Thursday, September 3, 2015

House & HOMEအဂၤလိပ္စကား ေျပာတဲ့အခါ ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝမွသာ ေျပာခ်င္တဲ့စကားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တစ္ဖက္သား နားလည္ေအာင္ ေျပာဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝဖို႔ အတြက္ Listening, Reading ေတြက တဆင့္ စကားလံုးအသစ္အသစ္ေတြကို ေလ့လာ ဖတ္႐ႈ မွတ္သားၾကရ ပါတယ္။ စကားလံုး အသစ္ေတြ စုေဆာင္းဖို႔ လိုအပ္သလို သိၿပီးသား စကားလံုးေတြကို လည္း တိတိက်က် ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးတတ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။
ေန႔စဥ္ေတြေနရတဲ့ စကားလံုးေတြ ျဖစ္တဲ့ House နဲ႔ Home တို႔ရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေရးသားလိုက္ပါတယ္။
House (n) – အိမ္
He went into the house. (သူ အိမ္ထဲကုိ ဝင္သြားခဲ့တယ္)
House (n) – တဲ၊ ႐ံု၊ ႐ံုး၊ တင္းကုတ္၊ ေဂဟာ စသည္
A hen house (ၾကက္တဲ)
An opera house (ျပဇာတ္ ႐ံု)
A public house (ဘံုဆိုင္)
A guest-house (ဧည့္ရိပ္သာ)
House (n) – စားေသာက္ဆိုင္၊ ဆိုင္
A coffee house (ေကာ္ဖီဆိုင္)
A steak house (အမဲကင္ဆိုင္)
House (n) – (လုပ္ငန္း) အေဆာက္အဦ၊ တိုက္
A fashion house (ဖက္ရွင္ဆိုင္)
A banking house (ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦ)
A publishing house (ပံုႏွိပ္တိုက္)
House (n) – လႊတ္ေတာ္
The upper house of Japanese parliament (ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပါလီမန္ အထက္လႊတ္ေတာ္)
House (n) – ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ား
I urge the house to vote against the motion. ( အစည္းအေဝးတြင္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ကန္႔ကြက္မဲ ထည့္ၾကဖို႔ တက္ေရာက္သူေတြကို ကၽြန္ေတာ္က တိုက္တြန္းတယ္။)
House (n) – ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္
This football match is full of houses. (ဒီေဘာလံုးပြဲက ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္ေတြ ျပည့္ေနတယ္)
**************************************************************
House (v) – ေနရာထိုင္ခင္းေပးသည္၊ အိမ္စီစဥ္ေပးသည္။
The council should house the homeless people. ( အိမ္ေျခမဲ့ေတြကို ေကာင္စီက အိမ္ စီစဥ္ေပး သင့္တယ္။)
House (v) – ထည့္ထားသည္။
The books are housed in the showcase. (စာအုပ္ေတြကို ႐ိႈးေက့(စ္)ထဲမွာ ထည့္ထားတယ္။)
**************************************************************
Houseboat (n) - ေလွေပၚအိမ္
Housebound (adj) - ေျခခ်ဳပ္မိေသာ
Housebreaking (n) - ေဖာက္ထြင္းမႈ က်ဴးလြန္ျခင္း
Household (n) - အိမ္ေထာင္စု၊ အိမ္သူအိမ္သားမ်ား
Housekeeper (n) - အိမ္ေဖာ္၊ အိမ္ေစ
Housekeeping (n) - အိမ္မႈကိစၥ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ အိမ္အသံုးစရိတ္၊ ေစ်းဖိုး
Housemaid (n) - အိမ္ေဖာ္
Houseman (n) - အလုပ္သင္ဆရာဝန္
Housemaster (n) - အေဆာင္မွဴး
Housetops (n) - အိမ္ေခါင္
Housewife (n) - အိမ္ရွင္မ
Housework (n) - အိမ္မႈကိစၥ၊ အိမ္တြင္းမႈ အလုပ္
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Home (n) – ေနအိမ္၊ အိမ္
He left home. (အိမ္က ထြက္သြားတယ္)
______________________________________________________________________
House ကို အိမ္ဟု အသံုးျပဳရာတြင္ ေယဘုယ် သေဘာတရား ေနရာ/ အေဆာက္အဦး အျဖစ္ ဆိုလိုၿပီး Home သည္ေနထိုင္သည့္အိမ္ကို ညႊန္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။
______________________________________________________________________
Home (n) – ထားစရာ ေနရာ
I must find a home for these books. (ဒီစာအုပ္ေတြထားဖို႔ ေနရာရွာရမယ္)
Home (n) – ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမ (ၿမိဳ႕၊ ရြာ၊ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံ စသည္)
