ပါမယ္
(ဆာသည္ျဖစ္ေစ မဆာသည္ျဖစ္ေစ ၀ယ္ေတာ႔၀ယ္ထားမယ္ ဆိုတဲ႔သေဘာပါပဲ)
.
(12-2) I'll buy a sandwich IF I get hungry.
က်ေနာ္ ဆာလာလွ်င္ အသားညွပ္ေပါင္မုန္႔ ၀ယ္ပါမယ္
(ဆာမွပဲ ၀ယ္မယ္ ၊ မဆာလွ်င္ မ၀ယ္ပါဘူး)
.................................................
ဒီလိုမ်ိဳး အက်ဳံး၀င္တဲ႔ သုံးစြဲပုံေလးေတြ ရွိပါေသးတယ္ ၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစုျပီးမွ ထပ္တင္ေပးပါဦးမယ္ ၊ အခုေတာ႔ ဒီေလာက္နဲ႔ ခဏနားလိုက္ပါရေစလို႔ ..
..
ေမတၱာျဖင္႔

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...