I was born in Mandalay, but I now regard Yangon as my home. (ကၽြန္ေတာ့္ကို မႏၲေလးမွာေမြးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ ရန္ကုန္ကိုပဲ ဇာတိလို သေဘာထားတယ္။)
Home (n) – ရွင္သန္ရာ ဇာတိ/ေနရာ၊ စတင္ရာေနရာ
The tiger’s home is (in) the jungle. (က်ားေတြ ရွင္သန္ရာေနရာက ေတာပါ)
Greece is the home of democracy. (ဂရိဟာ ဒီမိုကေရစီ စတင္ ရွင္သန္ရာ ေနရာပါ)
America is the home of Jazz. (အေမရိကန္သည္ ဂ်က္(ဇ္)ဂီတ စတင္ေပၚေပါက္တဲ့ ေနရာပါ)
**************************************************************
Home (v) – (အိမ္၊ ပစ္မွတ္စသည္ကို) ဦးတည္သည္။
**************************************************************
Home (adj) – မိသားစုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
Home comforts (မိသားစု အရိပ္အာဝါသ)
Home (adj) – မိမိေဒသႏွင့္ ဆိုင္ေသာ
Home product (ေဒသထြက္ကုန္)
Home (adj) – အိမ္ရွင္ျဖစ္ေသာ
Home team (အိမ္ရွင္အသင္း)
Home (adj) – အိမ္လုပ္၊ လက္ျဖစ္
Home cooking (အိမ္မွာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း)
Home movie
Home (adj) – ျပည္တြင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ
Home market (ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္)
Home news (ျပည္တြင္း သတင္း)
Home affairs (ျပည္တြင္း အေရးကိစၥ)
Ministry of Home Affairs (ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန)
**************************************************************
Home (adv) – အိမ္မွာ၊ အိမ္သို႔
Are you home yet? (မင္းအိမ္မွာပဲလား?)
I got home at 7:30 PM. (ကၽြန္ေတာ္ အိမ္သို႔/ကို ည ၇နာရီခြဲမွာ ေရာက္တယ္)
I am on my way home. (ကၽြန္ေတာ္ အိမ္အျပန္လမ္းမွာ)
Home (adv) – ထိထိမိမိ၊ အဆံုးတိုင္
He drives a nail home. (သူက သံကို အဆံုးထိ ႐ိုက္သြင္းလိုက္တယ္)
Few of his punches go home. (သူ႔လက္သီးခ်က္မ်ားက ထိထိမိမိ သိပ္မရွိပါ)
The photos of the war brought home to me the suffering of the soldiers. ( စစ္သားေတြရဲ႕ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈေတြကို စစ္အတြင္းက ႐ိုက္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္ေစတယ္။)
Homeless (n/adj) - အိုးမဲ့အိမ္မဲ့၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနေသာ
Home-made (adj) - အိမ္လုပ္/ လက္ျဖစ္ (e.g. home-made jam)
Home rule (n) - ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
Home Secretary (n) - ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး (ၿဗိတိန္တြင္ သံုးသည္)
Home straight/stretch (n) - ၿပီးခါနီးအပိုင္း၊ ပန္းဝင္ခါနီးအပိုင္း
Home truth (n) - အမွန္အတိုင္း အားမနာတမ္းေျပာသည့္စကား
Homeland (n) - မိမိဇာတိေဒသ၊ ေမြးရပ္ဌာေန၊
ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံမွ လူမည္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ေနရာ
Homely (adj) - ကိုယ့္အိမ္လို၊ ႐ိုးစင္းေသာ (homely place/homely woman)
Homesick (adj) - အိမ္ကိုလြမ္းေသာ
Homesickness (n) - အိမ္လြမ္းနာ
Homestead (n) - အိမ္ရာ ၿခံေျမ၊ ဓါးမဦးခ်ေျမ
Homework (n) - အိမ္စာ
Homey (adj) - ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ရာလို သေဘာထားႏိုင္ေသာ
ေအာင္ကုိဦး (UMK)
Be the Best !

0 comments:

Post a Comment

စာမေရးျဖစ္ေတာ့တာေၾကာင့္ က်ေနာ္ႀကိဳက္ၿပီး ဖတ္ေစခ်င္တဲ့ စာေလးေတြကို တင္ထားပါတယ္ဗ်ာ

Followers

Total Pageviews

အမွာပါးစရာမ်ားရွိေနရင္

Pop up my Cbox

Blog Archive

အက္ဒမင္

အျခားက႑မ်ားကို ေလ့လာရန္

ရွာေဖြေလ ေတြ႔ရွိေလ

စာေပျမတ္ႏိုးသူမ်ား

free counters
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...